Home Nyheter Mycket pågår bakom kulisserna i Aptahem

Mycket pågår bakom kulisserna i Aptahem

Mycket pågår bakom kulisserna i Aptahem

18 april, 2019

Aptahem har anledning att vara optimistiska efter förra höstens lovande sepsisdata i primater. Nu pågår parallella prekliniska studier kring läkemedelskandidaten Apta-1s effekt och verkningsmekanismer, i väntan på att den sista delen i det toxikologiska programmet kan inledas.
Aptahem fick en oturlig start på året genom en försening som stod utanför bolagets kontroll. Andra halvan, av det toxikologiska programmet den sk GLP (Good Laboratory Practice) toxikologidelen, som enligt konstens alla regler skall vara hårt myndighetsreglerad, blev försenad på grund av tekniska problem hos kontraktstillverkaren. Avsikten med tox-programmet är att visa att bolagets läkemedelskandidat Apta-1, som utvecklas som ett akutläkemedel mot bland annat sepsis, är säker att testa i människa.
Flera parallellt pågående studier
Bolaget framhåller i ett nyhetsbrev för april att man inte sitter på händerna i den uppkomna situationen, snarare pågår febrila aktiviteter. Flera prekliniska forsknings- och utvecklings-studier bedrivs parallellt med primärt syfte att kartlägga Apta-1s verkningsmekanismer och bekräfta substansens effekt. Dessa studier kräver en avsevärt mycket lägre mängd av läkemedelskandidaten Apta-1, varför man härvidlag inte påverkas av förseningen i tillverkningsledet. Vd Mikael Lindstam framhåller tvärtom att dessa studier fortlöpande levererar data kring läkemedelskandidaten som kontinuerligt analyseras och utvärderas.
Publik PCT-ansökan
Nyligen publicerades Aptahems PCT-ansökan. Denna patentansökan ger bolaget möjlighet att söka patentskydd i upp till 150 länder och är utformad för att täcka Apta-1s terapeutiska skydd samt förbättringar av den molekylära Apta-1-strukturen. Som vd Mikael Lindstam framhöll i tisdagens intervju med BioStock, så är det dock inte ekonomiskt eller strategiskt försvarbart att ansöka i alla dessa 150 länder. Däremot menar vd att det är redan vissa självklara länder som kommer att ingå i ansökningsprocesserna medan andra länder kommer att fortsatt utvärderas med strategisk utgångspunkt och att man återkommer när dessa ansökningar har registrerats i respektive land.

»Patentskyddet på de marknader vi väljer kommer att bli viktiga för värdet på Apta-1 och för dem som önskar bli en partner, köpare eller licenstagare« — Mikael Lindstam, vd Aptahem

Bolaget har tidigare varit bakbundna vad gäller delgivandet av resultat och data från de lovande prekliniska studierna, men givet att patentet nu har offentliggjorts, har man i viss mån mer spelrum att vara mer frikostiga med information kring specifika, tidigare hemliga, data gentemot potentiella partners. Sedan patentansökan skickades in hösten 2017 har bolaget genererat ytterligare forskningsrön som t.ex. en mer detaljerad förståelse av Apta-1s verkningsmekanism. När dessa resultat färdigrapporterats och sammanställts kommer Aptahem i vanlig ordning göra en affärsmässig bedömning på deras patenteringspotential.
Vidare forskning och utveckling
Aptahem samarbetar med flera olika forskningsorganisationer för att ytterligare utröna Apta-1s specifika verkningsmekanismer (Mechanism of Action, MoA). Dessa MoA-studier, som sker bl a ex-vivo i humanblod, är viktiga för att bestämma hur studierna i människa ska läggas upp och vilka kliniska markörer man bör fokusera på. Med andra ord ger de möjlighet för bolaget att planera för den bästa möjliga studiedesignen för den kommande första studien i människa.
Bolaget genomför i samarbete med Seattle Children’s Research Institute studier som enligt Aptahem initialt har visat både lovande ex vivo- och in vivo-resultat, det vill säga såväl i experimentella labbstudier i vävnad som studier på djur.
Dessa studier sker huvudsakligen i den så kallade CLP-modellen, en modell som anses ligga närmast ett sepsisförlopp, och dels i mastceller som spelar en stor roll i sepsis, men även för allergier. Bolaget hoppas kunna delge mer information om dessa studier framöver.
Lovande sepsisdata i primater (NHP)
Efter att bolaget i slutet på augusti 2018 meddelat att den icke-GLP-toxikologistudien visat på större dosutrymme än förväntat, och därmed förbrukat mer Apta-1 än förväntat, beslutade man att utöka sin sedan tidigare påbörjade NHP (Non Human Primat) 3-dagars effektstudie med högre doser av det toxin som initierar sepsis och därmed även högre doser av Apta-1. I november förra året kunde bolaget även meddela intressanta preliminära sepsisdata från denna studie.
Sepsismodellen för NHP-studien designades av Aptahem och baserades på ett redan vedertaget studieprotokoll med syfte att åstadkomma större inflammatoriskt svar genom betydligt högre dos av lipopolysackarid (LPS), en substans som åstadkommer en sepsislik reaktion hos djuret. Denna modell för experimentell sepsis är noterbart snarlik den kliniska humana situationen.
Indikation på återhämtning efter tre dagars behandling
Aptahem kunde då notera såväl svår aptitlöshet, indikation på organskador och terminala tillstånd inom tre dygn för de primater som inte gavs någon skyddande medicinering. Primaterna som fått Apta-1 efter LPS-injektion var avsevärt mycket mindre påverkade och under studiens sista tredje dygn kunde forskarna se tecken på återhämtning genom att primaterna fick aptiten åter. Detta är viktiga preliminära effektresultat som Aptahem önskar studera ytterligare för att bekräfta resultaten men även bredda studieunderlaget för mer omfattande statistik.
NHP-studien har hittills preliminärt kunnat bekräfta Apta-1s effekt och beteende i art så nära besläktad med människa, vilket enligt Aptahem bådar gott inför kommande kliniska studier. Den analys av studieresultaten som fortfarande pågår sker delvis genom Aptahem samt genom djupgående samarbeten med en rad väletablerade aktörer som alla är specialister på den typ av analyser som just de är ledande inom.

»Det finns ingen liknande behandling vad vi vet idag och om våra djurstudiers resultat skulle visa samma i människa, ja då är vi just nu helt unika, speciellt med så få eller inga sidoeffekter« — Mikael Lindstam

Viktiga katalysatorer framåt för Aptahem kommer alltså att vara inledande av den sista delen i toxikologiprogrammet, GLP-toxikologi, samt slutrapporten av NHP-studien som skall ge mer kött på benen från de statistiska analyserna.
Skall man summera läget så händer det mycket bakom kulisserna i det Malmöbaserade bolaget, med målsättningen framöver att förbereda inför kliniska studier.
Mer om Apta-1
Sepsis, eller blodförgiftning, är en överreaktion i immunsystemet som kan ge upphov till livshotande organskador samt negativt påverka blodets koagulation om förloppet inte hejdas. Med en kombinerad verksamhetprofil av antikoagulerande- och antiinflammatoriska effekter bedömer Aptahem därför att Apta-1 kan vara mycket lämpligt för att förhindra utvecklingen av de organskador som delvis ligger bakom den höga dödligheten hos patienter med sepsis.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev