Home Nyheter Chordate Medicals vd kommenterar senaste tidens framgångar och framtidsplanerna

Chordate Medicals vd kommenterar senaste tidens framgångar och framtidsplanerna

Chordate Medicals vd kommenterar senaste tidens framgångar och framtidsplanerna

16 juni, 2021

Under den senaste månaden har många pusselbitar fallit på plats för Chordate Medical. Den avgörande pusselbiten var CE-märkningen inom migrän som ledde till en första order på migränbehandlingssystemet från Vedise Hospital i Italien. Bolagets migränstudie har startats upp igen i Tyskland, och nu är planen är att behandla den sista patienten i studien under Q3 2021. BioStock tog kontakt med bolagets vd Anders Weilandt för att höra hans tankar om senaste tidens händelser, men även för att ta reda på vad som väntar härnäst.

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat behandlingsmetoden Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), en förebyggande neuromodulerande behandling mot kronisk migrän och kronisk rinit. K.O.S använder vibrationer för att stimulera nerverna i näsans slemhinnor vilket antas balansera det autonoma nervsystemets respons.

Bolaget erhöll CE-märkning inom kronisk migrän för drygt en månad sedan, vilket satte bollen i rullning för lansering av migränbehandlingssystemet.

Första ordern från italiensk distributör

I och med Chordate Medicals CE-märkning inom migrän kan bolagets produktsystem säljas och användas som migränbehandling inom EU. Den första kommersiella ordern på K.O.S-systemet S220 för migrän kom från den italienska distributören Vedise Hospital. Ordern har ett värde av 125 000 kr och omfattar två installationer per klinik. BioStock har tidigare intervjuat Vedise Hospitals vd Valter Varano som uttryckte stark tilltro till bolaget och dess produkt.

Sedan 2019 har Vedise Hospital sålt K.O.S-installationer för behandling av rinit till åtta kliniker och nu kommer distributören även sälja installationer för behandling av migrän.  Rent generellt kräver migrän fler behandlingar med K.O.S per år än rinit, men behandlingsprogrammet anpassas till individens behov. Upprepade behandlingar innebär även återkommande beställningar för Chordate Medical.

Migränstudien återupptas även i Tyskland

Sedan 2018 har Chordate Medical genomfört en studie med K.O.S på patienter med migrän i Tyskland och Finland. Studieverksamheten har stått på paus under stora delar av covid-19-pandemin, men nu är migränstudien igång igen i båda länderna. De finska klinikerna återupptog studien tidigare i vår, medan den stora tyska kliniken vid Universitetssjukhuset Eppendorf i Hamburg valde att återuppta migränstudien i maj. Nu räknar man med att kunna behandla den sista patienten under tredje kvartalet 2021 och därefter sammanställa resultaten i en vetenskaplig artikel.

Nu när Chordate Medical redan har erhållit CE-märkning inom migrän är huvudsyftet med migränstudien inte längre att ta fram vetenskapliga bevis på behandlingens kliniska effekt för att uppnå en CE-märkning. Studieresultaten och den vetenskapliga artikeln kommer framförallt användas som säljstöd och för att bygga upp bolagsvärdet.

Vill ta marknadsandelar på migränmarknaden

Planen är att ta så många marknadsandelar som möjligt på vissa utvalda marknader, enligt Chordate Medicals vd Anders Weilandt:

»Vår målsättning just nu är att ta en så stor andel som möjligt av antalet behandlingar för kronisk migrän på en given marknad. Vår patentportfölj, de stabila vetenskapliga bevisen från kliniska studier samt försäljningsframgångar på utvalda marknader är framgångsfaktorer för att lyckas uppnå det långsiktiga målet«

De utvalda marknader som Chordate Medical kommit längst med är Italien, Israel, och Norden, men ambitionen är även att aktivera en distributionskanal i Tyskland enligt ett pressmeddelande angående bolagets marknadsstrategi. De sex tyska klinikerna i migränstudien utgör förankringspunkter som kommer att vara värdefulla vid en marknadsintroduktion.

BioStock tog kontakt med Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om den senaste tidens händelser och bolagets strategi för att nå en tydlig marknadspenetration på vissa utvalda marknader.

Hur skulle du beskriva den senaste tiden för Chordate Medical?

– Det har varit och kommer fortsatt att vara intensivt. Våra distributörspartners börjar nu kunna arbeta på fältet igen och det ökar kommunikationsaktiviteterna markant. Att introducera en ny indikation till en medicinsk specialitet kräver hårt och långsiktigt arbete, så vi har fortsatt intensivt arbete framför oss under en lång tid.

Styrenhet

Vill du berätta lite kort om hur K.O.S-behandlingen går till för BioStocks läsare och kanske även för nya aktieägare i Chordate Medical?

– Tekniskt sett är K.O.S för migrän identisk med rinitbehandlingen. Det är samma typ av styrenhet som genererar den vibrerande behandlingen, och samma typ av engångsartikel där man placerar en liten ballong i patientens näsborre och behandlar med 10 minuter i taget, på var sida.

– Patienten bör första gången genomgå en läkarundersökning av näsan för att utesluta andra problem som kan störa eller störas av behandlingen, men därefter kan behandlingarna utföras rutinmässigt av en sjuksköterska.

Ni har nu fått en första order från Vedise Hospital på ert migränbehandlingssystem. I ert PM angående detta nämner ni att ordern inkluderar två installationer per klinik. Vad innefattas i en installation?

– En installation av ett starterkit utgörs av en styrenhet/Controller, ett headband som används för att bekvämt hålla ballongkatetern i läge under behandlingen, och slutligen ett antal behandlingar som består av de upplåsningskoder som behövs för att styrenheten ska utföra en behandling – och givetvis ballongkatetrar som är engångsartiklar. 

Kateter med ballong

Erhåller Chordate Medical betalning per installation och/eller per behandlingstillfälle? 

– Vi tar dels betalt för ett starterkit där styrenheten utgör det högre värdet i priset. Därefter köper slutkunden via vår distributör behandlingskoder och katetrar vartefter man förbrukar dessa.

– Vår affärsmodell bygger helt på volym och är helt och hållet repetitiv. Det är på behandlingarna vi kommer att tjäna pengar, inte på att installera maskiner. Förbrukningsfrekvensen per patient är antagligen 4-6 gånger högre för migrän jämfört med rinit, men det beror helt och hållet på hur användandet kommer att utveckla sig hos behandlande migränkliniker. Det är troligt att de svåraste kroniska migränpatienterna behöver tätare behandling än de som har en något mindre intensiv sjukdomsbild – det är i dagsläget inte möjligt att förutspå hur fördelningen däremellan kommer att utvecklas.

Vill du berätta lite om hur ni ska gå tillväga för att ta marknadsandelar på utvalda marknader och därmed bygga upp bolagsvärdet?

– Det kommer säkert att vara olika i olika marknader på grund av radikalt olika förutsättningar för ersättning från olika typer av försäkringslösningar. Men gemensamt för samtliga marknader är att vi tillsammans med våra distributörer initialt riktar oss till privata kliniker som företrädesvis behandlar privatbetalande patienter, eftersom det marknadsavsnitten förmodligen går snabbast att engagera. Samtidigt är vi fokuserade på opinionsledande läkare som i många fall är verksamma både med egen privat praktik och inom offentlig eller försäkringsbetald vård.

Hur avser ni positionera er jämfört med konkurrenter på migränmarknaden?

– Migränsegmentet domineras helt av läkemedel från globala läkemedelsbolag och endast i liten omfattning av medicinteknik. Gemensamt för all migränvård är dock att en stor andel patienter inte svarar på något tillgängligt behandlingsalternativ. Den bilden är dessutom dynamisk, ett läkemedel kan fungera för en patient under ett antal år, men sedan avtar effekten och man måste hitta ett nytt alternativ. Inget behandlingsalternativ visar en speciellt hög svarsfrekvens i de studier som finns tillgängliga. Det är med andra ord ett återkommande letande efter nästa lösning för många patienter. I det utrymmet antar vi att K.O.S kommer att vara ett naturligt alternativ, som dessutom inte är ett läkemedel – och dessutom uppvisar få eller inga oväntade bieffekter.

– När det gäller andra medicintekniska alternativ som det finns en hel del projekt runt, så är det ännu för tidigt att kunna mäta några marknadsandelar att jämföra sig med. 

Har ni satt upp några specifika marknadsandelsmål och/eller omsättningsmål?

– Det vi är ute efter att bevisa är att vi ska lyckas ta en mätbar andel av en given marknad för att visa att man kan sälja den här behandlingsmetoden med ett visst mått av framgång.

– Vi vill åstadkomma bevis för att vi har proof-of-concept i en marknad, och använda det som argument för att nå vårt slutliga strategiska mål. 

Ni har nu uppnått två väldigt viktiga milstolpar – CE-märkning inom migrän och lansering av K.O.S för behandling av migrän. Vilka milstolpar ser ni nu fram emot att uppnå?

– Allt fokus nu och framåt är att lyckas med marknadsintroduktionen som bara precis har börjat, att öppna ytterligare några få marknader – och sedan successivt bygga upp försäljningssiffrorna.

»Allt fokus nu och framåt är att lyckas med marknadsintroduktionen som bara precis har börjat«

– Det tar alltid lång tid att bygga försäljning till sjukvård i världen, och det kommer det att göra i vårt fall också. Men med tanke på migränproblematikens betydelse för dels en mycket stor mängd patienter, dels för produktivitet och samhällsekonomi i stort, så är det möjligt att det kan gå något fortare i det här segmentet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev