Home Nyheter FoU inom glykobiologi – Genovis visar vägen i Sverige

FoU inom glykobiologi – Genovis visar vägen i Sverige

FoU inom glykobiologi – Genovis visar vägen i Sverige

4 juli, 2019

Tack vare en allt viktigare roll inom läkemedelsutveckling tilldrar sig det komplexa fältet glykobiologi ett ökande intresse. BioStock belyser här några av glykobiologins viktigaste uppgifter inom biopharma och tittar närmare på hur bioteknikbolaget Genovis framgångsrikt nyttjar sin expertis för att ta fram nya innovativa verktyg som har stor betydelse för läkemedelsindustrin vid utvecklingen av framtidens läkemedel och diagnostik.
Läkemedel delas oftast in i två kategorier: småmolekylära och biologiska. Småmolekylära läkemedel är den vanligaste behandlingsformen eftersom de, som namnet antyder, är små enkla molekyler som är lätta att syntetisera i labbmiljö. De intas ofta oralt, såsom värktabletter, och tar sig enkelt igenom membranet som omger våra celler. Det innebär att de snabbt uppnår effekt men det medför också att de inte är speciellt precisa.

Biopharma-industrin på uppgång

Biologiska läkemedel baseras istället på stora komplexa molekyler, oftast proteiner som produceras från levande celler som vacciner eller genterapier. Den komplicerade molekylstrukturen gör det generellt svårare för dessa läkemedel att, i de fall det är nödvändigt, penetrera cellmembranet. Ofta binder dock biologiska läkemedel såsom antikroppar till cellmembranet. Som regel är de dessutom mycket målspecifika och kan därmed vara effektiva mot allvarliga tillstånd såsom cancer, diabetes, autoimmuna sjukdomar etc. Därtill tenderar biologiska läkemedel att ge upphov till färre biverkningar.
Trots att biologiska läkemedel är mer komplicerade och kostar betydligt mer att producera än småmolekylära läkemedel har de ökat kraftigt i popularitet och antalet bolag som investerar i teknologin växer snabbt, mycket tack vare bioteknologiska framsteg under det senaste årtiondet. Nya innovationer har gjort utvecklingen av denna typ av läkemedel både snabbare och mer precis, där viktiga teknologiska framsteg sker inte minst inom fältet glykobiologi.

Glykoanalys i korthet

Glykobiologi – som bokstavligt betyder en studie av sockers betydelse inom biologi – är en vetenskap som går ut på att förstå interaktionerna mellan kolhydrater och andra komplexa molekyler, t.ex. proteiner eller lipider. Dessa interaktioner är avgörande för funktionen hos våra celler i kroppen och en ökad kunskap på området hjälper oss att förstå komplexa samband som har stor betydelse för forskningen inom såväl läkemedelsutveckling som nya diagnostikmetoder.

Glykoanalysens roll inom läkemedelsutveckling

Bolag inom biopharma-industrin är beroende av en precis och tillförlitlig glykoanalys för att kunna bedriva framgångsrik läkemedelsutveckling, främst för att säkerställa att nya läkemedel interagerar med den avsedda målmolekylen i kroppen på ett lämpligt sätt utan att orsaka biverkningar. Sockerstrukturer på biologiska läkemedel påverkar hur länge ett läkemedel är aktivt efter att det har introducerats i blodomloppet och är därför av stort intresse för läkemedelsindustrin. Detta är en viktig del av läkemedelsutveckling då bolagen satsar på att utveckla behandlingar som varar allt längre för att patienterna inte ska behöva doseras lika ofta.
Glykosylering spelar en stor roll i de flesta biologiska processer, inklusive hur celler kommunicerar med varandra och hur vårt immunsystem reagerar på patogener såsom bakterier och virus.
Dessutom kan förändringar i glykosyleringsmönstret leda till fel i den cellulära funktionen och till allvarliga sjukdomar såsom cancer. Läkemedelsbolagen behöver därför också precisa glykoanalyser för att kunna studera specifika sjukdomsmekanismer och utveckla behandlingar som bäst kan motverka desamma.

Glykobiologisektorn växer snabbt

Trots att det är ett så stort och viktigt område, och trots att proteiner har en enorm potential som behandling mot sjukdomar, är mekanismerna bakom glykosylering så komplexa att glykobiologin och förståelsen för glykaners betydelse för ett proteinläkemedels prestanda och funktion först under senare tid fått ökat fokus inom läkemedelsindustrin.
Det amerikanska forskningsinstitutet National Institute of Health (NIH) stärkte satsningarna på att undersöka glykobiologins potential under 2009 genom att tilldela pengar för forskning inom området och hålla kurser inom glykobiologi. 2015 lanserade NIH dessutom Common Fund Glycoscience – ett program vars syfte är att öka kunskapen om glykobiologi bland forskare. Även i Europa har glykobiologin blivit alltmer framträdande, t.ex. har ett stort nätverk av institutioner ägnat området allt mer uppmärksamhet samtidigt som stora investeringar gjorts under de senaste fem åren. Detsamma gäller för den asiatiska marknaden, där biologiska läkemedel förutspås växa betydligt snabbare än i andra delar av världen mellan 2018 och 2026.
Enligt analytiker förväntas ”glykobiologi-hypen” fortsätta de kommande åren och den globala marknaden förutspås nå ett värde av 2,1 miljarder USD 2025, med en årlig tillväxt om 14,4 procent från 2017. Detta inkluderar stora investeringar i nya glykobiologiska verktyg för FoU. Siffrorna är en tydlig indikation på att behovet av glykobiologisk forskning växer, särskilt vid utveckling av biologiska läkemedel som även inkluderar biosimilarer, d.v.s. generiska produkter av biologiska läkemedel.

Fredrik Olsson, vd Genovis
Fredrik Olsson, vd Genovis.

Genovis är ledande inom glykobiologi

I Sverige bidrar bioteknikbolaget Genovis till att driva utvecklingen inom glykobiologi framåt. Bolaget, som grundades 1999 och leds av vd Fredrik Olsson, tillverkar, utvecklar och säljer enzymer, s.k. SmartEnzymes som används av läkemedelsbolag bland annat för att utföra glykoanalys på biologiska läkemedel.
Genovis har satsat hårt på att bygga sitt utbud av premiumprodukter för läkemedelsindustrin och har i dagsläget 13 SmartEnzymes i sin produktportfölj. Dessa lämpar sig för flera olika glykoanalytiska syften, som exempelvis karaktärisering, märkning och glykosyleringsanalys av antikroppar.
Tack vare en bred produktportfölj har Genovis skaffat sig en stark position på den glykobiologiska marknaden och bolaget har potential att spela en avgörande roll i utveckling av de flesta, kanske till och med samtliga, typer av biologiska läkemedel – antikroppar, biosimilarer och bioterapeutiska proteiner. Genovis produktutbud spänner dock inte bara över den biologiska läkemedelsmarknaden utan täcker in hela life science- och biotekniksektorn, vilket har resulterat i att man idag har samtliga världens 25 ledande bolag inom sektorn på sin kundlista.

Exportera högkvalitativ glykoanalys globalt

Just nu expanderar Genovis på de stora asiatiska marknaderna, ett mycket viktigt geografiskt område där försäljningen på sikt förväntas utgöra 25-30 procent av bolagets totala omsättning. Parallellt utvecklas bolaget till en tung utmanare på den globala glykobiologiska scenen. Faktum är att man rapporterade stark tillväxt på samtliga geografiska marknader under fjärde kvartalet 2018, en trend som enligt bolagets rapportering under 2019 ser ut att bestå.
Det är värt att notera att konkurrensen inom området också hårdnar i takt med att efterfrågan på högkvalitativ glykoanalys ökar. Genovis framstår dock som väl rustade inför mötet med den ökande globala konkurrensen.

Genovis är redo att utmana

Ett av bolagets främsta vapen i kampen om kunderna har hittills varit de många vetenskapliga artiklar som refererar till Genovis produkter. I detta sammanhang bör man speciellt nämna två artiklar från prestigefyllda amerikanska institut, nämligen FDA respektive Johns Hopkins.
Ytterligare en konkurrensfördel i bolagets arsenal är ett nära samarbete med den stora kundbasen. Tack vare en nära dialog med sina kunder kan Genovis tidigt få förståelse för vad läkemedelsbolagen efterfrågar när det gäller glykoanalys. Detta är uppenbart när man tittar närmare på Genovis senaste produktlanseringar, vilka till stor del möjliggjorts av att man kunnat skräddarsy sitt utbud efter kundernas behov.
Bolagets framgångar avspeglas i de starka och tilltagande försäljningssiffrorna, som också underbyggs av att de nya produkter som lanseras baseras på ett konkret marknadsbehov. Genovis förutspår dock ännu större framgångar då man framöver förväntar sig att försäljningen kommer att öka ytterligare då bolagets SmartEnzymes följer med kundernas kliniska utveckling och slutligen används i kommersiell produktion. I kombination med att man fortsätter bredda sitt utbud, knyter till sig allt fler kunder och utvecklingsprojekt parallellt med en fortsatt internationell expansion sprider det doften av ett framgångsrikt recept.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev