Home Nyheter WntResearchs nya vd om tillträdet och fas II-studien

WntResearchs nya vd om tillträdet och fas II-studien

Anders Rabbe, tf vd WntResearch
Anders Rabbe, tf vd WntResearch

WntResearchs nya vd om tillträdet och fas II-studien

27 oktober, 2020

Under våren pausade Malmöbaserade forskningsbolaget WntResearch rekryteringen till sin fas II-studie med kandidaten Foxy-5 på grund av Covid-19 pandemin. I början av oktober meddelade bolaget att man tar in Anders Rabbe som tillförordnad vd och hans första uppdrag blir att säkerställa rekryteringen till den pågående studien. BioStock har talat med den nya vdn för att höra hur han ser på sin uppgift och vad som väntar härnäst för WntResearch.
WntResearch utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 vars uppgift är att hämma bildningen av metastaser hos cancerpatienter. Kandidaten härmar ett protein som finns naturligt i kroppen vid namn WNT5A och som har förmågan att binda till ytan på alla celler. Av alla patienter med tjocktarmscancer har uppemot hälften så låga halter av WNT5A, något som visat sig öka risken för spridning. WntResearchs mål är att Foxy-5 ska hjälpa till att förhindra detta.
Bolaget är just nu inne i en händelserik period där man under förra veckan fick en ny tillförordnade vd i form av Anders Rabbe. Rabbe har ett förflutet som bl.a. vd i ett annat börsnoterat forskningsbolag, Isofol Medical. BioStock tog chansen att prata med honom om hans nya roll och hur han ser på WntResearchs potential.

»Jag har varit VD och haft nyckelpositioner i flera olika bolag i varierande branscher och därigenom drivit kapitaliseringsprocesser och tagit ett flertal bolag till en börsnotering«

Anders Rabbe, du har tidigare varit vd för bland annat Isofol Medical och har erfarenhet av att ta bolag från akademisk forskning till fas III. Skulle du vilja berätta lite mer om din bakgrund?
– Som du säger så fick jag möjligheten att som vd under en 10-årsperiod på Isofol vara med om en fantastisk spännande och lärorik resa som resulterade i att bolaget nu befinner sig i slutskedet av en fas III-studie med sin läkemedelskandidat och förhoppningsvis lyckas tillgodose ett stort medicinskt behov.
– Jag hade som ungdom en ambition att bli läkare och studerade naturvetenskap men insåg att jag nog inte var rätt ”virke” för att bli läkare. Så efter universitetsstudier i national- och företagsekonomi verkade jag i finansbranschen under ett tiotal år och fick sedermera också en god insyn och förståelse i processen att starta upp och finansiera verksamheter.
– Jag har varit vd och haft nyckelpositioner i flera olika bolag i varierande branscher och därigenom drivit kapitaliseringsprocesser och tagit ett flertal bolag till en börsnotering. Biotech-industrin är min senaste erfarenhet och nu fortsätter resan med WntResearch med ambitionen att förhoppningsvis kunna bidra till att tillgodose fler medicinska behov. Jag sitter även i ett flertal styrelser i mindre och noterade bolag och drivs av att utveckla projekt och människor.
Vad var det som fick dig att axla rollen som vd för WntResearch?
– Jag tycker framförallt att genomförd forskning kring WNT5As betydelse för spridning av cancer är mycket intressant. Foxy-5, med ambitionen att motverka spridning av cancerceller och därigenom metastasering i kroppen, ser jag som en helt ny typ av läkemedelskandidat i kampen mot cancer. ”Konkurrenslandskapet” verkar mycket begränsat utforskat i dagsläget vilket skulle medföra att Foxy-5 vid dokumenterad aktivitet skulle kunna ligga till grund för en helt nya klass av cancerläkemedel. Bolaget befinner sig just nu i ett utvecklingsskede som jag har goda erfarenheter ifrån att bygga vidare på och därigenom skapa förutsättningar för att kunna genomföra en framgångsrik utvecklingsplan av Foxy-5.

»Potentiellt skulle Foxy-5 som sagt kunna bli en helt ny typ av läkemedel för att framgångsrikt behandla flera olika cancerformer«

Hur ser du då på Foxy-5s framtidspotential?
– Potentiellt skulle Foxy-5 som sagt kunna bli en helt ny typ av läkemedel för att framgångsrikt behandla flera olika cancerformer genom att minska spridning av cancer i kroppen och/eller att hålla sjukdomen i schack. Det är självfallet mycket som behöver visas och dokumenteras innan bolaget, eller ett partnersamarbete med annan aktör, når dit.
– Men om den pågående Neofox-studien framgent indikerar att patienter som behandlas med Foxy-5 har minskad uppkomst av cirkulerande tumörceller, och därigenom en minskad risk för återfall, då har bolaget en mycket intressant position att fortsätta utvecklingen ifrån.
Vad är det viktigaste som du tar med dig från tidigare erfarenheter in i WntResearch?
– Min ambition är primärt att utnyttja min senaste erfarenheter att ta ett bolag från tidig forskning till en registreringsgrundande fas III-studie i kolorektalcancer. En nyckel till att lyckas med detta är enligt min uppfattning att driva rätt processer vid rätt tillfälle, vara extremt proaktiv och att implementera detta tankesättet i bolaget. Ett litet bolag, framförallt inom biotech, måste prioritera och samtidigt kunna driva processer parallellt vilket är en utmaning som jag bedömer att jag har förmågan att hantera.
För några veckor sedan meddelade bolaget att det flyttar fram analysen av cirkulerande tumör-DNA i NeoFox-studien på grund av Covid-19-situationen i Spanien. Finns det någon uppdatering att ge där?
– Det är en stor utmaning att som ett litet svenskt bolag med begränsade resurser starta upp och genomföra en omfattande onkologistudie i Europa. För WntResearch har tyvärr Covid-pandemin ytterligare försvårat processen. Sammantaget har detta medfört att det kommer att ta längre tid än planerat för bolaget att kunna ta in patienter i Neofox-studien och följaktligen längre tid att nå ett tillräckligt stort underlag för att kunna genomföra en tillförlitlig analys.
– Men vårt absoluta fokus är att, inom bolagets finansiella ramar, skapa bästa förutsättningar för att rekrytera patienter till studien samt att effektivt kunna analysera data från densamma. De åtgärder vi nu gör för att kunna åstadkomma detta samt vad detta kan innebär för möjliga nya aktiviteter och uppdaterade tidslinjer kommer kommuniceras till marknaden.
Vilka aktiviteter ser du som allra viktigast just nu, givet det läget med NeoFox-studien?
– Jag har som sagt inlett en process med styrelsen och övriga nyckelpersoner och leverantörer kring bolaget för att utvärdera olika åtgärder som skulle kunna motverka den negativa effekten Covid pandemin har inneburit för rekrytering av patienter. Resultat av detta arbete samt övriga aktiviteter för att stärka bolaget i stort kommer vi självklart att kommunicera.

»Neofox-studien ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingsplanen och möjliga samarbetsavtal med partners för att kunna ta Foxy-5 fram till en marknadsregistrering«

Om vi blickar framåt lite. Vad ser du framför dig när patientrekrytering väl kommit igång igen?
– Bolagets strategi har som kommunicerats varit att resultat från Neofox-studien ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingsplanen och möjliga samarbetsavtal med partners för att kunna ta Foxy-5 till en marknadsregistrering. Jag ser utfallet från Neofox-studien som en första klinisk plattform att bygga en regulatorisk och kommersiellt gångbart klinisk utvecklingsplan för Foxy-5 kring. För att åstadkomma detta behöver bolaget primärt arbeta med att stärka upp den vetenskapliga plattformen kring WNT5A, Foxy-5 och dess verksamhetsmekanismer.
– Detta arbeta ska sedan ligga till grund för att kunna få input från läkare och opinionsledare inom de terapiområden som Foxy-5 skulle kunna tillgodose ett medicinskt behov för. Jag ser fram emot att jobba med dessa processer och att på sikt kunna bidra till att flera cancerpatienter kan få en förbättrad behandling.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev