Home Nyheter Nya studiedata stärker Enzymaticas case ytterligare

Nya studiedata stärker Enzymaticas case ytterligare

Nya studiedata stärker Enzymaticas case ytterligare

5 juni, 2020

Återigen kan Enzymatica rapportera positiva data med förkylningssprayen ColdZyme. Den här gången rör det en studie bland brittiska elitidrottare som har kunnat tillgodose sig kortare sjukdomsperiod och mildare förkylningssymptom vilket underlättat deras idrottande. BioStock kontaktade Enzymaticas Chief Operating Officer Claus Egstrand för en kommentar.
I onsdags kunde Enzymatica meddela att man publicerat en studie i European Journal of Sport Science där brittiska elitidrottare hade använt förkylningssprayen ColdZyme och bolaget kunde ånyo stoltsera med positiva studiedata. Studien, som utfördes vid University of Kent i Storbritannien, visade att användning av ColdZyme leder till en signifikant kortare sjukdomsperiod och mildare förkylningssymptom vid övre luftvägsinfektioner.

Kortare förkylningsperiod och mildare symptom

Det rör sig om en prospektiv, randomiserad och kontrollerad observationsstudie som inkluderade 123 elitidrottare inom uthållighetssporter som triathlon, maraton och cykling. Studien genomfördes under två förkylningssäsonger, med start i december 2017 respektive december 2018. Under tre månaders tid registrerade studiedeltagarna både sin träning och sina sjukdomssymptom.
Resultaten visar att den grupp som behandlades med ColdZyme förkortade sina förkylningsperioder med 26 procent jämfört med kontrollgruppen, och om användaren följde användarinstruktionerna för ColdZyme i ännu större grad var skillnaden hela 34 procent. Medan kontrollgruppen rapporterade förkylningsperioder om 10,4 dagar varade desamma i 7,7 dagar för de med ColdZyme-behandling, och 6,9 dagar för de som bättre följde instruktionerna. ColdZyme-gruppen rapporterade därtill signifikant mildare förkylningssymptom och kontrollgruppen hade fler än dubbelt så många förlorade träningsdagar (3,5 vs 1,6 dagar).

Liknande resultat i tidigare studier

Den nu publicerade studien bekräftar tidigare fynd som t.ex. har visat att ColdZyme både minskar förkylningssymptomen och förbättrar livskvaliteten vid naturligt förekommande förkylningar genom en prospektiv, randomiserad, parallellgrupp-studie vari ColdZyme jämfördes med alternativet ”ingen behandling”. Studien, som inkluderade 267 individer, visade även att ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning.
Studien följdes av en placebokontrollerad variant som dock inte lyckades fastställa ColdZymes effekt på livskvalitet vid förkylning. Bolaget inväntar fortfarande fullständig analys av studiedata från denna uppföljningsstudie.
Man har också gjort flera mindre studier på intressanta subgrupper. Bara i år har Enzymatica t.ex. publicerat en användarundersökning bland föräldrar som bekräftade att produkten förkortar förkylningar och mildrade symptomen även för barn. Läs mer. Därutöver har man analyserat data från fyra tidigare användarundersökningar genomförda mellan 2015 och 2019 och kunnat påvisa att förkylningssprayen kan förebygga förkylning. Läs mer.

Vill ständigt stärka sitt case

ColdZyme har marknadsförts i Sverige sedan 2013 och finns idag på ett tiotal ytterligare marknader.   Trots det genomför Enzymatica kontinuerligt denna typ av uppföljande studier för att samla in ytterligare data om sin förkylningsspray, även om den nu rapporterade studien på brittiska elitidrottare var forskarinitierad. Den ständiga datainsamlingen och utökade produktdokumentationen syftar dels till att stärka bolagets case i pågående och kommande förhandlingar med distributörer, dels till att utgöra marknadsföringsunderlag som når ut till konsumenter.

Vetenskaplig evidens befästs av konsumentbeteende 

Men det är inte bara studieresultat som stödjer påståendet att ColdZyme har effekt, det gör även konsumenternas beteende. Gång efter annan har Enzymatica kunnat rapportera om både en hög återköpsfrekvens bland slutkonsumenterna och en tillströmning av nya användare. Detta beror dels på att produkten rekommenderas av farmaceuter, som baserar sin rekommendation på den vetenskapliga evidensen kring produkten, men det beror även på att befintliga användare i stor utsträckning rekommenderar produkten till sina nära och kära.

COO kommenterar studieresultaten

Claus Egstrand, COO Enzymatica.

BioStock kontaktade Enzymaticas Chief Operating Officer (COO) Claus Egstrand för att ta del av hans bild av de nya studieresultaten.
Hur betydande skulle du säga att de nya resultaten är jämfört med redan befintliga data som stödjer effekten av ColdZyme?
– Det här är ytterligare en framgångsrik studie med ColdZyme som visar på produktens goda effekt, och speciellt intressant då den utfördes på idrottare som håller på med uthållighetssporter. Sammantaget stärker det vår dokumentation ytterligare för ColdZyme, något som inte minst är viktigt vid diskussioner med både befintliga och potentiella internationella distributörer.
Hur instruerades elitidrottarna att använda ColdZyme, i förebyggande syfte eller vid tidiga symptom?
– Idrottarna i behandlingsgruppen uppmanades att använda ColdZyme i enlighet med tillverkarens instruktioner, d.v.s. dels i förebyggande syfte under perioder med ökad risk, såsom tunga tränings- eller tävlingsperioder, vid utlandsresor eller exponering för infekterade individer, dels för behandling vid förkylning, från första förkylningssymptomet.
Hur skiljde sig behandlingen i gruppen som ”bättre följde instruktionerna” från de andra som använde ColdZyme, och var skillnaden i utfall mellan grupperna väntad?
– Enligt användarinstruktionen ska ColdZyme användas varannan timme upp till 6 gånger dagligen, med 2 sprayningar (1 dos) vid varje tillfälle. Gruppen som bättre följde instruktionerna använde ColdZyme 3 eller fler gånger per dag. Studien genomfördes i två delar, under två förkylningssäsonger.
– Vid utvärdering av första delen av studien visade det sig att trots tydliga instruktioner följde inte alla deltagarna rekommendationerna för användning. Man såg en fördel för de som bättre följde instruktionerna, varför ytterligare information samt påminnelser under studiens gång infördes inför studiens andra del. Detta ledde till ökad följsamhet.
– Utfallet var delvis väntat med tanke på indikationerna från första delen av studien.
Vilken är den viktigaste parametern att ta med sig från den aktuella studien och varför?
– Att studien gav så tydliga resultat vad gäller signifikant kortare förkylningsperiod och mildare förkylningssymptom för de som behandlade sig med ColdZyme, och speciellt för de som följde användarinstruktionerna för produkten.
Varför är gruppen elitidrottare – som har ett nedsatt immunsystem givet sin hårda träningsbelastning och därmed är mer mottagliga för infektioner i övre luftvägarna – en intressant konsumentgrupp för Enzymatica? 
– Det är intressant att studera en sådan utsatt grupp. Resultaten, även om det gäller elitidrottare, är ju också betydelsefulla för konsumenter som motionstränar – exempelvis att man som motionär vid behandling med ColdZyme kan minska risken för förlorade träningsdagar.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev