Home Intervjuer CombiGenes vd om deltagandet vid BIO2023 i Boston

CombiGenes vd om deltagandet vid BIO2023 i Boston

CombiGenes vd om deltagandet vid BIO2023 i Boston

CombiGenes vd om deltagandet vid BIO2023 i Boston

15 juni, 2023

CombiGenes vd Jan Nilsson och Zyneyros vd Peter Horn Møller tecknade i början av året ett samarbetsavtal för utveckling av nya terapier för behandling av svåra kroniska smärttillstånd. Bägge är just hemkomna från världens största bioteknikkonferens, BIO2023 i Boston. För BioStock berättar Jan Nilsson om syftet med deltagandet.

I början av 2023 ingick svenska CombiGene och danska Zyneyro ett samarbete för att utveckla mer effektiva behandlingar av svåra temporära och kroniska smärttillstånd. Bolagens gemensamma pipeline består av peptidbehandlingen COZY01 och genterapibehandlingen COZY02. Genom att använda en helt ny verkningsmekanism har såväl peptidbehandlingen som genterapin potential att erbjuda en effektiv smärtlindring.

I sin pipeline har CombiGene även genterapibehandlingen CGT2 för behandling av den sällsynta sjukdomen partiell lipodystrofi, samt CG01 som utvecklas för behandling av svår läkemedelsresistent fokal epilepsi där patienterna inte når anfallsfrihet med dagens behandlingar.

Under 2021 skapade bolaget rubriker genom att teckna ett samarbets- och licensavtal värt upp till 328,5 miljoner USD med USA-baserade Spark Therapeutics för den fortsatta utvecklingen av CG01.

BIO2023

BIO International Convention är världens största sammankomst för bioteknikindustrin. I år hölls konventet i Boston, Massachusetts den 5–8 juni med över 14 000 deltagare och 5000 bolag. Ledare inom bioteknik och läkemedelsindustri, investerare, beslutsfattare och akademiska forskare närvarade vid eventet. Deltog gjorde även CombiGenes vd Jan Nilsson och Zyneyros vd Peter Horn Møller.

CombiGenes vd kommenterar deltagandet

Jan Nilsson, vd CombiGene

Nordiska bioteknikbolag deltar ofta vid internationella bioteknikkonferenser, oftast med syfte att nätverka med potentiella partners och kunder, hålla sig uppdaterade om de senaste industritrenderna samt regel- och policyförändringar. Eller för att hitta talanger att anställa. För att få veta varför CombiGene och Zyneyro deltog kontaktade BioStock Jan Nilsson, vd för CombiGene.

Jan, vilket var syftet med ert deltagande vid årets BIO International Convention?

– Det primära syftet var att presentera CombiGenes och Zyneyros smärtprogram COZY för Big Pharma-bolag. CombiGene har framgångsrikt utlicensierat epilepsiprojektet CG01 till Spark Therapeutics i en affär med ett potentiellt värde på 328,5 miljoner USD. Vår ambition är självklart att göra en motsvarande resa med smärtprogrammet. Med detta sagt vill jag poängtera att affärer av detta slag är komplexa processer som tar lång tid att ro i hamn. Processen börjar med att etablera en relation med de potentiella bolagen något som möten som detta ger en möjlighet till.

Kan du berätta lite om vilka du träffade under BIO2023 och vad era diskussioner ledde till?

–  Det korta svaret är nej, det kan jag inte. Vad jag kan säga är att Peter Horn Møller och jag hade mycket positiva möten med flera stora läkemedelsföretag som ser med intresse på vårt smärtprogram. Vi kommer att ha en fortsatt dialog kring smärtprogrammet med dem vi mötte på BIO2023 och vi har ambitionen att på sikt utöka kretsen av potentiella partners.

Har potentiella partners syn på CombiGene förändrats sedan avtalet med Spark tecknades och anser du att du såg tecken på detta under konferensen?

– Absolut. Samarbetet med Spark har satt en mycket betydande kvalitetsstämpel på CombiGenes verksamhet, vilket gör att det omedelbara intresset för vår verksamhet är mycket större än tidigare.

Hur fortlöper samarbetet med Spark och utvecklingen av CG01?

– Vi har sedan vi utlicensierade CG01 till Spark hösten 2021 etablerat ett mycket bra samarbete och projektet utvecklas väl. Några dagar innan BIO2023 var jag i Philadelphia för att träffa Liz Ramsburg, Head of CNS Research på Spark. Liz och jag är båda co-chairs i den Joint Steering Committee vi har etablerat inom ramen för CG01-projektet. Mötet med Liz var mycket positivt och vi diskuterade bland annat det Joint Steering Committee möte vi kommer att ha i Stockholm nästa vecka. Då kommer teamen från Spark och CombiGene att gå igenom projektstatus och den fortsatta utvecklingsplanen.

Avslutningsvis, vad hoppas du att CombiGene ska nå för framsteg under året?

– Med epilepsiprojektet CG01 utlicensierat till Spark ligger vårt fokus framför allt på smärtprogrammet COZY. Detta program består av två separata projekt – en peptidbehandling och en genterapi som båda är baserade på samma verkningsmekanism. I peptidprojektet COZY01 närmar vi oss de viktiga valen av CDMO-partner och CRO-partner. Det vill säga det bolag som kommer att producera läkemedelskandidaten, respektive det bolag som ska genomföra det mycket viktiga toxikologiska studieprogrammet. De toxikologiska studierna kommer att lägga grunden för vårt fortsatta arbete mot att ta peptidprojektet till kliniska studier. Inom vårt lipodystrofiprojekt CGT2 arbetar vi just nu med kompletterade studier innan vi kan gå vidare till den prekliniska proof-of-concept-studien.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev