Home Intervjuer Annexin mot slutförande av fas II-studie och emission

Annexin mot slutförande av fas II-studie och emission

Annexin Q1 2024

Annexin mot slutförande av fas II-studie och emission

18 april, 2024

Efter att ha rapporterat lovande effektsignaler i den pågående fas II-studien på patienter med ögonsjukdomen RVO, har Annexin Pharmaceuticals nu en starkare giv i licensavtal- och partnerskapsdiskussioner. För att finansiera fortsatta aktiviteter planerar bolaget även att genomföra en företrädesemission om cirka 45 Mkr, där delar av såväl styrelse som ledning avser att delta. BioStock kontaktade vd Anders Haegerstrand för en kommentar.

Ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) ger ofta svåra synnedsättningar eller blindhet på det drabbade ögat och dagens standardbehandling innebär typiskt sett månatliga läkemedelsinjektioner direkt in i ögat och ofta under många år. Annexins läkemedelskandidat ANXV avser att i grunden förändra hur dessa patienter behandlas genom att långsiktigt förbättra synen efter bara några dagars behandling via en ytlig ven i armen och därefter helt eller till stor del minska behovet av dagens typ av behandling. Inom cancer kan ANXV bidra till att behandla svårbehandlade cancerformer som idag inte har någon bra behandling.

Framsteg under Q1

I Annexins huvudprojekt, den pågående kliniska fas II-studien med ANXV i RVO, inkluderas patienter som nyligen har fått sin diagnos, men som inte behandlats med standardbehandlingen anti-VEGF terapi. I februari kunde man bekräfta lovande effektsignaler i ytterligare fyra patienter, utan biverkningar. Sex av åtta patienter som fått 2 mg respektive 4 mg ANXV under 2023 har vid uppföljning efter tre månader från behandling uppvisat förbättrad eller oförändrad synskärpa, ofta i kombination med minskad näthinnesvullnad och med litet eller inget behov av anti-VEGF. I januari 2024 började behandling av patienter med den planerade högsta dosen 6 mg. Bolaget har som målsättning att presentera top-line data från hela studien i mitten av 2024.

Annexin stärker kassan

Enligt Q1-rapporten uppgick bolagets likvida medel till 7,9 Mkr per den 31 mars. För att stärka kassan planerar bolaget att genomföra företrädesemission om cirka 45 Mkr mellan 14–28 maj, villkorat av ett godkännande från årsstämman den 2 maj 2024. Emissionen är till 90 procent garanterad av befintliga ägare och ledning samt styrelse.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Annexins vd Anders Haegerstrand för att få veta mer om framstegen i RVO-studien och cancersatsningen, samt den kommande kapitalanskaffningen.

Anders, kan du berätta lite mer om framstegen inom RVO-projektet, i synnerhet vad gäller de effektsignaler ni har sett?

– Det är mycket positivt att vi inte sett några begränsande biverkningar och att sex av åtta patienter som fått ANXV har uppvisat förbättrad eller oförändrad synskärpa, ofta i kombination med minskad näthinnesvullnad och med litet eller inget behov av standardbehandlingen anti-VEGF. Det ska bli spännande att följa resultaten kring patienter som behandlats med högsta dosen 6 mg.

Ni hoppas att kunna presentera toplinedata i mitten av 2024. Vilka är dina förhoppningar, givet ett positivt utfall, för den fortsatta utvecklingen?

– Om trenden med inga besvärande biverkningar och med förbättringar fortsätter i ännu fler behandlade patienter når vi resultat i nivå med våra högt ställda förväntningar. Strategin är att försöka ingå licensavtal eller partnerskap för fortsatt utveckling av ANXV inom RVO, men även inom andra ögonsjukdomar.

Er cancersatsning är uppdelad i två projekt – en immunterapi och ett konjugatläkemedel. Kan du berätta mer om era planer?

– Cancersatsningen syftar till att kunna använda ANXV dels som ett immunterapeutiskt läkemedel som ska hjälpa kroppens immunförsvar att angripa cancercellerna, dels i form av ett konjugatläkemedel där ANXV agerar transportör av cellgiftet direkt till cancertumören i syfte att döda cancercellerna. Inom den första delen har vi konkreta planer för patienturval, men behöver bekräfta den tekniken och när det är gjort har vi en bra klinisk studiedesign för en första patientstudie. Detta är ett viktigt led i affärsutvecklingsarbetet, för även inom cancer är partnerskap vårt huvudspår. Inom den andra delen, ANXV-konjugatet, väntar resultat från studier i djurmodeller i mitten av året och därefter tror vi intresset för vår cancersatsning ökar.

Hur ser du på utsikterna att ingå licens- eller partnerskapsavtal för ANXV?

Vi har alltid framhållit att möjligheterna för en bra affär, inte minst när man arbetar med en ny sjukdomsmekanism, infinner sig först när man har lovande patientdata, vilket RVO-studien ser ut att kunna leverera. Utsikterna är goda men timingen är svår att förutsäga. Ett avslut på RVO-studien, dvs att sista patienten är färdigutvärderad blir viktigt för ett bra avtal. Inom cancer hoppas vi att ett sätt att identifiera lämpliga patienter för ANXV-behandling inom immunonkologi tillsammans mer data med ANXV-konjugatet samverkar till att en affär även inom det området blir möjlig.

Hur planerar ni att använda likviden från den kommande företrädesemissionen?

– Den största delen planeras att användas till slutförande av den kliniska fas II-studien inom ögonsjukdomen RVO samt genomförande av de förberedande studierna inom cancer. I övrigt används likviden för affärsutveckling, regelbundna tester och visst produktutvecklingsarbete av själva läkemedelskandidaten ANXV samt för att bibehålla och stärka patentskydden.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev