Home Nyheter Användare hindrar förkylning med ColdZyme

Användare hindrar förkylning med ColdZyme

Användare hindrar förkylning med ColdZyme

6 mars, 2020

Häromdagen offentliggjorde förkylningsbolaget Enzymatica nya resultat från användarundersökningar gällande ColdZyme. Bolaget har tagit fram en rapport som analyserat data från fyra användarundersökningar genomförda mellan 2015 och 2019. Resultaten indikerar förkylningssprayens preventiva effekt. BioStock kontaktade vd Fredrik Lindberg för en kommentar kring nyttan av användarundersökningar.
Sin vana trogen fortsätter Enzymatica att studera effekten av sin förkylningsspray ColdZyme, både kliniskt och den upplevda effekten bland faktiska slutkonsumenter. Som ett led i detta gav man undersökningsföretaget GfK/IPSOS i uppdrag att ta fram en rapport baserad på data från fyra tidigare användarundersökningar, samtliga utförda mellan år 2015 och 2019.

ColdZyme-användare som primärt använder ColdZyme preventivt, rapporterar god effekt

Sammantaget hade 400 individer som använt ColdZyme tillfrågats i studierna, medan den nya sammanställningen fokuserar på de 146 som använt förkylningssprayen i förebyggande syfte – alltså innan de kände att en förkylning brutit ut. Man har även tittat på hur förkylningen upplevdes i de fall den sedan bröt ut.
Av de sammanvägda svaren kunde utläsas att nära hälften av de tillfrågade – 48 procent – upplevde att preventiv användning av ColdZyme innan förkylningssymptom, eller vid möjlig exponering för förkylningsvirus, resulterar i färre förkylningar. Dessutom tyckte omkring tre fjärdedelar – 72 procent – att deras förkylningar blev mindre allvarliga efter preventiv användning av ColdZyme. Detta mättes i termer av mildare symptom eller färre förkylningsdagar. Man upplevde även färre biverkningar med ColdZyme jämfört med konkurrerande produkter.

Enkätsvar. Klicka för större bild. Illustrationskälla: Enzymatica

Kundnöjdhet nyckeln till framgång

Majoriteten av de tillfrågade användarna var nöjda med ColdZyme-sprayen, något som höga återköpssiffror bland konsumenter har indikerat sedan länge. Just kundnöjdheten är något som bolaget vid upprepade tillfällen framhållit som en av de viktigaste faktorerna för den positiva utvecklingen på senare år. Att den aktuella undersökningen visade att 92 procent av användarna avsåg köpa ColdZyme på nytt inom de kommande 12 månaderna, torde därmed ge bolaget än mer råg i ryggen.
I kombination med en växande kundbas bidrar den höga återköpsfrekvensen till en god tillväxt för Enzymatica. När man nyligen summerade 2019 kunde bolaget stoltsera med sitt hittills bästa år med en omsättning som var 17 procent högre än året innan. Detta efter god tillväxt för huvudprodukten ColdZyme, lansering av nya produkter och på nya marknader, samt upprepade kosmetikaavtal för dotterbolaget Zymetech. Läs mer. Bolagets strategi framåt är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter, stärka sin position på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners.

Vd kommenterar användarundersökningar

BioStock kontaktade Enzymaticas vd, Fredrik Lindberg, för att få hans bild av hur viktiga dessa användarundersökningar är för bolaget.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Ni radar upp positiva resultat från användarundersökningar. Hur kommer det sig?
Den viktigaste relationen vi har till marknaden är vårt förhållande till våra ColdZyme-användare. Vi lägger därför stor vikt och resurser på att förstå våra användare, vilka de är, vad de tycker och hur de upplever att ColdZyme hjälpt dem genom att skydda mot förkylning. Vi arbetar data-drivet så att vi ständigt kan förbättra oss och respondera till våra olika användare på ett relevant sätt, samtidigt som mängden av data vi samlar in ger oss en klar indikation på ColdZymes effekt och tolerabilitet i vardagen hos de olika användarna.
Det var få respondenter som inte trodde att deras preventiva användning av ColdZyme ledde till färre förkylningar (16 procent) medan en dryg tredjedel inte sade sig veta om det fick någon sådan effekt (36 procent). Vad tror du denna osäkerhet beror på?
Att mäta frånvaron av en förkylning, som du annars skulle fått, introducerar en naturlig osäkerhet. I undersökningen används ett validerat, elektroniskt självskattningsformulär där användaren själv bedömer om de tror att de lyckats skydda sig mot en förkylning. Vi anser det därför som framgångsrikt att nästan hälften av användarna med säkerhet bedömt att de faktiskt förebyggt förkylningar.

»Vi vill lära oss mera om våra olika grupper av ColdZyme-användare för att kunna kommunicera relevant med dem och på deras villkor.« – fredrik lindberg, vd Enzymatica 

Vilken är den främsta anledningen till att ni genomför den här typen av undersökningar?
Det är att vi vill lära oss mera om våra olika grupper av ColdZyme-användare för att kunna kommunicera relevant med dem och på deras villkor. En annan mycket viktig anledning är vårt kvalitetsledningssystem, som styrs av reglerna för medicinteknikprodukter, där vi har en skyldighet att följa upp ColdZymes effekt och tolerabilitet hos användarna. Detta för att kontinuerligt kunna förbättra oss och för att tidigt kunna fånga upp eventuella avvikelser som bör åtgärdas.
Hur väljs respondenterna ut och hur går det till när de kontaktas?
Vi arbetar med ett av världens största marknadsundersökningsföretag, IPSOS. De är specialiserade på att kunna tillhandahålla de populationer som vi vill undersöka på ett representativt och statistiskt korrekt sätt. Användarundersökningarna är designade att vara tillräckligt stora i omfattning för att resultaten i sig ska vara statistiskt signifikanta och kunna ligga till grund för de beslut vi tar, och kunna extrapoleras till hela användargruppen.
Kan ni använda resultaten från undersökningarna i diskussioner med befintliga, och potentiella nya, distributörer?
Absolut! Förutom att vi gör stora kliniskt kontrollerade patientstudier för att dokumentera våra hälsopåståenden – d.v.s. att ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus, kan förebygga och förkorta en förkylning, lindra halsont och förkylningssymptom – genomför vi även användarundersökningar på olika grupper av användare. Vi arbetar även med ett ytterligare verktyg baserat på samma principer, för att kunna följa erfarenheten av ColdZyme i olika användargrupper, exempelvis seniorer och idrottare.
På tal om distributörer så slöt ni två distributionsavtal under 2019; ett för ColdZyme i Kina där lanseringen väntas ske 2022 och ett för en ny munspray i Tyskland med planerad lansering redan i år. Hur fortlöper dessa projekt?
Vår kinesiska partner är av förståeliga skäl fullt engagerad i all typ av läkemedelsförsörjning just nu på den kinesiska marknaden. Trots detta har man parallellt inlett arbetet med att söka registrering för ColdZyme. Vi och vår partner räknar med en lansering under 2022.
När det gäller Tyskland har produkten funnits på marknaden i cirka en månad och vi har ännu inte fått någon försäljningsstatistik från apoteken.
Den milda vintern har generellt minskat försäljningen av förkylningsprodukter i norra Europa och vi ser att hela segmentet backar i Sverige. Det pågående corona-utbrottet har ytterligare minskat kontakten mellan människor och man kan också av den anledningen förvänta sig färre förkylningar. Trots det fortsätter ColdZyme att ta marknadsandelar om än i långsammare takt jämfört med slutet av förra året.
Läs även: Användarundersökning visar att ColdZyme fungerar för barn 12 februari, 2020
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev