Home Okategoriserad Q & A med Jan Nilsson om NeuroVives nyemission

Q & A med Jan Nilsson om NeuroVives nyemission

Jan Nilsson, vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

Q & A med Jan Nilsson om NeuroVives nyemission

3 mars, 2016

I måndags meddelade NeuroVives styrelse att man beslutat göra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att ta in 94,4 MSEK före emissionskostnader. Beslutet kom som en överraskning för många då bolagets kassa vid årsskiftet befanns vara relativt välfylld. BioStock bad Jan Nilsson, tillförordnad vd till 14 mars när nyutnämnde Erik Kinnman tillträder posten, om en kommentar till emissionsbeslutet.
NeuroVive avslutade 2015 med drygt 96 MSEK i kassan och nu vill ni ta in ytterligare drygt 90 MSEK, er kommentar till det?
– Med den här företrädesemissionen har vi möjlighet att säkerställa finansieringen för våra fas II-studier inom akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) samt genomföra en kompletterande studie för AKI och därmed nå fram till utlicensiering/fördjupat partnerskap för båda dessa projekt. Om emissionen blir fulltecknad kommer vi även att kunna hålla en fortsatt hög takt i övriga projekt, inklusive mitokondriereglering på cellnivå samt NVP019 som vi utvecklar till nästa generations cyklofilinhämmare. För att bibehålla en position i framkant inom vårt forskningsområde anser styrelsen att en offensiv strategi, som inkluderar en företrädesemission med goda villkor för bolagets aktieägare, är det bästa sättet att skapa långsiktigt värde i bolagets projekt.
Ert uttalade huvudfokus för året ligger på att avsluta de två pågående fas II-studierna inom akut njurskada (CiPRICS) och TBI (CHIC), hur stor del av kapitalet kommer det att kräva?
– Det är viktigt att komma ihåg att kliniska studier är en process som tar tid och är kostsamt. Därför arbetar vi aktivt med att genomföra dessa studier så kostnadseffektivt som möjligt genom exempelvis samarbeten med akademi och forskningsinstitut. Jag kan inte lämna någon exakt uppskattning utöver att vi bedömer att merparten av emissionslikviden behövs för att ta dessa två projekt genom fas II-studier och därmed fram till en intensifiering av arbetet med att sluta licensaffärer/fördjupade samarbeten som kan bära kostnaderna fram till marknad.
Ni planerar att göra ytterligare en mindre, kompletterande fas II-studie när CiPRICS är genomförd, varför behövs det?
– Den nuvarande studien inom akut njurskada (AKI) är en prövarinitierad klinisk fas II-studie som syftar till att visa på proof-of-principle. Den kompletterande fas II-studien är en så kallad dostitreringsstudie som handlar om att hitta den mest effektiva doseringen. Förhoppningsvis går en sådan studie snabbt att genomföra. I den pågående studien i Lund har man varit mycket duktiga på att inkludera patienter, och när det gäller den kompletterande fas II-studien kan det finnas möjlighet att göra denna med samma grupp i Lund.
Målet är att hitta licenspartners som kan finansiera vidareutveckling och kommersialisering av era kliniska projekt, vilket kan vara en tidskrävande process med långa förhandlingar. Vad är en realistisk tidsuppskattning för när NeuroVive kan ingå ett sådant partnerskap, givet att allt går exakt enligt plan?
– Att kontinuerligt utvärdera potentiella partnerskap är ett område som vi prioriterar högt. Vi har redan etablerat framgångsrika samarbeten gällande såväl inom forskning och utveckling som kommersialisering.  Därför är vi övertygade om att vi även nu kan hitta partners till våra pågående kliniska projekt. Då vår uttalade målsättning är att hitta partners för respektive projekt kan vi redan nu inleda initiala samtal med intressanta aktörer för att effektivisera processen när fas II-studierna väl är avslutade. Den här typen av förhandlingar går dock inte att tidsbestämma på förhand så jag kan inte ge dig någon tidsram för när vi väntar oss att teckna avtal. Dock kan jag säga att vår målsättning är att upprätthålla en hög takt i projekten.
Har ni i dagsläget några aktiva kontakter eller diskussioner med möjliga framtida licenspartners för något av era pågående kliniska projekt?
– Som jag diskuterade i den föregående frågan är vår målsättning med dessa projekt klar och vi kan redan nu samtala med potentiella partners som en förberedelse inför konkreta förhandlingar efter de pågående fas II-studierna.
Vilka erfarenheter tar ni med er i framtida förhandlingar från förhandlingarna om projektet NVP018 med Arbutus (tidigare Oncore)?
– Inom NeuroVive har vi mångårig erfarenhet när det gäller att förhandla fram samarbeten och licensavtal vilket illustreras av avtalet med Arbutus. Det vi kan ta med oss från dessa förhandlingar, förutom goda kontakter med viktiga aktörer, är vikten av att vi själva kan vidareutveckla andra beredningsformer av en viss substans än den vi licenserar ut. Avtalet med Arbutus var finansiellt mycket bra för att gälla en preklinisk kandidat och vi säkerställde att vi kunde behålla vissa rättigheter till vår kandidat. I dagsläget vet vi att detta var mycket viktigt för oss, eftersom att Arbutus senare beslutade att avbryta sin del av utvecklingen av substansen. Som ett resultat av dessa förhandlingar har vi alltså kunnat bibehålla värde i företaget och kan söka efter andra lämpliga vägar att fortsätta utvecklingen av substansen, något vi givetvis vill ta med oss till framtida förhandlingar.
I den nu planerade emissionen är teckningskursen 5,25 kr per aktie, vilket motsvarar ca 40 % rabatt jämfört med fredagens stängningskurs. Varför så generös rabatt?
– Det finns självklart många faktorer att ta hänsyn till när man bestämmer teckningskursen, men vi har haft våra aktieägares bästa i åtanke. Det ligger i både bolagets och alla aktieägares intresse att vi kan ta in det eftersträvade kapitalet i denna emission. Utifrån denna målsättning och med beaktande av det volatila marknadsklimatet på de finansiella marknaderna under det senaste året har vi gjort bedömningen att det här är en rimlig kursnivå för emissionen i kombination med att vi vill kunna erbjuda alla våra befintliga aktieägare så fördelaktiga villkor som möjligt, avslutar Jan Nilsson, tf vd NeuroVive.
Läs mer om NeuroVive på bolagets hemsida som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev