Home Nyheter DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbetet

DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbetet

DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbetet

4 oktober, 2017

DexTech Medical har intensifierat arbetet för att identifiera en lämplig samarbetspartner att licensiera ut sin läkemedelskandidat OsteoDex till. OsteDex utvecklas för behandling av avancerad prostatacancer, och hittills har lovande resultat pekat på hög tolererbarhet, få biverkningar och inte minst en tydlig bromsverkan på processen i skelettet. För att kartlägga möjliga samarbetspartners har DexTech anlitat EY, en av världens största aktörer inom finansiella tjänster med global räckvidd.
Den 20 september meddelade DexTech Medical att man har tecknat ett avtal med EY Corporate Finance för att identifiera möjliga licenstagare av bolagets forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex, bolagets läkemedelskandidat mot avancerad prostatacancer, s.k. CRPC eller kastrationsresistent prostatacancer. BioStock kontaktade DexTechs vd Anders R Holmberg för att få veta mer om samarbetet med EY, som har en global organisation och ett starkt varumärke, men också sektorspecialiserade team av medarbetare med fokus på Life Science.
OsteoDex fas IIb-studie bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland och går under hösten in i slutfas. Delresultaten har visat sig mycket lovande och att ta hjälp av EY med dess globala täckning mot potentiella intressenter, ser på pappret ut som en vältajmad åtgärd.

»Vi är mycket nöjda med att ha avtalat EY och har en stark tilltro till deras möjligheter att finna rätt intressenter«
– vd Anders R Holmberg

Det mest intressanta med OsteoDex, en av bolagets fyra läkemedelskandidater, till skillnad från exempelvis andra cytostatika, är att den visat sig ha få och lindriga biverkningar, vilket är mycket viktigt då de patienter som lider av CRPC (kastrationsresistent prostatacancer) ofta är sköra och känsliga för behandlingsbiverkningar. DexTechs prekliniska studier har även tydligt visat att OsteoDex har potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Utöver detta har man dessutom kunnat se indikationer på att kandidaten ger upphov till en betydande aktivitet mot tumörer i mjukdelar, trots att tumörer i skelettet är en primär target.

»OsteoDex kan bli ett viktigt komplement till befintliga läkemedel, och vår substans kan även visa sig ha en synergistisk effekt tillsammans med vissa av dessa befintliga behandlingsalternativ« – vd Anders R Holmberg

Tidigt i studien, som utförs i fyra nordiska länder, har man kunnat se en trend som visar att patienternas värden som speglar sjukdomsförloppet i skelettet bibehålls normala eller i de fall de är abnormala successivt normaliseras. Så sent som den 17 aug kunde bolaget meddela delresultat från fas IIb-studien som visar en bestående och förstärkt positiv trend avseende patienternas benmarkörer. Studien bedöms vara färdigrekryterad i december, med fortsatt fullgott finansiellt budgetläge.
Marknadspotential CRPC
Marknaden för läkemedel mot prostatacancer spås växa kraftigt de närmaste åren. Enligt en prognos från GlobalData förutspås marknadsvärdet för prostatacancer på de nio största marknaderna öka från 2,6 miljarder USD till 8,3 miljarder USD mellan åren 2013 och 2023. Den årliga tillväxten beräknas till 12,4 procent.
Licensaffärer och uppköp
Brittiska Abzena licensierade nyligen sina prostata-specifika membranantigen (PSMA)-antikroppar till australieniska Telix Pharmaceuticals i en affär som kan bli värd uppemot 65 miljoner dollar. Affären ger Telix ensamrätt att använda antikropparna för att styra radioaktiva substanser till tumörer, ett koncept som liknar OsteoDex ”målstyrda” verkningsmekanism. Även DexTech har, med hjälp av bolagets teknologiplattform GuaDex utvecklat en ny PSMA-bindande förening, med unika egenskaper i det att den har multipla PSMA-bindande delar samt kan bära större last av celldödande substanser än vad som varit möjligt med hittills framställda PSMA-specifika molekyler.
Tidigare i år förvärvade taiwanesiska OBI Pharma läkemedelskandidaten TH-3424 från Threshold Pharmaceuticals som en potentiell behandling av cancerformer som överuttrycker enzymet AKR1C3, en nyhet som är intressant i relation till DexTech Pharma eftrsom AKR1C3 är adaptivt uppreglerad som svar på kastration, vilket gör att OBI har dragit den logiska slutsatsen att CRPC utgör en annan ouppfylld behovspopulation där läkemedelskandidaten borde testas. Även om de verksamma substanserna i de två bolagens läkemedelskandidater inte är direkt jämförbara, visar affären att det affärsmässiga intresse alltjämt är starkt inom denna sjukdomsindikation, och även det fortsatt stora behovet av att sätta fler effektiva behandlingsmetoder på marknaden.
Drömaffären Algeta – med kopplingar till DexTech
I november 2013 la den tyska läkemedelskoncernen Bayer ett bud värt 2,4 miljarder dollar på det norska prostatacancerbolaget Algeta. Tillsammans med Bayer hade Algeta utvecklat Xofigo, ett läkemedel för behandling av svår prostatacancer. En månad senare var affären klar och prislappen hade då efter viss budstrid ökat väsentligt till 2,9 miljarder dollar eller 26 miljarder svenska kronor. En av ingenjörerna bakom de kliniska studierna med Xofigo var Sten Nilsson – professor i onkologi samt styrelseledamot och medgrundare till just DexTech Medical. Anders R Holmberg, vd för DexTech menar att det finns tydliga paralleller mellan Algeta och DexTech. En länk till mer läsning om detta återfinns nedan.
Utlicensieringsarbetet förstärks i EY-samarbetet
Normalt sett träffar mindre bolag i första hand potentiella tagare av en licens på partneringkonferenser där man bokar in en lång rad möten, om intresse finns, med större läkemedelsbolag för att sondera möjligheterna till samarbete. Från att en första kontakt tas till att ett avtal kan signeras är – om det alls inträffar – en process som lätt kan ta upp till ett år eller mer.
Att DexTech Medical nu har valt att växla upp detta arbete med EY är därför positivt och kan kapa både tid och kostnader, då identifieringen av licenspartners ofta är en betungande aktivitet för små bolag med huvudsakligen virtuell organisation. Huruvida licensarbetet kommer bära frukt snabbare, är förstås vanskligt att sia om i förväg, men det är BioStocks bedömning att DexTech och OsteoDex nu har en större chans till en bättre exponeringsmöjlighet, jämfört med att detta arbete enbart skulle bedrivas in-house.
I en tidigare intervju med BioStock har vd Anders R Holmberg sagt att DexTechs generella krav är att en framtida partner skall ha de resurser och den målmedvetenhet och vilja att prioritera som krävs för att utveckla OsteoDex vidare till konkret patientnytta, d.v.s. till ett för indikationen godkänt läkemedel. BioStock kontaktade bolaget för att följa upp hur licensarbetet fortlöper.

Anders R Holmberg, vd DexTech Medical
Anders R Holmberg, vd DexTech Medical.

Anders R Holmberg, vd DexTech Medical, det kanske inte är solklart för alla varför man söker licenstagare till en som man själv betraktar det, banbrytande teknik. Vilka är de viktigaste orsakerna till att ni väljer licensspåret för era läkemedelskandidater?
– Det gör vi, i likhet med de flesta andra mindre bolag i branschen, eftersom DexTech helt enkelt inte har nödvändiga resurser för att ta en kandidat vidare igenom fas III, där ett betydligt större patientunderlag vanligtvis krävs och där kostnaderna därmed ökar betänkligt.
Vilka specifika vinster ser du med att anlita EY för uppdraget att identifiera lämpliga licenspartners, är det enbart tid och pengar eller finns även andra orsaker till att ni inte gör detta arbete helt i egen regi?
– Jag tror att man gör bäst i att koncentrera sig på sin egen expertis och göra det man kan bäst. Utlicensisering är ett alldeles eget specialistområde och med full respekt för det har vi anlitat EY som vi vet har både den nödvändiga expertisen och en stark global närvaro.
Ni går nu mot slutfasen i den viktiga pågående fas II-studien med OsteoDex i prostatacancer där metastaser har spritt sig till skelettet. Om du jämför er läkemedelskandidat med andra i samma utvecklingsskede och mot samma indikation, hur utmärker sig OsteoDex?
– Min bedömning är att OsteoDex har flera utmärkande egenskaper. Som läkemedelskandidat för behandling av en svår sjukdom som CRPC har osteodex till exempel få och lindriga biverkningar, vilket är en i sammanhanget viktig egenskap. Dess påvisade effekt på processen i skelettet som vi sett i våra studier så här långt är givetvis högintressant. Dessutom har vår kandidat en jämförelsevis mycket konkurrenskraftig tillverkningskostnad, speciellt ställt i relation till olika biologiska läkemedel som ofta är mycket komplicerade och dyra att tillverka.
Vilka egenskaper tror du att en licenstagare specifikt letar efter när de väljer att gå in i ett licensavtal inom CRPC?
– De viktigaste egenskaperna är utan tvekan att läkemedelskandidaten har en signifikant effekt på sjukdomen, i kombination med låg toxicitet och en rimlig biverkansprofil, så där anser jag att vi har ett gott utgångsläge.
Licensförhandlingar kan vara en långdragen process från start till mål. Hur ser du på tidsramarna för ert licensarbete?
– Med en partner som EY följer globala “ingångar ” till i sammanhanget relevanta och viktiga bolag, vilket jag tror ger oss förutsättningar att arbeta effektivt med licensieringsarbetet på flera fronter. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis går att påskynda processen, kvarnarna mal ofta långsamt i organisationerna hos de stora aktörerna och det får man anpassa sig till.
Slutligen, vad kan du berätta om status i bolagets övriga projekt som ingår i DexTechs tillgångsportfölj?
– Utan att kunna gå in närmare på några specifika detaljer i nuläget kan jag säga att forsknings- och utvecklingsarbetet fortlöper kontinuerligt och oförtrutet, hela tiden med avsikten att skapa ytterligare mervärden i bolaget och för våra aktieägare.
Läs mer: ”Det finns tydliga paralleller mellan DexTech Medical och Algeta”
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev