Home Okategoriserad DexTech hoppas på blockbuster inom prostatacancer

DexTech hoppas på blockbuster inom prostatacancer

DexTech hoppas på blockbuster inom prostatacancer

25 februari, 2016

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i västvärlden och varje år dör fler svenska män av den än av olycksfall i trafiken. Uppsalabaserade DexTech Medical arbetar för att utveckla ett målsökande och dubbelverkande läkemedel för att förlänga livet hos patienter som drabbas av CRPC, den allra svåraste typen av prostatacancer. Lyckas man väntar en mångmiljardmarknad runt hörnet.

PSA
Prostataspecifikt antigen, PSA.

Nästan en tiondel av alla dödsfall av cancer är relaterade till prostatacancer och det är också den cancerform som flest svenska män dör av. Behovet av effektivare behandling är således mycket stort. Antalet diagnosticerade prostatacancerfall har ökat kraftigt de senaste 35 åren, vilket kan förklaras med att vi lever allt längre och att fler därför hinner utveckla prostatacancer, samt att allt fler män kontrollerar sitt PSA-värde och därmed får sin prostatacancer diagnosticerad. PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett äggviteämne som kan mätas via ett vanligt blodprov. PSA är inte specifikt för prostatacancer men uppvisar ofta förhöjda nivåer vid sjukdomen.
I Sverige diagnosticeras knappt 10 000 fall årligen och 2014 avled 2 398 svenska män i sjukdomen, vilket är sju gånger fler än som dog i trafiken. Som en annan jämförelse avlider cirka 1 500 kvinnor per år av bröstcancer. Prostatacancer är ovanligt före 50 års ålder, men med stigande ålder ökar förekomsten och hälften av alla fall drabbar män över 70 år.
Behandlingsalternativ 
Nyckeln till att framgångsrikt behandla prostatacancer är att den upptäcks tidigt, helst innan den hunnit sprida sig utanför prostatan. Den kan då oftast behandlas, antingen genom kirurgi, extern strålbehandling eller inre strålbehandling, s.k. brachyterapi. Behandlingarna kan även kombineras. Om tumören växt utanför prostatan ges strålbehandling i kombination med hormonell behandling, och i de fall då strålbehandling inte är lämplig kan istället behandling med antiandrogener sättas in för att blockera testosteronets, det manliga könshormonets, stimulering av tumörcellerna. Om sjukdomen hunnit sprida sig med metastaser sätter man vanligen in s.k. kastrationsbehandling med läkemedel som ges i injektionsform för att hämma testiklarnas produktion av testosteron.
CRPC, ett obotligt stadium
Av alla män som lider av prostatacancer räknar man med att ca en fjärdedel utvecklar kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Runt 90 procent av dessa patienter drabbas även av metastaser i skelettet. Idag finns inget botemedel mot metastaserad prostatacancer och behovet av bättre läkemedel för att bromsa sjukdomen och förlänga överlevnaden hos de drabbade är mycket stort. Medianöverlevnaden vid CRPC är i dagsläget endast ett till två år.
Befintliga behandlingar otillräckliga
Det finns idag endast en handfull läkemedel för behandling av CRPC. De preparat som finns på marknaden har visat tumörbromsande effekt hos patienter, men med en relativt kort förlängning av överlevnaden – endast ca 2,5-5 månader. Samtliga av dessa läkemedel ger mer eller mindre allvarliga biverkningar och har dessutom relativt kort verkningstid eftersom cancern efter en tids behandling blir resistent mot preparaten.
DexTech Medical utvecklar målsökande och dubbelverkande läkemedel
När prostatacancern fortskridit så långt hos en patient att den spridit sig med metastaser till skelettet börjar benet brytas ned. Det är ofta mycket smärtsamt och orsakar benfrakturer och andra symptom som gör att den drabbade får sämre rörlighet och drastiskt försämrad livskvalitet. I samband med att skelettet bryts ned stimuleras även tillväxten hos metastaserna, i en sorts negativ växelverkan. Detta är något som DexTech Medical tagit fasta på när de utvecklar sin läkemedelskandidat för behandling av CRPC, som de kallar OsteoDex. Preparatet är dubbelverkande, vilket innebär att den både dödar tumörcellerna och hämmar nedbrytningen av benet. Det är också en “målsökande” substans som koncentreras i skelettet precis där metastaserna finns. Det sker genom att en del av OsteoDex-molekylen binder till benmineral som exponeras vid skelettmetastaserna.
Huvudkandidat med bred potential
Primärt utvecklas OsteoDex för att verka aktivt sjukdomsbromsande och förlänga överlevnaden hos patienter med den svåra prostatacancerformen CRPC, men i prekliniska studier har läkemedelskandidaten även visat lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser, samt att man sett en tydligt celldödande effekt vid icke-småcellig lungcancer, som är den vanligaste formen av lungcancer. För DexTech innebär detta att man har en läkemedelskandidat under utveckling som kan ha potential att behandla tre av de vanligast förekommande cancersjukdomarna globalt sett.
En klinisk fas IIb-studie pågår
OsteoDex utvärderas för närvarande i en klinisk fas IIb-studie, där man under hösten valde att ändra studiedesignen så att samtliga deltagande patienter tilldelas den aktiva substansen och ingen får placebo. Detta kommer enligt bolaget att dels skynda på rekryteringstakten i studien, dels ge snabbare kunskap om förhållandet dos/effekt. Läkemedelsverket förväntas godkänna den nya studiedesignen under första kvartalet i år, och om allt löper som planerat räknar DexTech med att kunna avsluta studien under andra kvartalet 2017.
Marknadspotentialen är enorm
Enbart för indikationen prostatacancer är försäljningspotentialen för ett nytt, mer effektivt läkemedel mycket stor. Omkring 1,75 miljoner män uppskattas lida av prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. I USA räknade man med ca 220 000 nya fall under 2015, och där anges prostatacancer som den näst vanligaste av alla cancerdödsorsaker – endast lungcancer dödar fler amerikanska män.
På topp 20-listan över de mest säljande cancerläkemedlen 2014 fanns inte mindre än tre med inriktning mot prostatacancer; Zytiga, Xtandi och Zoladex, samt ett mot skelettmetastaser, Xgeva. Tillsammans nådde dessa läkemedel över 5,6 miljarder USD, motsvarande svindlande 50 miljarder SEK, i försäljning enbart under 2014.
Miljardaffärer med CRPC-läkemedel
En intressant parallell som ger en tydlig indikation om värdet av en ny och effektivare behandling av kastrationsresistent prostatacancer är läkemedlet Xofigo (f.d. Alpharadin), som utvecklades av norska bioteknikbolaget Algeta. I likhet med DexTechs kandidat OsteoDex är Xofigo specifikt inriktat på målsökande behandling av CRPC med benmetastaser. Xofigo fanns förvisso inte med på bästsäljarlistan 2014, men förutspås dock nå en omsättning om nära 5 miljarder SEK 2016.
På vägen mot marknad gjorde Algeta 2009 en uppmärksammad licensaffär med tyska läkemedelsjätten Bayer om fortsatt utveckling och kommersialisering av Xofigo värd drygt 6 miljarder SEK, varav 500 MSEK i upfront-betalning. 2013, efter att man sett tydliga bevis på förlängd överlevnad hos behandlade patienter, avbröts en global fas III-studie med kandidaten i förtid, varpå amerikanska FDA godkände läkemedlet tre månader senare. Senare samma höst lade Bayer ett jättebud motsvarande ca 26 miljarder SEK på Algeta och köpte hela bolaget – ett strategiskt beslut som lär betala sig.
Även läkemedelsjätten Johnson & Johnson har under de senaste åren gjort flera strategiska förvärv i miljardklassen för att positionera sig på marknaden för behandling av prostatacancer. 2013 förvärvade man kandidaten ARN-509 som då testades i en fas II-studie för CRPC i en affär som värderades till totalt 1 miljard USD, varav 650 miljoner USD i kontant förskottsbetalning.
DexTech kan sitta på en potentiell guldgruva
Det råder ingen tvekan om att DexTech i OsteoDex kan ha en framtida blockbuster, om det visar sig att de positiva resultat man sett i tidigare genomförda studier kan backas upp med tillfredsställande data från den pågående fas IIb-studien. I detta sammanhang är det extra intressant att professor Sten Nilsson, en av grundarna och styrelseledamot i DexTech Medical, varit med om att designa och genomföra Algetas och Bayers ”First-in-man-studie” samt en efterföljande fas IIb-studie med Alpharadin, som nu säljs under namnet Xofigo. Sten Nilsson var även med om att designa och genomföra den fas III-studie med Xofigo som avbröts i förtid och ledde till  marknadsgodkännande från FDA. Sten Nilsson tillför med andra ord DexTech mycket värdefull erfarenhet inom framgångsrik studiedesign och genomförande av kliniska studier med nya preparat inom området.
DexTech släppte under torsdagen sin halvårsrapport där bolaget noterar att den pågående fas IIb-studien med OsteoDex, som tidigare kommunicerats, skall vara slutförd under andra halvåret 2017.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev