Home Nyheter Xintela rapporterar lovande resultat i Covid-19 projekt

Xintela rapporterar lovande resultat i Covid-19 projekt

Xintela rapporterar lovande resultat i Covid-19 projekt

26 oktober, 2020

Under hösten har Xintela undersökt om bolagets selekterade stamceller, XSTEM, kan fungera som behandling mot Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), en livshotande lungkomplikation som bland annat drabbar vissa Covid-19-patienter. Bolaget har nu genomfört huvuddelen av den prekliniska studien och hittills har den gett lovande resultat. Man har kunnat visa att behandling med XSTEM i en modell för ARDS ger en tydlig förbättring av lungfunktionen och att stamcellerna kan vända det kritiska ARDS-tillståndet – något som är väldigt svårt att uppnå med dagens behandlingar.
Under våren beviljades Xintela ett anslag om 1 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova inom utlysningen ”Innovationer i krisens spår – Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin”. Totalt ansökte 270 projekt om bidraget men endast 18 ansökningar beviljades bidrag, däribland Xintela som dessutom fick det maximala bidragsbeloppet.
Bidraget avsåg finansiering av en preklinisk studie med syfte att utvärdera Xintelas selekterade stamceller, XSTEM, för behandling av Covid-19 patienter med det livshotande tillståndet ARDS. Även om studien inte är helt färdigställd än har man redan kunnat se positiva resultat när det gäller XSTEMs effekt på ARDS enligt Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund:

»Vi har framgångsrikt genomfört huvuddelen av studien och resultaten ser mycket lovande ut. I samtliga djur som behandlades med XSTEM-ARDS ser vi en tydlig förbättring av lungfunktionen och att stamcellerna kan vända det kritiska ARDS-tillståndet. Eftersom det av logistiska skäl dröjer en tid innan vi får möjlighet att avsluta studien så har vi valt att rapportera de spännande resultat som vi har så här långt« – Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela 

ARDS och dagens behandlingar

ARDS är ett mycket allvarligt och svårbehandlat sjukdomstillstånd som kännetecknas av dyspné (andfåddhet), takypné (hög andningsfrekvens) och hypoxi (låg syrehalt i blodet). Den låga syrehalten i blodet gör att huden färgas blå (cyanos) och att kroppens organ inte får tillräckligt mycket syre. I Skandinavien drabbas runt 18 personer av ARDS per 100 000 personer och år, men förmodligen har många fler än så drabbats av ARDS under 2020 på grund av Covid-19-pandemin. Dödligheten för Covid-19-relaterad ARDS är hela 45 procent enligt en studie från Medicinska Universitetet i Wien.
Idag är den primära behandlingen mot ARDS mekanisk ventilation med en respirator tillsammans med behandlingar riktade mot den bakomliggande orsaken. Antibiotika kan till exempel behövas om en bakteriell infektion är orsaken till att patienten har fått ARDS.

Xintelas stamceller kan minska cytokinstormen

Xintelas mesenkymala stamceller, XSTEM, har sitt ursprung i donerad fettväv och är selekterade med bolagets stamcellsmarkör integrin α10β1. Stamcellerna har en immunmodulerande och inflammationshämmande effekt vilket kan minska den våldsamma storm av inflammatoriska cytokiner som vissa patienter som har infekterats med coronavirus drabbas av. Detta är den bakomliggande orsaken till att patienten utvecklar Covid-19 ARDS och får svåra problem med syresättningen i lungorna vilket i sin tur leder till at de behöver intensivvård med respiratorbehandling.

I samarbete med SUS

Den prekliniska studien är ett samarbete mellan Xintela och professor Sandra Lindstedt och hennes team vid den thoraxkirugiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund och Lunds universitet. Under studien har Xintelas selekterade mesenkymala stamceller använts i en grismodell för ARDS, och nu har det visats sig att stamcellerna har en behandlande effekt på ARDS. I ett pressmeddelande uttryckte Sandra Lindstedt sin glädje över resultaten med Xintelas stamceller:

»Det finns idag ingen bra behandling för ARDS. Det är därför glädjande att se de lovande resultaten med Xintelas stamceller i en modell som kliniskt liknar den livshotande lungkomplikationen hos ARDS patienter. Resultaten visar att XSTEM-ARDS har potential att förbättra det svåra tillståndet hos ARDS patienter vilket kan korta intensivvårdstid och minska dödligheten« – Sandra Lindstedt, professor vid Thoraxkirurgi Lunds Universitet 

Syresättningsförmågan förbättrades och blodcirkulationen stabiliserades

Studien innefattar tolv djur med lungkomplikationen ARDS. Sex av djuren får intravenös behandling med XSTEM-ARDS och de sex andra är kontrolldjur som får en injektion utan Xintelas stamceller. Under studiens gång monitoreras olika kliniska parametrar som mäter lungornas funktion och djurens hälsostatus. Dessutom samlas blod- och vävnadsprover in som kommer att analyseras när studien är avslutad.
Resultaten så här långt visar att XSTEM-ARDS har en behandlande effekt på fyra av de djur som har fått stamceller. Lungornas förmåga att syresätta blodet hade förbättrats och blodcirkulationen hade stabiliserats efter behandlingen med Xintelas stamceller. I kontrolldjuren som inte fick stamceller sågs ingen förbättring utan de kvarstod i det livshotande ARDS-tillståndet.

Öppnar upp för studie på patienter med Covid-19

Det övergripande målet med den prekliniska studien är att visa att Xintelas stamceller är säkra och effektiva att använda mot ARDS. Dagens besked innebär att Xintela har tagit ett viktigt steg på vägen mot målet och när det gäller den aktuella prekliniska studien återstår nu behandling av två djur innan man kan sammanställa slutresultaten.
Om de slutgiltiga resultaten av studien faller väl ut kommer de att ligga till grund för en ansökan till Läkemedelsverket om att genomföra kliniska studier med Xintelas stamceller på svårt sjuka Covid-19 patienter med ARDS med förhoppningen att kunna hjälpa en patientgrupp som idag saknar en fullgod behandling.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev