Home Nyheter Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar

Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar

Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar

29 oktober, 2017

A1M Pharma avslutar oktober månad starkt: i början av veckan skrev man avtal med kontraktforskningsföretaget Clinical Trials Consultants, och så sent som i fredags meddelade bolaget att man framgångsrikt har lyckats tillverka världens första storskaliga batch av den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard enligt gällande GMP-krav. I dagens Söndagsintervju kommenterar vd Tomas Eriksson dessa viktiga milstolpar som har avgörande betydelse inför bolagets planerade kliniska studier.

Tomas Eriksson, vd A1M Pharma
Tomas Eriksson, vd A1M Pharma.

Till att börja med, kan du kort förklara vad fredagens stora nyhet innebär i praktiken – att ni har lyckats tillverka världens första storskaliga GMP-batch av den aktiva substansen i er läkemedelskandidat ROSgard? 
– Det betyder att vi har kunnat bekräfta att produktionsprocessen är stabil med avseende på utbyte och renhet i en kommersiellt gångbar skala. Processen är robusthetstestad och vi kan känna oss trygga med att framtida batcher kommer att likna det material som nu är godkänt för användning i kliniska studier. Att batchen är producerad under full GMP innebär också att dokumentationskravet från myndigheterna är mött. Så dels har vi nu tillräcklig kvantitet av den aktiva substansen för att ta oss genom de inledande kliniska studierna och samtidigt har vi har säkrat leveranser till framtida behov. Alla kvalitetsgrundande analysmetoder är också säkrade och kvalificerade.
Storskalig tillverkning av ett proteinläkemedel låter kanske enklare än vad det faktiskt är.  Vilka specifika utmaningar är förknippade med storskalig tillverkning av en aktiv substans som är baserat på ett kroppseget protein?
– Produktionsprocessen är synnerligen komplex och består av många delmoment, där vart och ett bjuder på sina speciella utmaningar. Det första steget är att lyckas uttrycka just vårt protein i bakterier och säkra en kvalitetskontrollerad bakteriestam som bank för alla framtida produktioner. Varje delsteg i produktion har därefter optimerats utifrån sina specifika parametrar, exempelvis cellodlingen där uppemot tio av varandra beroende parametrar har optimerats.
Och vilka är enligt dig de avgörande skälen till att just ni har lyckats med detta, först i världen dessutom?
– Först och främst har bolagets kompetenta vetenskapsmän och -kvinnor varit den mest centrala komponenten i att detta lyckats. Vad gäller uppskalning och anpassning till GMP-mässig utrustning och process har självfallet vårt kontraktforskningsföretag bidragit mest. Samtidigt hade vi inte varit där vi är idag utan den mycket täta interaktion som funnits mellan våra medarbetare och kontraktforskningsföretaget under åren som detta arbete tagit.
Vilka eventuella osäkerhetsfaktorer har ni lyckats eliminera i och med den här framgången?
– Det mest uppenbara och akuta är ju tillgången till material till våra kommande kliniska studier. Men det är ju faktiskt så att utan en storskalig GMP-process hade vi haft svårt att attrahera partners eller kommersialisera en produkt över huvud taget.
Hur påverkar detta era planer avseende de kommande kliniska studierna med ROSgard?
– Det säkrar vårt behov av kliniskt prövningsmaterial för alla de studier som nu planeras.
Kan du berätta kort om ert studieupplägg – ni inriktar er primärt mot njurskydd vid cancerbehandling, s.k. PRRT?
– Vi startar med en studie i friska frivilliga som syftar enbart till att bevisa ROSgards säkerhetsprofil i människa, upp till doser vi bedömer som terapeutiska. Vi tittar just nu också på möjligheterna att undersöka de skadliga effekter strålningen i PRRT har på bland annat  njurarna genom olika typer av bildtekniker, bland annat med magnetröntgen. Vi tror att detta kan komma att bli mycket värdefullt för utvärdering av våra data när vi senare ger ROSgard till PRRT-patienter.
Vilka synergieffekter kan komma av denna studie kopplat till er utveckling av en behandling mot havandeskapsförgiftning?
– Fas I säkerhetsstudien är applicerbar för alla framtida effektstudier. När det gäller studier i PRRT och studier i havandeskapsförgiftning är den mest uppenbara parallellen de positiva effekter vi vet att ROSgard har på njurarnas funktion.
En fas I-studie syftar vanligen till att bekräfta att en substans är säker att ge till människor, och i en fas II-studie brukar man även titta på effekt. Vilka frågeställningar är det specifikt er adaptiva kliniska fas I/II-studie ska besvara?
– Till att börja med är fokus på säkerhet och tolerabilitet genom hela programmet. När vi kommer så långt som att administrera ROSgard i cancerpatienter som en del av PRRT- protokollet kommer vi även att titta på ett antal effektparametrar, på njure förstås men även andra. Som jag beskrev tidigare jobbar vi på att kunna påvisa ROSgards positiva effekt på bland annat njurarna genom att använda bildtekniker såsom magnetröntgen.
Kan du berätta lite om Clinical Trials Consultants och varför ert val föll på just ett svenskt CRO-bolag?
– Valet att jobba med ett svenskt CRO-bolag var ganska enkelt och baseras delvis på att vi har för avsikt att utföra alla våra inledande kliniska studier i just Sverige. CTC har ett bra rykte i vår bransch och vi vet att de är synnerligen kompetenta och har lång erfarenhet av den typ av studier vi nu planerar. De har dessutom sedan tidigare ett etablerat samarbete med det företag vi samarbetar med i imaging-studierna. Till sist är det naturligtvis en fördel, såväl språkligt som kulturellt, att arbeta med just svenska bolag.
Hur pass mycket påverkas bolagets burnrate av att ni nu går in i klinisk utveckling?
– De senaste åren har vi investerat mycket i etableringen av den storskaliga GMP-processen. Den kostnadsposten finns inte kvar, men istället växlar kapitalbehovet till planering och utförandet av kliniska studier för att vi ska hålla vår offensiva plan.
Nyligen publicerades en studie i Journal of Nuclear Medicine med positiva resultat vid behandling av svår prostatacancer med en strålbehandling av samma typ som PRRT. Har  ni dragit några slutsatser av det?
– Vi hade redan tidigare våra ögon på detta fält och det är inte osannolikt att vi söker att etablera vetenskapliga samarbeten inom fältet.
Finns det andra sammanhang där njurskador kan uppstå där ni ser ytterligare potentiella användningsområden för ROSgard?
– Det finns flera med stor kommersiell potential men det får vi återkomma till framöver, fokus ligger nu på att genomföra våra kliniska studier inom njurskydd vid PRRT.
Avslutningsvis, steget från preklinisk fas till att bli ett bolag i klinisk utvecklingsfas är ofta förknippat med en uppvärdering på marknaden, hur ska man som investerare se på A1M Pharma idag?
– Vi har en utmärkt substans att arbeta vidare med som vi dessutom nu har tillgång till i storskalig form. Ur utvecklingssynpunkt har bolaget aldrig stått starkare och jag känner mig trygg med att uppvärderingen kommer i takt med att vi fortsätter hålla tidsplanen väl och leverera positiva resultat. Det är viktigt att minnas att för varje gång vi når våra delmål så minskar risken i utvecklingsarbetet. Det gör bolaget mer värdefullt för såväl samarbetspartners som investerare.
Läs också: BioStocks analys av A1M Pharma (24 maj 2017)
Liten ordlista
GMP: Good Manufacturing Practice
PRRT: Peptide Receptor Radionuclid Therapy
CRO: Contract Research Organisation
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev