Home Nyheter Positiva vindar följer Enzymatica in i 2020

Positiva vindar följer Enzymatica in i 2020

Positiva vindar följer Enzymatica in i 2020

10 januari, 2020

Fjolåret gav Enzymatica flera positiva kvitton med en stadigt ökande marknadsandel inom förkylningssegmentet, lansering av bolagets förkylningsspray på nya marknader, lukrativa sidoavtal inom kosmetik och goda kvartalsresultat. Med en stabil finansiell situation i ryggen kan man nu se fram emot vad 2020 har att erbjuda, i form av lansering av bolagets nya munspray i Tyskland och eventuella avtal för nya marknader. Processen att rekrytera en ny vd har också initierats.  ​​​​​​​
Enzymatica marknadsför och säljer förkylningssprayen ColdZyme i egen regi i Skandinavien och genom avtalspartners på övriga marknader. Det gångna året har karaktäriserats av marknadsavancemang, inte minst på hemmaplan i Sverige och Danmark, de marknader där ColdZyme saluförts längst.
Redan efter årets första kvartal kunde bolaget rapportera ökade marknadsandelar, en utveckling som sedan fortsatt. Enligt den senaste mätningen hade ColdZyme 6,4 procent av förkylningsmarknaden i Sverige, vilket motsvarar en ökning om drygt en procentenhet under det senaste året.
Utvecklingen krediterar Enzymatica en effektiv förkylningsprodukt, en lojal kundbas som gång på annan uppvisar en hög återköpsfrekvens, samt en framgångsrik marknadsföringsstrategi.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica.
Foto: Enzymatica

Vd avgår till sommaren

Under fjolårets sista dagar kom beskedet att Enzymaticas vd Fredrik Lindberg kommer att avgå sommaren 2020, detta efter att han accepterat ett attraktivt erbjudande från ett icke-konkurrerande privatägt läkemedelsbolag. I samband med beskedet meddelade styrelsen att man omedelbart inleder rekryteringen av en ny vd.
Fram till sommaren behåller dock Lindberg rodret för bolaget som, genom fjolårets prestationer, har betydande vind i seglen.

Mycket starka resultat 2019, särskilt under Q3

I den senaste finansiella rapporten, som avser Q3 2019, uppgick omsättningen till 19,5 Mkr, vilket är en ökning om 47 procent jämfört med samma kvartal 2018 (13,2 Mkr). Utvecklingen drivs framförallt av försäljningen i Sverige och Danmark.
I sin rapport framhåller dock bolaget att man även fortsatt är känslig för variationer i försäljningen, dels beroende på förkylningssäsongen men också på vilken sida om kvartalsstrecket större ordrar inkommer. Eftersom dessa variationer kan få utslag på resultatet för ett enskilt kvartal föredrar bolaget att istället jämföra resultatet över rullande 12-månadersperioder. Ur ett sådant perspektiv visade bolaget senast en tvåsiffrig tillväxt, motsvarande omkring 10 procent.

Nya produktlanseringar

En del av det starka resultatet under Q3 2019 kan tillskrivas augustis lansering av ColdZyme Strawberry, en ny version av förkylningssprayen som har jordgubbssmak till skillnad från originalproduktens mintsmak.
Men detta är inte Enzymaticas enda nya produkt för 2019. I november kom nämligen beskedet att man utökat sitt samarbete med STADA Arzneimittel AG. Utöver att STADA ansvarar för marknadsföringen av Enzymaticas befintliga förkylningsspray i Österrike och Belgien – som på dessa marknader går under produktnamnet ViruProtect – så ingick parterna ett avtal om ytterligare en munspray på den tyska marknaden.
Vad vi hittills vet om den nya munsprayen är att den kan användas för att skydda och vårda slemhinnan i munhålan, till exempel vid torr luft/påfrestande miljö, ungefär som att applicera hudkräm på torr hud. Dessutom har en order från STADA om 2,3 Mkr offentliggjorts. Denna skulle levereras innan årsskiftet och munsprayen väntas sedan lanseras i början av innevarande år.

Placebokontrollerade, randomiserade studie kunde inte bekräfta förbättrad livskvalitet

Trots en ökad omsättning är de hittills rapporterade rörelseresultaten för 2019 lägre jämfört med 2018, mycket på grund av att bolaget genomförde den hittills största studien i sin historia, och kliniska studier är ju som bekant kostsamma. Resultaten efter skatt är dock jämförbara med de från motsvarande period 2018.
I början av Q1 2019 inleddes rekryteringen av deltagare till en dubbelblindad, placebokontrollerad studie i Tyskland vars syfte var att utvärdera effekterna av ColdZyme på förkylning. Framförallt var man intresserad av att undersöka förkylningssprayens inverkan på livskvalitet under förkylning.
Studien inkluderade över 400 individer och i september redovisades det preliminära resultatet för primärparametern förbättrad livskvalitet som dessvärre inte kunde påvisa en statistiskt säkerställd effekt av ColdZyme. Resultaten var en första utläsning från studien och man arbetar nu med en final rapport över samtliga data, vilken väntas levereras under första halvan av 2020. Denna rapport kommer bli extra intressant då det preliminära resultatet avseende primärparametern livskvalitet var något oväntad, eftersom 2018 års multicenterstudie visade att ColdZyme har mycket goda resultat på förkylningssymptom och ännu tydligare leder till en förbättrad livskvalitet vid förkylning.
Att en klinisk studie avviker från det förväntade resultatet är inte ovanligt, varför bolaget själva, befintliga distributörer och potentiella partners med vilka man för diskussioner, inte berördes nämnvärt av det nedslående resultatet. Detta beror dels på den befintliga evidensen för munsprayens effekt, och dels på vetskapen om att livskvalitet är ett självrapporterat utfallsmått. Det senare innebär att de som ingår i studien själva fyller i en enkät där de uppskattar sin egen livskvalitet, vilket även tidigare har visat sig vara en utmaning, framförallt vid lättare åkommor som t.ex. förkylning.

Utvärderar brygglån för 2020

Även om studieresultaten inte levde upp till förväntningarna har bolagets prestation gjort det med råge, vilket nämndes ovan. I årets tredje kvartalsrapport framgick att styrelsen bedömer att bolaget har en trygg finansiell situation. Däremot är bedömningen att ett brygglån under lågsäsongen 2020 behövs för att säkra verksamhetens likviditetsbehov, något som kan tolkas som att man inom en snar framtid förväntar sig kunna rapportera positiva resultat.

Lukrativt sidospår

Något som kan påskynda färden dit är sidospåret inom kostmetikasfären. ColdZyme är baserat på en barriärteknologi med enzymer från nordsjötorsk som blir hyperaktiva när de kommer i kontakt med kroppstemperatur. För ColdZymes räkning används teknologin för att skapa en hinna som hindrar spridningen av förkylningsvirus i svalget. Men det finns även andra användningsområden för enzymerna, t.ex. hudvård. Enzymaticas helägda isländska dotterbolag Zymetech, som har utvecklat teknologin, har under året ingått två olika kosmetika-avtal.
Det första offentliggjordes i juni 2019. Då var motparten det tyska kosmetikabolaget Maren Cosmetics och avtalet omfattade en enzymformulering baserad på den patenterade barriärteknologin för användning i Marens produkter. Det totala avtalsvärdet estimeras till 12 miljoner Euro, eller omkring 120 Mkr, fördelat över tre års tid. När avtalet signerades uppskattade Enzymatica att det skulle resultera i utbetalningar om 15 Mkr under den första 12-månadersperioden, 34 Mkr nästa 12-månadersperiod samt 71 Mkr under den tredje och sista perioden.
I mitten av december kom sedan nästa avtal inom samma sfär. Den här gången gällde det ett icke-exklusivt avtal med Dr Bragi Company Ltd för försäljning och leverans av tre olika enzymformuleringar baserade på Enzymaticas patenterade enzymteknologi. Avtalet löper på fem år och gäller för Kina och delar av Asien. En initial order om 0,8 Mkr ska levereras till Dr Bragi innan årsskiftet och uppföljningsorder förväntas under 2020. Det finns dock ingen offentlig uppskattning över det totala avtalsvärdet.
Intäkterna från detta sidospår kommer att hjälpa Enzymatica i sin fortsatta strategi att avancera förkylningssprayen ColdZyme ytterligare.

På väg mot nettovinst

Sammantaget kan sägas att den positiva försäljningsutvecklingen, de stadigt stigande marknadsandelarna, förväntade lanseringar på nya marknader och sidointäkterna från dotterbolaget alla talar för en positiv framtid för Enzymatica.
Hittills har bolaget kontinuerligt slutit nya avtal med nya distributörer och om de, av bolaget signalerade, pågående diskussionerna kan resultera i ytterligare avtal skulle även det föra bolaget närmare plus-resultat. I april 2019 lanserades ColdZyme t.ex. i Sydafrika – vilket var den första lanseringen på det södra halvklotet och ett första steg mot att utjämna Enzymaticas säsongsberoende – och under årets tredje kvartalet erhölls den första ordern på ColdZyme för Hong Kong & Macau inför en förväntad lansering vid årsskiftet.
Styrelsen arbetar nu för att hitta en lämplig kandidat att ta över stafettpinnen från Lindberg för att säkra en fortsatt kapitalisering på bolagets produkter och affärsstrategi. BioStock ser fram emot att följa bolagets utveckling mot ett positivt resultat på sista raden.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev