Home Intervjuer Annexins vd: ”Vår överlägset största framgång på länge”

Annexins vd: ”Vår överlägset största framgång på länge”

Annexin framgång RVO

Annexins vd: ”Vår överlägset största framgång på länge”

5 september, 2023

Annexin rapporterade i augusti positiva fynd i fas II-studien med ANXV inom retinal venocklusion, RVO. Detta motiverar fortsättning av studien, som nu följer med en förenklad design – vilket väntas accelerera patientrekryteringen. I en intervju berättar Anders Haegerstrand mer om betydelsen av fynden och den fortsatta utvecklingen inom RVO för BioStock.

Bioteknikbolaget Annexin Pharmaceuticals upplever ett mycket spännande år, det hittills mest intressanta i bolagets historia. Inom bolagets huvudfokus retinal venocklusion, RVO, bedriver man två studier med läkemedelskandidaten ANXV, som är 99,5% identiskt med det kroppsegna proteinet Annexin A5. Dels pågår en klinisk fas II-studie i USA, och dels en imagingstudie i Nederländerna.

Värdefulla fynd med ANXV i RVO

Fas II-studien utvärderar primärt ANXVs säkerhet och tolerabilitet, men även effekter på synförmåga och näthinnefunktion i de skadade områdena vid sjukdomen. Läs mer om RVO och ANXVs verkningsmekanism här.  I april kommunicerade bolaget uppmuntrande första data från den nederländska imagingstudien, vilken utvärderar fluorescensmärkt ANXV i syfte att visualisera hur ANXV kan verka lokalt även om det injiceras i en ven i armen. Datan gav stöd för att ANXV når till de drabbade områdena i näthinnan hos en patient med nyligen diagnosticerad RVO. Läs mer här.

Under augusti rapporterade Annexin ytterligare positiva fynd, denna gång i den pågående fas II-studien. Totalt fem patienter har nu utvärderats i studien. Av dessa har två patienter visat en ”oväntat långvarig effekt av en enstaka dos av standardbehandlingen anti-VEGF”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. En oberoende expertkommitté som utvärderat data från studien och perioden efter studien gav en rekommendation att avblinda behandlingen, varpå de båda patienterna visade sig tillhöra gruppen med den aktiva substansen, ANXV. Patienterna hade positiva effekter på synförmåga och näthinna under fyra veckor redan innan en dos av standardbehandlingen anti-VEGF sattes in. Patienterna höll sig dessutom stabila under en ovanligt lång period efter standardbehandlingen – 5 respektive 8 månader. Detta är, enligt bolaget, mycket anmärkningsvärda och viktiga fynd.

Vd berättar mer

Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals
Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals

BioStock pratade med vd Anders Haegerstrand som utvecklade kring betydelsen av resultaten.

Vad innebär egentligen dessa första resultat i fas II-studien inom RVO?

– Detta är den överlägset största framgången för oss på lång tid. Det är första gången som ANXVs effekt testas i människa, och här har vi alltså nu kunnat se att två av fyra patienter som behandlats med ANXV har uppvisat effektsignaler.

– För att förklara bakgrunden till detta, så har patienterna som ingår i studien som inklusionskrav att de ska ha en nyligen diagnosticerad och obehandlad RVO. Patienterna ska alltså ännu ej ha fått standardbehandlingen anti-VEGF, som innebär en injektion i ögat ungefär var 4:e vecka. De två patienter som har påverkats positivt i sin sjukdom och fått den aktiva behandlingen ANXV, har haft ett annorlunda sjukdomsförlopp med en betydligt stabilare synskärpa, minskad svullnad i ögat – hela 8 respektive 5 månader efter att de ingick i vår studie. Patienterna har efter att ha erhållit ANXV sedan fått en enda anti-VEGF-injektion, och alltså inte behövt fler eftersom de varit så pass stabila i sin sjukdom. I vanliga fall krävs åtminstone 4–6 behandlingar det första året. Vad som gör dessa fynd extra anmärkningsvärda är att effektsignalerna syntes redan innan patienterna behandlades med anti-VEGF. Dessutom fick de den lägsta dosen ANXV.

– Dessa biologiska effektsignaler på ögat som patienterna visat stämmer därutöver väldigt väl överens med ANXV:s förmodade verkningsmekanismer, vilket ger oss visst stöd för att ANXV verkar i människa just så som vi hoppas på.

– Detta har också haft följden att den oberoende och inom området högkompetenta medicinska expertgrupp som tolkade de (vid tillfället) blindade resultaten, rekommenderade oss att framöver göra några förändringar i studien. Detta bestod dels att avblinda den, dels att plocka bort placebogruppen – men även att förlänga uppföljningstiden något.

Berätta gärna för den oinvigde – varför har patienterna fått både ANXV och anti-VEGF?

– ANXV ges till patienter som annars skulle fått anti-VEGF direkt eller inom någon vecka. När de lämnar studien kan läkaren bestämma att patienten kan ha nytta av en dos anti-VEGF, och så skedde i de två aktuella fallen, även om de kunde ha förbättrats ytterligare utan anti-VEGF. Patienterna måste nämligen få den bästa behandlingen som läkaren upplever motiverad. Det är först när vi givit en högre dos ANXV som vi kan börja få en uppfattning om huruvida patienter kommer att få tillräckligt bra effekt av ANXV och därmed slippa anti-VEGF injektioner helt.

Ni väljer mycket riktigt att efter expertgruppens oberoende granskning ta bort placebogruppen och förlänga uppföljningstiden. Hur inverkar detta på studien framöver?

– Att vi nu tar bort placebogruppen kommer sannolikt göra det mer attraktivt för patienter att delta. De positiva data som vi nu har fått borde rimligen också öka intresset. Vi reducerar antalet besök hos ögonläkaren och patienterna följs upp till fyra månader för att bekräfta det minimerade behovet av anti-VEGF och för att se hur länge effekterna av ANXV varar. Den förlängda tiden säkerställer alltså att vi inte missar eventuella effektsignaler. Detta har även stor betydelse för hur vi utformar nästa studie.

– Vi bedömer att borttagandet av placebogruppen inte inverkar på studiens kvalitet. Det är framför allt för att fånga eventuella bieffekter som vi valde att ha placebo, och nu har vi fyra patienter med RVO och sex friska frivilliga i fas I-studien som fått den lägsta dosen i fem dagar. Ett annat skäl för placebo var att det är så lite känt om detaljerna kring sjukdomens utveckling under de första fyra veckorna, men det behovet är underordnat behovet av att kunna rekrytera patienter.

Studien är nu öppen – vilka är fördelarna med detta?

– Fördelarna med en öppen studie är flera. Vi förväntar oss en snabbare patientrekrytering, för vi vet att risken att få en placebobehandling varit en faktor som avskräckt en hel del patienter. Läkaren kan också vara mer optimistisk och berätta för patienten som överväger att delta att några patienter som får ANXV har sluppit ytterligare injektioner i ögat.

Vilka är de kvarvarande milstolparna i studien?

– Den viktigaste milstolpen i närtid är att bekräfta dessa signaler i fler patienter och samtidigt utvärdera högre doser av läkemedlet. Tack vare att studien nu är avblindad kommer bolaget löpande kunna presentera data från behandlade patienter. Vi slipper fokusera på ett sista datum för studien och kan berätta om resultaten mer löpande. Vi kommer också att presentera resultat på vetenskapliga kongresser och andra events.

Sammanfattningsvis, vad innebär dessa positiva fynd för bolaget?

– Effektsignaler i den första studien i patienter med ett nytt läkemedel som angriper en mekanism som tidigare inte prövats är något väldigt positivt, så positivt man kunde ha hoppats på i en ganska liten fas II/Proof-of-Concept studie. Vi har nu en dos med ANXV som så här långt verkar fri från biverkningar och som är meningsfull för behandling. Det är som sagt bara den lägsta dosen vi hittills testat i patienter och sammantaget motiverar det definitivt fortsatt utveckling inom RVO, med fler patienter som får samma såväl som en högre dos för att bekräfta effektsignalen och i bästa fall förstärka den. Samtidigt pekar det på ANXVs, som vi många gånger nämnt, potential att prövas i andra sjukdomar och att ANXV kan vara effektivt utan större risk för biverkningar. Jag tror att partnerskap nu blir mer sannolikt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev