Home Nyheter Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation

Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation

Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation

5 november, 2017

Marknaden för forskningsinstrument inom läkemedelsutveckling präglas av vetenskaplig evidens och trovärdighet. En hög acceptansnivå för ny teknik byggs gradvis upp genom att allt fler kunder publicerar forskningsresultat baserat på den nya tekniken. I detta skede befinner sig svenska Phase Holographic Imaging (PHI), som utvecklar och säljer holografiska instrument för tredimensionell långtidsanalys av levande celler, s.k. cytometri. I dagens Söndagsintervju ger bolagets vd Peter Egelberg sin syn på bolagets pågående marknadsetablering, konkurrensen och bolagets framtidsutsikter.
Phase Holographic Imagings patenterade teknologi och bolagets flaggskeppsprodukt HoloMonitor M4 gör det möjligt att individuellt karakterisera levande celler genom att filma dessa under lång tid utan att störa eller förstöra cellerna. De gängse mätmetoder som idag används inom preklinisk forskning resulterar i att cellerna dör eller dödas i samband med analysen.
Bidrar till ökad förståelse inom bl.a. cancerforskning
Vi människor och andra flercelliga organismer är helt och hållet resultatet av samarbetande celler – på samma sätt som ett samhälle, en organisation eller en myrstack är resultatet av samarbetande individer. Inom exempelvis cancerforskningen har man under senare tid allt mer kommit att inse att en tumör inte är en homogen samling cancerceller. En tumör liknar snarare ett laglöst uppror av celler där enskilda framträdande individer har stor betydelse. Genom att öka möjligheten att förstå vilka celler det är som styr och leder tumörers och andra cellpopulationers utveckling och spridning öppnar PHI:s HoloMonitor-teknik nya möjligheter inom bl.a. läkemedelsutveckling, stamcellsforskning och cancerforskning.
Ökande antal vetenskapliga publikationer med bolagets teknik
Vetenskapliga artiklar granskas kritiskt av andra forskare, vilket gör att det kan ta år att publicera vetenskapliga resultat. Detta skapar en marknadströskel som gör att de bolag som lyckas kan åtnjuta en stabil marknad med god lönsamhet och begränsad konkurrens, dominerad av större bolag som på grund av just tröskeln föredrar att köpa in ny teknik snarare än att utveckla den själv.
Under det senaste året har ett allt större antal vetenskapliga studier som genomförts med hjälp av PHI:s teknik publicerats i prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter. Studierna har genomförts vid välrenommerade forskningsinstitutioner, vars namnkunniga forskare utgör värdefulla referenser för bolaget.
Ett högaktuellt exempel är institutionen för hudsjukdomar vid University of California i San Francisco där forskargruppen Judson Lab nyligen publicerade en banbrytande artikel som kan läsas här. Artikeln är resultatet av två års cellanalyser och forskning som involverar hudcancer, maskininlärning, Big Data och inte minst PHI:s instrument, HoloMonitor. Artikeln följdes snabbt upp en andra artikel där HoloMonitor också har använts, skriven av ett internationellt forskarteam och även den utgiven av anrika Nature Publishing Group.

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging.
Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging.

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging – exakt vad är det som är så revolutionerande med de studieresultat som nu har publicerats av Nature, och på vilket sätt har er teknik varit direkt bidragande till de resultat forskarna har uppnått?
– Cancer är ett samlingsnamn för alla sjukdomar som kännetecknas av skenande celldelning. En viktig del av cancerforskningen är därför att förstå den komplicerade process en cell genomgår då den delar sig. Traditionellt används fluorescerande färgämnen för att bestämma vilket celldelningsstadie en cell befinner sig i. En stor nackdel med denna metod är att färgämnena är giftiga, vilket stör den process man vill studera.
– Forskarna vid University of California har genom att kombinera HoloMonitor-teknik med datorinlärning visat att det är möjligt att bestämma celldelningsstadier utan fluorescerande färgämnen. På så sätt har de tagit fram en metod att studera den celldelningsprocess som är fullkomligt central för cancerforskningen utan att påverka den.
Hur många vetenskapliga artiklar har nu publicerats med referenser till PHI:s teknik?
– Ett 80-tal, varav 27 artiklar har publicerats sedan årsskiftet.
Hur många instrument används “skarpt” ute i forskarvärlden, och hur ser den geografiska spridningen för era installationer ut?
– Ett 100-tal, vilket nu avspeglas i mängden publikationer. Instrument är i drift i bl.a. Japan, Kina, Australien, Europa och i USA naturligtvis.
PHI har en minst sagt ambitiös agenda, där ni avser att etablera era produkter och er teknologiplattform inom ett flertal vetenskapliga områden, t.ex. inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Inom vilket område går etableringen snabbast framåt?
– Cancerforskningen dominerar. Områdena överlappar dock. T.ex. använder cancerforskningen toxikologiska studier för att bestämma effekten av cellgifter.
Att allt fler forskare använder och refererar till er teknik bidrar till en gradvis ökande acceptans. Men var, eller kanske när, ser du den kritiska gränsen för att HoloMonitor ska bli en mer integrerad del av läkemedelsutvecklingen globalt?
– Vi har redan kunder inom läkemedelsindustrin som använder HoloMonitor inom den tidiga prekliniska forskningen. Våra kunders publikationer visar på den potential tekniken har och vilka resultat man kan förvänta sig. Läkemedelsindustrin tittar dock inte bara på vilken data en metod kan ge; effektiviteten och tiden fram till resultat är viktigare än för den akademiska forskningen. Vår satsning på mjukvaruutveckling syftar bl.a. till att nå denna målgrupp i allt högre utsträckning.
Ni är ju inte helt ensamma på marknaden för cytometri. Hur ser du på konkurrensen, i ett bredare perspektiv?
– För en utomstående kan det tyckas märkligt att forskningen först på senare år har börjat studera livets byggsten, cellen, levande. Innan Essen BioScience lanserade IncuCyte fanns det inga kommersiella mikroskop som kunde placeras i den cellinkubator där laboratorieodlade celler odlas. Detta innebar att endast de mest hängivna forskarna övervann svårigheterna med att filma och visuellt observera levande celler. (Läs mer om detta: Cellular imaging: Taking a long, hard look, Nature 2010).
– HoloMonitor tar nästa steg i denna utveckling genom att även göra det möjligt att kvantifiera levande och opåverkade celler på individnivå, vilket inte är möjligt med konventionella metoder.
Vilka är de mest unika fördelarna med er teknik kontra er längst komna konkurrent på marknaden – och vilket bolag är det ni “måste” slå, enligt dig?
– Essen BioScience som jag nämnde tidigare. Vi ser dock det mer som att Essen plogar åt oss. Deras framgång har lett till att cellbiologer i ökande grad ser fördelarna med att filma levande celler i den inkubatormiljö cellerna odlas. IncuCyte från Essen och andra instrument har dock begränsningar. T.ex. krävs fluorescerande färgämnen för att studera enskilda celler. Med vår holografiska teknik tar vi som sagt nästa utvecklingssteg genom att göra det möjligt att studera enskilda celler utan att påverka dessa. Till exempel vet forskningen idag att cancer sprids av ett fåtal enskilda så kallade cancerstamceller. Dessa försvinner i mängden då cancerceller analyseras på populationsnivå med konventionell teknik, vilket inte är fallet då vår HoloMonitor-teknik används.
Hur tar ni höjd utvecklingsmässigt för att möta eventuell hot mot ert grundteknikområde?
– Samarbetet med Judson Lab och andra spetsforskare syftar just till att vidareutveckla tekniken. HoloMonitor-tekniken erbjuder en bred plattform av möjligheter som vi utvärderar tillsammans med forskningscentrum, som t.ex. Judson Lab vid University of California. Vi vidareutvecklar sedan de vetenskapliga tillämpningar som är mest intressanta ur ett marknadsperspektiv, och gör dem enkla, repeterbara och tidseffektiva att använda.
Sartorius förvärvade för inte så länge sedan just Essen BioScience i en jätteaffär som både visar på synergin mellan läkemedelsforskning och labbverksamhet, och storbolagens vilja att öka sin konkurrenskraft genom förvärv av mindre innovativa bolag. Er uttalade strategi är att bli uppköpta. Hur ser du på chanserna att PHI kommer att ingå en liknande affär som Essen?
– Jag vill inte spekulera i detta av förklarliga skäl.
Om vi bortser från en ren uppköpsaffär, var ser du PHI:s främsta inkomstkällor inom fem år? Är det mjukvara och uppgraderingar till befintliga kunder, enklare och billigare applikationer för en vidare krets av slutkonsumenter, eller är det mer avancerade instrument för spetsforskning?
– Då vi både kan filma, mäta och följa individuella celler och cellrörelser finns en lång rad kommersiellt intressanta tillämpningar som kan vidareutvecklas. Tillsammans med de spetsforskare vi samarbetar med kommer vi fortsatt ta fram vetenskapligt intressanta applikationer för en bredare kundgrupp.
Ni lanserade nyligen “Wound Healing Assay”, kan du berätta kort vilken roll detta och andra eventuella liknande framtida lanseringar har i ert affärsupplägg?
– Wound healing assays används för att studera cellrörelser. I likhet med celldelning är denna process viktig för att förstå mekanismerna bakom cancer. Cellers rörelser och förflyttning är avgörande för spridning av tumörer. Med vår Wound Healing Assay erbjuder vi en skräddarsydd och enkel lösning för kunder som hittills arbetat manuellt för att studera cellrörelser, vilket är användarberoende och tidskrävande. Särskilt positiv feedback har vi fått på den snabba analysen. I stället för att manuellt övervaka försöket och analysera datan gör HoloMonitor stora delar av arbetet.
Investerare med viss vana att bedöma bolag som befinner sig i olika faser inom läkemedelsutveckling kan ofta identifiera de olika värdehöjande “kliv” ett bolag tar i utvecklingen och kanske också anpassa sin investeringshorisont därefter. Men hur bör man bedöma ett medicinteknikbolag som PHI, i jämförelse? 
– Varje vetenskaplig artikel som våra kunder publicerar är ett värdehöjande kliv, inte minst artikeln av forskarna vid University of California. Ett av skälen till att läkemedelsutveckling är riskfyllt är användningen av de giftiga färgämnena som i värsta fall kan leda till vilseledande prekliniska resultat. Detta vet forskarna och är bakgrunden till att forskarna vid University of California under lång tid har arbetat med att visa att det med HoloMonitor går att mäta cellegenskaper utan dessa giftiga färgämnen.
Så, lite mer rättframt uttryckt: När ska man investera, och när ska man göra exit i ett bolag som Phase Holographic Imaging?
– Det kan jag inte svara på. Det beror helt på den enskildes investeringshorisont.
Avslutningsvis, vad hoppas du mest på att PHI som bolag kommer att uppnå under 2018?
– Naturligtvis en stadigt ökande kvalitativ försäljning. Jag vill understryka kvalitativ. Sålda produkter som inte används, eller servicekrävande specialanpassningar för att få ordern kan lätt bli en smärtsam belastning. För att nå volym och god lönsamhet är det viktigt att varje försäljning ökar möjligheterna att sälja fler produkter.
Läs också: Phase Holographics nylansering förenklar studier av metastaserande cancerceller
Samt: Phase Holographics konkurrent uppköpt för 2,8 miljarder
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev