Home Intervjuer Medivirs vd kommenterar den pågående företrädesemissionen

Medivirs vd kommenterar den pågående företrädesemissionen

Jens Lindberg, CEO Medivir

Medivirs vd kommenterar den pågående företrädesemissionen

7 december, 2023

Medivir genomför just nu en företrädesemission om upp till cirka 148 Mkr för att accelerera den fortsatta kliniska utvecklingen av fostrox mot primär levercancer. Nya interimdata indikerar en ökad klinisk nytta när fostrox kombineras med Lenvima, jämfört med Lenvima som monoterapi i andra linjens behandling. BioStock kontaktade vd Jens Lindberg för att få veta mer.

Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall globalt, varav hepatocellulär cancer (HCC) utgör den vanligaste formen. Dagens behandlingar för HCC kan visserligen förlänga patienternas liv, men fortfarande överlever färre än 20 procent fem år med nuvarande behandlingar.

I synnerhet är läget akut för patienter med avancerad HCC där förstalinjens behandling (cancerläkemedlen Tecentriq + Avastin) har visat sig vara ineffektiv eller svårtolererad. Det är i detta behandlingsvakuum, när förstalinjens behandling inte ger önskat resultat, som läkemedelsbolaget Medivir utvärderar sin primära läkemedelskandidat fostrox. För dessa patienter finns idag inga godkända behandlingsalternativ.

Positiva interimdata från pågående fas Ib/IIa-studie

Fostrox, som har särläkemedelsklassificering för behandling av HCC, både i USA och i EU, utvärderas för närvarande i en färdigrekryterad fas Ib/IIa-studie i kombination med tyrosinkinashämmaren, cancerläkemedlet Lenvima. Ungefär hälften av patienterna är fortfarande under behandling och nyligen publicerades interimsdata som indikerar kliniska fördelar när fostrox kombineras med Lenvima i andra linjens HCC, utan nya, oväntade biverkningar.

Baserat på dessa lovande data, samt avsaknaden av godkända medicinska behandlingar efter tumörprogression i första linjens standardbehandling, avser bolaget att inleda en fas IIb-studie för att därefter ansöka om ett accelererat godkännande.

”Det är för att kunna hålla maxhastighet i utvecklingsprogrammet för fostrox, med mål att bli den första godkända behandlingen i andra linjens HCC redan under 2027, som vi gör denna företrädesemission.” – Jens Lindberg, vd Medivir

Vd kommenterar

Jens Lindberg, vd Medivir
Jens Lindberg, vd Medivir

Mellan den 7–21 december genomför Medivir en partiellt garanterad företrädesemission om upp till cirka 148 Mkr med det primära målet att accelerera aktiviteter som är kritiska för att kunna initiera en registreringsgrundande fas IIb studie under 2024 med mål att erhålla accelererat godkännande redan år 2027.

BioStock kontaktade med vd Jens Lindberg för att få veta mer.

Jens, kan du börja med att förklara hur er primära läkemedelskandidat fostrox skiljer sig från andra behandlingar av hepatocellulär cancer (HCC)?

– Fostrox är en smart kemoterapi och har en unik verkningsmekanism jämfört med andra läkemedel vid HCC genom sin leverriktade effekt. Detta ger en koncentrerad anti-tumöraktivitet i levern med induktion av DNA-skada och celldöd i tumörceller men inte i friska celler i levern.

Hur bedömer du resultaten från fas Ib/IIa-studien hittills, i synnerhet vad gäller förlängd mediantid till tumörtillväxt och förbättrad total responsgrad?

– Vi är mycket uppmuntrade av de resultat vi sett hittills, vilket är anledningen till vår höjda ambitionsnivå framåt. Både tid till tumörtillväxt och andel patienter som har klinisk nytta av behandlingen visar bättre utfall än vad som har visats i tidigare studier hos dessa patienter.

På lite längre sikt, vilken är din uppfattning om det potentiella kliniska värdet av fostrox?

– Med den planerade fas IIb-studien och ett accelererat godkännande har fostrox möjlighet att bli den första, godkända behandlingen i andra linjens HCC efter nuvarande första linjens standardbehandling. Vi ser detta som ett första steg för fostrox. I och med att fostrox är det enda lever-riktade läkemedlet under utveckling vid HCC finns det flera ytterligare möjligheter för fostrox i kombination med andra läkemedel vid tidigare sjukdomsfas, vilket skulle mer än dubbla den kommersiella potentialen.

Ni har erhållit särläkemedelsstatus av FDA i USA och EMA i Europa. Hur gynnar detta den fortsatta utvecklingen av fostrox?

– Det gör framför allt att sannolikheten för ett accelererat godkännande ökar. Särläkemedelsstatus ges vid ovanliga sjukdomar där det finns ett stort otillfredsställt medicinskt behov, såsom HCC, där regulatoriska myndigheter vill uppmuntra utvecklingen av nya terapier.

Du har tidigare nämnt att ni har offensiva skäl till att genomföra en företrädesemission just nu. Kan du förklara detta närmare?

– De positiva resultaten vi ser i studien, tillsammans med att det inte finns några regulatoriskt godkända behandlingar i denna patientpopulation, gör att vi höjer ambitionsnivån inför nästa fas. Vi bedömer möjligheten till ett accelererat godkännande efter nästa studie som en realistisk målsättning.

– För att möjliggöra detta och komma in på marknaden snabbt, behöver vi tidigarelägga och accelerera ett antal kritiska aktiviteter såsom regulatoriska interaktioner, kliniska studieförberedelser och CMC/manufacturing. Det är för att kunna hålla maxhastighet i utvecklingsprogrammet för fostrox, med mål att bli den första godkända behandlingen i andra linjens HCC redan under 2027, som vi gör denna företrädesemission.

Planerar ni att utveckla fostrox själva eller eventuellt tillsammans i partnerskap?

– Vårt första mål är att etablera ett partnerskap i Asien. HCC är mycket vanligare i Asien och har inte särläkemedelsstatus där, varför vi ser det som naturligt att jobba med en lokal partner för att säkerställa genomförande av bästa möjliga utvecklingsplan med optimala förutsättningar inför den kommande kommersialiseringen. De planerade utvecklingsaktiviteterna bidrar också till att stärka värdet på projektet inför dessa partnerskapsdiskussioner. Vårt mål är att etablera detta partnerskap innan starten av den kommande fas IIb-studien.

Vilka förväntningar har du på ett eventuellt accelererat godkännande från FDA?

– Med den planerade fas IIb-studien och accelereringen av våra förberedande aktiviteter så är ambitionen ett accelererat godkännande redan under 2027. I och med att fostrox + Lenvima ligger i frontlinjen utvecklingsmässigt vid andra linjens HCC, så är vårt grundantagande att det blir den första godkända behandlingen och därigenom standardbehandling för dessa patienter.

Hur mycket uppskattar ni att den globala marknaden vid andra linjens HCC är värd?

– Det är en marknad som växer snabbt då patienterna blir fler och behandlas allt längre. Vid 2028 och ett möjligt accelererat godkännande för fostrox kommer det att vara en marknad som är värd ca 2.5 miljarder dollar årligen, med fostrox + Lenvima som den potentiellt sett enda godkända behandlingen.

Patienterna i er pågående studie svarar bättre på behandlingen, vilket paradoxalt gör att studien blir kostsam eftersom fler patienter erhåller behandling under en längre tid. Kan detta samtidigt resultera i mer heltäckande och tillförlitliga data som ni kan presentera för myndigheter och potentiella partners?

– Det är en korrekt slutsats. Det har tydligt visats i tidigare studier att ju längre patienter stannar kvar på behandling, desto bättre blir deras långsiktiga behandlingseffekt som direkt korrelerar med överlevnad vid HCC. Det är ytterligare en anledning till att vi är så uppmuntrade av de resultat vi sett hittills i studien.

Under nästa år avser ni att initiera en randomiserad fas IIb-studie vid andra linjens HCC patienter där kombinationen av fostrox och Lenvima jämförs med Lenvima monoterapi. Vilka är de primära målen med studien?

– Det primära målet är att visa att kombinationen förlänger tiden till tumörtillväxt jämför med Lenvima ensamt och att patienterna som får fostrox + Lenvima lever längre än de som enbart får Lenvima monoterapi. I detta antagande ligger givetvis att kombinationsbehandlingen är tolerabel för patienterna, vilket vi har kunnat se i den pågående studien där behandlingen med fostrox + Lenvima inte visat på oväntade biverkningar och istället lett till ett lägre behov av dosjusteringar av Lenvima än vad som är förväntat.

Avslutningsvis, vilka milstolpar ser du framför dig under de kommande 12 månaderna?

– Ett antal viktiga milstolpar. Först ser vi fram emot att presentera ytterligare data vid den prestigefulla ASCO-GI konferensen i San Francisco i januari + ytterligare data vid vetenskapliga konferenser under 2024. Vi kommer även öppna en så kallad IND i USA och ansöka om fast-track designation under första halvåret för att kunna initiera den planerade pivotala fas IIb-studien och möjliggöra ett accelererat godkännande redan 2027. Avslutningsvis är det också vår plan att etablera partnerskap i Asien med ett läkemedelsbolag som är med och både finansierar och designar den vidare utvecklingen, för att sedan kommersialisera fostrox i Asien.

Läs mer om emissionen här.

Denna artikel har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen har redovisats i ett prospekt upprättat av Medivir och som godkändes av Finansinspektionen den 6 december 2023 samt publicerades samma dag av bolaget på (https://www.medivir.se/investerare/foeretraedesemission-2023). Finansinspektionens godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för Medivir eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Medivir och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev