Home Intervjuer Aptahems vd om kliniska studier under 2022

Aptahems vd om kliniska studier under 2022

Aptahems vd om kliniska studier under 2022

21 december, 2021

När sepsis-bolaget Aptahem nyligen fick färdigvaliderat sitt europeiska patent och därmed ett starkare skydd för läkemedelskandidaten Apta-1 i elva europeiska länder, var det kulmen på ett nyhetsintensivt 2021. Aptahems vd Mikael Lindstam kan snart bocka av ett genomfört prekliniskt program, med avsikten att under 2022 inleda de första studierna i människa med Apta-1. BioStock kontaktade Lindstam för att få hans bild av året som gått och höra vad han har för förväntningar på 2022.

Aptahem har prekliniska data från flera in vivo-modeller som visar att läkemedelskandidaten Apta-1 motverkar koagulation och minskar risken för blodpropp, bromsar kroppens okontrollerade inflammatoriska respons, reparerar eller hämmar vävnadsnedbrytning samt modulerar kroppens eget immunsvar. Alla dessa mekanismer är relevanta i kampen mot sepsis, ett tillstånd som årligen påverkar 49 miljoner människor världen över, varav 20 procent dör.

Aptahem ser fram emot partnerdiskussioner

Aptahems målsättning är att inleda sina första kliniska studier med Apta-1 under nästa år, efter att det prekliniska programmet har avslutats. Inför detta viktiga steg har Aptahem som målsättning att ingå ett partnerskap för den fortsatta utvecklingen fram till marknadsgodkännande. Med ett antal viktiga steg tagna under 2021, inte minst den klargjorda verkningsmekanismen för Apta-1, och efter att ha följt utstakade tidslinjer, kan möjligheterna att attrahera en potentiell partner öka.

Stärkt patentskydd under året

Utöver att bolaget planerar för de första studierna i människa, har man även stärkt sin IP-situation under året.

I februari godkände Indien bolagets ansökan i patentfamilj 1, vilket gör att man nu har patentskydd inom samtliga ansökta geografiska områden. Godkännandet ger bolaget skydd i Indien fram till 2029, och sedan tidigare har godkännande erhållits i sju länder i Europa samt USA, Kanada och Kina.

Den 7 september erhölls patentgodkännande i USA för patentfamilj 2 med Aptahems CSO Dr Luiza Jedlina som uppfinnare, ett patent som skyddar den terapeutiska användningen av Apta-1 fram till år 2038. I början på december erhölls patentgodkännande för samma patentfamilj gällande Europa, vilket gör att bolaget nu har patentskydd till och med 2038 i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Österrike, Polen, Turkiet och Schweiz.

Framsteg i samarbetet med Örebro universitet

I juni meddelade Aptahem att samarbetet med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet i syfte att kartlägga de molekylära och intracellulära detaljerna bakom Apta-1s effekter genererat resultat som tydliggör en av Apta-1s verkningsmekanismer. Forskningsresultaten kommer att lämnas in för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

I en intervju med BioStock framhöll professor Magnus Grenegård vid Örebro universitet att en vetenskapligt säkerställd molekylär angreppspunkt är närmast nödvändig för att få en läkemedelskandidat godkänd som läkemedel. Grenegård förklarade även de nya rönen i ett Sepsis-seminarium som kan ses här. Just nu förbereds arbetet med att sammanställa all data från Örebro-studierna för vetenskapliga publikationer.

Emission bäddar för det kliniska programmet

För att finansiera nästa steg i utvecklingen genomförde Aptahem i början av september en företrädesemission av units som inbringade cirka 49,5 Mkr. Pengarna avses primärt användas för färdigställande av GMP-tillverkning av substans för klinisk prövning, slutförande av formulering och regulatoriskt arbete inför fas Ia-studien i friska frivilliga, samt för att strukturera själva upplägget av studien.

Bolaget kan som mest tillföras ytterligare nettolikvid om cirka 51,7 Mkr om samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 utnyttjas under mars/april 2022.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få en lägesuppdatering och för att få veta mer om förväntningarna på 2022.

Mikael, vad är du mest stolt över att ni har uppnått under 2021?

–  Vi har uppnått massor! Bland annat har CMC tagit stora steg framåt genom återkommande processutveckling med våra partners LGC och Axolabs. Dels har vi levererat en icke GMP-batch för GLP-toxstudier med bättre egenskaper och högre utbyte än innan, dels har vi bättrat på robustheten som upplösningen på den analysmetod som vi bedömer Apta-1:s kvalitet med. Nu har vi dessutom startat GMP-tillverkningen för klinik efter ytterligare processutveckling och uppskalning, där vi idag anser oss vara ledande på den storlek och kemiska natur av de aptamerer Apathem har.

–  Vi har även tagit stora steg i det regulatoriska förarbetet som mer eller mindre aktiverat alla funktioner inom bolaget och knutit ledande konsultexperter till processen. Med detta har vi kunnat tydliggöra vissa nyckeldelar av de regulatoriska krav som ställs på oss. Inte minst har Recipharm tagit fina steg mot att förpacka Apta-1, med allt vad det innebär, och de har precis satt igång med slutfaserna inför hanterandet och förpackningen och väntar sedan på att GMP-produktionen ska anlända och därmed slutförpackas enligt uppsatta rutiner.

– Vi ska inte heller glömma vår emission som nyligen inbringade nödvändigt kapital för att kunna hålla farten på Apta-1s utvecklingsprogram och kunna gå i klinik, samt de möjligheter TO7-optionerna kan öppna genom kapitaltillskott nästa år.

– Vårt vetenskapliga arbete har rönt stora framgångar genom förståelse hur Apta-1 verkar, inte minst genom våra vetenskapliga samarbeten med Örebro och Toronto. Detta gör att Aptahem steg för steg stärker sitt värde i portföljen liksom tydliggör argumenten för Apta-1s unika och terapeutiska förmåga. Toronto håller på att utvärdera de fina preliminära resultat som man fått från de hittills genomförda studierna och Örebro rönte sådan framgång att vi kunde definiera en mekanism på molekylär nivå. Detta var en mycket viktig upptäckt som inte hade hänt om inte Aptahem hade lagt så många år av studier bakom sig. Tack vare detta kunde teamet i Örebro tillsammans med Aptahem tydliggöra en unik mekanism som styrs av Apta-1 och som nu förklarar det vi sett under flera år men inte riktigt detaljerat kunnat beskriva – en verklig milstolpe för Aptahem och likaså för Örebro-teamet. Denna upptäckt har fört med sig en tydlighet inför det regulatoriska materialet liksom ett utökat intresse ur partnerperspektiv.

– GLP-toxen har preliminärt gått bra och nu inväntas slutrapporten. Även att få ett stärkt skydd för våra immateriella tillgångar har varit viktigt för oss. Godkända patent är en viktig konkurrensfördel, ett stärkt patentskydd kan öka intresset från potentiella partners och därmed värdet på bolagets utvecklingsportfölj.

– Vi står inför ett skifte; inte bara att vi blir ett kliniskt bolag utan även att den kunskap vi byggt upp är unik och något vi i framtiden kan nyttja oss av inför den kommande utvecklingen. Detta är en kunskap som vi kommer kunna använda för att korta utvecklingstiden och hantera risker med nya tillgångar.

Ni har bedrivit flera parallella utvecklingsspår under 2021. Har ni kunnat hålla tidsramarna? 

– Det stämmer att vi har haft och fortfarande underhåller flera spår i vår utveckling av Apta-1. Det är synnerligen viktigt att i möjligaste mån bedriva ett kostnadseffektivt arbete och jag kan nämna några av huvudspåren i utvecklingen som visar att vi följer den utstakade planen. Vi har t.ex. samarbetet med LGC Bioresearch Technologies Inc. och GMP-tillverkningen av Apta-1 för kliniken. Det arbetet pågår och vi följer här den upplagda planen och är där vi bör vara tidsmässigt.

– Samtidigt pågår förberedelser inför klinik genom dialoger med olika utförare för det kliniska paketet. Parallellt med detta arbetar vår partner Recipharm med formulering och slutleverans av färdiga doser för klinik. Arbetet rullar på enligt plan med förberedelser inför leveransen av den GMP-producerade Apta-1.

– Därutöver fortlöper det regulatoriska paketet med Granzer i samarbete med R&D teamet, Aptahems CMC expert Thomas Rupp och Clinical Director. Sammantaget är det ett tämligen komplext samordningsprojekt men vi håller som sagt tidsramarna och jag har goda förhoppningar att vi kan undvika eventuella fördröjningar.

Kan du avslutningsvis berätta om dina förväntningar på nästa år?

– Nästa år ska många saker falla på plats, inte minst att vi får vår GMP-batch som sedan kan förpackas för leverans till den kliniske utföraren. Vi skall vidare landa i ett beslut avseende val av klinisk CRO (Contract Research Organisation), samt erhålla positiv feedback på de regulatoriska dokumenten, bl a IB och IMPD, för ett slutligt godkännande av läkemedelsmyndigheten (CTA) så att kliniken kan starta. Utöver detta hyser jag goda förhoppningar om att vi kan erhålla godkännande att få inleda de kliniska studierna och därefter inkludera de första frivilliga försökspersonerna.

– Därutöver har vi teckningsoptionerna TO7 kommande vår som är viktig för att vi ska kunna hålla tempot uppe i utvecklingsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 som gavs ut i samband med företrädesemissionen i höstas, kan Aptahem tillföras brutto cirka 8,8 – 54,0 Mkr. Jag jobbar på att vi ska kunna landa i ett partneravtal, förutsatt att vi kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet och därmed öka attraktionen för projektet. Aptahem har redan varit igenom en validering av teknologin och genom detta fått bekräftat bolagets attraktionsvärde. Dock måste partnern vara rätt för att säkerställa våra fortsatta aktiviteter och att få se Apta-1 på marknaden.

– Utöver det så har vi också målsättningen att publicera vetenskapliga publikationer baserat på vårt banbrytande forsknings- och utvecklingsarbete. Det är ett omfattande och viktigt arbete för att skapa en korrekt och övertygande statistisk analys och argumentation för våra unika resultat.

– Slutligen hoppas jag att vi kan fortsätta att hålla tidsplanen, tydliggöra mer detaljer runt Apta-1, samt att vi skall få en mer rimlig värdering på bolaget. Vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev