Home Nyheter BrainCool inkasserar EU-stöd och uppdaterar om målen för 2021

BrainCool inkasserar EU-stöd och uppdaterar om målen för 2021

BrainCool inkasserar EU-stöd och uppdaterar om målen för 2021

20 januari, 2021

På måndagen meddelade BrainCool att kassan stärkts med en utbetalning om 1,7 MEUR av det EU-stöd som kommunicerats i april 2020. Bolaget närmar sig nu ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market och har som målsättning att 2021 skall bli året då försäljningen av bolagets medicintekniska kylningssystem lyfter till nya nivåer. Två starkt bidragande orsaker till denna optimism är de nya riktlinjerna i USA och Europa för kylning av hjärtstoppspatienter som kom i höstas, men även positiva studieresultat i bolagets onkologiprojekt. Läs intervjun med vd Martin Waleij nedan.
Medicinteknikbolaget BrainCool utvecklar och marknadsför produkter som möjliggör snabb medicinsk nedkylning samt kontinuerlig temperaturreglering för behandling inom ett brett register av indikationer. Ambitionen är att bli en ledande aktör på den globala hypotermimarknaden, ett arbete som trots den pågående pandemin tog viktiga steg framåt under 2020.

Innovativ produktpipeline ger konkurrensfördelar

Bolagets ledande produkter, RhinoChill System och BrainCool System (säljs under varumärket IQool System i USA), används för tidig och snabb respektive kontinuerligt medicinsk kylning av hjärnan vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd. De två produkterna tillsammans utgör BrainCellkonceptet, en långsiktigt strategisk lösning som BrainCool är ensamma på marknaden om att kunna erbjuda – kombinationen tidig och snabb kylning med kontrollerad temperaturreglering, s.k. TTM eller Targeted Temperature Management.
EU-bidraget om 1,7 miljoner euro som nu fyller på kassan är första delen av ett riktat stöd för bland annat kommersialisering och vidareutveckling av BrainCell-konceptet. Totalt uppgår EU-finansieringen som beviljades under 2020 till motsvarande cirka 30 Mkr. Formellt inleddes projektet i december efter en del covid-relaterade förseningar och resterande belopp kommer att betalas ut under 2021 och 2022, vartefter projektet fortskrider.

Uppdaterade riktlinjer gynnar marknadsetablering

Såväl amerikanska AHA (American Heart Association) som ERC (European Resuscitation Council) presenterade under hösten stort uppmärksammade nya riktlinjer för kylning av hjärtstoppspatienter som betonar vikten av tidig kylning och kontrollerad TTM, vilket är helt i linje med BrainCools strategi och väntas gynna bolagets fortsatta marknadsetablering.
BrainCools breda produktportfölj omfattar även Cooral System, en kombination av ett effektivt kylsystem och engångsmunstycken i silikon som kyler munhålan för att motverka oral mukosit, en smärtsam och potentiellt livshotande biverkan av cancerbehandling som drabbar cirka 80 procent av alla patienter som behandlas med cellgifter eller strålning.
Positiva data från en omfattande nordisk klinisk studie med Cooral System presenterades under hösten och en kommande vetenskaplig publicering av studieresultaten väntas utgöra en viktig pusselbit i den kommande marknadslanseringen av produkten.
Så sent som 11 januari meddelade bolaget också att en vetenskaplig publikation i Clinical Oral Investigations av Dr Java Walladbegi, där man kunnat visa statiskt signifikanta resultat som stödjer användningen av Cooral System jämfört med iskylning hos cancerpatienter med myelom eller lymfom. Enligt bolaget har såväl behandlingsresultat som en högre grad av tolererbarhet för produkten hos patienterna stor klinisk betydelse.
Utöver dessa tre huvudprodukter omfattar portföljen slutligen även CoolHead-systemet, en bärbar medicinsk kylningslösning som är avsedd för användning av migränpatienter i hemmet, alternativt för migränbehandling vid klinik.

Vd blickar framåt över 2021

Under 2020 kunde BrainCool, trots utmaningar med att genomföra utbildningar och försäljningsmöten, checka av flertalet framsteg. Man bokförde bland annat uppföljningsbeställningar på ett antal IQool System från befintliga kunder i USA och på BrainCool System från kliniker i Tyskland. Bolaget tecknade också ytterligare ett inköpsavtal avseende IQool System med en rikstäckande inköpsorganisation som representerar 3800 akutsjukhus i USA, ett samarbete som hittills har resulterat i nio ordrar på IQool System. Utöver detta kunde BrainCool under året även teckna distributionsavtal med en befintlig partner i Sydkorea, KCP Medical, rörande Cooral System.

»Det har varit ett extremt utmanade år på flera sätt. Jag tycker dock att vi har agerat snabbt och anpassat oss väl och faktisk kommer ut ur året stärkta. Kriser föder både vinnare och förlorare och BrainCool har lagt sig i vinnarhålet.« – Martin Waleij, vd BrainCool

BioStock kontaktade vd Martin Waleij för att höra hur planerna ser ut när vi nu har vänt blad och skriver 2021.

Martin Waleij, vd BrainCool

Martin Waleij, trots försvårande pandemirelaterade omständigheter har ni fortsatt etableringen globalt, inte minst på den viktiga amerikanska marknaden, samtidigt som även försäljningen i Europa tog fart. Vilka är dina intryck av året som gick i BrainCool?
– Det har varit ett extremt utmanade år på flera sätt. Jag tycker dock att vi har agerat snabbt och anpassat oss väl och faktisk kommer ut ur året stärkta. Kriser föder både vinnare och förlorare och BrainCool har lagt sig i vinnarhålet.
Under 2020 beviljades ni ett EU-bidrag om 30 Mkr som ni nu fått utbetalt en del av. Bolaget genomförde även en riktad emission som genererade ytterligare 35 Mkr till kassan. Hur ser du på ytterligare finansieringsbehov under 2021?
– Vi tittar på olika alternativ att lösa bolagets lån, i samband med förstärkning av ägarbasen där självfallet större fonder står högst på önskelistan. Tittar man lite längre fram ser vi nog gärna att vi skall utvärdera vilka möjligheter som finns till samarbeten med industriella bolag. Det kan vara antingen genom rena distributörsavtal men även i form av försäljning av delar av verksamheten eller licensavtal.
I december äntrade ni den nordiska marknaden när Södersjukhuset i Stockholm beställde tre BrainCool System för användning vid två intensivvårdsavdelningar för hjärtstoppspatienter samt vid neurologisk feber, t.ex. feber hos covid 19-patienter. Hur ser du på affärspotentialen inom detta område?
– Vi ser det framför allt som en utvidgning av omfånget för användningen av våra produkter. Dock har vi landat ett prestigefullt pandemi-bidrag och har goda förutsättningar att erhålla ytterligare finansiering, där vi bedömer att BrainCool kan komma att vara väl rustat inför nästa pandemi, eller förbehandling av patienter med influensa.

»Kombinationen av våra två produkter BrainCool System och RhinoChill valideras därmed som unikt, vilket skapar möjligheter för ökad tillväxt, antigen genom direktförsäljning eller genom nya partnerskap – samt att BrainCool seglar upp som en potentiell förvärvskandidat för ännu fler aktörer.«

AHA och ERC presenterade i höstas uppdaterade riktlinjer för Targeted Temperature Management vid vård av patienter som drabbats av hjärtstillestånd. Kan du kort berätta vilka implikationer du förväntar dig att de nya riktlinjerna kan få för BrainCool?
– Det är framförallt två grundbultar som stödjer våra produkter; att man dels förespråkar användandet av ”high quality TTM systems” för kontrollerad kylbehandling inom intensivvården, dels applicering av tidig kylning, d.v.s. så att kyla patienterna så fort det går.
– Kombinationen av våra två produkter BrainCool System och RhinoChill valideras därmed som unikt, vilket skapar möjligheter för ökad tillväxt, antigen genom direktförsäljning eller genom nya partnerskap – samt att BrainCool seglar upp som en potentiell förvärvskandidat för ännu fler aktörer.
I höstas presenterades också positiva resultat av en stor klinisk studie på blodcancerpatienter som behandlats med Cooral System, vilket visade sig kunna motverka oral mukosit. I vilken grad har du upplevt att studieresultaten har påverkat det kommersiella intresset kring produkten?
– Intresset är stort. Vårt fokus just nu är dock att, parallellt med att vi avvaktar en publikation i en högt rankad vetenskaplig tidskrift, fortsätta driva regulatoriska processer dedikerat i prioriterade marknader: USA samt Asien i form av Japan, Sydkorea och Kina. Marknadsförberedelser pågår för fullt i Europa och USA, och en presentation inriktad på vårt onkologikoncept kommer genomföras på Aktiedagen i Lund den 27 januari.

Öppnar de resultat som presenterats så här långt även för behandling i samband med fler cancerindikationer i framtiden?

– Ja, vårt mål är att behandla samtliga indikationer som leder till oral mukosit. Sedan planerar vi även att ta fram en produkt till marknaden för förebyggande av CIPN, d.v.s. neuropati som biverkning vid cancerbehandling.
Vad kommer primärt att driva på tillväxttakten i BrainCool under 2021 och vilken betydelse spelar er befintliga distributionsavtal och samarbetspartners i Asien, USA och Europa när ni lägger detta pussel?
– Grunden för tillväxt ligger i våra direkta satsningar i Tyskland och USA, men även distributörsmarknaden Sydkorea kommer göra ett avstamp under 2021. För Cooral System är situationenen annan: där har vi en produkt med lägre riskklass, vi är first movers, vi har starka studieresultat och höga marginaler inom ett område med mycket höga sjukvårdskostnader. Här finns goda förutsättningar för starka partneravtal men även reimbursement (försäkringsersättning) på olika marknader.
– Vi får dock anledning att återkomma till onkologiområdet, men jag kan säga så mycket som att flera av de processer och samarbeten som vi lagt grunden för i USA och Tyskland underlättar en lansering även inom onkologi.
BrainCool planerar också inför ett listbyte till Nasdaq First North. Kan du berätta hur dessa planer fortlöper och vilka effekter du tror att listbytet kan få för bolaget?
– Vi har haft ett bra samarbete med Spotlight Stockmarket genom åren, men i takt med den ökande internationaliseringen av bolaget och bolagets målsättning att förstärka aktieägarstrukturen i bolaget är listbytet ett naturligt steg.
Avslutningsvis, när du om 12 månader summerar 2021, vilka milstolpar hoppas du då att ni har uppnått?
– Med tanke på de intrikata MAR-reglerna bör dylik kommunikation primärt ske genom pressmeddelande, men våra målsättningar torde säkerligen kommuniceras i samband med listbytet, som beräknas ske under våren.
Läs också: Stärkt BrainCool siktar mot listbyte till Nasdaq First North (publicerat 1 december 2020)
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev