Home Intervjuer Xintelas vd kommenterar emissionen och målen

Xintelas vd kommenterar emissionen och målen

Xintelas vd om emissionen och målen

Xintelas vd kommenterar emissionen och målen

7 juni, 2023

Xintela närmar sig resultat från bolagets två kliniska fas I/IIa-studier med XSTEM på patienter med knäartros och svårläkta sår. Dessutom förbereder man för kliniska studier och partnerskap med hästbehandlingen EQSTEM. I Targinta siktar bolaget mot fas 0-studier med antikroppskandidaterna TARG9 och TARG10 mot aggressiv cancer. Nu satsar Xintela på att accelerera programmen genom en företrädesemission av units om cirka 123 Mkr. Vd Evy Lundgren-Åkerlund berättar mer.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på xintela.se den 31 maj 2023.

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi. Utvecklingsprojekten baserar sig på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som förekommer på mesenkymala stamceller och vissa aggressiva cancerceller.

Verksamheten är belägen i Lund där bolaget även har en egen GMP-anläggning för produktion av stamceller. Ambitionen är att kunna erbjuda utveckling och produktion av andra avancerade terapiprodukter (ATMP) åt andra bolag, vilket kan skapa en intäktskälla för Xintela.

Två pågående studier med XSTEM

Xintelas stamcellsprodukt XSTEM består av allogena (donerade) integrin α10β1-selekterade mesenkymala stamceller. Produkten har potential att behandla många olika sjukdomar som idag saknar bra behandlingsalternativ. Bolaget har initialt valt att fokusera på knäartros och svårläkta bensår. Xintela har startat två kliniska fas I/II-studier inom dessa två behandlingsinriktningar. Bolaget förväntar sig säkerhets- och tidiga effektdata från studierna under 2023.

Förutom detta driver Xintela även ett projekt för behandling av lungkomplikationen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Projektet är i preklinisk fas och resultaten från den prekliniska studien har nyligen publicerats i tidskriften Respiratory Research.

Accelererar EQSTEM

Parallellt pågår utvecklingen av stamcellsprodukten EQSTEM för behandling av artros och andra ledsjukdomar hos hästar. Prekliniska artrosstudier visar att EQSTEM minskar hälta hos hästar med artros till följd av en ledskada. Resultaten ger stöd för fortsatt utveckling. Bolaget har inlett diskussioner med en hästklinik i Holland om samarbete för att genomföra kliniska studier.

Framsteg även i dotterbolaget Targinta

Xintela har även ett dotterbolag, Targinta, som utvecklar terapeutiska antikroppar mot aggressiva cancerformer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom.

Targinta har utvecklat två antikroppar: TARG10 som är en funktionsblockerande antikropp som hämmar cancercellers tillväxt och spridning, samt TARG9 som är en antibody-drug conjugate som bär på ett toxin som avdödar cancerceller. Kandidaterna är i preklinisk utvecklingsfas och förbereds för kliniska fas 0-studier. Dessa s. k. mikrodoseringsstudier syftar till att visa att en låg dos av antikropparna söker sig till målmolekylen på tumörer i cancerpatienter.

Företrädesemission om 123 Mkr

För att fortsätta driva programmen framåt är Xintela i behov av ytterligare rörelsekapital. Därför har de beslutat om att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt till befintliga aktieägare. Bolagets största ägare, Flerie Invest, avser att teckna units motsvarande cirka 40,7 procent av företrädesemissionen.

Teckningskursen för en unit är 0,90 kr och varje unit består av tre aktier och två teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptionerna har en löptid på två år och innehavaren kan teckna aktier under perioderna 26 maj – 5 juni respektive 25 november – 5 december varje år. Lösenpriset för teckningsoptionen är detsamma som priset för de nya aktierna i emissionen, d.v.s. 0,30 kr per aktie.

Vd om emissionen och målen

BioStock kontaktade vd Evy Lundgren-Åkerlund för att få veta mer om emissionsupplägget och om bolagets utvecklingsplaner.

Ni genomför nu en företrädesemission av units om 123 Mkr. Vilka mål förväntar ni er att uppnå med hjälp emissionen?

– Det främsta målet är att generera resultat i våra kliniska studier på knäartros och svårläkta bensår. Ambitionen är att resultaten ska ge oss möjligheten att landa kommersiella avtal med en eller flera partners. Parallellt fortsätter vi preklinisk utveckling av vår hästprodukt och Targintas cancerantikroppar och vi räknar med att landa en bra finansieringslösning för Targintas fortsatta uvecklingsarbete mot kliniska fas 0-studier.

Ni har ett ovanligt upplägg på företrädesemissionen utan garanter och utan rabatt på priset. Vad är anledningen till detta?

Evy Lundgren-Åkerlund vd Xintela
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

– Vi har valt att inte använda garanter eftersom vår huvudägare Flerie Invest avser att teckna sin företrädesandel om ca 40,7%. Ett annat skäl är att hålla nere kostnaderna för emissionen.

– Emissionen hanterar vi även själva tillsammans med vår legala rådgivare, advokatfirman Vinge, så att huvuddelen av det vi tar in går direkt till verksamheten. Vi uppskattar att totala kostnaden kommer att landa på endast ca 2 miljoner kronor.

– Dessutom har vi också valt att inte rabattera priset för att undvika ytterligare utspädning av befintliga aktieägare. Istället har vi valt ett attraktivt upplägg med teckningsoptioner som har en löptid på 2 år och till samma teckningspris, 0.30 kr/aktie. Vi tror dessutom att möjligheten att välja en av fyra tidpunkter för att använda teckningsoptionerna under de här två åren, är extra lockande.

Hur gynnar detta upplägg med teckningsoptioner både Xintela och era aktieägare?

– Vi förväntar oss att våra utvecklingsprojekt under den här tiden har genererat resultat från våra två kliniska fas I/IIa-studier och att Xintela har ingått kommersiella avtal med partners inom läkemedelsindustrin, vilket ska kunna driva en positiv utveckling av vår aktiekurs och därmed skapa värde i teckningsoptionerna.

– Förutom detta räknar vi också med att landa värdehöjande milstolpar i våra andra projekt inom veterinärmedicin och onkologi.

– Optionerna är i första hand inte avsedda att tillföra ytterligare finansiering under de två åren, utan snarare vara ett incitament både för befintliga aktieägare och nya investerare att delta i företrädesemissionen.

Varför har ni valt just knäartros och svårläkta bensår som första indikationer för XSTEM?

– Det här är sjukdomar som orsakar mycket smärta och långvarigt lidande och är handikappande för så många människor. Det finns ett stort behov av en effektiv medicinsk behandling som inte bara behandlar symtomen utan även kan vända sjukdomsförloppet.

– XSTEM har genom sina unika regenererande egenskaper en stor potential att bli ett genombrott för behandling av artros och svårläkta bensår.  Jag vill också tillägga att det här är mycket stora indikationer och nya effektiva behandlingar har blockbuster potential.

Ni har tidigare nämnt att ni har möjlighet att erbjuda utveckling och produktion av andra avancerade terapiprodukter – hur ser planerna ut där?

– Det är klart intressant för oss att erbjuda vår GMP-kompetens och produktionsanläggning med möjlighet till intjäning och vi har pågående disksussioner med flera kunder. En viktig komponent i de uppdrag vi tar oss an framöver är att de kan hanteras parallellt med vårt eget utvecklingsarbete.

Slutligen, vad hoppas ni ha uppnått i era utvecklingsprojekt om två år?

– Att resultaten från våra pågående kliniska studier med XSTEM har lett till kommersiella avtal och samarbete med partners för fortsatt kliniska utveckling och att XSTEM utvärderas kliniskt för ett flertal andra sjukdomar.

– Dessutom att EQSTEM är i klinisk utveckling i samarbete med partner för behandling av hästar med artros och andra ledsjukdomar samt att Targintas antikroppar TARG9 och TARG10 har genererat resultat från fas 0 studier och utvecklas vidare av licenstagare.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev