Home Nyheter Immunicum presenterar data för potentiell AML-behandling

Immunicum presenterar data för potentiell AML-behandling

Immunicum to present data for potential AML treatment

Immunicum presenterar data för potentiell AML-behandling

6 maj, 2022

Akut myeloid leukemi har en av de högsta frekvenserna av återfall efter initial remission, och behandlingsalternativen är begränsade. Immunonkologibolaget Immunicum adresserar detta genom att utveckla canceråterfallsvaccinet DCP-001. Bolaget kommer att presentera positiva prekliniska data vid CIMT-mötet som tyder på att DCP-001 fungerar i synergi med, och förstärker de terapeutiska effekterna av konventionella behandlingar mot akut myeloid leukemi. Parallellt kommer bolaget också att presentera nya kliniska data rörande DCP-001 som monoterapi senare under kvartalet.

Akut myeloid leukemi (AML) är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna. Sjukdomen drabbar främst benmärgen och leder till en kraftigt hämmad blodbildning. Idag behandlas AML-patienter ofta med intensiva kemoterapibehandlingar, vilket leder till allvarliga biverkningar som försvagar benmärgen. Dagens patienter behöver idag upprepade blodtransfusioner och löper en hög risk att drabbas av septisk feber.

Även efter att ha uppnått fullständig remission med initial kemoterapi är risken för återfall hög. Mellan 40 och 50 procent av de yngre patienterna återfaller i sjukdom, och risken är ännu högre bland äldre patienter. Efter återfall uppskattas femårsöverlevnaden till totalt cirka 30 procent medan nivån är cirka 10 procent för patienter som är äldre än 65 år.

Immunicum tacklar tumöråterfall

Immunicum utvecklar cancerimmunterapier som skall adressera problematiken med tumöråterfall. Huvudkandidaten DCP-001 är ett cellbaserat cancervaccin som består av ett brett spektrum av tumörassocierade antigener i kombination med en mogen dendritisk cellprofil som syftar till att stimulera immunsystemet.

För närvarande utvärderas DCP-001 i fas II hos AML-patienter som är i fullständig remission men som har ett mätbart svar på kvarvarande sjukdom (MRD), vilket gör att dessa löper en hög risk för tumöråterfall. I takt med att studien fortskrider fortsätter Immunicum att studera kandidatens verkningsmekanism (MoA) och dess roll att presentera antigener för immunsystemets mördar-T-celler.

Prekliniska framsteg

I slutet av 2021 publicerades prekliniska MoA-data i den referentgranskade tidskriften Cells. Läs mer här. I veckanmeddelade bolaget att man kommer att presentera en poster rörande data om DCP-001 vid det 20e årsmötet för Cancer Immunotherapy (CIMT), som hålls den 10-12 maj 2022. Posterpresentationen kommer att beröra in vivo– och in vitro-resultat som visar att DCP-001 ökar effekten av konventionella AML-behandlingar, 5′-azacitidin (5-AZA), ett hypometylerande medel, och venetoklax (VEN), en BCL2-hämmare, i en preklinisk miljö.  Dessa data stödjer utvärderingen av DCP-001 som en potentiell kombinationsbehandling med 5-AZA+VEN vid AML och relaterade hematologiska maligniteter.

Immunicums CSO Alex Karlsson-Parra kommenterade:

»De prekliniska data som kommer att presenteras vid det kommande CIMT-mötet ger en lovande ögonblicksbild av den terapeutiska potentialen i att kombinera återfallsvaccinationen DCP-001 med en mycket aktiv behandlingsregim, speciellt för äldre AML-patienter. Användningen av DCP-001 i den här miljön skulle kunna bredda positioneringen av DCP-001 bortom underhållsterapi vid AML, med fokus på att stödja patienter att uppnå en total respons. Vi förväntar oss att inom kort bygga vidare på dessa nya prekliniska data med uppdaterade kliniska data från ADVANCE II-studien, som utvärderar DCP-001 som monoterapi i AML-underhållsterapimiljön. Tillsammans kommer dessa datauppsättningar att addera till den tilltagande mängden data för att ytterligare stärka valideringen för programmet och dess potential i behandlingen av AML.«

Underhållsbehandling för AML

Marknaden för underhållsbehandling av AML är uppdelad i två delar, där ungefär hälften av patienterna utgörs av de som genomgår högdos-kemoterapibehandling, medan den andra hälften är olämpliga att erhålla denna typ av behandling.

Ungefär hälften av patienterna i patientpopulationen som erhåller högdos-kemoterapi är kan erhålla en potentiellt livräddande hematopoetisk stamcellstransplantation. I Immunicums pågående fas II-studie, ADVANCE II, är bolagets mål att utveckla DCP-001 som en potentiell ny underhållsbehandling för den andra hälften av patienterna som inte kan genomgå en sådan procedur och för vilka behandlingsalternativen är begränsade till en nyligen introducerad underhållsbehandling med oral AZA.

Samtidigt har kombinationen av AZA och VEN blivit vårdstandard för de patienter som inte kan erhålla högdosbehandlingen. De prekliniska data som kommer att presenteras av Immunicum vid CIMT, visar att DCP-001 har hög potential som kombinationsbehandling med dessa läkemedel.

Ljus framtid

Utöver detta avser Immunicum även att presentera nya kliniska data rörande DCP-001 som monoterapi senare detta kvartal. Sammantaget har bolaget ett starkt momentum med sin huvudkandidat då såväl prekliniska som kliniska resultat fortsätter att komma in. Dessutom uppskattar Immunicum den årliga intäktspotentialen för den bredare marknaden för underhållsbehandling av AML, där DCP-001 kommer att positioneras, till cirka 1 miljard EUR.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev