Home Nyheter Stamceller i fokus när Xintela får miljonbidrag för covid-19 projekt  

Stamceller i fokus när Xintela får miljonbidrag för covid-19 projekt  

Stamceller i fokus när Xintela får miljonbidrag för covid-19 projekt  

15 maj, 2020

Stamcellsbolaget Xintela meddelade i förra veckan att man beviljats ett anslag om 1 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova. Pengarna ska gå till en preklinisk studie för att utvärdera Xintelas stamceller för behandling av covid-19 patienter med det allvarliga tillståndet Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar anslaget samt stamcellers potentiella roll i sådan behandling.
Virussjukdomen covid-19 som just nu sveper över världen leder till ett antal allvarliga följdverkningar. En av de vanligaste konsekvenserna av covid-19 är svår lunginflammation som i sin tur kan leda till s.k. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), ett mycket allvarligt och svårbehandlat tillstånd som förutom syrgasbehandling ofta även kräver intensivvård i respirator och leder till ett högt antal dödsfall.

Maximalt anslag i hård konkurrens

I kölvattnet av covid-19 har den svenska innovationsmyndigheten Vinnova inom utlysningen  ”Innovationer i krisens spår – Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin” beslutat att dela ut 10 Mkr vid fem tillfällen till projekt som ”bidrar till snabb och hållbar omställning i spåren av coronakrisen”. I hård konkurrens, endast 18 av 270 ansökningar vid detta tillfälle beviljades anslag, tilldelades Xintela maxbeloppet per ansökan på 1 Mkr.

»När vi ser att det finns ett brådskande och stort behov av en livräddande behandling för allvarligt sjuka covid-19 patienter och vi redan har en teknologi på plats för att kunna framställa kvalitetssäkrade stamceller och en GMP förberedd produktionsanläggning så känns det väldigt angeläget att försöka bidra« — Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

Xintelas stamceller ska utvärderas


I ett prekliniskt projekt delfinansierat av Vinnova ska nu alltså Xintelas mesenkymala stamceller utvärderas gällande säkerhet och effekt vid behandling av ARDS. Stamcellerna kommer att testas i en validerad ARDS-modell i samarbete med Docent Sandra Lindstedt Ingmansson vid avdelningen för thoraxkirurgi på Skånes universitetsjukhus.
Om utvärderingen ger goda resultat kommer dessa i ett nästa steg att vara basen i en ansökan till Läkemedelsverket angående genomförande av kliniska studier på svårt sjuka covid-19 patienter.

Stamcellers potential inom ARDS

Utvärderingen av Xintelas stamceller är bara den senaste indikationen på att stamceller skulle kunna bli ett värdefullt bidrag i behandlingen av ARDS. Ett stamcellsbaserat läkemedel utvecklat i Australien mot inflammatoriska sjukdomar, som redan fått FDA-godkännande för behandling av svårt sjuka patienter med akut andningsbesvärssyndrom (ARDS) orsakat av coronavirusinfektion (covid-19), har nyligen visat lovande behandlingsresultat.
Den 23 april rusade cellterapibolaget Mesoblasts aktie 139 procent på NASDAQ-börsen, efter att 83 procents överlevnad rapporterats efter behandling av medelsvårt till svårt sjuka covid-19-patienter med bolagets stamcellsterapi remestemcel-L. 75 procent av patienterna, som vårdats i respirator vid Mt Sinai-sjukhuset i New York under perioden mars–april, kunde tas ur respiratorvård inom 10 dagar efter behandlingen.

Dystra jämförelsetal

Aktiemarknadens starka reaktion kan delvis förklaras med de dystra jämförelsetalen för patienter som genomgick standardbehandling vid två andra av stadens större sjukhus under samma tidsperiod – endast 9 procent (38 av 445p) som vårdades vid det ena sjukhuset kunde tas ur respirator och bara 12 procent (38 av 320p) vid det andra sjukhuset överlevde.
Noteras bör dock dels att resultaten som rapporterats alltså inte avsåg någon randomiserad och placebokontrollerad studie, dels att patientgruppen som fick behandling med Mesoblasts stamcellsterapi var liten, endast 12 patienter. Patienterna hade också genomgått andra experimentella behandlingar innan de fick remestemcel-L, vilket gör det ännu svårare att dra några självklara slutsatser av resultatet.

Generellt hög dödlighet när respiratorvård krävs

Vid en enkel jämförelse är 83 procents överlevnad trots allt en imponerande siffra jämfört med den höga dödlighet som generellt rapporterats hos covid-19-patienter som kräver respiratorvård – likt rapporterna från New York indikerar data från Kina som tidigare publicerats en dödlighet på över 80 procent hos covid-19-patienter med moderat till svår ARDS.
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände så sent som i början av i april en IND-ansökan (Investigative New Drug) samt att läkemedelskandidaten remestemcel-L skulle få ges till svårt sjuka coronapatienter i s.k. compassionate use, d.v.s. som behandling i svåra sjukdomsfall där prognosen är särskilt dyster och inga andra behandlingsalternativ finns på marknaden.
Mesoblast planerar nu att snarast möjligt genomföra en randomiserad och placebokontrollerad klinisk fas II/III-studie med bolagets produkt vid ett 30-tal kliniker i USA.

»Xintelas stamceller har som andra stamceller en immunmodulerande och inflammationshämmande effekt vilket kan minska den våldsamma storm av inflammatoriska cytokiner som vissa patienter som infekterats med coronavirus drabbas av«

Samma typ av stamceller som Xintela utvecklar

Remestemcel-L är baserad på allogena (donerade) adulta mesenkymala stamceller – en typ av stamceller som även svenska Xintela utvecklar för cellterapi med huvudsakligt fokus på artros och ledbroskskador. Xintelas stamcellsteknologi skiljer sig från Mesoblasts genom att använda sin patentskyddade markörteknoloigi för att selektera och kvalitetssäkra stamcellspreparationer. Bolagens produkter befinner sig också i olika utvecklingsfaser.
Xintela har genomfört framgångsrika prekliniska studier med gott resultat i bl.a. hästar med artos, och förbereder sig nu inför att inleda en klinisk I/II-studie med bolagets selekterade stamceller för att visa säkerhet och effektivitet i patienter med artros.
Säkerhet och effekt av intravenösa infusioner med remestemcel-L har hittills utvärderats hos över 1100 patienter i olika kliniska studier, bl.a i en fas III-studie för aGVHD (acute graft versus host disease) hos barn, ett potentiellt dödligt inflammatoriskt tillstånd orsakat av en liknande cytokinstormprocess som ses i covid-19 ARDS.
BioStock kontaktade Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund för en kort kommentar.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.
Photo by Ola Torkelsson. ©Ola Torkelsson

Evy Lundgren-Åkerlund, först och främst gratulerar till Vinnova-anslaget! Kan du berätta mer om hur Xintelas stamceller skulle kunna användas i behandlingen av ARDS?
– Tack, ja det är vi väldigt glada för. Xintelas mesenkymala stamceller, XSTEM, har sitt ursprung från donerad fettväv från friska personer och är selekterade med vår stamcellsmarkör integrin a10 för att få fram en homogen och högkvalitativ stamcellsprodukt.
– Xintelas stamceller har som andra stamceller en immunmodulerande och inflammationshämmande effekt vilket kan minska den våldsamma storm av inflammatoriska cytokiner som vissa patienter som infekterats med coronavirus drabbas av. Detta är den bakomliggande orsaken till att patienten utvecklar covid-19 ARDS och får svåra problem med syresättningen i lungorna som kan komma att kräva intensivvård med respiratorbehandling. Det är ett mycket allvarligt tillstånd som leder till måga dödsfall.
När räknar ni med att inleda den prekliniska studien och hur ser tidslinjen ut?
– Vi räknar med att komma igång rätt så snart. Vi behöver planera och samordna arbetet tillsammans med teamet på thoraxkirurgen.
– Studierna kommer att pågå under några veckor och därefter har vi en hel del analysarbete att göra. Vi räknar med att ha resultat från studien i början av hösten.
Vilken inverkan, om någon, har detta projekt på arbetet med era stamceller överlag?
– Ingen större inverkan i nuläget. Vårt fokus är just nu att färdigställa GMP-anläggningen och slutföra tester och dokumentation av produktionsprocessen inför ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för att producera våra stamceller för kliniska studier.
– Det kan i förlängningen bli en påverkan på produktionskapaciteten om det visar sig att våra stamceller är en effektiv behandling av covid-19 ARDS i de efterföljande kliniska studierna. Då behöver vi utvidga produktionen i vår GMP-anläggning vilket det redan finns en plan för när behovet uppstår.
Med tanke på Mesoblasts positiva resultat, så verkar stamcellsterapier kunna ha en lovande effekt vid behandling av covid-19-relaterade sjukdomstillstånd – hur ser du på detta överlag?
– Det är ju fortfarande resultat från relativt små och okontrollerade studier men att mesenkymala stamceller har anti-inflammatorisk och immunmodulerande effekt är känt. Just nu pågår en mängd kliniska studier med flera angreppspunkter, antivirala läkemedel, vacciner, monoklonala antikroppar och stamceller och vilken behandling som visar sig vara effektivast återstår att se.
– Fördelen med stamceller jämfört med specifika antikroppar riktade mot t.ex. en cytokin kan vara att stamcellerna har en bredare, mer ospecifik immunmodulerande och anti-inflammatorisk effekt. Det är också viktigt att tillägga att  många kliniska studier har visat att det är säkert att injicera donerade mesenkymala stamceller på människa.
Allogena mesenkymala stamceller utgör ju basen också i Xintelas cellterapier. Kan du säga något om vilka likheter Mesoblasts stamcellsprodukt har med XSTEM som Xintela har under utveckling?
– Likheten består i att det rör sig om donerade mesenkymal stamceller från friska vuxna individer. Mesoblast tar fram sina stamceller från benmärg och vi från fettväv. Sedan har vi olika metoder för att selektera stamcellerna genom att använda olika markörer för selektion.
– Jag vill också nämna att de flesta stamcellsprodukter som utvecklas idag inte är selekterade utifrån en stamcellsmarkör och därmed innehåller mer eller mindre kontaminerande cellyper som inte är stamceller. Vi bedömer att det är en fördel både funktionellt och regulatoriskt att använda selekterade, homogena och kvalitetssäkrade stamceller.
Finns det andra fördelar ni skulle kunna dra av era tillgångar, såväl stamcellerna som er GMP-anläggning på Medicon Village, vid ett eventuellt samarbete?
– Vi har genom vår högkvalitativa stamcellsteknologi och vår egen GMP-anläggning skapat en stark position inom cellterapi och regenerativ medicin. Vi vet att det uppmärksammas av möjliga samarbetspartners.
– Vårt fokus är att utveckla stamcellsterapi för ortopediska sjukdomar där en behandling för artrospatienter är vår första inriktning. För bara tre månader sedan var det ingen som kunde förutse omfattningen av covid-19 och den höga dödlighet som en direkt följd av smittspridningen.
– När vi ser att det finns ett brådskande och stort behov av en livräddande behandling för allvarligt sjuka covid-19 patienter och vi redan har en teknologi på plats för att kunna framställa kvalitetssäkrade stamceller och en GMP förberedd produktionsanläggning så känns det väldigt angeläget att försöka bidra. Det här är ett nytt område för Xintela och ett bra exempel på den bredd som finns i användningen av Xintelas stamcellsteknologi.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev