Home Nyheter Aptahem om potentialen till samarbete med US military

Aptahem om potentialen till samarbete med US military

Aptahem om potentialen till samarbete med US military

4 mars, 2020

Aptahem har upptagits som medlem i amerikanska MTEC, ett konsortium som bland annat samarbetar med U.S. Army Medical Research and Material Command. För BioStock berättar vd Mikael Lindstam om vilka möjligheter han ser med medlemskapet, och på vilket sätt bolagets akutläkemedel mot sepsis och potentiellt andra infektions/inflammatoriska sjukdomar skulle kunna erbjuda en säkrare behandling av soldater i fält, vilket råkar vara ett av MTECs fokusområden.
Sepsis innebär att blodbanan infekterats, vanligen av en influensa, halsfluss, sårinfektion, lunginflammation eller urinvägsinfektion, vilket påverkar vitala organ såsom hjärtat, lungor och njurar. Enligt nya beräkningar drabbas 49 miljoner personer av sepsis årligen och 11 miljoner dör. Detta gör sjukdomen dödligare än alla cancerformer tillsammans.
Bland de som överlever drabbas ett flertal av återfall eller tvingas leva med livslånga konsekvenser av sjukdomen, t.ex. genom amputation, organbyte eller nedsatt hjärnfunktion. Detta innebär att det finns ett stort omättat kliniskt behov av bättre behandlingsalternativ.

Apta-1 attackerar sepsis på tre fronter

Svenska Aptahem utvecklar Apta-1 för att användas som ett akutläkemedel mot sepsis, vilket innebär att kandidaten ska kunna användas i såväl ambulanser innan patienten når sjukhus, som i krigssituationer och andra tillfällen då geografiska omständigheter gör att vårdinrättningar inte finns omedelbart tillgängliga.
De studier som hittills har genomförts har visat att Apta-1, till skillnad från dagens behandlingar, har antiinflammatoriska, antikoagulerande och immundysfunktions-motverkande effekter som adresserar den komplexa interaktionen mellan koagulation och inflammation i sepsis. Via oberoende kontraktslaboratorier har man kunnat påvisa påtagligt förbättrad överlevnad i vedertagna djurmodeller för sepsis och sepsisliknande sjukdomstillstånd.
Utöver detta har bolaget kunnat visa att, i de fall där en massiv koagulation uppstår och i sin tur leder till massiv blodproppsbildning, s.k. DIC (Disseminerad Intravaskular Koagulation), skulle detta förlopp eventuellt kunna motverkas av Apta-1:s anti-koagulerande och anti-trombotiska egenskaper.
Dessa preliminära data pekar på att Apta-1 har potential att motverka de skadeverkningar som uppstår när infektioner når blodbanan, såsom vävnadsnedbrytning, läckande kärl, följt av sänkt blodtryck och en suboptimal syresättning av de vitala organen, vilket kan vara direkt livshotande.
Dagens behandlingsalternativ behandlar en del av sepsisförloppet, t.ex. inflammationen, medan andra skadliga mekanismer kan fortgå, varför en permanent skadebildning ändå kan uppstå. Genom att adressera tre mekanismer skulle alltså Apta-1 potentiellt – vilket dock först måste bevisas i människa – kunna minska skadebildningen och under optimala förutsättningar även mortaliteten i sepsis.

Potentiella fördelar med medlemskapet

Nyligen godkändes Aptahem som medlem i Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC), ett biomedicinskt teknikkonsortium bestående av bolag och organisationer som fokuserar på uttalade medicinska behov hos den amerikanska militären. Det MTEC aktivt söker, är nya tekniksprång som kan leda fram till bättre behandlingar av sjukdomstillstånd som har en påvisad eller potentiell kapacitet att minska den operativa militära effektiviteten.
Aptahems nyvunna medlemskap innebär att bolaget, likt andra medlemmar, kan få konkreta insikter om de forskningsbehov som prioriteras av den amerikanska regeringen. Vidare kan medlemmarna få en mer detaljerad information om olika teknikkrav som kanske inte är tillgängligt publikt. Det kan även röra sig om informationsutbyten mellan beslutsfattare och konsortiets medlemmar från fall till fall, plus att nätverket kan uppenbara nya utlicensieringsmöjligheter och underlätta kommunikation mot FDA.
För små tillväxtbolag, globalt, ges vidare möjligheten att erhålla en mer målinriktad assistans gällande hur de kan tillföras federala medel, förutsatt att bolagens produkter överensstämmer med de uttalade behoven.
Detta kan potentiellt sett vara värdefullt då många mindre bolag i typfallet torde sakna upphandlingserfarenhet med den amerikanska regeringen, vilket därmed bör underlätta för processen att erhålla federal finansiering. Att säkra en sponsor av den kalibern för soft moneyoch slippa gå med mössan i hand till aktiemarknaden, är alltid ett tilltalande scenario.

MTEC öppnar nya dörrar

Utöver att själva medlemskapet ger fördelar, så har även MTEC i sin tur ett samarbete med US Army Medical Research and Development Command (USAMRDC). Detta kan potentiellt ge tillgång till ett område med globala mått kolossal budget, det amerikanska försvaret.
MTECs medlemmar ges möjlighet att presentera nya medicinska lösningar som exempelvis kan bidra till att förebygga skador och påskynda utvecklingen av medicinska lösningar för skadade soldater i fält.
MTEC-gruppens räckvidd säkerställer att forskningsutvecklingen och ny teknik tillämpas över hela den medicinska infrastrukturen till förmån för militären, men även för veteraner och civila.

Combat Casualty Care Research Program (CCCRP)

CCCRP är ett av MTECs fokusområden. Här tas lösningar fram som kan erbjuda avancerad vård närmare skadepunkten, exempelvis i fält, och eventuellt för längre perioder innan patienten kan nå en fast militäranläggning, eller sjukhus när det gäller civila sammanhang.
Med denna förskjutning av kapacitetsfokus, från vård vid specifika stabsplatser, är det övergripande målet att kunna utöva avancerad traumavård vid tidpunkten för skadan på slagfältet, oavsett geografisk kontext.Ett område av särskilt intresse är just vävnadssår och hantering av sepsis. Noterbart är att Apta-1 utvecklas som en akutbehandling och ett potentiellt framtida scenario utanför vårdinrättningar skulle kunna vara att kunna administrera Apta-1 direkt på skadeplatsen och utan assistans av medicinsk personal.
BioStock ringde upp Mikael Lindstam, vd för Aptahem, för en kommentar.
Mikael Lindstam, vd Aptahem,ni ingår alltså numera i MTECs nätverk med tydligt fokus på behovet hos militären. Vilka är de främsta fördelarna som du ser att detta nätverk kan erbjuda Aptahem?
– Detta nätverk erbjuder inte bara möjlighet till sponsring av utvecklingsprogram utan även till utbyte av erfarenheter, kontakter och samarbeten. Inte minst finns ett stort fokus på allvarliga infektioner som är relativt vanliga i militära sammanhang idag. Behoven är ju desamma oavsett vem som råkar ut för en infektion som leder till sepsis, må det vara inom det militära eller civila individer.
– Eftersom den amerikanska regeringen och dess militära intressen har hög prioritet, budgeteras det stora mängder pengar till denna sektor. Det finns förstås ett djupt rotat ansvar och incitament att ta hand om sin personal ute i fält som, statistiskt, i högre grad råkar ut för diverse akuta och livshotande situationer.

Mikael Lindstam, vd för Aptahem

– MTEC är en ganska ung organisation med 5 år på nacken och är ett komplement till de liknande, men mer välkända sponsorerna i USA som militära DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) och statliga NIH (National Institute of Health).
MTEC har flera biomedicinska samarbeten, inte minst med amerikanska myndigheter som USAMRMC. Hur skulle den amerikanska militären kunna dra nytta av Apta-1 i fält och på vilka avgörande sätt skiljer sig kandidaten mot andra under utveckling?
– Många amerikanska trupper är idag stationerade i hostila eller underutvecklade områden där infrastrukturen, t.ex. sjukvård, inte kan hålla samma standard som i utvecklade länder. Det är högst förståeligt att ett land som USA gör seriösa investeringar i projekt som kan komma att öka överlevnadschanserna för dess militära personal. I svåråtkomliga och underutvecklade områden utgör sepsis en livshotande fara då skador från trauma och infektioner mycket väl kan leda till sepsis. Apta-1 har potential att behandla sepsis snabbt och effektivt, vilket kan komma att rädda liv.
– Apta-1 besitter en unik multiverksam potential som adresserar de fundamentala drivkrafterna i sepsis. Vi har sett att Apta-1 hittills indikerar stark stabilitet och hög okänslighet, vilket håller möjligheterna öppna för enkel hanterbarhet ute i fält under olika klimatförutsättningar.
– Det är däremot viktigt att också nämna att vi inte har haft några diskussioner med MTEC eller associerade i nätverket än för hur Apta-1 i praktiken skulle kunna användas i militära sammanhang. Men de har förstått den stora potentialen, vilket understryks av att vi blev upptagna som medlemmar i MTEC-nätverket.
Hur ser du på de nya finansieringsalternativ som potentiellt kan uppenbara sig genom MTEC, såsom direkta lån och forskningsbidrag? 
– Sponsring genom MTEC är ett alternativ som vi är öppna för och som, för ett bolag som Aptahem, kan innebära ett betydligt finansieringstillskott. Vi ser bara fördelar med medlemskapet i MTEC-nätverket och ser detta som en stor möjlighet att öka vår internationella exponering för bolaget och Apta-1.
– MTEC öppnar helt klart andra dörrar för oss, dels inom vetenskapssektorn men också inom helt nya områden som t.ex. amerikanska militären där vi nu kan få en helt annan typ av visibilitet. Vi tror också att detta kan gynna oss i möten med potentiella samarbetspartners eller kanske till och med introducera oss till någon sådan.
COVID-19, Corona-viruset, är ju något som inte har undgått någon de senaste veckorna. Som ett läkemedelsutvecklingsbolag inom infektionssjukdomar, hur ser ni på detta?
– Om vi endast ser till sjukdomen i sig är det en mycket intressant fråga. Att döma av den rapporterade sjukdomsbilden verkar faktiskt många av de som dör av viruset ha avlidit efter att ha fått sepsis – jämför med Spanska sjukan som härjade för hundra år sedan – men det är inte något som nämns explicit i media. Däremot har det rapporterats om att själva dödsorsaken varit organdysfunktion, d.v.s. att organen sviktar och dör p.g.a. av nedsatt syresättning, ett område som Apta-1 i olika djurmodeller hittills visat på att potentiellt kunna motverka. Så det går bara att spekulera i hur stort mörkertalet av eventuella sepsisfall faktiskt är.
– Tittar vi på Apta-1 så är substansen potentiellt inte patogen-specifik. Så precis som man kan få sepsis från olika patogener t.ex. från svamp- eller bakterieinfektion eller ett icke-patogen som kraftigt trauma, kan Apta-1 potentiellt adressera alla som fått sepsis. Vårt huvudfokus är att utveckla Apta-1 för sepsis, men det är även intressant att se hur en global händelse som denna kan påverka läkemedelsutveckling av substanser som kan motverka negativa inflammatoriska effekter som Corona-viruset orsakar. Denna utveckling kommer vi att följa noga för att snabbt kunna vara redo om det uppkommer några synergier med vårt arbete.
Avslutningsvis, vad händer just nu i Aptahem och vilka är de närmaste milstolparna vi kan vänta oss?
– Vad gäller utvecklingsprogrammet är det ju att få levererat den stora batchen så att vi kan avsluta GLP-toxikologin, förbereda för klinik, vilket vi delvis gör med Recipharm och påbörja tillverkningen av GMP-batchen av Apta-1-substans som behövs för klinik. Vår CSO Luiza Jedlina och hennes team håller samtidigt på för fullt med att sprida våra fantastiska resultat, nu närmast på en av de större kongresserna i Bryssel om några veckor. Att nå ut globalt till den vetenskapliga världen för att stärka Apta-1s evidensbas genom validerade publikationer är ett viktigt ben för Aptahem att stå på.
– I övrigt ser vi alltid till att titta på hur vi bygger verksamheten runt Aptahem och hur vi kan addera värde till bolaget utanför utvecklingsprogrammet som t.ex. forskningssamarbeten med Seattle CRI och konsortiet med Örebro Universitet. Vi är ständigt på hugget!
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev