Home Intervjuer Sensidose redo för expansion och börsnotering

Sensidose redo för expansion och börsnotering

Sensidose notering

Sensidose redo för expansion och börsnotering

19 april, 2022

Sensidose är ett säljande läkemedelsbolag som erbjuder ett egenutvecklat, individbaserat läkemedel för Parkinsonpatienter i en sen fas av sjukdomen. Bolagets läkemedel marknadsförs i dagsläget i Sverige, Norge och Danmark, men Sensidose siktar på att expandera till fler geografiska marknader och utveckla sin behandling så att även patienter i en tidigare sjukdomsfas kan få tillgång till det. Dessutom förbereder sig Sensidose för en notering på Spotlight Stock Market under 2022. BioStock kontaktade Sensidose vd Jack Spira för att få veta mer om planerna för året och möjligheterna med bolagets behandling.

Det svenska läkemedelsbolaget Sensidose har utvecklat ett system för individanpassad dosering av läkemedel. Bolagets mikrotabletter Flexilev innehåller en låg dos (5 mg) av levodopa som är ett receptbelagt läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Flexilev dispenseras med en elektronisk tablettdispenser, MyFID, som programmeras för att leverera en specifik dos vid en viss tidpunkt. Fördelen med en individanpassad behandling är att effekten av medicinen kan optimeras för den specifika patienten med målet att öka livskvalitén för patienter och underlätta för anhöriga och vården.

Flexilev ger symptomlindring

Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som orsakas av en gradvis försämring av de nervceller som producerar den viktiga signalsubstansen dopamin. Detta orsakar en dopaminbrist som ger upphov till vissa typiska symptom, såsom nedsatt rörelseförmåga, ofrivilliga skakningar och stelhet. I dagsläget finns det inget läkemedel som botar Parkinson men flera alternativ som lindrar symptomen och därmed förbättrar patienternas mående.

Sensidoses läkemedel, mikrotabletten Flexilev, innehåller levodopa som är den mest effektiva medicinen mot Parkinson och som fungerar genom att den omvandlas till dopamin i kroppen. Toleransen för och effekten av levodopa varierar från patient till patient och därför är en individbaserad behandling viktig. Bolagets egna studier och fristående studier visar att den individanpassade behandlingen möjliggör en förbättrad funktion.

Jack Spira, vd Sensidose

IPO väntar under 2022

Sensidose har nyligen blivit ett publikt bolag och nu genomförs förberedande aktiviteter för att kunna ta bolaget till börsen under 2022.

För att få veta mer om Sensidose planer för året kontaktade BioStock bolagets vd Jack Spira, MD, PhD. Jack har varit anställd i Sensidose sedan 2012 och har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 25 år, främst i Pharmacia, men även i flera globala läkemedelsbolag.

 Jack, skulle du kunna berätta lite mer om din professionella bakgrund och hur du hamnade vid rodret för Sensidose?

– Jag är i grunden läkare men har en lång bakgrund inom svensk och internationell läkemedelsindustri. När jag först fick höra om Sensidose lockades jag av möjligheten att utveckla ett nytt behandlingssätt för en utsatt patientgrupp som generellt sett haft svårt att hitta bra behandlingsalternativ. Jag är mycket stolt att vi nu etablerat Sensidose och Flexilev i Skandinavien och ser fram emot att ge fler patienter tillgång till vår behandlingsmetod.

»När jag först fick höra om Sensidose lockades jag av möjligheten att utveckla ett nytt behandlingssätt för en utsatt patientgrupp som generellt sett haft svårt att hitta bra behandlingsalternativ.«

Vilken effekt har Flexilev (levodopa) vid Parkinsons sjukdom?

– Levodopa behandling är en substitutionsbehandling, dvs man ersätter ett ämne som kroppen av någon anledning inte längre kan producera själv med ett annat. I levodopas fall handlar det om ämnet dopamin som kroppen slutar att producera vid Parkinsons sjukdom. Genom att tillföra levodopa som kroppen omvandlar till dopamin, kan man ersätta det förlorade dopaminet och kompensera för bortfallet. Dopamin har många effekter, men den som är mest känd vid Parkinsons sjukdom är dess inverkan på våra rörelser. Dopaminet är mycket viktigt för initiering och avslutning av rörelser och att vi får mjuka, kontrollerade rörelser.

– I avsaknad av dopamin blir vi stela, förlorar mimik, och får svårt att röra oss. Det finns också andra så kallade icke-motoriska effekter också, som förstoppning och påverkan på blodtryck och humöret. Samtidigt så kan man bli överrörlig av för mycket dopamin och därför är individanpassad doseringen av levodopa väldigt viktigt.

Vilka är de främsta fördelarna med individanpassad behandling för patienter med Parkinsons?

– Parkinson är en kronisk sjukdom som patienterna har i många år och som utvecklas olika från patient till patient. Vi ser också att patienterna svarar olika på läkemedel och därför behövs en individanpassning av doseringen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienterna att lindra symptomen av Parkinsons sjukdom.

Hur gynnas patienterna, samt vårdpersonalen, av funktionerna som er doseringsapparat MyFID har?

– För patienterna handlar det om att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Vi botar ju inte sjukdomen utan behandlar dess symtom. Tack vare vår individbaserade medicinering och den hjälp patienten och omgivningen får att hantera denna genom dosautomaten, uppnås ofta förbättringar till allas glädje.

Ni utvecklar även en nya dosautomat, ORAFID, som ska möjliggöra behandling av patienter med lindrigare sjukdomssymptom. Skulle du kunna ge oss en bild av hur denna doseringsapparat är avsedd att fungera?

– ORAFID är en dosautomat som är avsedd för patienter i tidigare stadier av Parkinsons sjukdom. Den nuvarande dosautomaten, MyFID, riktar sig främst till patienter som är i relativt sen fas av sjukdomen. ORAFID riktar sig till patienter som är i tidigare fas men där den initiala behandlingen börjar svikta. Detta sker ofta tidigt i sjukdomen, redan efter några år, och behandlas oftast idag med kombinationer av olika typer av läkemedel. För denna grupp tror vi att ORAFID kommer vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Man slipper kombinationsläkemedel eller multi-farmaci med olika läkemedel. Genom att hålla nere antalet läkemedel minskas risken för biverkningar utan att behöva ge avkall på effekt. Apparaten kommer liksom MyFID tillåta individanpassning av doser och kommer också vara mindre och därmed lättare att ta med sig.

Hur har er försäljning sett ut under 2021 och i början av 2022?

– De patienter som förskrivs Flexilev använder ofta läkemedlet under många år. Det gör att vi i grunden har en stor del återkommande intäkter. Pandemin har tyvärr haft stora effekter för många kroniskt sjuka patienter som haft begränsat tillgång till vården när fokus legat på Coronabehandling. Eftersom Flexilev oftast ersätter en annan behandlingsform är det relativt få patienter som fått möjlighet att prova vårt läkemedel under pandemin.

– När restriktionerna lättade under 2021 och efterfrågan på MyFID/Flexilev ökade, drabbades vi av komponentbrist och har därför under en period haft en begränsad möjlighet att behandla nya patienter vilket är mycket beklagligt.

– Vi ser dock nu att komponentbristen går mot sitt slut och hoppas kunna erbjuda fler patienter behandling samtidigt som vården öppnar upp och börjar beta av den vårdskuld som man har mot Parkinsonpatienter.

Hur ser era expansionsplaner ut vad gäller fler marknader och kanske även fler sjukdomar än Parkinsons?

– Initialt vill vi expandera vårt befintliga behandlingskoncept till närliggande marknader med samma subvention som i Sverige. Vi siktar i närtid främst på Polen och Finland.

»Initialt vill vi expandera vårt befintliga behandlingskoncept till närliggande marknader med samma subvention som i Sverige. Vi siktar i närtid främst på Polen och Finland.«

– I nästa skede vill vi skapa möjlighet för patienter i tidigare faser att få en individbaserad behandling med Flexilev och för dem utvecklar vi ORAFID. Här ser vi en möjlighet för snabb internationell expansion.

– När det gäller andra sjukdomar där individbaserad behandling skulle vara värdefull så har vi flera idéer men fokuserar initialt på att förbättra vardagen för patienter med Parkinsons sjukdom.

Ni har även påbörjat resan mot börsen – vilka fördelar ser ni med en notering på en publik marknadsplats för Sensidose?

– Med en börsnotering kan vi få tillgång till kapital som skapar förutsättningar för oss att genomföra de satsningar vi identifierat och därmed kan vi hjälpa fler patienter. Vi ser också en börsnotering som en möjlighet att skapa mer uppmärksamhet kring Parkinson och de behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Tyvärr är kroniskt sjuka en underprioriterad grupp som ibland själva behöver kämpa för att få tillgång till den behandling de behöver och har rätt till.

Sammanfattningsvis, vilka milstolpar siktar ni på att nå under det närmaste året?

– Vi har en intensiv tid framför oss och jag skulle vilja lyfta fram några punkter:

  1. Ge fler patienter i Sverige, Norge och Danmark möjlighet till individbaserad Parkinsonbehandling. Här handlar det om att säkerställa att vi kan leverera de volymer som efterfrågas och att kännedomen inom vården om vår behandlingsmetod ökar.
  2. Expandera vårt befintliga behandlingskoncept till fler marknader.
  3. Slutföra utvecklingen av ORAFID och få den CE märkt.
  4. Identifiera internationella partners för kommersialiseringen av ORAFID
  5. Stärka organisationen så att vi kan leverera enligt plan.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev