Home Nyheter Aptahems senaste patentansökan publik

Aptahems senaste patentansökan publik

Aptahems senaste patentansökan publik

16 april, 2019

Aptahem, som utvecklar akutläkemedel med målet att stoppa de potentiellt dödliga organ- och vävnadsskador som relateras till bland annat sepsis, har sedan förra veckan möjlighet att söka patentskydd i upp till 150 länder inom ungefär ett års tid. Detta efter att två tidigare patentansökningar för Europa har slagits ihop. BioStock kontaktade vd Mikael Lindstam för att reda ut vad detta innebär för bolaget.
Aptahems patentansökan skickades in under 2017 efter att man, sedan starten av bolaget, genererat nya och patenterbara studieresultat från de flertalet prekliniska studier bolaget utfört. Efter inlämnandet av patentansökan 2017 har Aptahem genererat minst lika mycket ny data som nu bolaget beaktar och fortsatt kommer att beakta i och med slutrapporter från bl a NHP-studien. Skyddsomfånget är utformat för att täcka det terapeutiska skyddet av bolagets huvudkandidat Apta-1 samt förbättringar av den molekylära Apta-1-strukturen. Skyddet täcker in den terapeutiska effekten som Apta-1 har i form av anti-koagulantiska, anti-inflammatoriska och organskyddande effekter samt dess underliggande verkningsmekanismer.

»Det finns ingen liknande behandling vad vi vet idag och om våra djurstudiers resultat skulle visa samma i människa, ja då är vi just nu helt unika, speciellt med så få eller inga sidoeffekter. Dels kan vi i djurstudier dosera så högt att vi får fullgod terapeutisk effekt utan sidoeffekt vilket andra behandlingar verkar ha svårt med. Rätten på de marknader vi väljer kommer att bli viktiga för värdet på Apta-1 och för dem som önskar bli en partner, köpare eller licenstagare« — Mikael Lindstam, vd Aptahem

Ensamrätt att behandla flera sjukdomsindikationer

De ovan nämnda effekterna är viktiga i en rad sjukdomstillstånd och patentansökan kan därmed ge Aptahem ensamrätt att använda Apta-1 inom bland annat sjukdomstillstånd relaterade till hjärtinfarkt, trombos/embolier, stroke, havandeskapsförgiftning, diabetes, sepsis, ledgångsreumatism, psoriasis, lupus, atopisk dermatit, cancer, infektioner, förgiftning, organsvikt och en rad andra komplikationer.

Mikael Lindstam, vd Aptahem

Mikael Lindstam, vd för Aptahem. Er internationella PCT-ansökan är en sammanslagning av två tidigare Europa-ansökningar. Kan du berätta om bakgrunden till att ni ville slå samman dem och vad som ursprungligen skilde dem åt?
– Att vi började med Europa-ansökningar var rent strategiskt för att bli bedömd av ett centralorgan för patent i Europa, EPO, för att tidigt få ett bra underlag inför ansökningar till enskilda länder som är slutfasen i alla patentansökningar. Genom att föra en sådan strategi kan man även tjäna tid på att kunna få in mer resultat för att stärka det potentiella skyddet. Detta visade sig vara fallet efter första ansökan då vi fick in mer resultat som skulle kunna stärka det terapeutiska skyddet för Apta-1 vilket ledde till den andra Europa-ansökan. För att sedan samla det kompletta skyddet lyfte vi in båda under samma skyddstak genom en PCT-ansökan. Vi hade dock redan planerat en PCT-ansökan, vilket även detta var ett strategiskt steg för att få ytterligare bedömning av patenterbarheten och samtidigt ges möjlighet att söka i princip i alla världens länder med redan 2 instansers bedömning.
Nu har ni ett år på er att söka patentskydd i hela 150 länder. Vilka länder rör det sig om?
– Detta är företagsstrategiskt hemligt just nu men det finns vissa ’måste’ länder. Vi återkommer så snart vi har ansökt i respektive länder och blivit registrerade med ansökningarna. Vi kan redan nu meddela att vi inte kommer att söka i alla dessa 150 länder då det inte är ekonomiskt eller strategiskt försvarbart.
Det korta tidsspannet gör det intressant att veta vad ni har för plan för att välja ut de strategiskt mest värdehöjande geografiska områdena där innovationen i Apta-1 är extra skyddsvärd. Hur tänker ni gällande geografisk prioritering?
– Egentligen spelar detta tidsspann inte så stor roll, vi vet redan flera som vi kommer att söka. Normalt handlar det om starka marknader, dvs där man kan hjälpa många liksom där man kan få bra återbetalning på investeringen eller tom marknader där man vill hindra andra från att gå in. Vi måste tänka framåt på vad en köpare, partner eller licenstagare skulle vilja se som mest värdefullt för dem. Samtidigt är det inte alltid billigt att patentsöka och underhålla de skydd man erhåller så det finns alltid avvägningar mellan kostnader och bästa kommersialiserbarheten.
Kan du kort berätta om de egenskaper som gör Apta-1 unik jämfört med liknande behandlingar och hur ensamrätten på enskilda marknader påverkar era framtida partneringmöjligheter?
– Det finns ingen liknande behandling vad vi vet idag och om våra djurstudiers resultat skulle visa samma i människa, ja då är vi just nu helt unika, speciellt med så få eller inga sidoeffekter. Dels kan vi i djurstudier dosera så högt att vi får fullgod terapeutisk effekt utan sidoeffekt vilket andra behandlingar verkar ha svårt med. Rätten på de marknader vi väljer kommer att bli viktiga för värdet på Apta-1 och för dem som önskar bli en partner, köpare eller licenstagare.
Sepsis är även fortsatt ert huvudspår, men ni ser ju en lång rad sjukdomsindikationer där verkningsmekanismen skulle kunna göra klinisk nytta. Inom vilken eller vilka av dessa övriga indikationer ser du störst marginalnytta att inleda utveckling?
– Vi har fokus på sepsis just nu och det återstår att se när vi kommer att undersöka någon av dessa, i det fall det blir aktuellt, men helt klart mycket intressant.
Hur påverkar beskedet era fortsatta samarbets- och licensdiskussioner?
– Vi kan vara lite mer öppna i våra diskussioner med intressenter och de som vill veta mer om Apta-1s effekter har numera ett dokument att studera för sina fortsatta beslut.
Slutligen, hur kommer det fortsatta arbetet nu att exekveras för att så skyndsamt och kostnadseffektivt som möjligt erhålla slutligt patentgodkännande på de valda marknaderna?
– Skyndsamt vet jag ej, det är gott om tid som vi ser det och som jag sa tidigare har vi en mycket god bild av hur våra val preliminärt blir. I det fall någon vore intresserad av Apta-1 och en specifik marknad utanför de vi ser som viktiga, kommer vi i så fall beakta detta med. Sedan hur snabbt det går på varje enskilt nationellt patentverk är något vi inte kan kontrollera men i de fall en specifik marknad kommer på tal i en partnerdiskussion etc kan vi ta vissa åtgärder för att rimligt skynda på en process, men, som sagt, myndigheterna bestämmer i slutändan.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev