Home Nyheter Elicera Therapeutics tar sin immunonkologiska teknik till börsen

Elicera Therapeutics tar sin immunonkologiska teknik till börsen

Elicera Therapeutics tar sin immunonkologiska teknik till börsen

1 juni, 2021

Göteborgsbaserade läkemedelsutvecklaren Elicera Therapeutics är verksamma inom immunonkologi, där bolaget utvecklar en portfölj av läkemedelskandidater som hjälper kroppens immunförsvar i kampen mot olika former av cancer. Bolaget söker sig nu till börsen för att driva vidare utvecklingen av sina kandidater och sin teknologiplattform, iTANK, för optimering av cancerförstörande CAR T-celler.

Immunonkologi är ett stort och lovande område inom cancerbehandling. Cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics är ett av många bolag som verkar inom området där bolaget utvecklar immunonkologilösningar som i huvudsak baseras på två olika terapier: onkolytiska virus (OV) och CAR T-celler (chimeric antigen receptor T-cells). Kort beskrivet är OV ett virus som specifikt replikerar sig i och dödar cancerceller, men som inte påverkar friska celler. CAR T-celler å sin sida är genmodifierade T-celler som tagits fram för att förstöra cancerceller.

CAR T-cellsbehandling utsågs 2018 till ”Advance of the year” av ASCO, en av världens största cancerorganisationer, på grund av sin förmåga att bota en stor andel av tidigare mycket svårbehandlade patienter med olika typer av blodcancer. Idag finns fem marknadsgodkända CAR T-celler för behandling av blodcancer men ännu har ingen CAR T-cell godkänts för behandling av någon solid tumör, vilket Elicera hoppas kunna ändra på genom sin teknologi. Elicera är det enda bolaget i Sverige, och ett av mycket få bolag i Europa, som utvecklar CAR T-celler baserat på banbrytande teknologi.

I Eliceras utvecklingsportfölj hittar man för närvarande fyra projekt där två utvecklar onkolytiska virus och två är CAR T-cellsprojekt.

Tar sikte på neuroendokrina tumörer med ELC-100

OV-projektet ELC-100, det av Eliceras projekt som avancerat längst, utvecklas för behandling av neuroendokrina tumörer (NET), en allvarlig typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller i lungorna. År 2017 levde cirka 450 000 människor med NET i de sju största läkemedelsmarknaderna, d.v.s. USA, Japan, Frankrike, Tyskland, England, Italien och Spanien, tillsammans kallade 7MM, en förkortning av engelskans ”seven major markets”. Marknaden för NET värderades 2017 till totalt cirka 3,6 miljarder USD.

ELC-100-projektet fick stor uppmärksamhet efter en artikel i brittiska The Telegraph, varpå en crowdfunding-kampanj drogs i gång för att få in medel till utvecklingen. En av de största donatorerna var oljemannen Vince Hamilton, som själv drabbats av NET. Som tack för hans donation gav man ELC-100 namnet AdVince efter honom.

Elicera genomför just nu en klinisk fas I/II-studie i samarbete med Uppsala Universitet för att utvärdera säkerheten i ELC-100 och få en första indikation på kandidatens effekt. I dagsläget har sju av totalt 12 patienter doserats i studiens första steg, som väntas pågå fram till andra halvan av 2022. Hittills har man rapporterat partiell respons från en av de behandlade patienterna.

Utvecklar nästa generations onkolytiska virus

Bolagets andra OV-projekt, ELC-201, baseras på en genetiskt modifierad adenovirusvektor som utvecklas för att trigga ett immunsvar baserat på totalt tre kombinerade verkningsmekanismer. Bland annat innefattar ELC-201 en genmodifiering via bolagets iTANK-plattform som leder till aktiveringen av neoantigen-reaktiva T-celler och läkemedelskandidaten ska kunna användas vid behandling av de flesta olika cancerformer. Här befinner sig bolaget i preklinisk fas där man väntar sig kunna gå in i klinik tidigast 2023.

dlbcl
Elicera utvecklar tredje linjens behandling av DLBCL.

Utvecklar tredje linjens behandling av DLBCL

Huvudprojekt nummer två är ELC-301, där Elicera utvecklar en CAR T-cell för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). DLBCL drabbar varje år över 1,3 miljoner människor på 7MM-marknaderna, där behandlingsmarknaden 2017 värderades till 5,7 miljarder USD. Idag behandlas DLBCL främst med cellgifter i kombination med anti-CD20 antikroppen Rituximab, där dock nära hälften av patienterna får återfall eller slutar svara på standardbehandling.

Som tredje linjens behandling kan CAR T-celler sättas in. Här finns det i dag tre CAR T-cellsbehandlingar godkända i USA och Europa och majoriteten av de svårbehandlade patienterna blir helt av med sina tumörer. En stor del av dessa får dock återfall och tappar målantigenet för CAR T-cellerna varför endast ca 40% har en ihållande komplett respons. Målet för Elicera är därför att ELC-301 ska kunna bli ett bra komplement på en fortsatt ganska ung marknad med kvarstående stora medicinska behov.

Något som gör Eliceras CAR T-celler, däribland ELC-301, speciella i sammanhanget är att de förstärkts med en immunstimulerande faktor som har visat sig kunna inducera ett immunsvar som dödar även de cancerceller som inte uttrycker det målantigen som CAR T-celler riktar sig mot. Just nu pågår prekliniska studier med ELC-301 och planen är att starta kliniska studier i människa under andra halvan av 2022.

Utvecklar kandidat som riktas mot solida tumörer

Värt att notera är alla CAR T-behandlingar som godkänts hittills är inriktade mot olika former av blodcancer, d.v.s. inte mot solida tumörer som exempelvis bröst-, lung- eller bukspottkörtelcancer. Dels har det varit svårt att hitta bra antigener (måltavlor) för solida tumörer som inte också uttrycks på friska celler, och dels har solida tumörer en mycket fientlig mikromiljö för CAR T-celler, vilket gör dem mindre effektiva.

I Eliceras fjärde utvecklingsprojekt, ELC-401, riktar man in sig på glioblastoma multiforme (GBM) d.v.s. en solid tumör. ELC-401 har proteinet IL13Ra2 som målmolekyl, som uttrycks på ett antal solida tumörer, vilket innebär att behandlingen har potential att rikta in sig på ett brett urval av solida tumörer och att kandidaten därmed är mycket mångsidig. Även i det här fallet har CAR T-cellen förstärkts med iTANK-plattformen för att agera extra immunstimulerande.

iTANK-plattformen öppnar för samutveckling

Den ovan nämnda förstärkningen av ELC-301 och ELC-401 har gjorts möjligt av bolagets egenutvecklade teknikplattform iTANK, som står för ImmunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing. Plattformen optimerar CAR T-cellernas funktion ytterligare genom att utlösa en andra parallell immunattack genom CD8+ T-celler på hela spektrumet av måltavlor på tumörceller. Prekliniska data tyder på att iTANK-plattformen hjälper CAR T-celler att hämma tillväxten av solida tumörer och förlänga överlevnaden jämfört med konventionella CAR T-behandlingar.

Jamal El Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals
Jamal El-Mosleh, CEO of Elicera Therapeutics

Dels används plattformen vid utvecklingen av Eliceras egna läkemedelskandidater, men är även tänkt att användas i utomstående CAR T-cellprojekt genom utlicensiering eller samutveckling.

»Vi tror att iTANK-plattformen kan utgöra en viktig pusselbit för att göra CAR T-celler effektiva även mot solida tumörer och vi avser därför att utforska den potentialen i samarbeten med andra aktörer som utvecklar CAR T-celler.« – Jamal El-Mosleh, vd Elicera Thereapeutics.

Genomför nyemission för att driva vidare utvecklingen

Elicera har hittills finansierat utvecklingen med hjälp av crowdfunding och forskningsanslag från bland annat Cancerfonden och Sjöbergstiftelsen. För att öka takten i utvecklingen genomförs nu en unitemission på 52 Mkr före emissionskostnader, där en övertilldelning på 10 Mkr kan bli aktuell vid stort intresse. I samband med emissionen tas bolagets aktie upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Emissionslikviden är tänkt att användas enligt nedan:

  • Vidareutveckling av ELC-100 och ELC-201 – 20 till 15 procent
  • Vidareutveckling av ELC-301 och ELC-401 – 40 till 45 procent
  • Allmänt utvecklingsarbete – 5 procent
  • Rörelsekapital och administration – 20 till 25 procent

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA Nasdaq First North Growth Market
UNITEMISSION En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).
EMISSIONSBELOPP 52 Mkr
PRE MONEY-VÄRDERING 96 Mkr
TECKNINGSKURS Teckningskursen är 8 kr per unit, det vill säga 8 kr per aktie. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt.
TECKNINGSPERIOD 24 maj – 8 juni 2021.
TECKNINGSOPTION Teckningskursen är 11,60 kr för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 1 – 30 november 2022.
TECKNINGSÅTAGANDEN Bolaget har fått in teckningsåtaganden uppgående till cirka 33 MSEK varav ca 9 MSEK från ledning, styrelse och större aktieägare.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev