Home Nyheter RhoVac byter vd för ytterligare fokus på affärsutveckling

RhoVac byter vd för ytterligare fokus på affärsutveckling

RhoVac byter vd för ytterligare fokus på affärsutveckling

3 september, 2019

Igår beslutade styrelsen i RhoVac att till ny vd utse Anders Månsson, som varit bolagets CBO och vice vd sedan maj 2019. För BioStock kommenterar Månsson beslutet tillsammans med avgående vd Anders Ljunqvist och styrelseordförande Mikael Ørum.
RhoVacs läkemedelsprojekt bygger på forskning som visar att proteinet RhoC finns i höga koncentrationer i de cancerceller som har potential att metastasera. Det är RhoC som ger de metastaserande cancercellerna deras farliga förmåga att migrera och sprida sig i kroppen. Bolagets har därför tagit fram kandidaten RV001 som verkar genom att stimulera kroppens eget immunförsvar till att känna igen och förstöra cancerceller med ett överuttryck av RhoC.
Eftersom cancerrelaterade dödsfall i mycket stor utsträckning orsakas av just metastaser vore en effektiv behandling som direkt motverkar metastasering ett viktigt vapen i kampen mot cancer.

Uppvisad långtidseffekt

RhoVacs läkemedelskandidat har tidigare visat lovande resultat i en fas I/II-studie i prostatacancer. Studiens huvudsakliga syfte var att utvärdera kandidatens säkerhetsprofil och tolerabilitet. Men uppföljningsdata kunde även visa ett robust RV001-medierat immunsvar hos 18 av 21 patienter (86 procent). Immunsvaret vidhölls av samtliga patienter i 9 månader, och för 17 av de 18 svarande fanns det kvar även vid den sista uppföljningen 12 månader efter behandling.

Inleder snart fas IIb-studie

Nästa utvecklingssteg är en planerad fas IIb-studie med prostatacancerpatienter som avslutat primär behandling (kirurgi eller strålbehandling) och som uppvisar stigande värden i prostatacancermarkören PSA. Studien ska utvärdera om RV001-behandling kan minska eller förhindra PSA-ökning jämfört med kontrollgruppen (placebo) dvs. förhindra sjukdomsprogression. Totalt planerar man att rekrytera ca 175 patienter i 6 EU-länder samt i USA.
Under våren ansökte RhoVac om tillstånd för sin fas IIb-studie i Danmark och man har sedan dess lämnat in ansökan i ytterligare länder. Den danska ansökan godkändes av Laegemiddelstyrelsen i juni och är även godkänd av etikkommittén i Danmark. Första patienten väntas inleda behandling inom kort, följt av studiestart i ytterligare länder, allteftersom nationella studiegodkännanden inkommer.

Stark kassa inför studiestart

Dessutom står bolaget på en finansiellt stabil grund efter att i juni ha rest 180,9 Mkr i en företrädesemission. Emissionslikviden ska tillsammans med övrig finansiering täcka bolagets kapitalbehov över tre år, till mitten av 2022. Utöver att finansiera hela fas IIb-studien ska delar av kapitalet användas för att genomföra en explorativ studie i fler olika cancerindikationer, möjligen en kombinationsstudie där behandling med både RV001 kombineras med ett annat läkemedel.
Så sent som den 22 augusti fick RhoVac dessutom sitt andra EU-bidrag inom ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon 2020, på hela 2,5 miljoner euro eller motsvarande 27 Mkr.

Strategiskt vd-skifte

Den starka finansieringen på ca. 200 miljoner SEK samt det faktum att planerna för fas IIb-studien är klara att genomföras innebär att RhoVac nu går in i ett skede där bolagets strategiska fokus inom affärsutveckling förstärks ytterligare. Bolagets mål är nämligen att utlicensiera eller ingå partnerskap med ett större läkemedelsbolag, med intressen i onkologi, som besitter finansiell styrka och kunnande för ett brett fas III-program och en global lansering.
För att lyckas med att driva ett läkemedelsprojekt från sin linda till ett sådant avtal är det avgörande med rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.
Därför, för att säkerställa att både fokus och beslutsmandat nu ligger i affärsutvecklingen har Anders Ljungqvist avsagt sig vd-posten till förmån för Anders Månsson som har en gedigen erfarenhet av transaktioner. Ljungqvist är en av bolagets medgrundare och besitter stor erfarenhet inom projektutveckling, produktformulering och regulatoriska frågor. Dessa egenskaper har varit mycket betydande för bolagets framgångar med att ta RV001 hela vägen till fas IIb, och de kommer också att vara viktiga framöver, och därför fortsätter också Ljungqvist i rollen som operativ chef (COO) med fokus på genomförandet av den stora fas IIb-studien i prostatacancer.

Nye VDn – ett affärsesse

Men för att bolaget inte bara ska bygga värde i sin utveckling, men också ha förmågan att realisera detta värde kräver framtiden ett ökat fokus på affärsutveckling och utökat mandat att fatta de beslut som tar bolaget framåt i processen mot ett avtal. Mot denna bakgrund har en samstämmig styrelse – där Ljungqvist själv ingår – nu alltså utsett Anders Månsson till bolaget nya vd. Månsson har varit hos RhoVac som Chief Business Officer och vice vd sedan maj 2019 och kom då närmast från positionen som vd på Longboat Amniotics som utvecklar stamcellsterapier. Läs mer. Nu tillträder han som vd för RhoVac med omedelbar verkan.
Månsson är i grunden civilekonom med lång erfarenhet inom läkemedelsindustrin där han i huvudsak arbetat för MEDA-, FERRING– och LEO-koncernerna. Särskilt noterbart är att i sin roll som chef för affärsutveckling på danska LEO Pharma rodde Månsson i land en jätteaffär på över 6 miljarder SEK med den japanska läkemedelsjätten Astella Pharma år 2015.

De inblandade uttalar sig

BioStock tog tillfälle i akt att prata både med RhoVacs tidigare vd, Anders Ljungqvist, bolagets styrelseordförande Mikael Ørum och bolagets nytillträdde vd Anders Månsson om bolagets vd- och fokusskifte.

Anders Ljungqvist, COO RhoVac

Anders Ljungqvist, hur kom ni i styrelsen fram till beslutet att tillsätta en ny vd? 
– Vi har i styrelsen under någon tid diskuterat hur vi bäst kan utveckla organisationen. Vi har varit och är fortfarande i hög grad en virtuell organisation och det har varit en optimal struktur i tidig utvecklingsfas. När vi nu går in i en klinisk fas IIb behöver vi fler resurser inom både det strategiska och de operationella områdena. Vi valde därför i maj att anställa Anders Månsson som med sin solida erfarenhet inom affärsutveckling kunde tillföra bolaget expertis vi tidigare inte hade i lika stor utsträckning. Det stod snart klart att vi med Anders Månsson hade tillfört det strategiska området de resurser vi i bolaget behövde och det var därför ett logiskt nästa steg, att erbjuda Anders platsen som vd och därmed samtidig frigöra fler resurser till det operativa området, som är min huvudkompetens. 
Du kommer finnas kvar i RhoVac som Chief Operating Officer samt behålla din plats i styrelsen. Hur kommer din nya roll se ut?
I min roll som operativ chef kommer jag nu att kunna lägga alla resurser i den fortsatta utvecklingen av primärt RV001 projektet. I nära samarbete med bolagets medicinska chef, kliniska koordinator och med den regulatoriska chefen kommer jag att arbeta med den kliniska fas IIb studien i prostatacancer, men även arbeta med bolagets samarbetspartners om produktion och dokumentation av produkten RV001. Detta är det arbetsområde jag arbetat med i stort sett under hela mitt yrkesverksamma liv och det är mycket motiverande att vara en del av utvecklingen av RV001.
Mikael Ørum, Styrelseordförande RhoVac

Mikael Ørum, vilka kriterier hade ni på bolagets nya vd?
– Det har varit avgörande för styrelsen att Anders Månsson har affärsutvecklingskompetens inom såväl inom pharma som inom bioteknik, vilket stärker RhoVacs möjlighet att skapa värde för aktieägarna genom ett ökat fokus på affärsverksamheten i nästa fas.
Vad gör, i dina ögon, Anders Månsson till en god kandidat för rollen?
Anders Månssons tidigare erfarenhet från tidigare topp-positioner inom läkemedelsindustrin är exakt den meritlista som RhoVac behöver för att leda företaget genom nästa fas tills ett avtal är på plats med ett större läkemedelsföretag.
Vad har han fått för kravspecifikation från styrelsen?
– Fokus ligger tydligt på affärsutvecklingen, och särskilt att ett avtal sluts under nästa period. Detta måste överensstämma med Anders Ljungqvists fortsatta fokus på genomförandet av fas IIb-studien, så att resultatet av den kliniska prövningen uppfyller affärsavtalet till förmån för RhoVacs aktieägare.
Anders Månsson, när du nu tillträder som vd har du arbetat på RhoVac i några månader. Hur väl tycker du att du känner bolaget och ert projekt?
Anders Månsson, vd RhoVac

– Jag tycker att jag snabbt har lärt känna RhoVac som ett välskött bolag med ett lovande utvecklingsprojekt som, om det lyckas väl, har en chans att bli en verklig ”game changer” för framtida cancervård – precis som EU-kommissionen också sade i sin motivering till vårt anslag på 27 Miljoner SEK inom Horizon 2020 programmet. Denna exklusiva kvalitetsstämpel kommer att bli oerhört viktig för vår förmåga att skapa intresse hos storbolagen.
Du har en stark affärsutvecklingsprofil från dina tidigare erfarenheter och stora affärer på ditt CV. Vilka insikter från ditt tidigare yrkesliv tror du kommer att bli viktigast när du nu blir vd för RhoVac?
– Först vill jag säga att det allra viktigaste är att ha starka kliniska bevis för att den produktkandidat man vill göra affär omkring verkligen fungerar och att biverkningsprofilen är rimlig i förhållande till den åkomma som ska behandlas. Det senare vet vi redan från fas-I/II-studien, och det var också väntat. Det som återstår nu är att stärka bevisen för klinisk effekt som vi gör med fas IIb-studien. Med detta sagt, är det självklart att kontakter, kunskap och erfarenhet spelar roll när det gäller att föra affärsprocessen framåt med de större bolag som kan tänkas köpa eller licensiera vår läkemedelskandidat. Ska jag lyfta fram en allmänmänsklig egenskap som är viktig i sådana här processer blir det ”tålamod” och ”is i magen”.
Vad blir ditt initiala fokus i din nya roll?
– Mitt fokus kommer inte ändras särskilt mycket. Det är och kommer att förbli på affärsutvecklingen. RhoVacs organisation består av idel erfarna, seniora och mycket kunniga specialister inom sina respektive områden. Naturligtvis kommer ledarskapet då att präglas av målstyrning med stor frihet under ansvar. Så är det idag och så kommer det att förbli.
Vilka ser du som de främsta utmaningarna som RhoVac står inför i närtid och hur ämnar ni bemöta dessa?
– Den största utmaningen är väl att det är ganska få och stora företag som står på önskelistan som affärspartners. Det är därför oerhört viktigt att processen mot ett avtal sköts professionellt och med tålamod för att nå igenom hela vägen. Och det är också viktigt att vi når igenom i bruset av all annan cancerterapi under utveckling. Vi har dock ett antal fördelar:
– Vi har en unik och mycket relevant inriktning som specifikt vänder sig mot metastaser – och det är metastaser som dödar. Vi har också en teknologi som möjligen kan användas brett i olika typer av cancerindikationer, även om vi går på djupet med prostatacancer först. En köpare eller licenstagare av storlek kan ju tänkas satsa på flera olika typer av cancerindikationer parallellt i fas III.
– Vidare tävlar vår läkemedelskandidat inte mot befintlig terapi i det prostatacancersegment som vi primärt siktar på. Vi siktar nämligen på ett segment där det inte finns någon läkemedelsterapi alls idag dvs. förebyggande/behandling av tidiga metastaser efter annan behandling mot primärtumören. Vår produktkandidat behöver alltså inte vara bättre än annan läkemedelsterapi, det räcker om den ”bara” är bättre än placebo.
– Och, vilket är viktigt, eftersom primärtumören redan är avlägsnad kirurgiskt eller strålad när vår behandling sätts in, krävs det inte av vår läkemedelskandidat att den ska slå ut stora solida tumörer. Vi begär ”enbart” att vår terapi, genom att aktivera immunförsvaret, ska kunna slå ut enstaka metastaserande cancerceller eller metastaser i mycket tidig fas innan dessa har blivit stora och solida. Dessa egenskaper, tror jag ökar våra förutsättningar att lyckas jämfört med andra terapier under utveckling.
Ert mål är att ingå ett utlicensierings- eller partnerskapsavtal med en stor spelare inom onkologi. Hur bedömer du möjligheterna för att nå ett sådant avtal?
– Under förutsättning att vi får de resultat som vi förväntar oss av fas IIb-studien, så bedömer jag möjligheterna som mycket stora. Sedan är ju målet inte bara att få ”ett avtal”, utan att få till ett bra avtal.
Hur ser du på tidsramen för att landa ett sådant avtal och kommer era ekonomiska muskler bära er hela vägen?
– Ja, vi har ju redan full finansiering för tre år framåt, och jag räknar med att under det närmaste halvåret/året inventera fram vilka företag som vore villiga att ingå avtal med oss under förutsättning att fas IIb-studien levererar enligt ambitionen. Därefter vill jag gärna förhandla på plats ett slags icke-bindande ramavtal med de företag som är intresserade. Eventuellt kan ett sådant ramavtal stärkas ytterligare med ett optionsavtal dvs. att en affärspartner köper sig en rätt (men inte skyldighet) att genomföra ett avtal till i förväg uppgjorda villkor när studieresultaten kommer.
– När sedan studieresultaten blir klara, uppskattningsvis under senare delen av 2021, kan man då kunna exekvera på något av dessa ramavtal ganska snabbt, så att vi når i mål i god tid innan vår finansiering blir ansträngd. Detta är vad jag helst vill eftersom jag menar att det ger bäst riskavvägd utväxling för aktieägarna, men jag kan inte heller utesluta att det kan komma ett bud innan fas IIb-studien är klar. Hamnar vi i ett sådant läge, så blir det ju en styrelse- och ägarfråga att beakta ett sådant bud.
I en tidigare intervju med BioStock har du nämnt att en möjlighet skulle kunna vara en optionsaffär. Alltså att ett större bolag antingen betalar för optionen att förvärva/licensiera RV001 till förbestämda villkor när fas IIb-resultaten tillkännages 2021, alternativt betala en mindre summa för rätten att förhandla först. Är detta något ni arbetar aktivt för att nå?
– Ja, jag är i alla fall öppen för dessa alternativ.
I samma intervju från juli sa du att du räknar med att RhoVac innan årsskiftet ska ha inlett en ny och professionell dialog med flera större läkemedelsföretag. Har det hänt något på denna front?
– Vår affärsutvecklingskonsult Colpman & Co har inlett ett antal dialoger med större bolag som indikerat visst intresse. Dessa vill jag följa upp på personligen och en del kontakter har redan tagits. Nu är ju affärsförslaget från vår sida ett annat – nu begär vi inga pengar förrän det finns kliniska bevis från fas IIb-studien för hur effektiv vår produktkandidat är i att förhindra progression i prostatacancer. Istället begär vi nu självfallet andra pengar, då vi själva finansierar och tar risken i fas IIb-studien. Det är en ny dialog och därför kommer vi också att följa upp på företag som inte varit i djupare dialog med oss tidigare.
Slutligen, hur ska du fira ditt nya jobb?
– Jag vet inte, det får väl bli lite bubbel till helgen.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev