Home Nyheter "Det finns tydliga paralleller mellan DexTech Medical och Algeta"

"Det finns tydliga paralleller mellan DexTech Medical och Algeta"

The founders of DexTech Medical. Prof. Sten Nilsson (l) and Anders R Holmberg (r), CEO

"Det finns tydliga paralleller mellan DexTech Medical och Algeta"

31 januari, 2017

I november 2013 la den tyska läkemedelskoncernen Bayer ett bud värt 2,4 miljarder dollar på det norska prostatacancerbolaget Algeta. Tillsammans med Bayer hade Algeta utvecklat Xofigo, ett läkemedel för behandling av svår prostatacancer. En månad senare var affären klar och prislappen hade då efter viss budstrid ökat väsentligt till 2,9 miljarder dollar eller 26 miljarder svenska kronor. En av ingenjörerna bakom de kliniska studierna med Xofigo var Sten Nilsson – professor i onkologi samt styrelseledamot och medgrundare till svenska DexTech Medical, vars förarbete lade själva grunden för jätteaffären mellan Algeta och Bayer. Tillsammans med honom hoppas nu DexTechs vd Anders R Holmberg att man ska kunna göra om Algetas resa med läkemedelskandidaten OsteoDex, även den med inriktning mot kastrationsresistent prostatacancer. BioStock fick en pratstund med Anders R Holmberg om framtidsutsikterna för OsteoDex och professor Nilssons betydelse för chanserna till framgång. 
Anders R Holmberg, vd för DexTech Medical – både du och din kollega och medgrundare, professor Sten Nilsson har drygt 30 års erfarenhet av bl.a. klinisk läkemedelsutveckling, prof. Nilsson dessutom med den unika meriten att ha varit med och utvecklat ett läkemedel som såldes för 26 miljarder kronor. Vilken betydelse har det för DexTech som utvecklar OsteoDex mot samma sjukdomsindikation – och kan du dra några paralleller mellan Algeta och DexTech?
– Det finns tydliga paralleller. Ursprunget till båda företagen är forskargrupper som är verksamma inom klinisk onkologi och translationell forskning. Sten Nilsson är en stor tillgång för DexTech på många sätt genom sin position som styrelseledamot, även om han inte är inblandad i den dagliga verksamheten. Han är ju framförallt verksam som professor och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. Genom sin profession har Sten daglig kontakt med den kliniska verkligheten för prostatapatienter. Som du nämnde har han ju även stor erfarenhet av kliniska studier med nya läkemedel. När det gäller OsteoDex så är det främst det kliniska behovet av nya läkemedel som har styrt designen av såväl de verksamma substanserna som de kliniska studierna. DexTechs studieupplägg baseras också i betydande utsträckning på erfarenheterna från utvecklingen av Xofigo, vilket ytterligare markerar parallellerna mellan de bägge företagen.
Dextech Medical är specialiserat på urologisk onkologi, ett område som omfattar både prostatacancer, blåscancer och njurcancer. Hur intressanta är dessa sjukdomsindikationer för de större läkemedelsbolagen, om vi tänker ur perspektivet samarbeten, licensaffärer och uppköp?
– Vårt huvudsakliga fokus är prostatacancer, och eftersom det idag är den allra vanligaste cancerformen hos män i västvärlden är det en sjukdomsindikation som kan sägas vara av främsta intresse för uppköp/licensaffärer.  
DexTech har en uttalad målsättning att efter genomförd fas II-studie utlicensiera sina respektive läkemedelskandidater. Vilka rimliga tidsperspektiv ser du för detta när det gäller OsteoDex?
– Den pågående fas IIb-studie vi för närvarande genomför vid flera kliniker både i Sverige och internationellt går framåt enligt våra planer. Jag kan dock inte gå in närmare på några detaljer i detta forum, utan kommer att via gängse kanaler för sådan information att regelbundet uppdatera aktieägare och marknad om hur studien fortskrider, samt även delge anmärkningsvärda delresultat, vilket närmast bör kunna ske under Q1 2017.
Bayers köp av Algeta är i sammanhanget en mycket intressant referensaffär. DexTech å sin sida har redan sekretessavtal på plats med flera stora aktörer inför kliniska effektdata, som i sig förhoppningsvis kan leda till djupare samverkan. Men vad innebär dessa sekretessavtal i praktiken?
– De stora aktörerna håller sig som regel väl uppdaterade avseende de mindre bolagens pågående utveckling av nya läkemedel på de områden man är intresserade av att förstärka eller förnya sin egen projektpipeline inom. Tecknande av sekretessavtal är ett slags kvitto på att vår substans redan har väckt ett intresse hos presumtiva licenstagare och underlättar samtidigt för kommande diskussioner  genom att rätt “kontaktvägar” redan är etablerade.
OsteoDex har visat sig ha en potent tumörcellsdödande effekt dels vid prostatacancer, men också vid bröstcancer samt vid den vanligaste formen av cancer i lungorna; icke småcellig lungcancer. Det är tre stora globala folksjukdomar som skördar åtskilliga liv varje år. Vilka är de mest lovande resultat ni har sett i respektive studier, som du vill framhålla? 
– Det mest intressanta i sammanhanget är nog att OsteoDex verkningsmekanism förefaller att fungera ungefär likartat på dessa cancerformer samt att även att tumörer i mjukdelar kan behandlas, d.v.s. detta trots att OsteoDex de facto har skelettmetastaser som target. Det tycker jag är väldigt spännande.
DexTechs huvudindikation är alltså svår prostatacancer, den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden, varav cirka 25 procent utvecklar obotlig kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. Hur skiljer sig verkningsmekanismen åt mellan er kandidat, både vad gäller effekt och biverkningar, jämfört med befintliga behandlingsalternativ?
– Skelettmetastaser ses redan tidigt i sjukdomsförloppet hos ungefär 90 procent av de patienter som utvecklat CRPC. Det är därför angeläget att vi så tidigt som möjligt effektivt ska kunna bromsa sjukdomen i skelettet. Våra prekliniska data visar att OsteoDex, till skillnad från hormonellt aktiva läkemedel, har en uttalat celldödande effekt vilket vi ser som en fördel. Samtidigt är bieffekterna, i jämförelse med gängse cytostatika, relativt få och lindriga. Verkningsmekanismen är snarlik den som ses vid Xofigo, d.v.s. målspecifik behandling av skelettmetastaser, men handhavandet underlättas av att OsteoDex är icke-radioaktiv. Det är viktigt att framhålla att flertalet av de nya läkemedlen inte jämförts ”head-to-head” mot varandra och att vi naturligtvis inte vet idag om OsteoDex kommer att visa sig lika bra som, eller bättre än, övriga läkemedel. Det vi emellertid, som tidigare nämnts, känner oss relativt säkra på är att inget av de nya läkemedlen har förmåga att på egen hand bota sjukdomen och att detta är huvudorsaken till att vi behöver ta fram nya och kompletterande läkemedel vid CRPC. 
Vart och ett av de godkända läkemedel mot CRPC som idag finns på marknaden har, eller förväntas uppnå, en försäljning på minst 1 miljard USD årligen. Vilka egenskaper hos en läkemedelskandidat för CRPC är mest eftertraktade för de stora läkemedelsbolagen, när det gäller att inlicensiera eller köpa tekniken, enligt din mening?
– Under förutsättning att vi kan påvisa en god klinisk effekt bör OsteoDex vara attraktiv ur flera synvinklar: Bieffekterna är få och lindriga, vilket exempelvis är viktigt vid kombinationsbehandling med andra befintliga läkemedel. Produktionen är förhållandevis okomplicerad och kostnadseffektiv och substansen lämpar sig också väl för hantering i stora kvantiteter.
Kastrationsresistent prostatacancer sprids nästan alltid utanför själva prostatan och bildar metastaser som påverkar patientens överlevnad och livskvalitet kraftigt. Ni hoppas nu att OsteoDex kan behandla sjukdomen och förlänga livslängden. Vad räknas som en framgång i antal överlevnadsmånader räknat?
– Modern cancerbehandling har de senaste åren baserats på ”de små stegens revolution”, d.v.s. att nya läkemedel och läkemedelskombinationer ger god bromsande effekt. Denna effekt mäts ofta i större randomiserade studier som överlevnadsvinst. De flesta nya läkemedlen vid CRPC ger en medianöverlevnadsvinst i storleksordningen 3-6 månader. Detta kan vid en första anblick te sig som en ringa effekt. Men det är viktigt att känna till att denna sjukdom, som tidigare haft endast något års förväntad överlevnad, nu med de nya läkemedlen alltmer kommit att bli en sjukdom som man kan leva med under flera år och med bättre livskvalitet än någonsin tidigare. Det är också viktigt att poängtera att 3-6 månader är ett medianvärde – vissa patienter kan få en effekt som är betydligt längre än så.
I mars förra året kunde Bayer presentera nya fas I/II-data för Xofigo vid CRPC, vilken visade att sjukdomsprogressen i skelettet stoppades. Vilken roll tror du att OsteoDex kan spela i konkurrensen – eller samarbetet – med storsäljande läkemedel som Zytiga, Xofigo och Xtandi när det gäller att ge överlevnadsfördelar för män med benvävnadsmetastaser som härrör från hormonresistent prostatacancer?
– Vi tror att OsteoDex kan spela en betydande roll – just samverkan med befintliga läkemedel är en mycket intressant och för OsteoDex ännu outforskad aspekt. Vi vet redan att OsteoDex ensamt är mycket potent när det gäller att bromsa skelettnedbrytningen i kombination med en stark direkt tumörtoxisk effekt.
Ur ett investerarperspektiv har marknaden haft en rätt njugg inställning till DexTechs aktie sedan toppnoteringen i början på 2015, efter vilket börsvärdet har mer än halverats trots att ni i princip har arbetat på enligt plan. Anser du att bolaget har gått under radarn hos investerarna, och i så fall, blir 2017 året när det vänder? En naturlig följdfråga är förstås också om ledningen känner oro över utvecklingen?
– Jag tror inte man skall snegla alltför mycket på aktiekursen som ju kan påverkas av många faktorer, relevanta såväl som irrelevanta, utan jobba på och uppfylla vad man föresatt sig att man skall göra. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete vi gör, och vi kan bara fortsätta med det och med att ge korrekt information och därmed så småningom hamna på radarskärmen som ett intressant investeringsalternativ. Trots att jag ju är partisk, känner jag mig mycket trygg i att aktien har en betydande så kallad uppsida.
Slutligen, vad händer just nu i bolaget?
– Vi kraftsamlar nu kring vår fas IIb-studie samt den fortsatta utvecklingen av våra FoU-projekt, bl.a. vårt koncept för PSMA-targeting (Prostata Specifikt Membran Antigen) samt utvärdering av de anti-mikroba effekterna av vår läkemedelskandidat CatDex, avslutar Anders R Holmberg, vd DexTech Medical. 
Om prostatacancer
Antalet diagnostiserade prostatacancerfall har ökat kraftigt de senaste 35 åren, och bara i Sverige upptäcks cirka 10 000 nya fall årligen, varav ungefär en fjärdedel av de drabbade avlider. Omkring 1,75 miljoner män uppskattas lida av prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. I USA räknade man med ca 220 000 nya fall under 2015, och där anges prostatacancer som den näst vanligaste av alla cancerdödsorsaker – endast lungcancer dödar fler amerikanska män.
Den kommersiella potentialen inom prostatacancer är stor. På topp 20-listan över de mest säljande cancerläkemedlen 2014 hade tre inriktning mot prostatacancer; Zytiga, Xtandi och Zoladex, samt ett mot skelettmetastaser, Xgeva. Tillsammans nådde dessa läkemedel över 50 miljarder SEK i årlig försäljning.
Marknadspotential prostatacancer
Enligt en prognos från GlobalData förutspås marknadsvärdet för prostatacancer på de nio största marknaderna öka från 2,6 miljarder USD till 8,3 miljarder USD mellan åren 2013 och 2023. Den årliga tillväxten beräknas till 12,4 procent.
Marknadspotential icke-småcellig lungcancer
Marknaden för icke-småcellig lungcancer är enligt analysinstitutet GBI Research enorm och förväntas växa ytterligare fram till år 2021. I deras senaste rapport kalkyleras ett ökande marknadsvärde från 6,9 miljarder USD år 2014 till 10,9 miljarder USD år 2021 enbart för marknaderna i USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan.
Marknadspotential bröstcancer
Enligt GBI Research kommer marknaden för bröstcancerläkemedel öka från 10,4 miljarder USD från 2014 till 17,2 miljarder USD år 2021 med en årlig tillväxttakt om 7,3 procent. Enligt en annan källa, Transparency Market Research, kan marknadsvärdet för bröstcancerläkemedel komma att öka med hela 58,3 procent mellan år 2015 och 2023.
Läs även: Även en blygsam marknadsandel skulle ge stora intäkter 
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev