Home Nyheter WntResearch ökar fokus på Foxy-5

WntResearch ökar fokus på Foxy-5

WntResearch ökar fokus på Foxy-5

12 februari, 2021

I början av veckan publicerade Malmöbolaget WntResearch sin bokslutskommuniké för 2020 och BioStock har tittat närmare på de viktigaste punkterna. Bolaget påverkades betydligt av de omprioriteringar i vården som Covid-19-pandemin ledde till. Framgent har bolaget valt att fokusera verksamheten mot huvudprojektet Foxy-5 och genomförandet av den pågående fas II-studien NeoFox. Samtidigt genomförs en kapitalinjektion för att finansiera det fortsatta arbetet. BioStock har talat med tillförordnad vd Anders Rabbe för att få veta mer.

WntResearch utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 som hämmar cellmigrering och därmed spridning av cancer, d.v.s. som förebygger risken för metastasering från primärtumörer. I den pågående fas II-studien NeoFox undersöker bolaget specifikt om kandidaten kan minska risken för att cancertumörer återkommer hos patienter som opererats för tjocktarmscancer.

Covid-19 har försenat fas II-studien NeoFox med 18 månader

I bokslutskommunikén konstaterar bolaget att 2020 var ett ovanligt år. De sjukhus i Spanien och Ungern som medverkar i bolagets fas II-studie har infört restriktioner och tvingats lägga om sina prioriteringar vilket påverkat patientrekryteringen till studien. Covid-19 till trots har hittills cirka 60 patienter inkluderats, men rekryteringstakten har under hösten och vintern varierat betydligt. Samtidigt har många patienter som redan ingår i studien haft svårt att följa det planerade behandlings- och provtagningsschemat. Totalt bedömer WntResearch att pandemin försenar projektet med cirka 18 månader.

Anpassar och fokuserar verksamheten

Den lägre aktiviteten i NeoFox har även inneburit en anpassad kostnadskostym för bolaget. Under det fjärde kvartalet 2020 gjordes en rörelseförlust på drygt 6 Mkr, vilket kan jämföras med en förlust på nästan 8 Mkr för motsvarande period 2019.

Som en del i att tackla pandemins påverkan lägger WntResearch framöver all kraft i bolaget på Foxy-5 projektet, vilket gör att man nedprioriterar utvecklingen av läkemedelskandidaten Box-5. Bolaget planerar för återstart av NeoFox till sommaren och siktar på att nå en rekrytering om totalt 180 patienter i ett första skede. I slutet av 2022 väntas man kunna göra en första interimanalys, på 120 patienter som följts upp minst 6 månader efter operation, för att få indikationer kring effektpotentialen hos Foxy-5 och samtidigt få guidning inför den fortsatta utvecklingen.

Parallellt drivs arbetet med att stärka projektet som helhet vidare, där bolaget bland annat validerar och skalar upp den nya tillverkningsmetoden för den aktiva substansen i Foxy-5.

Finansierar fortsättning av studien med nyemission

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick kassan till drygt 24 Mkr. För att kunna driva den pågående fas II-studien hela vägen till den planerade interimanalysen genomför WntResearch nu en företrädesemission på cirka 55 Mkr vilket förväntas inbringa cirka 45 Mkr netto. I emissionen ingår även teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande kan tillföra ytterligare 82 Mkr.

BioStock har kontaktat bolagets t.f. vd Anders Rabbe för att få veta mer.

Anders Rabbe, tf vd, WntResearch

Anders, du anslöt till WntResearch som tillförordnad vd i höstas, i en för hela världen rätt speciell tid. Hur skulle du beskriva din tid på WntResearch hittills?

– Mycket hektisk och även utmanande med anledning av att det är betydligt svårare att träffa människor fysiskt. Men vi har lyckats över förväntan med att få ihop ett effektivt ledning- och styrelsearbete. Sedan jag tillträdde som tf vd den 15 oktober har jag prioriterat att få grepp om nuläget, var bolagets projekt befinner sig, hur tidsplaner ser ut samt vilken effekt Covid-pandemin haft och har på vår fas II-studie, NeoFox. Framför allt fokuserar jag nu på hur vi kan vidareutveckla bolaget och på bästa sätt ta vara på vår viktigaste tillgång – Foxy-5.

 Ni har genomfört en rad åtgärder för att möta pandemins effekter. Hur ser du på er situation i dag?

– Jag tycker vi har varit snabba med att anpassa oss och att göra nödvändiga åtgärder både operationellt i bolaget och specifikt kring de aktiviteter som rör NeoFox-studien. Vi inkluderar fortfarande patienter i studien och vårt CRO SMS/Cato och samtliga sjukhus är förberedda på att återgå till full studieverksamhet så fort vi ser att effekterna av Covid-pandemin mildras tillräckligt mycket och människor kan återgå till en mer normal vardag.

Ni planerar att återstarta er fas II-studie Neofox framåt sommaren. Kan du berätta mer om vad som pågår fram till dess?

– Fram till dess kommer vi att ha förädlat studieprotokollet för att maximera informationsinhämtning och optimera inklusion av patienter. Vi jobbar även med att tillverka ytterligare studieläkemedel för att säkerställa att vi har tillräckligt för att kunna genomföra studien enligt den reviderade inklusion- och tidsplanen. VI har även accelererat arbetet med att skala upp en ny tillverkningsmetod för Foxy-5 med ambitionen att få en mer kostnadseffektiv produktion och att ytterligare stärka upp patentskyddet.

 WntResearch har även beslutat om en nyemission. Kan du berätta mer om vad likviden främst ska användas till?

-Totalt bedöms Covid-pandemin ha försenat tidsplanen för studien med cirka 18 månader innan studien kan återgå till planerad verksamhet. Detta innebär även att bolaget har ett utökat kapitalbehov om cirka 45 Mkr för att kunna genomföra studien, fördelat på cirka 25 Mkr på studierelaterade kostnader, 10 Mkr för tillverkning av nytt studieläkemedel (hållbarheten har gått ut på befintligt lager) samt cirka 10 Mkr för overhead kostnader att driva bolaget. Behovet baseras på att ha inkluderat upp till 180 patienter fram till december 2022 samt ytterligare bolagsdrift och studie fram till sommaren 2023.

 -Vi är mycket nöjda med det stora intresset för WntResearchs utveckling av Foxy-5 vilket varit en förutsättning för att ingå förbindelser med investerare och säkerställa genomförandet av en företrädesemisson. Emissionslikvid från den planerade företrädesemissionen ger WntResearch de finansiella resurser som krävs för att genomföra NeoFox-studien till en första utläsning av effektdata och även säkerställa att vi kan fortsätta utvecklingen av Foxy-5 i enlighet med vår affärsplan och strategi.

– Genom att vi nu tagit ett stort steg att säkra nödvändig finansiering för att driva bolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023 har vi även tagit ett stort steg mot att i framtiden potentiellt hjälpa hundratusentals patienter till en förbättrad cancerbehandling.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev