Home Nyheter Lipum accelererar i den kliniska utvecklingen

Lipum accelererar i den kliniska utvecklingen

Lipum

Lipum accelererar i den kliniska utvecklingen

10 juli, 2023

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett informationsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på lipum.se den 30 juni 2023.

Lipum håller full fart i den kliniska utvecklingen av den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116 för behandling av ledgångsreumatism. För att accelerera ytterligare genomför bolaget en företrädesemission om 26,4 Mkr. Kapitaltillskottet ska främst gå till att slutföra den pågående kliniska fas I-studien tidigare än beräknat.

Lipum är ett Umeåbaserat biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som har identifierat en ny målmolekyl för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar – Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL). Bolagets läkemedelskandidat SOL-116 blockerar BSSL och har därmed potential att ge både säkrare och effektivare behandling av inflammatoriska sjukdomar. Prekliniska studier visar lovande resultat för behandling av reumatoid artrit (RA), i dagligt tal ledgångsreumatism.

Grundarna upptäckte nytt target

Bolagets läkemedelsutveckling baseras på mångårig forskning vid Umeå Universitet. Det var här som professor Olle Hernell upptäckte BSSL i bröstmjölk där det har en fettspjälkande funktion. Senare upptäckte forskargruppen att BSSL även är inblandat i inflammatoriska processer och att det finns förhöjda halter av proteinet i inflammerade organ, såsom fettlever.

Olle Hernell, Susanne Lindquist och Lennart Lundberg såg den medicinska potentialen i upptäckten och grundade Lipum år 2010. Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market i april 2021.

Behandlingen stöds av prekliniska resultat och skyddas av patent

Lipums behandlingsprincip går ut på att hämma inflammationen genom att förhindra BSSLs proinflammatoriska funktion med en monoklonal antikropp, SOL-116. Prekliniska studier visar att om man blockerar proteinet så uppstår signifikant mindre sjukdom. Bolaget har även visat att möss som saknar genen för BSSL, så kallade knock-out möss, är skyddade från att utveckla ledinflammation (artrit).

Lipums behandlingsprincip är skyddad av patent som är giltigt till 2030 i USA, Europa, Nya Zeeland, Kanada, Australien och Kina. Dessutom har bolaget skickat in patentansökan för själva produkten, d.v.s. en antikropp riktad mot BSSL. Om patentet godkänns ger det immateriellt skydd och marknadsexklusivitet för SOL-116 till år 2040.

Behov av nya läkemedel för ledgångsreumatism

Det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ för kroniska inflammatoriska sjukdomar, inte minst reumatoid artrit (RA). Detta är en kronisk autoimmun sjukdom som orsakar ledsmärta och nedsatt rörelseförmåga för den drabbade, samt stora samhällskostnader. Cirka 1 procent av världens befolkning lider av RA och läkemedelsbehandlingarna omsätter cirka 270 miljarder kr per år. Trots stora framsteg inom läkemedelsutvecklingen upplever många av patienterna otillräcklig effekt eller besvärliga biverkningar av nuvarande behandlingsalternativ.

Idag går det inte att bota RA, men det finns ett antal läkemedel som bromsar sjukdomsutvecklingen. Behandlingen börjar vanligtvis med metotrexat som är ett immunhämmande antireumatiskt läkemedel (DMARD). Detta efterföljs eller kombineras ofta med ett biologiskt läkemedel, där s.k. TNF-alfa-hämmare dominerar marknaden. Dock upplever cirka 30 procent av patienterna ingen eller otillräcklig effekt. Ytterligare en tredjedel av patienterna avslutar behandlingen inom 2-3 år på grund av avtagande effekt eller biverkningar.

Potential för behandling av fler sjukdomar

Lipum siktar på att lösa det kvarstående behovet genom SOL-116, ett nytt biologiskt läkemedel med en ny verkningsmekanism för behandling av RA. Bolaget ser även potential för SOL-116 inom andra inflammatoriska sjukdomar, exempelvis Crohns sjukdom, ulcerös kolit och systemic lupus erythematosus (SLE). Dessutom är bolaget med i ett forskningssamarbete vid Cardiovascular Research Centre (CVRC), Örebro universitet, som utvärderar nya terapier för behandling av vaskulär inflammation, trombos och bröstcancer.

Fas I-studie kan slutföras snabbare

Just nu genomför Lipum en klinisk fas I-studie med SOL-116 på friska frivilliga försökspersoner, samt en grupp patienter med RA. Syftet med studien är att verifiera säkerhet, tolerans och farmakokinetik, samt utvärdera hur SOL-116 påverkar olika inflammatoriska biomarkörer och halten av BSSL. Genom att även inkludera RA-patienter kan Lipum studera eventuella skillnader mellan friska försökspersoner och patienter.

Studien fortskrider som planerat och hittills har 40 friska försökspersoner fått en dos av SOL-116 eller placebo. Utvärderingarna av de fem dosnivåerna visar att SOL-116 är säker och tolereras väl. Inga negativa effekter eller biverkningar har observerats.

Resultaten gör att bolaget kan tidigarelägga den andra delen av studien där patienterna ska få upprepade doser av SOL-116. Parallellt kommer gruppen med RA-patienter att behandlas med en dos av SOL-116.

Kapitalanskaffning för att accelerera studien

Bolaget räknar med att starta den andra studiedelen efter sommaren, vilket betyder att hela studien kan vara slutförd under första kvartalet 2024. Genom att slutföra studien tidigare än planerat sparar Lipum både tid och pengar fram till nästa steg i utvecklingen. Dock skapar det ett tidigare kapitalbehov som bolaget ska täcka med en företrädesemission om cirka 26,4 Mkr före emissionskostnader. Lipum har erhållit teckningsåtaganden om cirka 53 procent av emissionen.

Cirka 60 procent av emissionslikviden ska gå till att fullfölja den pågående kliniska fas I-studien. Resterande kapital kommer att användas till prekliniska studier med SOL-116 och finansiering av Lipums övriga löpande kostnader.

Lipums vd Einar Pontén kommer att presentera bakgrund och motiv till företrädesemissionen och svara på frågor vid ett digitalt möte på tisdag den 11 juli klockan 09:00 – 09:30. Anmäl dig här.

Strategi och framtid

Fullt fokus ligger på att fullfölja den pågående fas I-studien, för att sedan så snabbt som möjligt starta en fas II-studie för att nå proof-of-concept i RA. Parallellt fortsätter det prekliniska arbetet där bolaget utvärderar andra inflammatoriska sjukdomar med stora medicinska behov. Det långsiktiga målet är att ingå utlicenserings- eller partneringavtal för fortsatt utveckling och marknadsgodkännande för en eller flera indikationer.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 30 juni 2023. Åtta teckningsrätter ger rätt att teckna tre nya aktier.
Teckningskurs 9,20 kr per aktie
Emissionsvolym 26,4 Mkr
Teckningsperiod 4–18 juli 2023
Utspädning Aktieägare som inte väljer att delta i emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 27,3 procent.

 

Information och teckning

Lipum

För mer information och teckning, klicka här.

Podcast

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev