Home Nyheter Medvind för Genovis

Medvind för Genovis

Medvind för Genovis

7 oktober, 2019

Genovis är på god väg att nå rörelsevinst på helårsbasis för första gången. Intäkterna från deras huvudmarknad inom kvalitetsanalys växer stadigt, bolaget har lanserat nya produkter och teknologiska samarbeten och nyligen presenterades en order inom ett nytt affärsområde. Allt detta har skruvat upp förväntningarna på bolaget och fått aktien att stiga. Vad är det som ligger bakom denna utveckling?
Genovis är ett bolag som tillhandahåller produkter och teknologi till processen för utveckling av biologiska läkemedel. Bolaget har utvecklat en portfölj med tretton enzymer, SmartEnzymes, som man säljer till läkemedelsbolag för att underlätta deras analys och kvalitetssäkring av proteinbaserade läkemedel.
Biologiska läkemedel tar en allt större plats inom all läkemedelsutveckling i världen och andelen fortsätter att växa, därför stiger behovet av effektiva analysmetoder. Genovis säljer enzymer som används för att analysera komplexa molekyler i upptäcktsfasen eller preklinisk utveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och lansera nya produkter i tät dialog med sina kunder, man har som mål att lansera tre nya produkter per år.
Marknaden för kvalitetsanalys har bolaget bedömt till cirka 120 Mkr per år med en stadig tillväxt på ungefär tre procent. Genovis marknadsandel uppgår till cirka fyra procent.

Försäljningen inom kvalitetsanalys växer

I halvårsrapporten för 2019 redovisade bolaget en intäktsökning på 58 procent jämfört med samma period förra året. Genovis huvudmarknader är Europa och USA och på kundlistan återfinns de flesta av världens stora läkemedelsbolag. Enzymerna som bolaget säljer kortar arbetsprocessen i analysarbetet och skapar avsevärda effektivitets- och tidsvinster.
Genovis SmartEnzymes består av två huvudtyper, proteaser och glykosidaser. Proteaserna klipper sönder proteiner gör dem enklare att analysera medan glykosidaserna tar bort sockermolekyler på antikroppar. Sockerstrukturerna på biologiska läkemedel påverkar hur länge ett ämne är aktivt efter det att det har introducerats i blodomloppet. Mekanismerna bakom detta är mycket komplexa, varför forskningen först på senare tid har förstått vikten av dem. Läs mer om glykoanalysens roll inom läkemedelsutvecklingen här.
I maj annonserade Genovis ett distributionsavtal med FUJIFILM Wako Pure Chemical som ger access till marknaderna i Japan, Singapore och Taiwan. Genovis har närvaro i Asien sedan 2017 via avtal med bolag i Kina och Indien, Sydkorea tillkom under 2018. Marknaderna växer snabbt i regionen, men från en låg nivå.

Effektivare processer skapar värde

Genovis har tillverkning och distribution på sina stora marknader i USA och Europa och kan snabbt få ut produkterna till sina kunder. Enzymerna skickas frystorkade i små plasttuber, de tål att transporteras i rumstemperatur, vilket gör att bolaget kan undvika mer komplicerade transporter som t. ex. iskylda frigolitlådor som annars vanligen används.
Biologiska läkemedel befinner sig i en snabb utvecklingsfas, enligt flera prognoser kommer den samlade volymen för dessa att tredubblas fram till 2023. Samtidigt råder det brist på analytiska kemister i industrin. Sammantaget gör det att behovet av att utveckla snabbare och mer automatiserade processer driver bolagen att hitta nya lösningar. Här ligger Genovis i framkant med sitt samarbete med det amerikanska bolaget Thermo Fisher Scientific som är en av världens ledande leverantörer av avancerad laboratorieutrustning.
Genom att kombinera Genovis Smartenzymes och metoder med Thermo Fishers kompetens inom kromatografiska mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS), har man skapat en teknologiplattform som har kapacitet att möta de allt högre ställda industriella kraven på analysmetoderna.

Märkning av antikroppar

Ett användningsområde för just detta samarbete handlar om märkning av antikroppar. Genom att fästa cellgift på en antikropp kan man åstadkomma en koncentrerad behandling på ett specifikt ställe, dvs i tumören. Genovis enzymer hjälper cellgiftet att fästa på antikroppen på ett säkrare och bättre sätt och med LC-MS-metoder kan man mäta effekten.
I längden skulle detta kunna öppna ett nytt affärsområde inom diagnostik. Genovis och Thermo Fishers teknikplattform kan exempelvis användas inom cancerdiagnostik för att analysera vävnadsprover på molekylnivå och därmed kunna särskilja normal vävnad med tumörvävnad på ett effektivare sätt än dagens metoder.

Bioprocesser ett osäkert kort, men kan bli ett ess i rockärmen

Tack vare att Genovis produkter kommer in i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen, sker leveranserna under lång tid och relationerna med kunden blir långvariga. Steget till att använda SmartEnzymes till att bli en del av tillverkningsprocessen är ändå stort, osäkerheten är betydande under upptäckts- och preklinisk fas och många kandidater faller bort.
Nyligen skedde dock ett genombrott för Genovis. Ett ännu icke namngivet bolag som använt Genovis produkter för kvalitetsanalys, har nu integrerat SmartEnzymes i sin tillverkningsprocess för sin läkemedelskandidat i en fas I-studie. Det är första gången en kund inkluderar Genovis enzymer i produktionen av en läkemedelskandidat. Läs mer om ordern här.
Ordern innebär betydligt större volymer för Genovis, uppskalningen är i storleksordningen 500 till 1000 gånger. Normalt säljer Genovis sina enzymer i mikrogram eller gram, i det här fallet handlar det om kilogram. Även om produktionskostnader och regulatoriska krav ökar på bolaget i och med en fas I-studie, har Genovis en skalbar affärsmodell som gör den totala kostnadsökningen liten i förhållande till försäljningstillväxten. Av ordervärdet på 13 Mkr, kommer hälften att bokas in under 2019 års räkenskaper.
På lite sikt kan Genovis hoppas att den här typen av affärer blir vanligare. Statistiskt sett avslutas de allra flesta utvecklingsprojekten före klinisk fas I-testning, bara tre procent av alla kandidater tar sig vidare från preklinisk fas till klinisk fas. Genovis själva kan inte påverka i någon större grad vilka projekt som kan gå vidare eller inte, så det finns en uppenbar risk att antalet liknande ordrar dröjer eller uteblir. Det gör affärsområdet svårbedömt ur ett aktievärderingsperspektiv.

BioStocks kommentar

De senaste delårsrapporterna visar ett bolag i snabb tillväxt. Utvecklingen pekar mot vinst på helårsbasis och även att bolaget snart är kassaflödespositiva på helårsbasis. Intäkterna kommer i första hand från kärnverksamheten inom kvalitetsanalys och tack vare goda bruttomarginaler finns en stor operationell hävstång som gör att försäljningsintäkterna får genomslag i resultatet. Siffrorna är ett bevis för att Genovis är väl positionerat för att ta del av den stigande andelen biologiska läkemedel inom läkemedelsindustrin.
Bolaget har närvaro på de stora marknaderna och har etablerat sig i Asien.
Den stora ordern inom bioprocesser är ett resultat av ett långvarigt samarbete mellan kunden och Genovis, när nästa affär av den här typen kan inträffa är mycket svårt att förutspå. Potentiellt kan det innebära kraftigt ökade försäljningsvolymer om fler kunder tar Genovis enzymer med sig in i en senare utvecklingsfas.
Aktiekursen har stigit kraftigt på dessa positiva nyheter. En redan stark tillväxt ligger i kursen och ordern inom bioprocesser har ökat förhoppningarna ytterligare. Samtidigt växer bolagets intäkter klart snabbare än marknaden generellt, vilket indikerar att tillväxtskurvan kommer att peka uppåt ett tag till, inte minst med tanke på att de asiatiska marknaderna ännu är nyetablerade och omogna.
Genovis arbete inom kvalitetsanalys med produktlanseringar, tekniska innovationer och effektiva distributionskanaler har skapat långvariga relationer med kunderna som i slutändan kan betala sig i nya affärer och lönsamma inriktningar.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev