Home Nyheter RhoVacs nya medlem av ledningsgruppen bakom LEO Pharmas miljardaffär

RhoVacs nya medlem av ledningsgruppen bakom LEO Pharmas miljardaffär

RhoVacs nya medlem av ledningsgruppen bakom LEO Pharmas miljardaffär

10 mars, 2019

Efter ett framgångsrikt 2018 och nya uppmuntrande kliniska data under 2019, avancerar RhoVac mot nästa kliniska studie, en fas IIb i prostatacancer. BioStock kontaktade bolagets nyblivna CBO och vice Verkställande Direktör Anders Månsson som, i egenskap av chef för affärsutveckling på danska LEO Pharma, rodde i land en jätteaffär på över 6 miljarder SEK med den japanska läkemedelsjätten Astella Pharma år 2015. Med en utpräglad näsa för affärer och erfarenhet av flera tunga uppdrag i branschen, både i Skandinavien och utomlands, vill Anders Månsson nu bidra till att bygga och realisera värdet av RV001 åt RhoVac.
RhoVacs läkemedelskandidat RV001 är ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer. Årets första milstolpe kom i januari då bolaget kommunicerade positiva delresultat på 3- och 6-månadersuppföljningen bland de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien.

RV001 som adjuvant komplement efter primär behandling

Strategin bakom utvecklingen av RV001 är att positionera kandidaten som ett komplement till dagens cancerbehandlingar. Den klassiska behandlingsstrategin går ut på att avlägsna modertumören kirurgiskt eller med strålning. Men det eliminerar inte risken för den huvudsakliga orsaken till den höga dödligheten i cancer – att sjukdomen metastaseras och bildar sekundärtumörer.
Tanken är därför att RV001 ska träda in som ett nytt vapen för att hindra de fruktade metastaserande cancercellerna från att spridas och föröka sig. Genom att aktivera immunförsvaret mot RhoC, ett protein som är känt för att förekomma i hög koncentration just i cancerceller med potential att metastasera, tror man sig kunna minska risken att cancern återkommer och förökar sig efter behandling av primärtumören. Att behandla med RV001 efter initial kirurgi eller strålbehandling kan alltså komma att komplettera dagens standardbehandling och minska risken för sjukdomsåterfall med dödligt utfall.

»De flesta andra cancerimmunterapier riktar sig mot primärtumören. Men väldigt få primärtumörer är dödliga. Det är metastaserna som dödar. En behandling som specifikt riktar in sig mot de celler som har en metastaserande potential är en genial idé, applicerbar antingen som adjuvantbehandling i monoterapi eller som kompletterande kombinationsterapi tillsamman med annan basbehandling« — Anders Månsson, CBO och vVD RhoVac

Bred klinisk potential

Initialt testas kandidaten inom prostatacancer, men RV001 kan på sikt ha betydligt bredare potential. RhoC överuttrycks nämligen i cancerceller med potential att metastasera, oaktat från vilken cancerform spridningen härstammar. Och detta är viktigt.
BioStock kontaktade Anders Månsson, som tillträder som Chief Business Officer och vice Verkställande Direktör på RhoVac senast 1 juni, för att bland annat få veta vad bolaget hoppas kunna prestera under året.

Anders Månsson, Chief Business Officer och vice vd på RhoVac

Anders Månsson, kan du berätta lite om din professionella bakgrund?
Jag är civilekonom och MBA i botten, och har arbetat i läkemedelsindustrin i hela mitt yrkesverksamma liv, i huvudsak för MEDA-, FERRING– och LEO-koncernerna. Jag har arbetat lokalt bl.a. som VD för dotterbolag samt i olika seniora roller på koncernnivå, dessutom både i Skandinavien och utomlands. Min bakgrund är ju huvudsakligen inriktad på sälj, marknad samt på affärsutveckling, inklusive partnerskap, förvärv, in- och utlicensieringar, samt avyttringar. På senare år har jag också engagerat mig i en del styrelser i sydsvenska biotech- och läkemedelsbolag, och för tillfället är jag även VD i Longboat Amniotics, ett spännande stamcellsbolag i Lund, i vilket jag även sedan tidigare är styrelsemedlem.
Med tanke på dina tidigare erfarenheter inom onkologiområdet och inte minst förhandlingsvana bl.a. från storaffären mellan Astellas Pharma och LEO Pharma, vad tror och hoppas du kunna bidra med i din nya roll som styrelseledamot i RhoVac?
Med ett brett kontaktnät i storföretagens Business Development-avdelningar, samt med erfarenhet av hur storbolagsförvärv går till, hoppas jag kunna bidra väldigt konkret i detta arbete. Att jag de senaste två åren också har skaffat mig erfarenhet av att driva mindre bolag, både operativt och strategiskt genom styrelsearbete, har givit mig ett kompletterande entreprenörs-perspektiv som också kan komma att bidra till RhoVac.
Vad lockade dig att engagera dig i bolaget och spelade tajmingen i den kliniska utvecklingen någon roll i ditt beslut?
RhoVac går nu efter fas I/II in i ett skede där affärsutveckling och partnerskap är avgörande för bolagets framgång och dess förmåga att realisera de tillgångar man bygger. Det är i detta skede jag tror att jag kan göra störst nytta för bolaget. Vidare gillar jag det unika konceptet kring RV001 – det är en väldigt attraktiv tanke att kunna inrikta behandlingen specifikt mot metastaserande cancerceller. Jag har också tidigare erfarenhet av att arbeta i prostatacancerområdet, och jag har kvar ett visst kontaktnät, så området i sig är lite som att komma hem för mig.
Vad tror du kommer bli avgörande för att RV001 skall kunna nå marknad?
RV001 har en tydlig positionering i adjuvant behandling efter behandling av primärtumören. Olika typer av adjuvantbehandlingar är redan etablerade standardterapier för de flesta vanliga cancerformer, men inte just för prostatacancer, trots att FDA har flaggat för behovet. Här finns alltså en mycket god möjlighet att positionera läkemedelskandidaten i vad som bäst kan beskrivas som ett behandlingsmässigt vakuum. Detta öppnar för lukrativa industriella partneringmöjligheter som på sikt och med råge, skulle kunna betala tillbaka den initiala investeringen i RV001.

»Har man då ingen anledning att betvivla att produkten fungerar, och att den är säker för patienten, vilket är den uppenbara konklusionen av data så långt, är det självklart att gå vidare!«

Vilka ser du som de största utmaningarna på vägen mot marknaden?
Vägen mot prostatacancermarknaden tycker jag är rätt väl utstakad. Men principen bakom RV001 är ju potentiellt generellt tillämplig i metastaserande cancer oavsett cancertyp. Hur man på bästa sätt förvaltar – och realiserar – värdet av den möjligheten, får jag fundera lite mer på tillsammans med mina blivande kollegor på RhoVac innan jag uttalar mig.
I januari kom årets första viktiga milstolpe där RhoVac meddelade positiva delresultat på 3- och 6-månadersuppföljningen bland de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien med RV001. Vilka är de, som du ser det, viktigaste data som stödjer en fortsatt utveckling med kandidaten?
RV001 har en unik verkningsmekanism som passar för ett oerhört viktigt vakant segment i prostatacancermarknaden, dvs. adjuvant behandling efter kirurgi eller strålning av primärtumören. Har man då ingen anledning att betvivla att produkten fungerar, och att den är säker för patienten, vilket är den uppenbara konklusionen av data så långt, är det självklart att gå vidare!
Kan du kortfattat, och utifrån din egna erfarenhet, beskriva problematiken med att bekämpa cancermetastaser och hur du anser att RV001 skiljer sig mot andra liknande kandidater under utveckling?
De flesta andra cancerimmunterapier riktar sig mot primärtumören. Men väldigt få primärtumörer är dödliga. Det är metastaserna som dödar. En behandling som specifikt riktar in sig mot de celler som har en metastaserande potential är en genial idé, applicerbar antingen som adjuvantbehandling i monoterapi eller som kompletterande kombinationsterapi tillsamman med annan basbehandling. I slutändan gäller det så klart att kunna visa på robusta kliniska data för att på optimalt sätt kunna realisera värdet av den goda idén. Därför kan det vara mödan och investeringen värt att stärka kliniska data med fler patienter innan man stänger en affär med en storbolagspartner.
Efter vad du vet om bolaget idag, vilka specifika utvecklingssteg tror du att vi kan förvänta oss med kandidaten under 2019?
Initiering av fas IIb i prostatacancer har högsta prioritet som jag ser det. Angående hur vi på bästa sätt förvaltar RV001s potential också i annan cancer ber jag som sagt att få återkomma om, men det är självfallet också riktigt intressant, och det ska göras med eftertanke, och med aktieägarnas intressen i fokus. Mångsidigheten hos RV001 är en potentiellt värdefull tillgång som ska förvaltas klokt.

»Att få in Anders till RhoVacs ledning kommer innebära en väldig förstärkning av kompetens kring den fortsatta affärsutvecklingen – som löper på parallellt med den kliniska utvecklingen. Detta är ett naturligt led i utvecklingen av bolaget, då vi lämnar den prekliniska och tidiga kliniska utvecklingen bakom oss. Det har varit en intensiv resa, där vi har hållit alla utlovade milstolpar inom den utsatta tiden, men bolaget går nu in i en ny fas där vi ökar fokus på affärsutvecklingen. Affärsutvecklingsarbetet påbörjades under 2018, då vi förstärkte organisationen med ett avtal med Colpman Ltd och valde in Gunnar Gårdemyr till styrelsen. Att Anders börjar hos oss ett är ytterligare ett steg i den riktningen där vi kommer stå väl rustade inför den kommande fasen i bolagets utveckling.« — Anders Ljungqvist, VD på RhoVac, kommenterar tillsättningen den nya CBO och Vice Verkställande Direktör.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev