Home Nyheter NextCell Pharmas vd har en klar vision  

NextCell Pharmas vd har en klar vision  

NextCell Pharmas vd har en klar vision  

15 december, 2020

Bioteknikbolaget NextCell Pharma har nyligen visat lovande resultat i en fas II-studie med ProTrans, bolagets stamcellsterapi mot diabetes typ-1. För att möjliggöra fas-III prövningar med ProTrans har NextCell Pharma beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 150 Mkr. BioStock har kontaktat NextCell Pharmas vd, Mathias Svahn, för att få veta mer om emissionen och bolagets stamcellsterapi.
Huddingebaserade NextCell Pharma fokuserar på två affärsområden där det ena utgörs av utveckling av läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Det andra affärsområdet utgörs av Cellaviva – Sveriges första och Nordens största privata stamcellsbank – som erbjuder familjesparande av stamceller.

På god väg mot högt satta mål

NextCell Pharmas vision är att ProTrans ska bli det första läkemedlet att behandla den underliggande sjukdomen vid diabetes typ-1. Det som kvarstår innan målet kan uppfyllas är en fas III-studie med ProTrans och därefter ett marknadsgodkännande.

Mathias Svahn, grundare och vd för NextCell Pharma

För att skapa förutsättningar för fas III-prövningarna har NextCell Pharma valt att nu genomföra en företrädesemission om cirka 150 Mkr. BioStock har fått möjlighet att prata med Mathias Svahn, vd för NextCell Pharma, om emissionen och fördelarna med både kandidaten ProTrans och stamcellssparandet som Cellaviva erbjuder.
Läs mer om NextCell Pharma och emissionen här.
Mathias Svahn, kan du inledningsvis berätta om din professionella bakgrund?
– Jag läste till civilingenjör i molekylär bioteknik på Uppsala universitet och disputerade därefter i molekylär cellbiologi vid Karolinska Institutet. Vid sidan av doktorandstudierna studerade jag även ekonomi och entreprenörskap på Handelshögskolan i Stockholm.
Sedan dess har jag arbetat med cellterapier och biologiska läkemedel både i små och stora företag och också ett par år med kliniska prövningar på KI. Allt detta ledde till att jag var med och grundade NextCell för snart sju år sedan och de senaste fem åren har jag varit bolagets vd.
Er kandidat ProTrans riktar sig mot diabetes typ-1, en mycket vanlig sjukdom. Hur skiljer sig ProTrans från existerande behandlingar mot diabetes typ-1?
– Idag hanteras diabetes med tillförsel av insulin för att reglera blodsockret, vilket innebär att man endast behandlar symptomet och inte sjukdomen. Det pågår kliniska prövningar med immunosupressiva antikroppsbehandlingar för att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet men dessa behandlingar riskerar generellt att ge allvarliga biverkningar. ProTrans är en immunomodulerande behandling som normaliserar immunförsvaret för att på så sätt stoppa sjukdomsförloppet utan biverkningar.
Hur ser marknadspotentialen ut för ProTrans inom diabetes typ-1?
– Det medicinska behovet är oerhört stort och vi bedömer att cirka 130 000 personer i åldrarna 18-40 diagnostiseras med diabetes typ-1 över hela världen varje år. Om vi räknar med att vår behandling prissätts i linje med nuvarande stamcellsterapier blir marknadspotentialen flera miljarder euro per år.
När förväntar ni er att kunna starta fas III-studien med ProTrans och hur länge kommer studien pågå?
– Planen är att starta studien under 2021. Primär endpoint är skillnad i kroppsegen insulinproduktion före behandling jämfört med ett år efter behandling. ProTrans har redan visat signifikant effekt i fas II och vår förhoppning är att ProTrans-3 ska utgöra grund för ett villkorat marknadsgodkännande. Beroende på rekryteringstakten av patienter så uppskattas studien ta 2-3 år att genomföra.

»NextCell har tre patentansökningar som skydd för vår teknologi, därutöver är det en affärshemlighet om exakt hur algoritmen ser ut«

Hur viktig är er egenutvecklade selektionsalgoritm för bolagets utveckling av stamcellsterapier?
– Vår avancerade selektionsalgoritm definierar ProTrans och är avgörande för bolagets cellterapiutveckling. Selektionsalgoritmen används för att ge en helhetsbild över cellernas förmåga där endast de celler som påvisar den önskvärda effekten väljs ut.
– Algoritmen har en skalbar kapacitet och säkerställer stamceller med hög styrka och effektivitet jämfört med andra tillämpningar inom stamcellsterapi. NextCell har tre patentansökningar som skydd för vår teknologi, därutöver är det en affärshemlighet om exakt hur algoritmen ser ut.
 Det initiala fokuset för ProTrans är diabetes typ-1, finns det några andra tänkbara indikationsområden för ProTrans?
– ProTrans utnyttjar kroppens eget system för att reglera immunförsvaret och skulle därför kunna vara effektiv för behandling av en rad olika autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tillstånd och för behandling av avstötningsreaktion vid transplantation. ProTrans testas nu för diabetes typ-1 som är en kronisk autoimmun sjukdom och studier förbereds också för Covid-19 som är ett akut virusmedierat hyperinflammatoriskt tillstånd med väldigt sjuka patienter.

»ProTrans utnyttjar kroppens eget system för att reglera immunförsvaret och skulle därför kunna vara effektiv för behandling av en rad olika autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tillstånd och för behandling av avstötningsreaktion vid transplantation«

Ni driver även stamcellsbanken Cellaviva som erbjuder sparande av stamceller från nyfödda barn. Vad finns det för fördelar med stamcellssparande?
– Navelsträng och navelsträngsblod är väldigt rika på två olika typer av stamceller som kan samlas in utan något ingrepp. De kan sedan frysas ner och sparas under mycket lång tid. Idag används den här typen av egna stamceller till att behandla ett 80-tal allvarliga sjukdomar. Om våra barn ska bli över 100 år gamla kan unga och potenta stamceller från födelsen bli en mycket värdefull tillgång.
Ni samarbetar med Europas största stamcellsbank, PBKM, vad innebär detta samarbete?
– NextCell utför alla analyser som ingår i selektionsalgoritmen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på våra stamceller. Vi har därefter valt att lägga ut själva uppodlingen av celler hos PBKM. På så sätt kan vi behålla full kontroll över vår produkt utan att behöva bekosta exempelvis stora renrumsanläggningar och en stor personalstyrka.
Hur ser konkurrenslandskapet ut för NextCell Pharma? 
– Det finns några större aktörer som har läkemedelskandidater som liknar NextCell. Ett exempel är Mesoblast som har en produkt på marknaden för GvHD. Ett annat exempel är Tigenix, som numera tillhör Takeda, som har en produkt godkänd för behandling av fistlar vid Crohns sjukdom.
– ProTrans har många fördelar i jämförelse med dessa: minimalt odlade celler från en mer potent stamcellskälla än konkurrenterna som använder stamceller från benmärg och fettvävnad från vuxna donatorer. Stamceller från benmärg och fettvävnad kräver ingrepp som betyder både ökad risk för donatorn och ökade kostnader för tillverkaren, medan NextCell använder stamceller från navelsträngen som kan samlas in utan något ingrepp. Framförallt definieras ProTrans med selektionsalgoritmen vilket säkerställer stamceller av hög styrka och effektivitet jämfört med andra tillämpningar inom stamcellsterapi.
Ni genomför nu en företrädesemission om cirka 150 Mkr. Kan du berätta lite mer om emissionsupplägget och hur likviden ska fördelas?
– Den största delen av pengarna går till vår kommande fas III-studie, ProTrans-3. Vårt fokus är att därigenom ta ProTrans till ett marknadsgodkännande så snabbt som möjligt. Därutöver så startas nu ett prövningsprogram inom Covid-19 liksom en prövarinitierad studie med barn och ungdomar med diabetes. Vi kan dessutom tänka oss att stötta andra prövarinitierade studier där NextCell står för läkemedlet ProTrans i utbyte mot värdefulla data.

»Vi befinner oss just nu i en mycket spännande period och vi har många intressanta milstolpar att se fram emot under det kommande året.«

Slutligen, vilka milstolpar räknar NextCell Pharma med att uppnå under det kommande året?
– Vi befinner oss just nu i en mycket spännande period och vi har många intressanta milstolpar att se fram emot under det kommande året. Under 2021 ska vi bland annat ansöka och starta ProTrans-3 och genomföra ProTrans-19+, dvs Covid-19 studien i Örebro som ska behandla 9 patienter. Vidare kommer NextCell Pharma stötta professor Per-Ola Carlssons studie med ProTrans-behandling av barn och ungdomar med diabetes typ-1 så att studien kan få godkänt och starta under året.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev