Home Intervjuer 2021 lade grunden för Enzymaticas fortsatta expansion

2021 lade grunden för Enzymaticas fortsatta expansion

Enzymatica

2021 lade grunden för Enzymaticas fortsatta expansion

13 januari, 2022

Under 2021 gjorde Enzymatica framsteg på flera fronter, exempelvis stärktes både organisationen och bolagets finansiella ställning vilket gör att Enzymatica nu står redo att expandera vidare till fler marknader med förkylningssprayen ColdZyme. Under det gångna året utökades dessutom patentportföljen, ColdZyme lanserades på Amazon och Claus Egstrand tillträdde som vd. BioStock kontaktade Egstrand för att ta del av hans syn på året som gått.  

Life science-bolaget Enzymatica utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar baserat på bolagets enzymbarriärteknologi. Enzymaticas första produkt är ColdZyme, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus och som lindrar förkylningssymptom.

ColdZyme har lanserats på ett 30-tal marknader via distributionsavtal med ledande läkemedelsbolag så som STADA och Sanofi. Sedan lanseringen 2013 har ColdZyme nått en position som det tredje största varumärket inom förkylningskategorin på svenska apotek.

Organisationen stärktes under 2021

Under 2021 har Enzymaticas interna kompentens höjts tack vare flera rekryteringar. I början av året rekryterades Malin Richter till Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercials, båda med lång internationell erfarenhet inom life science.

Senare under året rekryterades även Charlotte Andersson som Director Quality Assurance och Stefan Olsson till kommunikationschef. Charlotte har gedigen erfarenhet av kvalitetsarbete inom medicinteknikindustrin och Stefan har lång bakgrund från kommunikationsbranschen. 

Patentgodkännande i USA, Kina och Japan

Under det gångna året har även det globala patentskyddet för ColdZyme stärkts. I maj godkändes ett patent i Japan för torskenzymet som är en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Ungefär tre månader därpå meddelade även det kinesiska och amerikanska patentverket att de avser att bevilja motsvarande patent. Patentbeskeden innebär att Enzymatica har patentskydd för ColdZyme och andra produkter baserade på samma barriärteknologi till år 2036 i Japan, USA och Kina.

Sedan tidigare är motsvarande patent beviljade i EU och Ryssland med giltighet till år 2035. Enzymatica har även patentansökningar på ett flertal marknader runt om i världen där granskning av patenten pågår.

Framsteg med ColdZyme

Under 2021 gjorde bolaget även betydande framsteg i etableringen av ColdZyme på den globala förkylningsmarknaden. I juni lanserades ColdZyme på Amazon i Sverige och Storbritannien, vilket förbättrade tillgången på produkten och gav ökad exponering av varumärket.

Ytterligare en förstärkning av marknadspositionen var när Enzymatica utökade avtalet med sin tyska samarbetspartner STADA till att även gälla marknadsföring och försäljning av ColdZyme (ViruProtect) i Vietnam. Den vietnamesiska egenvårdsmarknaden värderas till cirka 2 miljarder euro, där öron-näsa-hälsa-kategorin beräknas stå för 20 miljoner euro.

Enzymaticas distributionsavtal med STADA täcker idag totalt cirka 40 marknader världen över och är således en av de viktigaste beståndsdelarna i bolagets expansionsplaner.

Kapitalanskaffning möjliggör geografisk expansion

För att möjliggöra fortsatt expansion genomfördes en företrädesemission i maj som tillförde Enzymatica 59,1 Mkr för emissionskostnader. Emissionen tecknades fullt ut, varav 55,6 procent med stöd av teckningsrätter och 4,6 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande del tecknades genom garantiåtagande från bolagets tre största ägare vilket ger bevis på huvudägarnas tilltro till bolaget och dess produkter.

Emissionen gav Enzymatica resurser att fortsätta den geografiska expansionen, genomföra kliniska studier, etablera ytterligare produktområden samt stärka organisationen och tillgodose behovet av rörelsekapital.

Högt uppsatta mål inför framtiden 

ColdZyme finns idag på ett 30-tal marknader och det finns distributionsavtal för ytterligare cirka 30. Ambitionen är att produkten ska lanseras på återstående marknader under 2022 fram till senast 2023, enligt en intervju med vd Claus Egstrand. Parallellt kommer Enzymatica genomföra marknadsföringssatsningar för att öka synligheten och kännedomen där produkten har lanserats.

Bolaget räknar därmed med en försäljningstillväxt under 2022 jämfört med 2021. De ser även med tillförsikt på åren därpå, vilket manifesterades i slutet av 2021 då bolaget fastställde finansiella mål om att uppnå en nettoförsäljning på minst 600 Mkr, med en EBIT-marginal på 28 procent, innan utgången av 2026.

Claus Egstrand
Claus Egstrand, vd Enzymatica

Intervju med vd Claus Egstrand

Under 2021 utsågs Claus Egstrand till vd efter att ha arbetat för Enzymatica sedan 2017, senast som COO.

Egstrand har lång erfarenhet från läkemedels-och medicinteknikindustrin och har tidigare haft ledande roller i internationella bolag så som Merck & Co, Pfizer, Stryker Corporation, Pharmacia och Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals. I september tillträdde Egstrand sin nya roll och därmed återgick Therese Filmersson, ställföreträdande vd, till sin tidigare roll som CFO och utsågs samtidigt till vice vd.

BioStock kontaktade Claus Egstrand för att ta del av hans tankar kring 2021 och bolagets expansionsplaner.

Nyligen framkom det att Region Skåne har anmält studien Coldprev med ColdZyme till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Vad föranleder denna anmälan och vad har ni att säga om det?

– Det är inte studien som har blivit anmäld. Region Skåne vill att nämnden prövar hur forskarna beskriver resultaten av studien i en vetenskaplig artikel som publicerades 2017 samt i ett abstract från en kongress 2014. Region Skåne ifrågasätter inte själva studien, dess metod eller dess resultat. Data från Coldprev-studien ingår i den samlade kliniska utvärderingen som ligger till grund för att ColdZyme fått godkännande som en MDD klass III-produkt och den har också presenterats för de vetenskapliga rådgivarna hos våra partners, som inte haft några invändningar. 

Hur skulle du summera året som har gått med tre ord?

– Uthållighet, envishet och fokus. Det är ingen hemlighet att 2021 på många sätt var ett tufft år för oss, eftersom pandemin har gjort att en och en halv förkylningssäsong mer eller mindre försvunnit. Trots lägre försäljning och försämrat resultat har vi fortsatt att rekrytera, bygga ut vår produktionskapacitet och stärka relationen till våra affärspartners. Vi har hållit oss till vår långsiktiga strategiska plan, även om vår omvärld utsatt oss för prövningar. 

Om du var tvungen att peka ut den enskilt mest betydelsefulla händelsen under 2021 för Enzymatica, vilken skulle det då vara och varför? 

– ­I slutet av 2021 började vi se tecken på att omicron-varianten kan vara starten på att pandemin går över i en endemi och att SARS-CoV-2 blir ett förkylningsvirus bland andra. Förutom att det skulle låta världen återgå till ett normalläge skulle det innebära att framtidens förkylningsmarknad växer.

Vad är de viktigaste faktorerna för att Enzymatica ska kunna genomföra en framgångsrik internationell expansion under 2022 och åren därpå?

»Vi har produktionskapacitet för en rejäl expansion och vi har patentskyddat vår produkt på många viktiga marknader.«

–  Vi behöver fortsätta att bygga upp samarbetet med våra affärspartners runt om i världen, inte minst genom personliga möten som, med all respekt för Teams och Zoom, fortfarande är de mötena där vi bäst kan diskutera hur vi tillsammans optimerar våra affärsmodeller och hur vi tar oss in på nya marknader. Vi har produktionskapacitet för en rejäl expansion och vi har patentskyddat vår produkt på många viktiga marknader. Vi ser också att det blir alltmer socialt oacceptabelt att uppvisa förkylningssymptom bland folk, vilket kommer att driva försäljningen av produkter i vår kategori. Allt är förberett för en snabb och omfattande internationell expansion så snart pandemin släpper sitt grepp om samhället.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev