Home Intervjuer Konkurrenslandskapet öppnar möjligheter för Stayble Therapeutics

Konkurrenslandskapet öppnar möjligheter för Stayble Therapeutics

Konkurrenslandskapet öppnar möjligheter för Stayble Therapeutics

27 september, 2021

Nästan alla får någon gång ont i ryggen och för vissa blir smärtan långvarig. I cirka 40 procent av fallen beror den kroniska ryggsmärtan på degenerativ disksjukdom och det är dessa patienter som Stayble Therapeutics riktar sig till med injektionsbehandlingen STA363. Det finns andra behandlingar mot degenerativ disksjukdom under utveckling, men ingen av dem behandlar grundorsakerna till ryggsmärtan på samma sätt som Stayble Therapeutics.

Stayble Therapeutics utvecklar en behandling för kronisk diskrelaterad ländryggsmärta, även kallat degenerativ disksjukdom eller segmentell rörelsesmärta (SRS). Sjukdomen drabbar vanligtvis personer i medelåldern och leder till långvariga ryggsmärtor och begränsad rörlighet och därmed en avsevärt försämrad livskvalité. Smärtan orsakas av diskdegeneration, alltså åldersförändringar i disken som ger upphov till instabilitet i ryggsegmentet och läckage av nervretande substanser från den degenererade disken.

Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten STA363 som injiceras in i ryggdisken för att omvandla disken till bindväv. Detta förväntas stabilisera disken och stoppa läckaget vilket kan ge permanent smärtlindring. STA363 riktar sig alltså mot de grundläggande orsakerna till ryggsmärtan till skillnad från befintliga behandlingar som endast behandlar symptomen.

Dagens behandlingsalternativ – smärtstillande och sjukgymnastik eller steloperation

Idag behandlas degenerativ disksjukdom främst med smärtstillande läkemedel i kombination med sjukgymnastik för att stärka muskulaturen och öka stabiliteten i ländryggen. Hela 70 procent av patienterna blir inte tillräckligt hjälpta av detta och måste därmed lära sig att leva med sin smärta. Väldigt få patienter erbjuds steloperation eller diskprotesinsättning då det endast lämpar sig för dem med kraftig diskdegeneration.

Det finns därmed ett stort terapeutiskt gap mellan första linjens behandling och de mer drastiska och dyra kirurgiska ingreppen. Stayble Therapeutics har identifierat en efterfrågan på behandlingsalternativ som kan sättas in tidigt i vårdprocessen och som är minimalt invasiva, en efterfrågan som STA363 ska möta.

Andra injektionsbehandlingar

Det finns även anti-inflammatoriska steroidinjektioner så som kortison som ges epiduralt i smärtlindrande syfte. Dock varar effekten endast några veckor eller i vissa fall ett par månader.

Dessutom finns intradiskala geler som injiceras in i disken men som är farmakologiskt overksamma, alltså utan aktiva substanser och som endast syftar till att återställa den förlorade höjden och hydrationen i disken. Ett exempel är Gelstix som har fått marknadsgodkännande i EU, men som saknar övertygande data kring effekt.

Regenerativa läkemedel under utveckling  

Stayble Therapeutics primära konkurrenter är andra forskningsbolag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar mot degenerativ disksjukdom, och då framför allt bolag som utvecklar regenerativa läkemedel i form av cellterapier.

Ett exempel på ett sådant bolag är australiska Mesoblast som befinner sig i fas III med Rexlemestrocel-L. Läkemedelskandidaten innehåller mesenkymala stamceller som injiceras in i disken för att stoppa eller till och med vända sjukdomsförloppet. Mesoblast har ingått partnerskap med tyska Grünenthal för utveckling och kommersialisering av kandidaten i Europa och Latinamerika, men de har ännu inte lyckats visa att kandidaten uppfyller de krav på effekt som krävs för marknadsgodkännande. Tidigare i år presenterades resultat från en fas III-studie med Rexlemestrocel-L som visade att det primära effektmålet i studien inte hade uppnåtts.

Även DiscGenics utvecklar en cellterapi mot diskdegeneration. Bolaget befinner sig i tidig klinisk fas med IDCT (rebonuputemcel) som innehåller progenitorceller från ryggdisken.

Det är också värt att nämna amerikanska Vivex Biologics som utvecklar VIA Disc NP där avsikten är att transplantera in nucleus pulposus-vävnad, alltså vävnad från kärnan i ryggdisken, för att stödja den biomekaniska funktionen. Nyligen publicerade resultat visar ingen effekt på smärta 12 månader efter behandling.

Utmaningar med stamceller

Enligt Stayble Therapeutics finns det en del utmaningar med att behandla degenerativ disksjukdom med stamceller. Först och främst står det nu klart att Rexlemestrocel-L-behandling (Mesoblast) inte leder till en nybildning av diskkärnan. Detta hade visats i djurförsök men magnetkameraundersökning i patienter påvisar ingen effekt. Eftersom inte heller Via Disc NP (Vivex Biologics) tycks ha någon strukturell effekt kan man ifrågasätta hela hypotesen bakom stamcellsbehandling. Dessutom är den långvariga effekten osäker eftersom disken förmodligen kommer fortsätta den degenerativa processen efter att stamcellerna har injicerats då det är en naturlig del av åldringsprocessen. 

Anders Lehmann, Stayble Therapeutics CSO

Intervju med Stayble Therapeutics CSO

BioStock kontaktade Anders Lehmann, Stayble Therapeutics CSO, för att få veta mer om konkurrenslandskapet. Lehmann har lång erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling från sin tid på AstraZeneca. Han har tidigare även arbetat i nystartade biotechbolag, varit medgrundare till ett läkemedelsbolag samt varit verksam som konsult.

Anders, vilka skulle du säga är Stayble Therapeutics största konkurrenter? 

– Stamcellsbolag där Mesoblast kommit längst.

Mesoblast har presenterat fas III-resultat för bolagets stamcellsbehandling mot degenerativ disksjukdom. Vad är dina tankar kring resultatet från fas III-studien?

– Man visar att man har en viss effekt av behandlingen på smärta men den är inte så stor att man kan registrera produkten brett vad gäller behandlingsbara patienter. Effekten på funktionsnedsättning är ännu mindre. Effekten sitter i länge, åtminstone 2 år men det märkliga är att effekten av placebo också sitter i lika länge. Designen på studien är också anmärkningsvärd eftersom man jämför aktiv behandling (stamceller+hyaluronsyra) med placebo (enbart saltlösning, alltså ingen hyaluronsyra). Man motiverar detta med att hyaluronsyra inte har någon effekt trots att olika studier visat att det kan ha en viss effekt. Så man kan säga att man möjligtvis ser större skillnader mellan aktiv och placebo än man skulle gjort om man haft en mer relevant placebo, alltså hyaluronsyra.

– Ett annat viktigt fynd är att man inte ser någon effekt på diskens struktur. Själva utgångspunkten för stamcellsbehandling, baserat på prekliniska experiment, är att disken ”föryngras” och får en mindre degenererad struktur. Vixex Biologics har liknande resultat så det är sannolikt att hela hypotesen bakom stamcellsbehandling är felaktig. Detta spelar ju ingen roll för patienten – om man mår bättre har verkningsmekanismen ingen betydelse – men synen på stamcellsbehandling kommer modifieras. Det är inte heller säkert att alla stamcellsbolag som utgår från prekliniska diskföryngringsdata kommer se någon effekt i patienter. Allt beror på vilken mekanism som är aktiv för att minska smärtan och hur olika typer av stamceller påverkar denna mekanism.

Hur särskiljer sig Stayble Therapeutics läkemedelskandidat STA363 från andra behandlingsalternativ mot degenerativ disksjukdom?

– Hypotesen är att STA363 kommer ha en terapeutisk effekt baserad på strukturell förändring av disken som har bevisats i såväl prekliniska experiment som i patienter. Som diskuteras ovan har stamcellsterapi ännu inte visats ha effekt på strukturen i disken. Den strukturella förändring man siktar på med stamcellsterapi är annorlunda än för STA363.

»Hypotesen är att STA363 kommer ha en terapeutisk effekt baserad på strukturell förändring av disken som har bevisats i såväl prekliniska experiment som i patienter.«

– I prekliniska försök gör STA363 disken stelare p.g.a. bindvävsomvandling dokumenterad dels makroskopiskt, alltså att man kan se det med blotta ögat, och dels med magnetkamera. I patienter ser man samma förändring i magnetkamera så det är rimligt att anta att man även har en ökad bindvävsomvandling och stelhet. Man vet att en ökad stelhet (minskad rörlighet i segmentet) har en terapeutisk effekt. Detta baserar sig på effekten av steloperationer och indirekta bevis i form av minskade problem vid stigande ålder när disken blir spontant bindvävsomvandlad och stelare.

– Slutligen kan man anta att en inflammerad disk som fylls av bindväv kommer uppvisa en lägre grad av inflammation vilket i sig bör minska smärtan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev