Home Intervjuer Alzinova får grönt ljus att fortsätta fas Ib-studie

Alzinova får grönt ljus att fortsätta fas Ib-studie

Alzinova får grönt ljus att fortsätta fas Ib-studie

7 september, 2022

Den oberoende expertgruppen Data and Safety Monitoring Board har genomfört ytterligare en positiv utvärdering av Alzinovas pågående kliniska fas Ib Alzheimerstudie med vaccinkandidaten ALZ-101. BioStock kontaktade Stefan Pierrou, Development Project Director för studien, för att få veta mer om utvärderingen, vars slutsatser innebär att Alzinova kan fortsätta enligt plan och genomföra studien utan justeringar.

Det svenska bioteknikbolaget Alzinovas målsättning är att utveckla nya terapier mot Alzheimers sjukdom, en av de vanligast förekommande och mest stigmatiserande neurologiska sjukdomarna. Idag uppskattas att fler än 30 miljoner patienter världen över är drabbade och att runt 10 miljoner nya fall tillkommer varje år.

Alzinova har idag två kandidater i pipeline där det sjukdomsmodifierande vaccinet ALZ-101, som befinner sig i kliniska fas Ib-studier, har framskridit längst. Avsikten med en vaccinering med ALZ-101 är att kroppen ska kunna generera egna antikroppar som specifikt riktas mot giftiga ansamlingar av amyloid beta-oligomerer i hjärnan. Målet är ALZ-101 ska oskadliggöra dessa giftiga substanser och skydda hjärnans synapser från skada, eller med andra ord hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom, med minimala biverkningar som följd.

Bolaget utvecklar även den monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utvecklingsfas. Läs mer här: Alzinova avancerar med ALZ-201 (1 juni 2022).

Den kliniska fas Ib-studien med ALZ-101

Alzinovas fas Ib-studie med ALZ-101 syftar dels till att undersöka och dokumentera att behandlingen inte ger oväntade biverkningar, dels till att dokumentera det immunologiska svaret efter upprepad dosering. Målet är att slutföra studien under 2023 och baserat på dess toplineresultat inleda en klinisk fas II-studie, antingen i egen regi eller tillsammans med en partner.

Positiv återkoppling från DSMB

Den 28 april meddelade Alzinova att en extern säkerhetsgranskning från Data Safety Monitoring Board (DSMB) av fas Ib-studien hade slutförts. Den oberoende expertgruppen, vars uppgift är att granska data med särskild tonvikt på säkerhet, rekommenderade en fortsättning av studien. Läs mer här.

Idag den 7 september kom nästa besked från Alzinova att DSMB nu har genomfört ytterligare en studieutvärdering. Även denna gång landade expertgruppens slutsatser i att Alzinova kan fortsätta enligt plan och genomföra studien utan justeringar.

Development Project Director kommenterar

Stefan Pierrou Development Project Director, Alzinova

Stefan Pierrou, disputerad molekylärbiolog med 25 års erfarenhet av preklinisk utveckling, kliniska prövningar och projektledning inom läkemedelsutveckling, bland annat på AstraZeneca, är Alzinovas Development Project Director och ansvarig projektledare för fas Ib-studien.

BioStock sökte Pierrou för att få veta mer om utvärderingen och vad som händer härnäst i projektet.

Stefan, ni har nu rekryterat hälften av patienterna till fas Ib-studien. Utöver det uppenbart positiva att ni nu kan fortsätta studien, vad signalerar beskedet från DSMB, utifrån dina professionella erfarenheter?

– När vi nu har doserat ytterligare patienter till de som vi tidigare utvärderat med vårt studievaccin, kan vi konstatera att vaccinet tolereras väl och så här långt inte uppvisar några allvarliga biverkningar. Det bådar gott för fortsättningen. Då patientgruppen är lite äldre så är toleransen för biverkningar begränsad och därför är detta ett extra fint besked.

ALZ-101 har förberetts för att kunna produceras i större volymer inför kommande studier, vilket också har bäring på en potentiellt framtida kommersialisering. Vilken betydelse har det att ha säkrat en driftsäker produktion redan nu?

– Det är ett normalt förfarande att optimera tillverkningsprocessen och är avgörande för att säkerställa att en läkemedelsprodukt kan produceras kostnadseffektivt, på utsatt tid och med hög kvalitet vilket behöver ses över när man går över till större studier. Genom att vi redan optimerat tillverkningen av den aktiva ingrediensen i vaccinet och under våren också validerat att tillverkningsprocessen för läkemedlet kan skalas upp för större produktionsvolymer, har vi tagit flera viktiga steg inför fas II studier. Dessutom kommer detta att vara viktiga delar som potentiella partners granskar och bidrar också till ett ökat intresse för partnerskap.

Hur ser du på ALZ-101, som är världens första oligomerspecifika vaccin i klinisk fas, jämfört med andra terapier under utveckling?

– Att ta fram läkemedel för hjärnan har sina utmaningar. En av dessa är distributionen in till hjärnan. Kroppen är utrustad med en barriär mot hjärnan som skyddar den mot främmande substanser vilket försvårar distributionen av läkemedel. Det normala för antikroppar till exempel är att mindre än en procent av det som finns i blodet kommer faktiskt in till hjärnan och kan ha sin verkan. Vår approach är unik i det att vaccinet är så oerhört specifikt mot den variant av amyloid-beta oligomererna som är giftiga för hjärnans celler. Detta innebär att den lilla mängd som kommer in i hjärnan sannolikt kommer blockera just det som är väsentligt för sjukdomen snarare än absorberas av allt det andra, oväsentliga, amyloid-beta som också finns där.

– Det är viktigt att komma ihåg att de behandlingsalternativ av antikroppstyp som idag finns i sen klinisk utvecklingsfas verkar ha en begränsad effekt, sannolikt på grund av att de saknar specificitet eller selektivitet för det som är mest giftigt. Dessa är ganska likvärdiga och går framför allt mot placken, vilket vi inte gör med vårt vaccin och antikropp. Vår unika teknologi för framställning av vaccinpeptiden Ab42CC har gjort det möjligt att skapa en behandling som tidigare inte varit möjligt.

Avslutningsvis, hur ser vägen framåt ut för ALZ-101?

– Vi kommer nu dosera resten av patientgruppen och vår ambition är att samtliga patienter skall vara rekryterade vid årsskiftet. Vi kommer fortsätta dosera patienterna i studien och därefter följer en uppföljning och kontroll innan vi kan presentera resultaten under andra halvan av 2023. Utöver fas 1b-studien utvärderar vi också möjligheten att genomföra en långtidsuppföljning i studien för att generera ytterligare data vid långtidsbehandling som skulle kunna bidra till ett ökat intresse bland potentiella partners. Samtidigt förbereder vi oss också för fas II där vi planerar att genomföra studier i större patientgrupper och där vi förhoppningsvis skall kunna visa på en behandlingseffekt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev