Home Nyheter Svenskt-indiskt samarbete söker FoU-entreprenörer

Svenskt-indiskt samarbete söker FoU-entreprenörer

Svenskt-indiskt samarbete söker FoU-entreprenörer

11 januari, 2017

Sverige inleder genom Vinnova ett forskningssamarbete inom medicinsk diagnostik, medicinsk utrustning och antibiotikaresistens med den indiska regeringen, genom Department of Biotechnology (DBT). Syftet är att främja det Indo-svenska forsknings- och innovationssamarbetet, varför man nu tillsammans inbjuder den indiska och svenska industrin och forskare inom både privat och offentlig sektor att skicka in projektansökningar. Sista datum för ansökan är 16 januari.
För att stödja det långsiktiga Indo-svenska forsknings- och innovationssamarbete inom hälsa, kommer alltså DBT och Vinnova snart att påbörja ett forskningssamarbete inom medicinsk diagnostik, medicinsk utrustning, antibiotikaresistens, etc, genom att etablera och stärka en samarbetande industri och ett bättre forskningsnätverk. Detta görs genom att finansiera gemensamma forsknings- och innovationsprojekt, utbytesbesök, presentationer och proof of principle med mera.
Med detta forskningssamarbete hoppas man kunna stimulera FoU-projekt i företag och på universitet, till långsiktig utveckling av starka forsknings- och innovationsmiljöer i ett antal breda vetenskapliga områden. Programmet främjar samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor för att säkerställa maximal relevans och effekter. Projektförslagen, som skall inkomma senast 16 januari, ombeds att inkludera en offentlig-privat samverkan (OPS) (eller Public Private Partnership, PPP) och ett samhällsutmaningsperspektiv i sin ansökan.
Man framhåller att innovation är nödvändigt för att konfrontera de rådande ekonomiska och samhälleliga utmaningarna, och för att garantera välstånd och livskvalitet. DBT och Vinnova menar att denna gemensamma investering i forskning och utveckling, görs för att stärka innovationsförmågan för konkurrenskraft, hållbar utveckling och tillväxt.
Projekten ska löpa på 3-4 år
Samarbetsprojekttiden löper under totalt tre till fyra år, räknat från startdatum för projektet. Projekten måste innehålla åtminstone en aktivt engagerad industriell intressent och en akademisk partner på den svenska sidan. Projekt på den indiska sidan uppmuntras att inkludera deltagare från industrin, men det är inte obligatoriskt. Det föreslagna projektet, det vill säga ansökningarna, skall bygga på och förstärka redan pågående forskning eller en befintlig produkt eller tjänst som kommer att utvecklas i ett nytt sammanhang eller liknande, för att bygga en lösning som har potential att komma till praktisk användning och skapa hållbar tillväxt och/eller samhälleliga fördelar.
Medicinsk diagnostik
Ett av de stora hälsoområdena i programmet är medicinsk diagnostik. Inom ramen för detta, menar man att fokus bör ligga på att ta itu med och bättre förstå hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser i alla åldrar (inklusive prenatal), men också att utveckla ny och mer effektiv medicinsk diagnostik. Här menar man att innovativa och befintliga tekniker kan utvecklas så att de kan anpassas till olika miljömässiga och socioekonomiska förhållanden i såväl prehospital- som i sjukhusmiljö.
Medicintekniska produkter
Ett annat område som inordnas under programmet är medicintekniska produkter. Inom ramen för detta område, kommer fokus att ligga på att ta itu med innovativa lösningar för diagnos, prevention, behandling och rehabilitering, som skulle kunna förbättra hälsa och livskvalitet för patienter, personer med funktionshinder och deras familjer och bidra till att ta itu med hållbarheten i hälso- och sjukvårdssystemen. Stöd kommer att ges för att generera lämplig och prisvärd hälsoteknologi genom utveckling av både ny innovativ, men också existerande teknik, genom integrering och användning av metoder i ovan nämnda miljöer.
Antibiotikaresistens
Antibiotikaresistens – Innovativ behandling, diagnostik och förebyggande strategier är ytterligare ett forskningsområde inom detta program där kraften kommer att fokuseras på utvecklingen av läkemedelskandidater med nya antibakteriella mekanismer eller att göra resistenta bakterier mottagliga för konventionell antibiotika. Fokus kommer också att ligga på behovet av point-of-care testning (POCT, dvs. patientnära) för att förbättra behandlingsresultat och effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdsresurser. Samt utveckling och utvärdering av kontrollstrategier för antibiotikaresistens för att minska risken för förvärv, överföring och infektion med antimikrobiella resistenta patogener i slutenvård och gemenskap vårdinrättningar.
eHealth
Ett annat område för samarbete är eHealth för OneHealth. One Health syftar på att många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen och smittan kan överföras via vatten, livsmedel eller med vektorer såsom myggor och fästingar. Läkare, veterinärer och ekologer samverkar globalt för att förstå hur olika smittämnen sprids och hur nya smittor uppstår. Detta tvärvetenskapliga sätt att se på hälsobegreppet kallas alltså för One Health.
Inom eHealth avseer man ta fram nya IT-baserade lösningar där patienten kan övervaka och kontrollera sin hälsostatus, men också lättare ansluta till och kommunicera med hälso- och sjukvårdstjänster och erhålla adekvat vård. Här framhåller man att innovativa lösningar bör fokusera på, eller vara medvetna om, betydelsen av patientens perspektiv och dennes erfarenhet av en holistisk och integrerad vård.
Förebyggande av sjukdomar
Det sista området berör näringsbehov och nya innovativa livsmedel, som kan adressera problematik som ämnesomsättningssjukdomar, epidemiologi, nutrition, vaccinationer och andra interventioner inom primärvården.
Tillämpning, tidplan och budget
Ansökningstiden löper ut 16 januari 2017 och beviljanden väntas meddelas den 24 april 2017. Universitet och andra aktörer inom den offentliga sektorn kan erhålla finansiering upp till 100% av kostnaderna. Stora industrideltagare uppmuntras att delta som formella projektpartner, men kommer inte att erhålla någon finansiering.
Vem kan ansöka?
Programmet är öppet för den indiska och svenska industrin, forskare och offentliga eller privata ideella institutioner som utvecklar och utför FoU-verksamhet. Detta inkluderar universitet och andra akademiska institutioner, forskningsinstitut, sjukhus, icke-statliga organisationer och offentliga stiftelser. Varje förslag skall innehålla en beskrivning av önskvärda långsiktiga samverkande effekter efter projektets finansieringsperiod. Ansökan skall också ta hänsyn till användarperspektivet och sociala konsekvenserna av den föreslagna forskningen, till exempel genom införande av relevanta användare, kunder eller liknande aktörer som kan tänkas ställa krav på den slutliga lösningen.
Läs mer här och här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev