Home Nyheter Aegirbio börsdebuterar via emission

Aegirbio börsdebuterar via emission

Aegirbio börsdebuterar via emission

5 juni, 2020

Aegirbio, som grundandes i slutet av 2019 av Abreos Biosciences och LifeAssays, är på väg att börsnoteras på Nasdaq First North via en emission av units. Bolagets affärsidé är att utveckla och kommersialisera tester och verktyg för att finkalibrera behandlingen med biologiska läkemedel för högre effektivitet, lägre kostnader och mindre risk för svåra biverkningar. BioStock kontaktade vd Martin Linde för att få veta mer om bolaget och den nu pågående emissionen som avslutas den 15 juni.

Aegirbio bildades i slutet av 2019 av amerikanska Abreos Biosciences och svenska LifeAssays. Basen i bolagets verksamhet utgörs av LifeAssays patientnära (”Point-of-care”) teknik för diagnostiska test MagniaReader samt Abreos patenterade teknologi Veritope, som optimerar dosering av biologiska läkemedel.
Aegirbio tar sin utgångspunkt i det har visat sig att läkemedelsnivåer av biologiska läkemedel varierar från person till person, trots att de har fått samma standarddos. Om läkemedelsnivån är för låg svarar patienten inte på behandlingen, medan en för hög läkemedelsnivå ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder därför till onödiga kostnader och bristfälliga resultat, och det är här Aegirbio avser positionera sina produkter, med fokus på neurologi (läkemedlet Tysabri mot MS), autoimmuna sjukdomar samt cancer.

»Personligen har jag faktiskt inte sett ett så spännande bolag innan! Vi vet att det finns patienter som behöver oss och vi vet att det finns ett stort intresse bland våra kunder, så det är helt upp till oss att lyckas« – Martin Linde, vd Aegirbio

Kommersialisering via börsnotering och listningsemission

För att kunna fortsätta Aegirbios utvecklingsresa och forcera framåt i kommersialiseringfasen av bolagets första produkt MoNATor, genomför bolaget just nu en emission. Teckningsperioden pågår fram till den 15 juni och emissionen är tänkt att både bredda aktieägarbasen och möjliggöra ambitionen att växa internationellt med Europa och USA som bas. Parallellt har bolaget ansökt om notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket ställer krav på förstärkning av rörelsekapital och således också utgör ett motiv till emissionen. Första uppskattade handelsdag på First North är den 26 juni 2020.
Under förutsättning att emissionen tecknas fullt ut kommer den tillföra bolaget cirka 15 Mkr före emissionskostnader om 2,5 Mkr. Vid stort intresse kan en så kallad övertilldelningsemission inbringa ytterligare maximalt 19,6 Mkr, i det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Vd berättar mer

Martin Linde, vd Aegirbio

BioStock kontaktade Aegirbios vd Martin Linde för att få veta mer om bolaget och vägen till marknad.
Martin Linde, till att börja med, kan du berätta hur Abreos Biosciences och LifeAssays upptäckte varandra och vilka synergier ni såg i de separata bolagens teknologier?
– I ett gemensamt projekt där vi jobbade tillsammans för att ta Veritop-teknik från labb hem till patienten. Där vi såg att våra tekniker kompletterar varandra på ett perfekt sätt. Vi har ingen överlappning utan är helt kompletterande.
Hur ser teamet bakom Aegirbio ut?
– Idag består teamet till stor del av personal ur de båda moderbolagen. Jag har kommit in som VD för att bygga en organisation med gammalt och nytt.
Hur stort är problemet med osäkerhet vid dosering av biologiska läkemedel?
– 50% av alla som blir doserade blir felmedicinerade 20-25% får för mycket och 20-25% får för lite, vilket leder till utebliven effekt och grava biverkningar.
Kan du kort berätta hur MoNATor fungerar och hur den bemöter problemet med doseringsosäkerhet?
– MoNATor är vår versionen för centrala labb av våra tester som är ämnad för marknaden i USA. Den är baserad på Abreos unika teknologi att framställa en exakt kopia av det ställe som det biologiska läkemedlet skall binda till på cellerna. Genom att använda det i ett test kan vi fånga in och bestämma mängden läkemedel i patientens blod vid behandling och jämföra det med hur stor mängd som normalt skall finnas. På så sätt kan man snabbt bestämma om den individuella patienten har för lite eller för mycket av läkemedlet i blodet.
Finns det några motsvarande lösningar på marknaden redan idag, och hur särskiljer sig MoNATor i så fall från dessa?
– Veritope-teknologin är patenterad och unik för Aegirbio. Det finns andra, enligt oss mindre precisa sätt att försöka bestämma läkemedelskoncentrationen i blodet. Veritope är en plattform som kan användas på ett bredare spektrum av biologiska läkemedel och med LifeAssays testinstrument MagniaReader för patientnära testande har vi möjlighet att föra ut dessa tester från stora laboratorier till kliniker och vårdcentraler.
Hur stor bedömer du att marknaden är för ert verksamhetsområde?
– Marknaden är oerhört stor. Vår potential är över 1 mdr USD.
Med marknadsstorlek och konkurrenssituation i åtanke, vilken penetrationsgrad siktar ni på att nå?
– Detta beror på vilket preparat som vi tittar på. Penetrationen är upp till 85% på vissa läkemedel men lägre på andra.
Ni har redan inlett kommersialiseringsfasen med MoNATor. Kan du kort beskriva i vilket stadie projektet befinner sig just nu?
– Vi har glädjande nog redan första kunden på plats! Vi håller just nu på att bearbeta marknaden i USA.
Hur kommer ni att arbeta för att nå klinisk acceptans och därigenom kunna befästa kommersialiseringen?
– Teknikerna är redan var och en beprövade. Vår plan är att genom att sälja de så kallade LDT (central lab) kommer vi som bonus att få kliniska data. Vidare är det världsledande läkare inom respektive område som köper dessa tester.

»Ett exempel på att vår teknik är anpassad för att snabbt ta fram nya test är projektet kring Corona«

Era fokusområden är neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Kan du utveckla varför dessa områden har valts ut?
– Områden där biverkningar och därmed patientlidandet är stort och dessutom stora kostnadsbesparingar då läkemedlen är dyra.
Finns det potential att vidga indikationsutrymmet mot fler sjukdomar?
– Absolut! Ett exempel på att vår teknik är anpassad för att snabbt ta fram nya test är projektet kring Corona. För vår del är det viktiga att inte förivra oss utan att fokusera på sjukdom för sjukdom.
Ni genomför just nu en emission av units med vidhängda teckningsoptioner. Kan du kortfattat berätta hur likviden för den nu aktuella emissionen kommer att användas?
– Likviden kommer att användas till att få igång försäljningen! Bygga en smal och skarp organisation med tydligt fokus.
Ser du några viktiga milstolpar i samband med inlösen av teckningsoptionerna i mars 2021 som kan öka intresset för att delta i nästa års kapitalrunda?
– Vi har en tydlig plan! Milstolparna är kopplade till försäljning. Sen kan detta kanske kryddas med något kompletterande förvärv.
Om de i uniten vidhängda teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut, prognosticerar ni att samtliga utgifter täcks fram tills dess att Aegirbio förväntas bli kassaflödespositivt i slutet av 2022. Vilka milstolpar hoppas du att ni har passerat för att kunna nå lönsamhet vid denna tidpunkt?
– Absolut är det så! Allt kopplat till att vi har lanserat 2-3 av våra redan verifierade tester.

»Om 5 år är AegirBio ett lönsamt bolag som har växt både organiskt och genom förvärv. Vi kommer att vara ledande inom monitorering globalt. Vi är dessutom noterade i USA«

Ni siktar också på att börsnoteras på Nasdaq First North inom kort. Med tanke på att Abreos är ett amerikanskt bolag, vilka fördelar ser du i att noteras på den svenska börsen istället för i USA, och var det ens ett alternativ med en notering i USA?
– Vi har valt First North för att lära oss att gå före vi börjar att springa. Notering i USA är för oss en stor möjlighet längre fram.
Hur ser du personligen på framtiden, både vad gäller Aegirbios interna utveckling och era presumtiva kunders intresse för det ni kan erbjuda dem?
– Personligen har jag faktiskt inte sett ett så spännande bolag innan! Vi vet att det finns patienter som behöver oss och vi vet att det finns ett stort intresse bland våra kunder, så det är helt upp till oss att lyckas.
Avslutningsvis, var står Aegirbio om fem år?
– Om 5 år är AegirBio ett lönsamt bolag som har växt både organiskt och genom förvärv. Vi kommer att vara ledande inom monitorering globalt. Vi är dessutom noterade i USA.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev