Home Intervjuer PHI äntrar lovande forskningsfält

PHI äntrar lovande forskningsfält

PHI äntrar lovande forskningsfält

12 oktober, 2021

Nyligen ingick det svenska medicinteknikbolaget Phase Holographic Imaging ett partnerskap med amerikanska RegenMed Development Organization, en ideell stiftelse vars fokus är att främja upptäckter och utvecklingen av nya behandlingar baserade på regenerativ medicin. BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för en kommentar.

Phase Holographic Imaging (PHI) har utvecklat HoloMonitor, en ny generation av mikroskop­baserade forskningsinstrument baserat på time-lapse cytometri för användning inom medicinsk grundforskning och läkemedelsutveckling. Till skillnad från dagens cell­analys­instru­ment har HoloMonitor utvecklats för att placeras i den cellinkubator där celler odlas så att de kan filmas under flera dygn i optimal odlingsmiljö, för att därefter kunna mäta en rad cellegenskaper. Med tekniken erhålls enligt bolaget mycket mer precisa och oförvanskade resultat, jämfört med sektorkollegorna.

HoloMonitor används inom områden som cancerforskning, toxikologiska studier, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar samt, inte minst, stamcellsbiologi, genterapi och regenerativ medicin.

Regenerativ medicin avancerar

Trots viktiga medicinska forskningsframsteg på flera fronter under de senaste tio åren, är fortfarande många patienter hänvisade till symptomlindrande, snarare än botande, behandlingar.

Ett av de mest löftesrika utvecklingsspåren för att lösa denna och andra stora utmaningar som vården står inför, är regenerativ medicin. De allra första teorierna formulerades redan i det antika Grekland, för att långt senare utmynna i det första praktiska användningsområdet, hudtransplantation, för ett drygt sekel sedan. Själva beteckningen myntades dock så sent som för 30 år sedan och sedan dess har området genomgått flera utvecklingsfaser och det stora genombrottet står nu för dörren.

Regenerativ medicin – som omfattar cellterapi, genterapi, genmodifierad cellterapi och vävnadsteknik – kan något förenklat sammanfattas som försöken att ersätta celler i ett skadat organ och därigenom återskapa förlorad vävnad. Processen syftar till att underlätta och påskynda kroppens egna läkande funktioner för att varaktigt kunna bota en sjukdom eller återställa fysiologisk funktion i en skadad kroppsdel eller ett organ, snarare än att enbart behandla symptomen.

Fler kliniska studier och ökad riskvilja

Förhoppningarna att regenerativ medicin ska slå igenom under de kommande åren är höga och i korten ligger potentialen att helt transformera vården. Enligt årsrapporten för 2020 från Alliance for Regenerative Medicine(ARM), nådde sektorfinansieringen 19,9 miljarder USD under 2020, en fördubbling från föregående år och detta trots en global pandemi.

Organisationen förutspår dessutom att 2021 sannolikt kommer att bli ett rekordår för antalet godkända nya produkter inom regenerativ medicin. Rapporten visar också tydligt att intresset för sektorn växer på flera fronter:

  • I slutet av 2020 fanns det 1085 aktiva utvecklare av cell-, gen- och vävnadsbaserade terapier över hela världen, en ökning med cirka 100 utvecklare från föregående år
  • Det pågick 1220 kliniska prövningar i slutet av 2020: 383 i fas I, 685 i fas II och 152 i fas III
  • 14 bolag inom regenerativ medicin börsnoterades under 2020, jämfört med 6 år 2018 och 12 år 2019
  • Aktier i de börsnoterade bolagen i sektorn ökade i värde med cirka 44 procent under 2020, jämfört med ökningen i NASDAQ Biotech Index (23 procent)
  • Finansieringen för genterapier ökade med 73 procent år 2020 från föregående år, medan finansieringen för cellterapier ökade med 160 procent.

PHIs nya partnerskap

Mot bakgrund av det kraftigt ökade intresset för sektorn var det nya partnerskap som PHI kunde presentera med amerikanska RegenMed Development Organization (ReMDO) i augusti logiskt. ReMDO är en ideell stiftelse vars uppdrag är att främja utvecklingen av nya botande behandlingar baserade på regenerativ medicin, från forskningsresultat till klinisk praxis.

I juni invigde ReMDO tillsammans med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) ett center för kommersialisering av regenerativ medicin kallat RegeneratOR Test Bed. Tillsammans med bl.a. Oracle och PHC (tidigare Panasonic Healthcare) kommer PHI att förse centret med produktionsutrustning och industriellt kunnande.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade PHIs vd Peter Egelberg för en kommentar.

Peter, vad är syftet med samarbetet?

– Främst är syftet att etablera HoloMonitor som standardutrustning för kvalitetskontroll inom regenerativ medicin. Naturligtvis är syftet också att via centret nå de drygt 1000 institutioner och företag som arbetar med att utveckla och kommersialisera regenerativa behandlingar.

Försäljningsmässigt är alltså syftet att nå fler utvecklare inom regenerativ medicin. Kan samarbetet leda till vidare ringar på vattnet, genom deras nätverk?

– Mer än så. Genom dess banbrytande föreståndare, Anthony Atala, är WFIRM mycket tongivande inom fältet. Atala är bl.a. känd för att vara först med att framgångsrikt transplantera laboratorieodlade organ bestående av patientens egna celler. Han är även känd som pionjär inom bioprintning. De i fältet som inte känner till WFRIM kan nog räknas på ena handens fingrar.

Vad är HoloMonitors användningsområdet inom bioprinting och regenerativ medicin? HoloMonitor används ju för att observera celler, inte organ, eller?

– Ja, det stämmer att HoloMonitor inte används för organ. Men, laboratorieodlade organ börjar med ett fåtal celler tagna från patienten. I cellaboratoriet låter man cellerna först föröka sig tills de är tillräckligt många för att kunna printa stommen till organet, vilken i ett andra odlingssteg slutligen bildar det färdiga organet.

– Till skillnad från gängse mikroskopteknik kan HoloMonitor i detalj analysera cellers kvalité utan att cellerna påverkas eller dör. Denna förmåga gör HoloMonitor idealisk för kvalitetskontroll av den initiala odlingen av patientcellerna, vilka efter odling blandas med en proteingel. Tillsammans bildar cellerna och gelen det ”biobläck” som används för att printa själva organstommen.

– För att det andra efterföljande odlingssteget skall resultera i ett nytt friskt organ som kan ersätta det skadade organet är det naturligtvis avgörande att cellerna är livskraftiga då de printas, men även att de har rätt egenskaper.

För mer om organodling, se ABCs of Organ Engineering hos WFIRM.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev