Home Analyser BioStock Analys: NeuroVive Pharmaceutical

BioStock Analys: NeuroVive Pharmaceutical

Analys NeuroVive Pharmaceutical

BioStock Analys: NeuroVive Pharmaceutical

16 februari, 2017

BioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Bolagets primära läkemedelskandidat NeuroSTAT utvärderas samtidigt i en fas I/II-studie (CHIC-studien) inom traumatisk hjärnskada (TBI), med förväntade resultat senare i år. Huvudfokus i denna analys ligger på marknadspotentialen för NeuroVives utvecklingsprogram NV556 inom NASH och dess kommersiella värde vid en utlicensieringaffär. Värderingen av projektet har gjorts utifrån samma riskjusterade värderingsmodell (rNPV) som är praxis inom läkemedelsindustrin. Den fullständiga analysrapporten finns tillgänglig för nedladdning nedan. Språket i analysen är engelska – nedan följer en kortfattad svensk summering. 
NeuroVive avslutade trots flera tunga motgångar förra året på ett starkt sätt och har också inlett 2017 lovande. För cirka ett år sedan utsågs Erik Kinnman till ny vd för bolaget. Sedan sitt tillträde har han implementerat en ny portföljstrategi som innebär att projekt inom mindre indikationer ska drivas och utvecklas hela vägen till klinik, medan projekt inom breda sjukdomsindikationer ska utlicensieras i ett tidigt skede, efter avslutade prekliniska studier. NeuroVives program NV556 inom NASH är ett exempel som faller under den senare projektkategorin.

»NASH holds huge market potential and a phase I asset projected to capture a 10 percent market share thus results in a rNPV value of $35 million.«
– BioStock company analysis, NeuroVive Pharmaceutical

Marknaden för NASH är enorm med ett stort antal drabbade patienter. Idag finns inga befintliga behandlingar mot sjukdomen att tillgå. Marknadspotentialen är följaktligen hög, vilket också bekräftas av de högt värderade bolagsaffärer som genomförts inom indikationen och av det uppenbart starka intresset bland större läkemedelsbolag för att positionera sig inom NASH.
BioStocks uppfattning är att NeuroVive håller på att stärka sin ställning som en ledande aktör inom mitokondriell medicin, samtidigt som man återfått investerarnas förtroende. Vi bedömer också att den nya affärsmodellen och portföljstrategin är ett spännande grepp som – förutsatt att den fungerar enligt plan – kan komma att generera signifikanta värden för bolaget och dess aktieägare.

Slutsats & värdering

BioStocks analys har fokuserat på att utvärdera marknadspotentialen och kalkylera det kommersiella värdet av projektet NV556 inom NASH. Slutsatsen av den gjorda analysen är att om NeuroVive framgångsrikt tar NV556 genom återstående prekliniska studier under året kommer man att kunna ha en läkemedelskandidat redo för kliniska fas I-studier och utlicensiering i slutet av 2017. Förutsatt att ett stort läkemedelsbolag gör samma basantaganden, vilka redovisas i detalj i den fullständiga analysrapporten, är BioStocks bedömning att ett riskjusterat nuvärde (rNPV = risk-adjusted Net Present Value) kan röra sig om 35 miljoner USD, eller motsvarande 312,9 miljoner SEK räknat på aktuell dollarkurs (8,94 SEK) i ett skede där fas I kan inledas. Värderingen av projektet är utförd enligt praxis inom läkemedelsindustrin.
 
LADDA NED DEN FULLSTÄNDIGA ANALYSEN [PDF]
 
 


Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. Analytikern äger ej aktier i NeuroVive Pharmaceutical. Marknadsrelaterad information i denna analys baseras på källor som bedöms som tillförlitliga men informationens riktighet kan inte garanteras. Information rörande Bolaget har granskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från Bolagets senaste finansiella rapport, prospekt, nyhetsflöde samt kompletterande intervjuer. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter och marknad har utförts av Monocl Strategy Services analytiker. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev