Home Analyser BioStock Analys: BrainCool AB

BioStock Analys: BrainCool AB

BioStock Analys: BrainCool AB

9 juni, 2016

BrainCool har fyra stora indikationer med betydande marknadspotential i sikte

Den globala marknaden för temperaturreglering av patienter har estimerats av analysföretag att vara värd cirka 2,5 miljarder USD år 2020, motsvarande över 20 miljarder SEK. Merparten av den marknaden avser värmebehandling men även segmentet för kyla förväntas att ha en hög tillväxttakt. För att illustrera BrainCools marknadspotential har vi valt att titta på marknaderna för ischemisk stroke, hjärtstopp och oral mukosit.

Stroke

Enligt WHO så får cirka 15 miljoner människor stroke varje år i hela världen, varav cirka 5 miljoner dör och 5 miljoner blir permanent funktionsnedsatta. Sjukdomen är en stor börda för den globala sjukvården och världsekonomin och antalet nya fall förväntas öka i takt med att den genomsnittliga livslängden ökar. Sjukdomen kan klassificeras in i två huvudgrupper; ischemisk stroke (85 procent av alla fall) som är en följd av nedsatt blodflöde till hjärnan, t.ex. trombos och embolism samt hjärnblödning (15 procent av alla fall) som är en följd av brustna blodkärl. Kylning används alltid på patienter med ischemisk stroke men kylningsbehandlingen avslutas i de fall där hjärnblödningar förekommer.
Marknadspotential stroke
För att uppskatta The BrainCool®  Systems teoretiska marknadsstorlek och potential inom stroke har vi modellerat marknadslanseringar i USA, de fem största länderna i EU (EU5), Sverige, Japan och de fem största städerna i Kina (”Kina-5”) med angivna marknadspenetrationer. Vidare har vi antagit att 20 procent av alla patienter försvinner på grund av dödsfall och andra orsaker, vilket är inräknat i ”antal fall/år” i tabellen nedan.
Vi har räknat på prissättningen 200 000 SEK för kylsystemet, med en vinstmarginal om 50 procent, samt 5000 SEK per förbrukningsartikel med antagen försäljning av en artikel per patient, med en vinstmarginal om 70 procent. Vi har i kalkylen utgått från samma prissättning i alla länder. För beräkning av antalet sålda kylsystem har vi utgått från antalet akutmottagningar i varje land. Vi har antagit att varje sjukhus köper in ett kylsystem, även om detta får anses vara ett mycket konservativt antagande.
Förbrukningsartiklar (en artikel per patient)

Geografi Antal fall/år* Marknads-penetration Teoretisk marknadspotential Teoretisk vinstpotential
EU5 252 000 20% 252 MSEK/år 176 MSEK/år
USA 365 000 15% 274 MSEK/år 192 MSEK/år
Japan 131 000 15% 98 MSEK/år 67 MSEK/år
Kina-5 75 000 15% 56 MSEK/år 39 MSEK/år
Sverige 32 000 20% 32 MSEK/år 22 MSEK
Totalt 855 000 712 MSEK/år 496 MSEK/år

* Epidemiologisk data från Rosengren et al., 2013 samt Datamonitor stroke rapport 2010
Kylsystem

Geografi Antal akutavdelningar Marknads-penetration Teoretisk marknadspotential Teoretisk vinstpotential
EU5 5659 20% 226 MSEK 113 MSEK
USA 5025 15% 151 MSEK 76 MSEK
Japan 5715 15% 171 MSEK 86 MSEK
Kina-5 180 15% 5 MSEK 2.5 MSEK
Sverige 74 20% 3 MSEK 1.5 MSEK
Totalt 16 653 556 MSEK 279 MSEK

Hjärtstopp/hjärtstillestånd

Ungefär 15-20 procent av alla dödsfall i västvärlden orsakas av plötsligt hjärtstopp, vilket gör det till en väldigt vanlig indikation och stor samhällsbörda, vilken precis som stroke kommer att växa de kommande åren på grund av att människor i snitt lever längre. De tre huvudorsakerna för plötsligt akut hjärtstopp är kranskärlssjukdomar (ungefär 60-70 procent av fallen), icke-ischemiska hjärtsjukdomar och andra orsaker (bl.a. trauma, blödningar, överdoseringar, förgiftning, drunkningsolyckor och lungemboli).
Det uppskattas att det i Sverige årligen sker cirka 10 000 fall av hjärtstopp utanför sjukhuset och 3000 fall på sjukhus. I USA är motsvarande siffror totalt över 300 000 fall utanför, respektive 200 000 fall på sjukhuset årligen. The BrainCool® System för kylning vid hjärtstopp är semiportabelt för användning på olika sjukhusavdelningar.
Marknadspotential hjärtstopp
För att uppskatta The BrainCool®  Systems teoretiska marknadsstorlek och potential inom hjärtstopp har vi modellerat på samma vis som för stroke: marknadslanseringar i USA, de fem största länderna i EU (EU5), Sverige, Japan och de fem största städerna i Kina (”Kina-5”) med angivna marknadspenetrationer. Vidare har vi antagit att 20 procent av alla patienter försvinner på grund av dödsfall och andra orsaker, vilket är inräknat i ”antal fall/år” nedan. Vi har räknat med prissättningen 200 000 SEK för kylsystemet, med en vinstmarginal om 50 procent, och 5000 SEK per förbrukningsartikel med antagen försäljning av en per två fall av hjärtstopp, med en vinstmarginal om 70 procent, samt samma prissättning i alla länder. I vår beräkning av antalet sålda kylsystem har vi utgått från antalet akutmottagningar i varje land. Vi har antagit att varje sjukhus med en akutavdelning köper in ett kylsystem, även om detta får anses vara konservativt räknat då flera avdelningar potentiellt kan köpa in enheter.
Förbrukningsartiklar (en artikel per patient)

Geografi Antal fall/år* Marknads-penetration Teoretisk marknadspotential Teoretisk vinstpotential
EU5 244 000 20% 244 MSEK/år 171 MSEK/år
USA 245 000 15% 183 MSEK/år 128 MSEK/år
Japan 97 000 15% 73 MSEK/år 51 MSEK/år
Kina-5 56 000 15% 42 MSEK/år 29 MSEK/år
Sverige 7 600 20% 8 MSEK/år 5 MSEK
Totalt 649 600 550 MSEK/år 384 MSEK/år

Den epidemiologiska datan för patienter som får hjärtstopp utanför sjukhuset är mer komplett än de studier som genomförts av patienter som får hjärtstopp på sjukhus. Vi har därmed valt att räkna med incidensen av hjärtstoppspatienter som får hjärtstopp utanför sjukhus i detta exempel (Deo et al., 2012; Uray et al., 2015).
Kylsystem

Geografi Antal akutavdelningar Marknads-penetration Teoretisk marknadspotential Teoretisk vinstpotential
EU5 5659 20% 226 MSEK 113 MSEK
USA 5025 15% 151 MSEK 76 MSEK
Japan 5715 15% 171 MSEK 86 MSEK
Kina-5 180 15% 5 MSEK 2.5 MSEK
Sverige 74 20% 3 MSEK 1.5 MSEK
Totalt 16 653 556 MSEK 279 MSEK

 

Oral mukosit (OM)

Oral mukosit är en mycket smärtsam och besvärlig inflammation i munslemhinnan och uppstår ofta i samband med strålbehandling och/eller kemoterapibehandling av patienter som är i behov av en benmärgstransplantation eller som har diagnostiserats med cancer – cirka 55 procent av alla cancerpatienter behandlas med kemoterapi. Därutöver så har det visats att vissa cytostatika har högre incidens av OM. Ett exempel på en sådan cytostatika är 5-FU som är vanligt förekommande inom behandling av till exempel koloncancer (tjocktarmscancer).
Patienter som drabbas av OM löper större risk att inte kunna fullfölja sin cancerbehandling och kan lida av tal/sväljsvårigheter, viktnedgång och ökad risk för infektioner, med mera. Det är en väldigt vanligt förekommande biverkning av cancerbehandling, cirka 40 procent av alla cancerpatienter som behandlas med kemoterapi får OM, och enbart i USA beräknas incidensen av OM vara över 400 000 patienter årligen enligt vissa källor. För patienter med huvud-nacke cancer kan frekvensen vara över 90 procent. Det är därmed ett stort samhällsproblem och i en studie av patienter med cancer i huvud och nacke ökade behandlingskostnaderna per patient som utvecklade OM i olika grad med mellan 1700-6000 USD.

oraldevice
BrainCools orala device är en engångsartikel för användning tillsammans med COORAL vid behandling av oral mukosit.

Det finns många produkter för att försöka lindra symptomen efter att patienter har drabbats av OM, men få eller inga produkter som kan förebygga uppkomsten, vilket gör att potentialen för COORAL® kan bli väldigt stor vid kliniskt visad effekt. Huvudorsaken till att BrainCool har valt att rikta in sig på detta område är att det redan finns kliniska bevis för att patienter som tuggar ischips under sin cancerbehandling löper mindre risk att utveckla OM (Cochrane rapport december 2015; Svanberg, 2012), och BrainCool har anledning att tro att man med sin mer hygieniska och jämna kylning kan uppnå stora fördelar jämfört med ischips i kliniken. Den årliga marknadspotentialen för OM har i bolagets rapporter estimerats till cirka 1 miljard USD, vilket motsvarar stimmat som gjorts av externa analytiker. Marknaden beräknas dessutom växa med minst 3 procent årligen (CAGR).
Marknadspotential OM
För att även uppskatta The COORAL®  Systems teoretiska marknadsstorlek och potential inom OM har vi modellerat marknadslanseringar i USA, de fem största länderna i EU (EU5), Sverige, Japan och de fem största städerna i Kina (”Kina-5”) med angivna marknadspenetrationer. I kalkylen räknar vi enbart på incidens, d.v.s. nya fall och den inkluderar heller inte patienter som behandlas med strålning. Vidare har vi antagit att 55 procent[1] av alla årligen nydiagnostiserade cancerpatienter i dessa länder får kemoterapi och löper en risk att utveckla OM, vilket är inräknat i ”antal fall/år” nedan. Detta eftersom att man inte vet vilka patienter som kommer att drabbas – potentiellt kan det innebära att alla som behandlas med vissa typer av kemoterapi kan få OM. Vi räknar även med att varje patient får åtminstone fem cykler av behandling med kemoterapi, samt att en ny engångsartikel används vid varje behandling..
Vi har räknat med prissättningen 50 000 SEK för kylsystemet, med en vinstmarginal om 50 procent, och 400 SEK per förbrukningsartikel, med en vinstmarginal om 70%, samt samma prissättning i alla länder. För beräkning av antalet sålda kylsystem har vi utgått från antalet cancerkliniker i varje land. Vi har antagit att varje identifierad cancerklinik i regionerna köper in ett kylsystem, vilket får anses vara konservativt givet att flera onkologiavdelningar vid en klinik potentiellt kan komma att köpa in enheter.
Engångsartiklar (minst fem artiklar/cykler med kemoterapi per patient)

Geografi Antal fall/år* Marknads-penetration Teoretisk marknadspotential Teoretisk vinstpotential
EU5 460 000 20% 184 MSEK/år 129 MSEK/år
USA 561 000 15% 168 MSEK/år 118 MSEK/år
Japan 90 000 15% 27 MSEK/år 19 MSEK/år
Kina-5 52 000 15% 15.5 MSEK/år 11 MSEK/år
Sverige 15 000 20% 6.1 MSEK/år 4.3 MSEK
Totalt 1 178 000 400 MSEK/år 280 MSEK/år

55% är ett antaget medelvärde av antalet cancerpatienter som får kemoterapi baserat på ett antal olika referenser varav en av dessa är: Cancer Treatment & Survivorship, Facts & Figures, 2014-2015, American Cancer Society.
Kylsystem

Geografi Antal cancerkliniker Marknads-penetration Teoretisk marknadspotential Teoretisk vinstpotential
EU5* 715 20% 7.2 MSEK/år 3,6 MSEK/år
USA 1 400 15% 10.5 MSEK/år 5.3 MSEK/år
Japan 338 15% 2.5 MSEK/år 1.3 MSEK/år
Kina-5 180 15% 1.4 MSEK/år 0.7 MSEK/år
Sverige 17 20% 0.2 MSEK/år 0.1 MSEK/år
Totalt 2 650 22 MSEK/år 11 MSEK/år

* Antalet kliniker i Frankrike, UK, Italien och Tyskland har extrapolerats utifrån data från Spanien, och detta kan ses som en konservativ estimering av antalet cancerkliniker.
Vi vill poängtera att detta är en mycket konservativ estimering av BrainCools teoretiskt potentiella OM-marknad. Vi har inte tagit höjd för att patienter även kan få OM vid strålbehandling, samt för alla prevalenta fall av cancerpatienter som kontinuerligt får behandling med kemoterapi och kan utveckla OM. Därutöver så behövs vid varje behandling en ny engångsartikel och varje patient kan behandlas i flera cykler under ett antal veckor, där 5 cykler eventuellt kan ses som lågt räknat. Sammantaget är detta utan tvekan en mycket attraktiv marknad för BrainCool om man kan bevisa en klinisk effekt jämfört med konkurrerande produkter.
 

sportsconcussion

Hjärnskakningar inom idrott samt portabel kylning av akutvårdspatienter

Hjärnskakningar uppstår efter fysiskt våld mot huvudet såsom vid en kraftig kollision vid en olycka eller under en sammandrabbning i t.ex. kontaktsporter som amerikansk fotboll eller ishockey. BrainCool har refererat till litteratur som nämner att enbart i USA så estimeras antalet årliga fall av hjärnskakningar inom idrotten till 3.8 miljoner fall, då motsvarande ca 10-15 procent av de idrottsmän i USA som utövar kontaktsporter drabbas av en hjärnskakning varje år.
Utöver marknaden för idrottsrelaterade hjärnskakningar utvecklar BrainCool som tidigare nämnts även portabla kylningsprodukter för akutvårdspatienter. Sammantaget finns det en stor potential även inom dessa områden. Denna analys går dock inte in i detalj på dessa affärsområden, som istället kommer att utvärderas mer djupgående i en uppföljande analys.
Majoriteten av intäkterna inom hjärnskakningsområdet kommer att genereras från engångsartiklar med en mycket god försäljningsmarginal. Vi har för de tre olika indikationerna stroke, hjärtstopp och oral mukosit därmed räknat med en teoretisk årlig försäljning om ca 1,7 miljarder SEK enbart för engångsartiklar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa värden inte är riskjusterade baserat på sannolikheten för att nå klinisk evidens och att det rör sig om en grovt förenklad beräkning. Vi har t.ex. enbart beräknat antalet system som skall användas på sjukhusets olika mottagningar och ej portabla system i t.ex. ambulanser. Det är också sannolikt att den största delen av BrainCools försäljning av system och förbrukningsartiklar kommer att ske genom partners, vilket kan leda till en viss minskad vinstmarginal. Om bolagets PCT patentansökningar godkänns som patent har man dock ett bra skydd som kan sträcka sig till år 2034 för viktiga delar av produkterna, vilket ger många exklusiva år på marknaden och därmed inverkar positivt på försäljningen.
Analysen fortsätter på sid 5!

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev