Home Nyheter Modus Therapeutics stärker kassan på väg mot notering

Modus Therapeutics stärker kassan på väg mot notering

Modus Therapeutics stärker kassan på väg mot notering

5 juli, 2021

Sepsis och septisk chock orsakar fler dödsfall i Sverige än de fyra vanligaste cancersjukdomarna tillsammans. Uppåt 40 000 människor drabbas av sepsis varje år och närmare 20 procent av dem dör, trots det är tillståndet okänt bland många. Endast var femte person i Sverige känner till sepsis, tidigare känt som blodförgiftning och effektiva specifika behandlingar saknas. Detta vill Stockholmsbaserade Modus Therapeutics ändra på och arbetar därför med att utveckla ett läkemedel mot sepsis. För att avancera utvecklingen av sin läkemedelskandidat, polysackariden sevuparin, genomför bolaget nu en noteringsemission inför en marknadsdebut till sommaren.

Modus Therapeutics förefaller ha goda förutsättningar att lyckas med utvecklingen av sevuparin som ett läkemedel för behandling av systemiska inflammationer – där sepsis och septisk chock ingår. Bakom sig har bolaget över 20 års vid forskning vid Karolinska Institutet samt ett globalt patent, som sträcker sig till minst 2032. För att finansiera och genomföra kliniska studier runt årsskiftet 2021/2022 siktar bolaget på att ta in drygt 33 Mkr samtidigt som aktierna noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Sepsis – en form av systemisk inflammation

Sepsis orsakas av att immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen exempelvis influensa, halsfluss eller urinvägsinfektion. Om tillståndet inte behandlas i tid kan det leda till svåra konsekvenser, som akut organsvikt och allvarliga vävnadsskador, vilka ofta slutar med dödlig utgång. Den allvarligaste typen av sepsis, septisk chock, är en ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar världen över.

Stort behov av nya behandlingar

Antalet drabbade av sepsis uppskattades av den vetenskapliga tidskriften The Lancet år 2017 till 49 miljoner människor världen över och antalet dödsfall till cirka 11 miljoner.

Det finns för närvarande inga tillgängliga läkemedel som specifikt behandlar de som drabbats av sepsis. Dagens behandlingsmetoder utgörs av vätskebehandling, blodtryckshöjande läkemedel, syrgas, steroider och respiratorvård.

Tillståndet anses idag vara ett av de mest kostsamma att behandla inom sjukhusvården. År 2019 uppskattade NIH USA:s vårdkostnader för sepsispatienter till så mycket som 22 miljarder USD.

Betydande värde på stor global marknad

Det finns ett stort behov på en global marknad för specifika och effektiva läkemedel mot sepsis. Modus Therapeutics satsar på att ta sig in på denna marknad och utvecklar nu sevuparin med målsättning att ta fram en effektiv behandling som bidrar till att rädda människoliv samtidigt som den besparar sjukvården stora kostnader.

Enligt en bedömning som utförts av den internationella life science-konsulten Xplico, på uppdrag av bolaget, uppgår marknadspotentialen för sevuparin förutsatt en 25 procentig marknadsandel till 1,2 miljarder USD i USA. I EU och Japan uppgår motsvarande siffra till 300 miljoner USD.

Redo för fortsatta kliniska studier

Preklinisk forskning indikerar att sevuparin motverkar systemisk inflammation genom att neutralisera de skadliga ämnen som utsöndras från kroppsegna aktiverade vita blodkroppar, vilket kan avbryta den skada i blodkärlen som leder till organsvikt och andra livshotande följder.

Till skillnad från andra jämförbara polysackarider har sevuparin inte blodförtunnande egenskaper och kan därför tillföras i väsentligt högre doser utan blödningsrisk. Denna egenskap i kombination med en bekräftad säkerhetsprofil ger sevuparin goda förutsättningar att utvecklas till ett verksamt läkemedel vid sepsis.

»Det känns mycket tillfredställande att sevuparin tidigare uppvisat god säkerhet och tolerabilitet vid dosering i patienter och friska frivilliga, så att vi nu snabbt kan komma igång med det kliniska programmet« — John Öhd, vd Modus Therapeutics, i bolagets senaste kvartalsrapport.

Redan vid årsskiftet planerar bolaget att utvärdera sevuparin i en fas Ib studie med friska försökspersoner som under kontrollerade former utsätts för ett sepsis-liknande tillstånd och under 2022/23 är målsättningen att inleda en fas II studie i patienter med sepsis/septisk chock.

Ytterligare utvecklingsmöjligheter

Modus Therapeutics ser även att det utöver sepsis finns möjligheter att på sikt utvidga indikationsområdet för läkemedelskandidaten till andra former av systemisk inflammation. Några exempel på sådana allvarliga medicinska tillstånd, som drabbar miljontals människor, är som påföljd till större trauma, autoimmunitet och virusinfektion.

För att ytterligare klargöra hur sevuparin verkar samt för att upptäcka nya patenterbara användningar av kandidaten utvärderar bolaget också löpande nya möjliga forskningssamarbeten.

Emissionen

John Öhd, vd Modus Therapeutics

Syftet med den planerade introduktionen på First North är att finansiera bolagets kliniska utvecklingsprogram för sevuparin inom sepsis och kunna bedriva det kliniska arbetet i önskad takt och omfattning.

Bolaget genomför därför nu en emission av units. Inledningsvis kommer emissionen att tillföra bolaget cirka 33 Mkr före emissionskostnader. Allmänheten ges möjlighet att teckna units i emissionen som äger rum utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Utöver den initiala emissionen emitterar bolaget även teckningsoptioner, vars nyttjandeperiod är mellan 19 maj och 9 juni 2022. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning, kan bolaget tillföras upp till ytterligare cirka 45 Mkr före kostnader.

I det fall emissionen av units fulltecknas, och inlösen av optioner nyttjas fullt ut, är det styrelsens bedömning att emissionslikviden kommer att finansiera verksamheten i önskad takt fram till och med Q4 2023. De totala emissionskostnaderna – för både initial emission och optionsinlösen – beräknas uppgå till cirka 6,8 Mkr.

Modus har erhållit teckningsförbindelser om cirka 19 Mkr motsvarande 57,6 procent av den initiala emissionsvolymen.

Genom de medel bolaget tillförs är Modus Therapeutics avsikt att finansiera följande aktiviteter:

  • Klinisk fas Ib-LPS-provokationsstudie, cirka 20 procent
  • Klinisk fas IIa-PoC-studie, cirka 45 procent
  • Driftkostnader, cirka 35 procent

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA
Nasdaq First North Growth Market. 
TECKNINGSPERIOD 29 juni – 13 juli 2021.
UNIT En unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.
TECKNINGSKURS 6,40 per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 6,40 kr per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
EMISSIONSVOLYM 33 Mkr
VÄRDERING 70 Mkr (pre-money)

BERÄKNAD FÖRSTA HANDELSDAG

22 juli 2021

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev