Home Krönika Krönika: Vilket informationsansvar vilar på Biotechbolagen?

Krönika: Vilket informationsansvar vilar på Biotechbolagen?

Vilket informationsansvar vilar på Biotechbolagen?

Krönika: Vilket informationsansvar vilar på Biotechbolagen?

27 februari, 2016

I en svår och komplicerad bransch måste investerarkollektivet kunna ställa högre krav på bolagens kommunikation och transparens gentemot sina aktieägare. Det menar Martin Lind i sin senaste krönika på BioStock.
Allt fler biotechbolag väljer att lista sig och notera sig på de olika handelsplatser som finns för småbolag, 2015 var ett rekordår. Huvudsyftet med det är att sprida ägandet och därigenom kunna finansiera produktutvecklingen till ett skede eller nivå där det går att kommersialisera produkten. Men är bolagen beredda på de nya krav som ställs på dem gällande kommunikation och transparens? Och har de en funktionell organisation för att möta upp mot den nya verklighet som de står inför när de plötsligt har gått ifrån att ha ett fåtal kända ägare till 1000-tals aktieägare på en aktiemarknad?
Som investerare och aktieägare i ett biotechbolag så är det ett måste att all kommunikation med marknaden är korrekt, sker i rätt kanaler på rätt sätt samt att informationen är lättillgänglig, alltså att informationen/kommunikationen i så hög utsträckning som möjligt kan förstås och tolkas korrekt av så många som möjligt. I ett första steg så måste bolagen och handelsplatserna säkerställa dessa rutiner och funktioner. Kompetensen för att klara kommunikationen måste bolagen säkerställa att de har men det vilar lika stort ansvar på de olika handelsplatserna att ha tydligt uppsatta regler och att de efterföljs av de listade bolagen. Är de regler som finns idag tillräckliga och efterlevs de fullt ut? Här menar jag att det finns brister och att många bolag har eftersatt kommunikation med sina aktieägare-finansiärer. I en bransch med höga risker och långa ledtider så blir en väl fungerande kommunikation ännu viktigare.
Biotechbolagen jobbar med mycket komplicerade produkter. När inte ens de egna forskarna kan avgöra fullt ut om man kommer att lyckas eller inte så är det naturligtvis omöjligt att som extern aktieägare kunna göra fullt ut rimliga bedömningar av hur risken-chansen ser ut för sin investering samt hur lång tid det tar innan nästa milsten är uppnådd i utvecklingsarbetet. Jag menar här att det utöver den självklara och den regelstyrda kommunikationen som bolagen måste leva upp till också vilar ett stort ansvar på bolagen att faktiskt utbilda sina aktieägare och marknaden. Investerarmarknaden i Sverige och Norden för biotechbolagen är ganska begränsad. Det behövs många fler i denna region som aktivt vill investera i och vara ägare av medicinsk utveckling. Men vem vill investera i något man inte förstår?
I detta finns det en enorm utvecklingspotential som på riktigt kan göra stor skillnad för branschen som helhet och för de enskilda bolag som tar dessa frågor på allvar och tar sitt ansvar för att göra kommunikationen lättillgänglig och begriplig.
Om inte de enskilda bolagen tar ansvaret för att berätta för marknaden om sina produkter, sin pipeline, förväntningar, tidscykler så uppstår stora informationsglapp. I värsta fall kan det då uppstå missuppfattningar bland aktieägare och marknad som kan påverka bolagets värde väldigt mycket. Antingen har marknaden då orimligt höga och felaktiga förväntningar på vad bolaget ska kunna leverera det närmaste året eller så är det det motsatta. Båda fallen är allvarliga då bolaget blir felvärderat pga. onödiga kunskapsglapp.
Bolagen ska värna om sina aktieägare, inte bara i emissionstider. De ska ge bra och korrekt information som kan tolkas och begripas korrekt av så många som möjligt. Informationen ska ges i rätt kanaler och vara tillgänglig för alla. Bolagen måste utbilda marknaden om sina komplexa utvecklingsprogram och därigenom minimera riskerna för missuppfattningar och felaktigt ställda förväntningar från aktiemarknaden.
Att vara listad på en handelsplats och plötsligt ha 1000-tals aktieägare är ett ansvar som man måste leva upp till. Detta ansvar tycker jag ska utvecklas till tydliga regelverk och branschpolicys som alla biotechbolag måste hålla sig till. Det finns mycket som behöver göras och mycket som kan och måste bli bättre. Om bolagens styrelser och ledning tar tag i dessa frågor så är jag övertygad om att de skandinaviska biotechbolagen kan få fler investeringsvilliga aktieägare och därigenom öka hela industrins status, värdering och framgångsfaktor över tid.
Martin Lind, analysansvarig BioStock

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev