Home Nyheter KDs halvårsrapport ger en positiv bild

KDs halvårsrapport ger en positiv bild

KD_2021
KD_2021

KDs halvårsrapport ger en positiv bild

24 augusti, 2021

I slutet av förra veckan presenterade investmentbolaget Karolinska Development sin delårsrapport där man kunde konstatera flera positiva händelser. Under perioden har Karolinska Developments portföljbolag, tio till antalet och samtliga med utveckling inom life science, uppnått ett flertal milstolpar och gjort viktiga framsteg. Detta innebär att moderbolaget kunde redovisa en väsentlig ökning av substansvärdet.

Moderbolagets resultat uppgick till 216,4 Mkr för andra kvartalet 2021. Det positiva resultatet ledde till att det egna kapitalet ökade från 775,4 Mkr per 31 mars 2021 till 991,8 Mkr per 30 juni 2021.

Det totala verkliga värdet av portföljen i Karolinska Development (KD) uppgick i slutet av juni 2021 till 1 397,5 Mkr jämfört med 885,2 Mkr vid förra årets halvårsskifte. Karolinska Development Logo

Huvudorsaken till ökningen var en positiv extern värdering av KDs portföljbolag Dilafor, som ägs indirekt via KDev Investments. Värderingen föranledde KD att skriva upp det verkliga värdet på sitt innehav med 450,2 Mkr, vilket resulterade i en positiv effekt i KD på cirka 250 Mkr under det andra kvartalet 2021 motsvarande cirka 1,42 kr per aktie.

Positiva resultat skapar värde

Solnabaserade Umecrine Cognition har redovisat framgångsrika resultat från en nyligen genomförd fas IIa-studie med läkemedelskandidaten golexanolon. I studien uppnåddes en potentiell positiv effekt vid behandling av leverencefalopati och resultaten har under våren publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology. Bolaget förbereder sig nu för notering på Nasdaq First North Growth Market (First North) under fjärde kvartalet 2021 för att finansiera fortsatta studier med kandidaten. Läs mer.

USA-noterade Aprea Therapeutics har också redovisat positiva resultat från en pågående fas I/II-studie med läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med venetoklax och azacitidin i patienter med TP53-muterad akut myeloisk leukemi. I augusti kom dessvärre beskedet att det amerikanska läkemedelsverket FDA utfärdat ett kliniskt uppehåll för programmet. Uppehållet innebär det kommer att bli en paus i patientrekryteringen till dess att beslutet upphävs. Aprea Therapeutics för dock en nära dialog med FDA med målsättning att åtgärda myndighetens frågeställningar för att så snart som möjligt kunna återuppta de kliniska studierna.

Marknadsnoteringar lyfter fram substansvärdet

Under juni 2021 har portföljbolaget Promimic inlett kommersialiseringen av sin produkt HAnano Surface genom att etablera en egen säljstyrka i USA samt genom samarbete med ett antal partners. Vidare har bolaget fått marknadsgodkännande från FDA för BioGrip Modular Porous Collars. Produkten som är utvecklad av Onkos Surgical har ytbehandlats med Promimics HAnano Surface för att stärka förankringen av implantat i benvävnad och därmed underlätta läkningsprocessen. Bolaget undersöker nu förutsättningarna för en notering på First North under 2022. Läs mer.

Medicinteknikbolaget OssDsign tillfördes i maj 270 Mkr genom en övertecknad företrädesemission. Kapitaltillskottet ger bolaget resurser för att finansiera en strategisk plan för att uppnå en nettoomsättning om 300-400 Mkr år 2025 och ett positivt kassaflöde redan år 2024. Som ett steg för att förverkliga planen har bolaget etablerat egna säljstyrkor i USA, Tyskland och Storbritannien samt inlett samarbeten med ett antal distributionspartners i andra delar av världen. Bolaget arbetar även med lansering på den amerikanska marknaden av produkten OssDsign Catalyst som är en syntetisk bengraft som stimulerar bildningen av frisk benvävnad vid steloperationer. Läs mer.

Ytterligare en fulltecknad företrädesemission blev resultatet för Biosergen som i samband med noteringen på First North i juni tog in 50 Mkr. Kapitaltillskottet kommer att användas för att finansiera bolagets kliniska prövningar med den antifungala läkemedelskandidaten BSG005. Ambitionen är att ansöka om marknadsgodkännande för produkten i USA och Europa i slutet av 2025. Läs mer.

Även Modus Therapeutics genomförde en emission i juni, i vilken de tog in 30 Mkr varefter de noterade sig på First North i Stockholm. Kapitaltillskottet kommer att användas för att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat sevuparin mot sepsis och septisk chock. Läs mer.

Nya investeringar och ändrade aktieinnehav

I juni investerade KD i ett nytt medicinteknikbolag genom att gå in med 3 Mkr i det stockholmsbaserade bolaget AnaCardio som utvecklar en form av peptidläkemedel för hjärtsvikt. KDs investering innebär en ägarandel i AnaCardio om 21 procent. Investeringen är avsedd att finansiera bolagets aktiviteter inför en planerad större kapitalanskaffning tänkt att bekosta den första delen av projektets kliniska utveckling i juni 2021.

Under samma månad visade KD också sin tro på Svenska Vaccinfabriken, genom att investera 3 Mkr för att finansiera utvecklingen av proteinkomponenten i SVF-001, ett vaccin mot Hepatit B och Hepatit D.

Under sommaren valde KD att avyttra hela sitt innehav i det börsnoterade portföljbolaget Lipidor, vilket gav netto cirka 4 Mkr i likvida medel.

Sammantaget kunde KD redovisa ett kvartal med flera värdehöjande nyheter, något som även aktiemarknaden uppmärksammade. Sedan rapporten släpptes i förra veckan har aktien stigit med över 75 procent.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev