Home Nyheter A1M Pharma: Positiva testresultat inför kommande toxstudier

A1M Pharma: Positiva testresultat inför kommande toxstudier

A1M Pharma: Positiva testresultat inför kommande toxstudier

13 juli, 2016

A1M Pharma har verifierat stabilitet och kompatibilitet hos bolagets läkemedelskandidat RMC-035 inför kommande prekliniska toxicitetsstudier med CRO-partnern Research Toxicology Centre (RTC). RMC-035 utvecklas för behandling av havandeskapsförgiftning och samtliga tester utfördes med positivt resultat. Vi vände oss till bolaget för att få en kommentar kring vilken betydelse detta har för kommande studier. 
Forskningsbolaget A1M Pharma utvecklar läkemedel och diagnostik för havandeskapsförgiftning, preeklampsi, samt en behandling mot akut njurskada. Verksamhetens fokus ligger på alfa-1-mikroglobulin, A1M, ett kroppseget protein med antioxidativa och vävnadsreparerande egenskaper.
Som en förberedelse inför kommande prekliniska toxicitetsstudier har A1M Pharma tillsammans med CRO-partnern RTC genomfört tester med olika koncentrationer av läkemedelskandidaten RMC-035, som simulerar förhållandena under de kommande toxicitetsstudierna.
Bolaget har verifierat att substansen är kompatibel med den utrustning som kommer att användas vid studierna, för att förebygga risk för exempelvis absorption eller att utrustningen går sönder, att olika koncentrationer av substansen är stabila vid användning samt att dessa tål att frysas ner och tinas upp i flera cykler och kan administreras i varm plasma.
De positiva resultaten indikerar att läkemedelskandidaten kan transporteras säkert till RTC och att de planerade studierna kan inledas enligt tidsplan.

Eddie Thordarson
Eddie Thordarson, utvecklingschef på A1M Pharma

Eddie Thordarson, utvecklingschef på A1M Pharma, är det ett standardförfarande att utföra stabilitets- och kompatibilitetstester av detta slag?
– Det kan man säga, det är ett bra sätt att förebygga risk och det förstärker samtidigt kunskapen om vår läkemedelskandidat.
Hur går det till, i korta drag, när man utför testerna?
– Tre olika koncentrationer av RMC-035 formuleras i den komposition vi valt genom de stabilitetsstudier vi gjorde i vintras. Dessa lösningar utsätts sedan för en rad olika tester. Alla koncentrationerna testades genom flera cykler av frys-upptining. Stabiliteten utvärderades under 3 veckor både för förvaring på hylla i normaltempererat rum samt under kylbetingelser. Kompatibilitet med flaskor, sprutor, slangar, kopplingar och katetrar testades genom att utsätta proteinlösningarna för dessa material under provocerade förhållanden, d.v.s. längre än vad som kan förväntas vid genomförandet av toxstudierna. Utvärderingen av dessa tester skedde dels genom mätningar av aggregatbildning (proteinerna binder till varandra) samt funktionsmätningar.
Ni kommer nu att gå vidare med toxicitetsstudier. Men RMC-035 är ju en i grunden biologisk produkt, är det ens möjligt att den kan visa sig leda till biverkningar?
– Det kan inte uteslutas, men baserat på våra tidigare prekliniska studier är det inte troligt att vi får se mycket biverkningar eller akuta toxiska responser. Emellertid har vi inte tidigare kört studier under lång tid – nu körs GLP studierna över 28 dagar. Det man utvärderar då är om materialet uppvisar immunogenicitet, d.v.s. triggar immunförsvaret att bekämpa läkemedelskandidaten. Om det skulle uppkomma betyder det i första skedet att effekten av läkemedlet minskar över tid. I värsta fall kan det nyetablerade immunförsvaret även angripa kroppens egna A1M. Generellt sett är dock riskprofilen för biologiska läkemedelskandidater långt bättre än för småmolekyler.
RMC-035 är en modifierad, mer stabil version av det kroppsegna proteinet A1M, som dels ska vara lättare att producera i stor skala, dels går att patentera – till skillnad från kroppsegna substanser. Ni har följaktligen ansökt om substanspatent för RMC-035. Hur långt patentskydd kommer denna substans att få och vilken betydelse har det för bolaget?
– Patentskyddet gäller 20 år efter ansökan lämnats in. Det finns vissa möjligheter att förlänga ytterligare och om beredningsprocessen är särskilt lång får man ofta beviljat en viss förlängning. Att erhålla ett substanspatent är naturligtvis en stor styrka för A1M Pharma.
De flesta små läkemedelsutvecklare brukar ha som mål att försöka knyta till sig större läkemedelsbolag som partners. Hur ser era chanser att hitta en partner ut, och hur har chanserna förändrats givet att ni har modifierat den ursprungliga substansen och nu kan patentera den?
– Intresset för bolag inom vår nisch har den senaste tiden ökat markant. Vi bygger i vår verksamhet nu upp värden på många fronter. Substanspatentsansökan; uppskalning mot GMP produktion; GLP toxdata; prekliniska farmakologistudier samt assayutveckling är alla mycket värdefulla tillgångar att ha med in i diskussioner om eventuella partnerskap.
Ni anlitade Research Toxicology Centre som CRO-partner för toxikologistudier i slutet av juni. Vilken aktiv roll kommer de att spela i utvecklingen av RMC-035, och hur länge?
– I detta skede kontrakterar vi RTC att göra först icke-GLP och därefter GLP toxstudierna. Vi har tecknat ett ramavtal med RTC, under vilket vi kan vända oss till dem med andra studier av liknande slag. Om allt fungerar bra med RTC kommer vi sannolikt att beställa även de senare reprotox studierna där. Reprotox är säkerhetsstudier som äger att påvisa att läkemedelskandidaten inte påverkar fortplantningsförmågan eller har någon skadlig inverkan på foster. Dessa planeras inför Fas II.
Läs även en tidigare intervju med Stefan Hansson, ansvarig för den kliniska forskningen och utvecklingen i A1M Pharma, som du hittar här: De utvecklar det enda läkemedlet med potential att bota havandeskapsförgiftning.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev