Home Nyheter QuiaPEG siktar mot utlicensiering

QuiaPEG siktar mot utlicensiering

QuiaPEG siktar mot utlicensiering

QuiaPEG siktar mot utlicensiering

28 april, 2022

Drug delivery-bolaget QuiaPEG utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade kemiplattform Uni-Qleaver. Bolaget har uppnått prekliniskt proof-of-concept i två läkemedelsprojekt inriktade på metabola sjukdomar och förstärkt affärsutvecklingsteamet varför man nu står redo för utlicensiering. Bolaget tar nu därför in 28,4 Mkr i en företrädesemission för att satsa på affärsutveckling.

Många kroniskt sjuka patienter är beroende av livslång läkemedelsbehandling. Inte sällan är behandlingen förknippad med tät dosering – vilket har sin grund i läkemedlens korta halveringstid, dvs den tid under vilken kroppen halverar mängden av den aktiva substansen efter en given dos. En tät dosering ställer krav på patientens förmåga och kan ge fluktuerande läkemedelskoncentrationer vilket kan vara förenat med biverkningar. Att missa att ta sitt läkemedel kan dessutom innebära negativa effekter och direkt fara. En tät medicinering medför även i många fall hög ekonomisk belastning för både patient och samhälle.

Ska effektivisera läkemedelsbehandling

Uppsalabaserade QuiaPEG fokuserar på att utveckla förbättrade, patenterbara versioner av redan godkända läkemedel genom att med hjälp av Uni-Qleaver förlänga frisättningen av läkemedlet. På så sätt gör bolaget det möjligt för personer med kroniska sjukdomar att i stället för att dosera sitt läkemedel dagligen, kunna uppnå en veckovis dosering eller mer sällan.

Teknik med många fördelar

För att uppnå denna frisättningstid använder bolaget sig av, förutom Uni-Qleaver, även av pegylering, som är en väl accepterad metod inom modifiering av biologiska läkemedel. Detta innebär att ett protein eller en peptid sammanlänkas med polyetylenglykol (PEG) vilket fördröjer nedbrytningen av läkemedlet och utsöndringshastigheten via njurarna samt reducerar bildandet av antikroppar mot läkemedlet. Vanligen sker pegylering på ett sätt som gör att PEG-molekylen och läkemedlet är permanent sammankopplade – något som kan ge negativa följder såsom minskad effekt av läkemedlet. QuiaPEG har dock undgått problemet genom att utveckla en frisättningsbar kopplingskemi, Uni-Qleaver, som möjliggör en gradvis och kontrollerad frisättning av läkemedlet vars biologiska effekt återställs till fullo efter frisättning.

En stabil läkemedelskoncentration har nämligen flera fördelar. Patienten uppnår en ökad bekvämlighet genom färre doseringar med bibehållen behandlingseffekt, detta samtidigt som biverkningarna eventuellt kan minska genom en jämnare koncentration av läkemedlet i blodet. På samhällsnivå kan det innebära lägre kostnader dels till följd av färre vårdbesök för läkemedelsadministrering.

Initialt fokus på stort indikationsområde med förbättringspotential

QuiaPEG har initialt valt att fokusera på metabola sjukdomar, ett stort indikationsområde som inkluderar både folksjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes och fetma samt särläkemedelsindikationer såsom korttarmssyndrom. Många läkemedel inom det metabola området bygger på peptider vilka ofta har en kort halveringstid – som därför kräver tät dosering. Dessutom är vissa sjukdomar såsom korttarmssyndrom ofta krångliga att rent praktiskt administrera själv, vilket kan kräva en sjuksköterska som bistår vid utförandet.

Just dessa sjukdomar – typ 2-diabetes och korttarmssyndrom – avser bolagets två läkemedelsprojekt, som båda uppnått preklinisk Proof-of-Concept, att adressera. Kandidaten QPG-1029 är inriktad för behandling av typ-2 diabetes samt fetma, och är en förbättring av liraglutid, den aktiva substansen i Novo Nordisks Victoza som förra året sålde för 15 miljarder DKK. Bolagets andra kandidat QPG-1030 avser behandling av korttarmssyndrom – en särläkemedelsindikation, som baseras på teduglutid – den aktiva substansen i Takedas Gattex/Revestive. Marknadsundersökningar indikerar att marknaden för korttarmssyndrom beräknas bli värd ca 2 miljarder USD år 2030.

Samtidigt framhåller bolaget att Uni-Qleaver inte är begränsad till någon specifik indikation utan kan appliceras brett på alla läkemedel som har en kort halveringstid och som har en kemisk struktur som passar plattformen, vilket inkluderar både små molekyler, peptider och biologiska läkemedel.

Siktar på utlicensiering framöver

Bolagets arbetssätt har flera fördelar. Genom att fokusera på s.k. biobetters, alltså förbättringar av redan godkända läkemedel, minskar man både kostnaden och utvecklingsrisken eftersom utvecklingen av det godkända läkemedlet redan är väl dokumenterad. Dessutom kan man med en biobetter, jämfört med en s.k. biosimilar, ofta erhålla patent. Sammantaget innebär förbättrade egenskaper och möjlighet till patentering att en biobetter troligtivis kan erhålla väsentligt högre marginaler än vad som är fallet med en s.k. biosimilar.

Bolaget har hittills tagit flertalet viktiga steg mot utlicensiering. Man har säkerställt en uppskalningsbar tillverkningsprocess för Uni-Qleaver-plattformen, som man nu vill erbjuda licenser till. Med positiva resultat i båda läkemedelsprojekten ämnar man utlicensiera QPG-1029, samt inleda ett utvecklingssamarbete kring QPG-1030 för att gå vidare mot klinisk fas. Nyligen förstärktes affärsutvecklingsteamet och nu riktar bolaget sitt fokus framöver just på affärsutveckling.

Genomför företrädesemission

I syfte att finansiera ovanstående aktiviteter genomför QuiaPEG nu en företrädesemission om 28,4 Mkr. Nettolikviden bedöms tillräcklig för att finansiera bolaget den kommande tolvmånadersperioden. Emissionslikviden avses disponeras enligt följande prioritetsordning:

• Fortsatt utveckling av läkemedelsprojektet QPG-1030 – cirka 40 procent
• Operativa verksamheten – cirka 20 procent
• Återbetalning av brygglån – cirka 20 procent
• Förbättring av kapitalstrukturen och delvis återbetalning av övrigt befintligt lån (utöver brygglånen) – cirka 10 procent
• Affärsutveckling/licensförsäljning – cirka 10 procent


ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

 

VILLKOR

Erbjudandet avser en så kallad unitemission där en unit består av fem aktier, fyra teckningsoptioner av serie T06 och fyra teckningsoptioner av serie T07. Priset per unit är 1,00 SEK.
TECKNINGSKURS 0,20 sek per aktie
EMISSIONSVOLYM 28,4 Mkr före emissionskostnader
TECKNINGSPERIOD 20 april – 4 maj 2022

UTSPÄDNING
62,5 procent vid full teckning. I det fall även samtliga teckningsoptioner av serie T07 och T06 utnyttjas motsvarar utspädningen 72,7 procent.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev