Home Analyser BioStock Analys: BrainCool AB

BioStock Analys: BrainCool AB

BioStock Analys: BrainCool AB

9 juni, 2016

BioStock har analyserat BrainCool AB, ett medicintekniskt bolag som fokuserar på att utveckla produkter för medicinsk kylning inom ett flertal indikationer med ett tydligt medicinskt behov. I denna grundanalys har vi valt att endast värdera tre av bolagets potentiella marknader; stroke, hjärtstopp och oral mukosit. Övriga marknadssegment återkommer vi till vid framtida analysuppdatering. Analysen belyser även bolagets bakgrund, ledning och viktiga samarbeten, samt ger en grundlig genomgång av bolagets produktportfölj och patentsituation, följt av en sammanfattning av målmarknader och marknadspotential för respektive affärsområde. Analysen avslutas med en värdering av bolaget enligt BioStocks SOTP-värderingsmodell som är baserad på de teoretiska marknadstal som presenteras i analysen.
OBS: Analysen löper över flera sidor.

Bakgrund

BrainCoolBrainCool AB startades som ett dotterbolag till Dignitana AB år 2011 och listades på Aktietorget efter en s.k. Lex ASEA-utdelning i maj 2014. BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning, s.k. hypotermi.
Initialt fokuserade BrainCool på att ta fram en selektiv hjärnkylningsprodukt för behandling vid stroke. Redan under det första halvåret beslutade man dock att utveckla ett komplett ytkylningssystem för hjärnkylning, med flera unika och patenterade fördelar gentemot konkurrerande produkter. I samband med detta breddades fokus till att omfatta två affärsområden; stroke och hjärtstillestånd.
Bolaget har sedan starten kontinuerligt arbetat med målsättningen att utnyttja kliniska och tekniska synergier, vilket har resulterat i ytterligare två nya affärsområden; onkologi med fokus på att motverka oral mukosit, samt behandling av hjärnskakning – initialt med fokus på idrottsskador. För dessa bägge affärsområden har bolaget utvecklat ett portabelt system för huvud/nacke-kylning.
Ett dotterbolag, IQool Technology, har startats för att utveckla behandlingen av hjärnskakningar vid idrottsskador och för allmänvården vid akutmottagningar.

coolingproducts3
The BrainCool® System med tillhörande kylpads.

Vad är medicinsk kylning?

En stor del av medicinsk kylning är s.k. terapeutiskt hypotermi av patienter med olika sjukdomsbilder. Det är en vedertagen behandlingsmetod som kortfattat innebär att kroppstemperaturen sänks med ett par grader, t.ex. mellan 32-36° Celsius. Kylning används för att skydda hjärnan och andra organ från skada när dessa inte får tillräckligt med syre, samt när de utsätts för skador från till exempel strålnings- eller cytostatikabehandling, eller för att dämpa och kontrollera feber.
BrainCool har på relativt kort tid lyckats ta fram flera kylningsprodukter som kan tillämpas inom de fyra affärsområden bolaget idag fokuserar på; stroke, hjärtstopp, oral mukosit och hjärnskakning. Långsiktigt är det dock troligt att grundteknologin kommer att kunna tillämpas inom ännu fler applikationsområden, vilket kan komma att skapa nya affärsområden och värden för bolaget.

Ledning, styrelse samt ägarbas

Martin Waleij är vd för BrainCool och har tidigare även varit vd för Dignitana AB och DiLab i Lund AB. Han har även arbetat som investment manager på Volito. Martin Waleij har lång erfarenhet av att utveckla och kapitalisera tillväxtföretag och har bland annat medverkat vid börsnoteringen av två bolag, varav ett på NASDAQ-börsen i USA, samt noteringar på de mindre listorna Aktietorget och First North.
BrainCools medicinska chef är Bengt Furberg, läkare med lång erfarenhet från industrin bl.a. som medicinsk chef under 10 år för svenska Glaxo Wellcome och som medicinsk chef för olika företag inom medicinteknik. Utöver sin plats i ledningsgruppen sitter Bengt Furberg också i bolagets styrelse. Han är även styrelseledamot i ett antal andra bolag, som t.ex. Immunicum AB, Hamlet Pharma samt Redwood Pharma.
I BrainCools ledningsgrupp sitter även Jon Berg, som är utvecklings- och kvalitetsansvarig, samt Christian Strand, product manager och försäljningschef. De har bägge liksom vd Martin Waleij tidigare arbetat i Dignitana AB.
Styrelseordförande är Hans Henriksson som kommer från en tidigare position som Senior Global Business Manager på Pharmacia & Upjohn och har bred erfarenhet av affärsutveckling i Japan inom läkemedel och medicinteknik med fokus på Asien-marknaden.
Styrelseledamoten Jens Kinnander är advokat och partner i advokatfirman Delphi, med tidigare erfarenhet som advokat på Mannheimer Swartling och som bolagsjurist på bland annat Astra Zeneca med erfarenhet av rådgivning inom Life Science och immaterialrätt. I styrelsen sitter även ledamot Mats Forsman som har en bakgrund av ledande befattningar på Astra Zeneca inom produktion och marknadsföring under mer än 30 år.
Ägarbild
Bolaget börsnoterades på AktieTorget år 2014 och några av dess större aktieägare är Fredrik Olssons investmentbolag Baulos International, finansprofilen Karl Mikael Syding och tidigare ishockeyspelaren och lagkaptenen i AIK, Patric Blomdahl.
Såväl styrelsen som ledningen i BrainCool AB innehar aktier vilket indikerar ett starkt engagemang i bolaget, och noterbart är att vd Martin Waleij under 2015 köpte aktier över marknaden för mer än en miljon kronor.
BrainCool genomförde under april månad en riktad emission för att stärka kapitaliseringen och så sent som 8 juni annonserade man även att man genomför en s.k. ägarspridning via Avanza som syftar till att dels öka antalet aktieägare i bolaget, dels öka likviditeten i aktien. Emissionen om maximalt 1 600 000 aktier sker med avvikelse från de befintliga aktieägarnas företrädesrätt och kan tillföra bolaget 22,5 miljoner kronor med avdrag för emissionskostnader, med en maximal utspädningseffekt om 7 procent för befintliga ägare.

network

Viktiga samarbeten

BrainCool samarbetar med en rad både akademiska och industriella partners för att utveckla och kommersialisera sina produkter:
Skånes Univiersitetssjukhus (SUS)
En tidig samarbetspartner till bolaget var Skånes Universitetssjukhus (SUS) som har hjälpt till med tester och pilotstudier, med fokus på utveckling av applikationer och att säkerställa modeller för temperaturmätning. Bolaget presenterade nyligen planer på att tillsammans med prövningsenheten på SUS genomföra en klinisk studie med produkten The BrainCool System för kylning vid stroke i syfte att utvärdera produktens shivering-funktion. Studien ska genomföras under sommaren 2016.
University of Edinburgh
Bolaget tecknade 2012 ett samarbetsavtal med University of Edinburgh för att genomföra en proof of concept-studie inom stroke.
EuroHYP
Under 2012 beslutades att en europeisk multicenter-studie kallad EuroHYP-1 skulle genomföras med 19 miljoner Euro i finansiering från EU. BrainCool ingår i studien tillsammans med fem andra bolag, bl.a. branschjättarna ZOLL och BARD, för att utvärdera bolagets teknologi inom stroke. Studien inleddes år 2013 och patientrekryteringen har hittills varit långsam, vilket delvis kan förklaras med att de regulatoriska myndigheterna i Tyskland krävt att studien ska monitoreras utifrån samma kriterier som för en läkemedelsstudie. Efter en interimsgranskning i mars 2016 av de första 50 patienterna uppdateras nu protokollet i syfte att underlätta en snabbare rekrytering. En viktig bidragande orsak till att rekryteringen dragit ut på tiden är att patienterna drabbas av skakninger, s.k. shivering, som är en vanlig sidoeffekt vid kylning. The BrainCool System är en av endast fyra produkter som godkänts för användning på patienter i studien och den enda som har en funktion för att motverka shivering.
Ishockeystudie hjärnskakning
Under 2015 inledde BrainCool samarbete med två svenska elithockeyklubbar, Malmö Redhawks och IK Pantern, för att utvärdera sin produkt The PolarCap® System i kombination med PolarCap® för behandling av hjärnskakningar i samband med idrottsutövning.
Sahlgrenska Akademin och Akademiska Sjukhuset Uppsala
Forskare vid Sahlgrenska Akademin samt från Akademiska sjukhuset i Uppsala har testat The COORAL® System för oral mukosit på friska frivilliga och de positiva resultaten presenterades under MASCC/ISOO-konferensen i juni 2015. 
Partners i USA
Kliniska studier inom stroke med BrainCools produkter är planerade att starta vid två till tre mycket välrenommerade amerikanska universitet under 2016/2017. Om BrainCool lyckas involvera de påtänkta läkare och ”Key Opinion Leaders” (KOL) som prövare för sina kliniska studier i USA, samt givetvis om studieutfallet är positivt, kan detta bli en potentiell dörröppnare på den amerikanska marknaden och ytterligare underlätta för bolaget att etablera starka partnerskap i USA. Man samarbetar redan med Boston Medtech Advisors (BMA), som kommer att driva och monitorera de kliniska utvärderingarna. BMA assisterar även BrainCool med att analysera de existerande strukturerna för reimbursement samt identifiera lämpliga distributörskandidater på den amerikanska marknaden.
Industriella partners  – extern produktion
BrainCool producerar inte sina egna produkter utan har valt att samarbeta med externa tillverkare. Initialt samarbetar man med Partnertech AB som under 2015 förvärvades av finska Scanfil, en stor kontraktstillverkare inom elektronik som har erfarenhet av att ta produkter till den japanska och amerikanska marknaden.
Distributionsnätverk under uppbyggnad
BrainCool arbetar aktivt med att etablera samarbetsavtal tillsammans med distributörer i Europa och i Asien. I Australien har bolaget sedan hösten 2015 ett distributionsavtal med Aurora Biosciences, ett bolag med stor erfarenhet inom indikationerna hjärtstopp och stroke.
Nyligen slöt man även ett distributionsavtal med ett dotterbolag till Schiller AG i Österrike. De första enheterna av The BrainCool System för hjärtstopp har levererats, vilket förväntas leda till intäkter inom en snar framtid. Samarbetet med Schiller-koncernen är intressant av flera anledningar. Som väletablerad aktör inom medicinteknik med fokus på hjärtstopp har Schiller-koncernen närvaro i över 100 länder. Man har dessutom sedan tidigare arbetat med medicinska kylningsprodukter, vilket innebär att man redan byggt upp en kompetens inom området. Enligt uppgift från BrainCool valde Schiller att avsluta sitt tidigare samarbete på kylningsområdet p.g.a. problem med otillräcklig kyleffekt hos den aktuella produkten.
Analysen fortsätter på sid 2!

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev