Home Nyheter Respiratorius emission ska finansiera exitprocess

Respiratorius emission ska finansiera exitprocess

Respiratorius emission ska finansiera exitprocess

8 juni, 2020

Cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma är alla folksjukdomar med betydande medicinskt behov. Respiratorius utvecklar läkemedelskandidater mot dessa och förbereder sitt längst framskridna projekt VAL001 för en marknadsförberedande fas III-studie. Nu reser bolaget 25,1 Mkr i en företrädesemission för att finansiera studieförberedelserna och den pågående exitprocessen.
Respiratorius är sprunget ur Lunds Universitet och grundades 1999 med syfte att ta fram nya läkemedel mot respiratoriska sjukdomar. Sedan dess har det forskande läkemedelsbolaget breddat sin pipeline, bland annat genom uppköpet av Valcuria AB 2012, och utvecklar idag innovativa läkemedelskandidater inom såväl cancer som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Man har även ett projekt inom diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar.
Bolaget strävar efter att minska sjukdomsbördan av dessa folksjukdomar genom att bidra till bättre behandlingar som både förbättrar livskvalitet och förlängd överlevnad. Planen är att nå marknaden genom strategiska partnerskap vid utvecklingsskeden som optimerar värdet för bolagets ägare.
Respiratorius arbetar som ett virtuellt bolag och anlitar nödvändig kompetens och resurser efter behov, vilket ger en låg och kontrollerad kostnadsbas. Bolaget fokuserar nu på sina två huvudprojekt; VAL001 inom diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) och RESP9000 inom KOL och svår astma.

VAL001 mot aggressivt lymfom

DLBCL är en aggressiv form av lymfkörtelcancer och den vanligaste typen av Non-Hodgkins Lymfom (NHL) där DLBCL utgör omkring 30 procent av fallen. Varje år diagnosticeras drygt 60 000 personer i USA och Europa med DLBCL, vilket motsvarar en incidens om 7/100 000 och gör det till en sällsynt sjukdom.
Idag utgörs standardbehandlingen vid DLBCL av kombinationsterapin R-CHOP, som inkluderar både kemoterapi och det antikroppsbaserade läkemedlet Rituximab. Behandlingsutfallet lämnar dock mer att önska och 5-årsöverlevnaden är omkring 60–70 procent. Det är denna siffra som Respiratorius vill förbättra med VAL001.

Avancerar mot fas III

Kandidaten, som har genomgått en fas I/IIa-studie med goda resultat, är nämligen tänkt som en tilläggsbehandling till R-CHOP. VAL001 ska ges inför behandlingen för att göra patienten mer mottaglig för R-CHOP, vilket visat sig ge goda resultat. I fas I/IIa-studien uppvisades signifikant förbättrad 1- och 2-årsöverlevnad för behandlingsregimen jämfört med en matchad population från det svenska lymfom-registret som endast behandlats med R-CHOP.
En patient som överlever 2 år efter behandling bedöms vara botad från sjukdomen, och VAL001 kunde öka denna andel med 10 procent. Statistisk analys ger även att dödlighetsrisken reduceras med mer än 50 procent. Båda dessa resultat är ovanligt goda för nya cancerläkemedel, inte minst vid aggressiva diagnoser såsom DLBCL.

Särläkemedelsstatus och regulatorisk genväg

Eftersom VAL001 utvecklas mot en sällsynt sjukdom, och dessutom bedöms kunna bidra till ett betydligt bättre behandlingsutfall, har kandidaten erhållit särläkemedelsstatus – Orphan Drug Designation – i både Europa och USA. Det innebär en hel rad fördelar, inte minst marknadsexklusivitet efter marknadsinträde om 7 år i USA och 10 år i Europa. Därutöver tillkommer t.ex. närmare samarbete med de regulatoriska myndigheterna, lägre regulatoriska avgifter och skattelättnader.
Som ett led i den utökade regulatorisk assistansen under läkemedelskandidatens utveckling deltog Respiratorius vid ett s.k. Scientific Advice Working Party (SAWP) med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Denna vetenskapliga rådgivning kring projektets fortsatta kliniska utvecklingsstrategi utmynnade i att VAL001 direktkvalificerades för en marknadsförberedande fas III-studie.

Planerar studie för marknadsföringsgodkännande och söker tagare

Inför fas III-studien, som ska inkludera omkring 700 patienter, ska bolaget genomföra en farmakokinetisk studie med en ny formulering av VAL001 för att säkerställa att doseringen med den nya formuleringen är i linje med den tidigare tolererade maxdosen. Övriga återstående förberedelser inför den kommande fas III-studien inkluderar att upprätta ett kliniskt studieprotokoll samt utveckling och produktion av prövningsmaterial i tablettform.

Johan Drott, vd Respiratorius

Av ännu större vikt är att Respiratorius söker efter en exit från projektet och därmed en partner till studien. Bolaget har sedan i fjol ett samarbete med Partner International Inc. för att slutföra sin exitstrategi från VAL001-projektet. Partner Internationals uppdrag går ut på att använda sitt etablerade nätverk för att hitta intresserade tagare med målet att nå ett avtal. I en färsk intervju med BioStock berättade Respiratorius vd Johan Drott att över 20 möjliga tagare har flaggat sitt intresse för projektet och att arbetet med att hitta en partner fortlöper utan hinder trots den pågående Covid-19-pandemin.
Se hela videointervjun med Respiratorius vd från BioStocks studio här.
Bolagets förutsättningar att nå ett önskat avtal anses vara goda med tanke på de imponerande kliniska resultaten, befintlig särläkemedelsstatus på de viktigaste marknaderna och en gedigen patentsituation. Respiratorius har dessutom betydande intern erfarenhet av att sluta liknande avtal. Johan Drott, som även är vd prostatacancerbolaget Diaprost, var högst delaktig då ”ett ledande läkemedelsbolag” förvärvade rättigheterna till antikroppen h11B6 från Diaprost. En affär med ett totalt värde i miljardklassen genom förskottsbetalning och forskningsfinansiering om 13 miljoner USD samt ytterligare ersättning som kan uppgå till 90 miljoner USD, vilket utgörs av optionsavgiften tillsammans med eventuella framtida kommersiella milstolpsbetalningar.
Men medan exitprocessen pågår fortsätter bolaget med förberedelserna inför fas III-studien för att säkerställa att projektet inte tappar fart.

RESP9000 avancerar mot klinik

Respiratorius bedriver även projekt inom respiratoriska sjukdomar med primärt fokus på RESP9000 mot KOL och svår astma. RESP9000-projektet som inleddes 2018 efter att man funnit en ny substans som bedömdes ha en fördelaktig säkerhetsprofil jämfört med tidigare substanser inom bolagets RESP1000-serie, men med bibehållna antiinflammatoriska och bronkrelaxerande egenskaper.
En internationell patentansökan (PCT), som kan ge ett skydd till 2038, lämnades in och man inledde ett prekliniskt program med kandidaten. Hittills har man studerat substansens effekt i både human lungvävnad och djurmodeller. Bolaget arbetar nu med att sammanställa befintliga data för att kunna diskutera denna med regulatoriska myndigheter, t.ex. svenska Läkemedelsverket, för att säkerställa att planerade toxikologiska studier motsvarar kraven inför kommande kliniska studier. Man arbetar även med att ta fram en inhalerbar formulering av läkemedlet och siktar sedan på att ansöka om en första klinisk studie under 2021.

Betydande marknadspotential för bolagets båda huvudkandidater

KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av en långsamt ökande förträngning av luftrören, vilket gör sjukdomen plågsam för den drabbade. Det är dessutom en av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna i världen, med en prevalens om 251 miljoner (år 2016) då sjukdomen också beräknades ligga bakom över 3 miljoner dödsfall och därmed utgör den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt. Till följd av luftföroreningar och rökning väntas sjukdomen dessutom bli ännu vanligare framöver vilket kommer resultera i en ökad samhällsbörda då effektiva läkemedel saknas.
Det globala marknadsvärdet för KOL och svår astma beräknas till över 28 miljarder USD. Marknaden för KOL-läkemedel förväntas dessutom växa kraftigt fram till 2025, med en årlig tillväxttakt omkring 3,6 procent på de åtta största marknaderna – USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Japan och Australien – som framförallt drivs av ett ökat antal diagnoser.
När det gäller NHL-marknaden så värderades den 2014 till 4,87 miljarder USD på de sju största marknaderna – USA, Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Japan. Denna siffra väntas stiga till 5,5 miljarder år 2024. Om vi antar att samtliga diagnoser inom NHL-fältet har samma marknadsvärde skulle enbart DLBCL utgöra 1,46 miljarder USD år 2014 och 1,65 miljarder USD år 2024. Den beräknade marknadstillväxten drivs framförallt av förväntade lanseringar av nya läkemedel, men därtill förväntas marknadsunderlaget också växa till följd av den demografiska utvecklingen.
Såväl RESP9000 som VAL001 går alltså mycket stora marknader till mötes, båda med substantiella behov av mer effektiva behandlingsalternativ. Innovativa preparat som kan bidra till förbättrat behandlingsutfall har således mycket att hämta på dessa marknader.

Bred portfölj

Respiratorius pipeline. Klicka för större bild.

Idag är VAL001 och RESP9000 Respiratorius primära projekt, men bolaget har ytterligare kandidater i sin portfölj. Då framförallt inom KOL och astma – RESP1000 och RESP2000 – men även för diagnostisering av hjärt- och kärlsjukdomar med PET-kamera, en av de snabbast växande nya teknologierna inom hjärtdiagnostik (RESP3000).

Aktuella med företrädesemission

För att driva projekten framåt krävs dock kapital och per 31 mars 2020 hade bolaget 4,8 Mkr i likvida medel. Man behöver därmed utöka sin finansiering och genomför just nu en företrädesemission om 25,1 Mkr. Likviden ska primärt finansiera förberedelser för fortsatt klinisk utveckling av VAL001-projektet, t.ex. framtagande av formulering för fas III-studien. Resurser ska också allokeras till det toxikologiska programmet för RESP9000.
Respiratorius bedömer att en fulltecknad emission skulle tillgodose rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna. Om den inte fulltecknas kommer man huvudsakligen fokusera sina resurser på läkemedelsprojektet VAL001 och RESP9000 och minska aktiviteterna relaterade till övriga områden.
Till emissionen hör också en vidhängande teckningsoption som kan nyttjas under juni/juli 2021. Vid fullteckning kan teckningsoptionen inbringa ytterligare cirka 17,9–23,9 Mkr efter emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionen planeras allokeras till förberedelser för att inleda kliniska studier med RESP9000.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

 

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

2 – 16 juni 2020

FÖRETRÄDESRÄTT

För varje (1) befintlig aktie, som innehas på avstämningsdagen den 29 maj 2020, erhålls en (1) uniträtt. Det krävs tio (10) uniträtter för teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021, (”TO1”).

TECKNINGSKURS

Teckningskursen uppgår till 1,60 SEK per unit, motsvarande en kurs om 0,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 31 434 394 nyemitterade aktier, motsvarande totalt ca 25,1 MSEK samt högst 15 717 197 teckningsoptioner som vid fullt nyttjande motsvarar totalt ca 19–25 MSEK.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDE

Ett antal befintliga aktieägare och styrelsemedlemmar har lämnat teckningsförbindelser om cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 14,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.
Ett antal externa investerare har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om cirka 16,6 MSEK, motsvarande cirka 65,9 procent av Företrädesemissionen.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 2 – 12 juni 2020.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market mellan 2 juni 2020 fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner.

 
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

[divider]MEDIA[/divider]
Se vd Johan Drott presentera Respiratorius i BioStocks studio nedan.

YouTube video

Se BioStocks intervju med Johan Drott nedan.
YouTube video

Se en kortare version av intervjun nedan.
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev