Home Nyheter Annexin Pharmaceuticals avgående vd: »Det här bolaget och dess läkemedelskandidat är helt...

Annexin Pharmaceuticals avgående vd: »Det här bolaget och dess läkemedelskandidat är helt unika«

Annette Colin Lövgren, Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals avgående vd: »Det här bolaget och dess läkemedelskandidat är helt unika«

4 oktober, 2017

BioStock fångade Annette Colin Lövgren som fram tills gårdagens överraskande besked om att hon lämnar bolaget, har lett Annexin Pharmaceuticals framgångsrikt sedan sommaren 2016. Bolaget noterades på Nasdaq First North i april och fick då en motig start – handeln inleddes med ett kraftigt ras som resulterade i nära en halvering jämfört med noteringskursen. En positiv vändning har dock kunnat skönjas efter flera starka nyheter från bolaget den senaste tiden. Tisdagens nyhet om att Annette Colin Lövgren valt att avgå som vd kom därför som något av en kalldusch för marknaden, som handlat ned bolagets aktie med cirka 15 procent efter beskedet.
Annette Colin Lövgren, du lämnade in din avskedsansökan igår, kan du säga något om bakgrunden till ditt beslut?

– Det har varit otroligt inspirerande att leda Annexin Pharmaceuticals och utvecklingen av vår banbrytande läkemedelskandidat ANXV vidare mot marknaden. Jag bedömer dock att mina förutsättningar att bidra till den fortsatta värdeutvecklingen i bolaget framledes kan komma att begränsas då det inte råder samsyn mellan mig och några av aktieägarna och jag har därför beslutat mig för att gå vidare.  Jag är mycket glad att haft förmånen att jobba med ett fantastiskt team, många engagerade aktieägare samt haft ett starkt stöd och mycket bra samarbete med den nyligen avgående styrelsen.

Har beslutet något att göra med att din syn på Annexin Pharmaceuticals möjligheter till framgång har förändrats på något sätt

– Absolut inte. Det här bolaget och dess läkemedelskandidat är helt unika och banbrytande som jag ser det.

Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten ANNXV, som är baserad på rekombinant humant Annexin A5. Vad innebär det och vad anser du gör Annexin A5 till ett så tacksamt utvecklingsområde?

– Annexin A5 är ett humant protein som vi alla har naturligt i våra celler, vars uppgift är att skydda och reparera cellerna. Med “rekombinant” menas att ett DNA som kodar för ett speciellt protein, exempelvis Annexin A5, förs in i t.ex. levande E.coli-celler som sedan producerar det eftersökta proteinet. Detta kallas rekombinant protein, som sedan renas fram och kan användas som läkemedel. Framställningen är komplicerad och dyr, vilket leder till att den här typen av läkemedel ofta får en hög prissättning.

– Det är ett väldigt spännande protein inte minst eftersom det uppvisar flera anmärkningsvärda behandlingsmekanismer. Dels hittar det snabbt skadade och döende celler och kan återsluta det skadade cellmembranet, dels lugnar det ner ett överaktivt immunförsvar inne i blodkärlen vilket leder till en anti-inflammatorisk effekt. Annexin A5 har med andra ord en tvåstegseffekt: först omedelbart reparerande och därefter långsiktigt anti-inflammatorisk på skadade celler, speciellt i våra blodkärl och hjärtat.

»Hjärt-och kärlsjukdomar, det område vi primärt verkar inom, är enormt stort och är dessutom förknippat med den högsta dödligheten i världen. På så sätt är det ett tacksamt utvecklingsområde – med en fungerande läkemedelskandidat kan detta bli hur stort som helst.«

– Flera in vitro- och in vivo-studier i sjukdomsmodeller och hjärtkärlpatienter visar att när Annexin A5 injiceras hittar det skadade cellytor genast och bygger en sorts sköld på cellytan inom några sekunder och förblir bundet under några timmar. Brist på Annexin A5 bidrar  bland annat till sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och perifer artärsjukdom i benen, men även mer sällsynta tillstånd såsom central retinal venocklusion (CRVO) eller sicklecellanemi (SCD). Och det är just här de prekliniska studierna med ANXV visar önskad effekt. Hjärt-och kärlsjukdomar, det område vi primärt verkar inom, är enormt stort och är dessutom förknippat med den högsta dödligheten i världen. På så sätt är det ett tacksamt utvecklingsområde – med en fungerande läkemedelskandidat kan detta bli hur stort som helst.

För 13 år sedan gjordes upptäckten att Annexin A5 hade effekt på den inflammatoriska komponenten i samband med åderförkalkning i blodkärl. Så sent som i augusti i år presenterade Novartis banbrytande resultat som på ett direkt sätt kan få betydelse för Annexin Pharmaceuticals. Kan du berätta något om denna spännande koppling?

– Läkemedelsindustrin har länge provat olika behandlingar mot inflammation utan framgång, vilket gjort att det från ett industriellt perspektiv har ansetts vara ett riskabelt fält. Detta ser dock ut att helt kunna ändras nu. Bakgrunden är att Novartis för flera år sedan utvecklade en monoklonal antikropp mot inflammationsämnet interleukin-1 kallad Canakinumab (Ilaris) för behandling av reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit. Den har dock haft svårt att hävda sig mot andra biologiska terapier, t.ex. TNF-hämmare som varit enormt framgångsrika.
Så i augusti gick Novartis ut med ett pressmeddelande om att Canakinumab har en positiv förebyggande effekt hos patienter med förhöjd risk att få stroke och hjärtinfarkt.

– Detaljerna i studien presenterades vid European Society of Cardiology Congress i Barcelona och har även publicerats i New England Journal of Medicine. Där framgick det att inflammation, som är en av kroppens naturliga reaktioner på infektion eller skada, också spelar en stor roll och är orsak till hjärtattacker och stroke. Forskare har sagt att upptäckten innebär ”en ny era av terapi” som fungerar på ett helt annat sätt än konventionell behandling. Förutom att minska risken för hjärtinfarkt med en fjärdedel, halverade läkemedlet även risken att dö av cancer samt skyddade mot gikt och artrit.

»Novartis resultat kan öppna upp för en mycket stor utveckling och starkt ökat intresse för hela detta stora terapiområde.«

– Novartis resultat kan öppna upp för en mycket stor utveckling och starkt ökat intresse för hela detta stora terapiområde. Detta är en möjlighet för Annexin Pharmaceuticals att presentera hjärt-kärlsjukdom som en stor och viktig indikation, vilket hela tiden varit tanken bakom forskningen efter upptäckten 2004 att Annexin A5 hade effekt på den inflammatoriska komponenten i samband med åderförkalkning i blodkärl, vilket man kan säga är den spännande kopplingen.

– För att knyta ihop säcken så finns det nu än mer bevis på att det finns kandidater som fungerar mot inflammation, vilket industrin tidigare verkat gett upp hoppet om eftersom så många misslyckats. Novartis resultat bör leda till ökat intresse från Big Pharma att åter igen satsa på hjärtkärlsjukdom och inflammation/immunologi. Detta är mycket glädjande för Annexin Pharmaceuticals eftersom det är så få som verkar inom hjärt-och kärlsjukdomar i dag, särskilt eftersom vår läkemedelskandidats behandlingsmekanism är både reparerande och anti-inflammatorisk.

Annexin Pharmaceuticals börsnoterades mitt i en period med relativt många biotech-IPO:er och har likt flera andra bolag i sektorn haft en motig kursutveckling, som egentligen startade direkt efter noteringen. Var bolagets värdering för högt satt inför noteringen, eller hur tolkar du situationen?

– Noteringsdagen sjönk kursen med cirka 40 procent, vilket jag både hade och har svårt att se en logisk orsak till. Det är naturligtvis tufft att snabbt hämta upp ett sådant tapp, inte minst då man i ett forsknings- & utvecklingsbolag i tidig fas har ganska långa ledtider i det operativa arbetet. Under långa perioder finns det kanske inte så mycket att berätta om. Men vi har helt enkelt fortsatt jobba på operativt, under radarn.

»Noteringsdagen sjönk kursen med cirka 40 procent, vilket jag både hade och har svårt att se en logisk orsak till.«

– Vad gäller värderingen tycker jag personligen precis det motsatta, baserat på ett flertal parametrar. Först och främst hade bolaget vid den tidpunkten lyckats med att producera Annexin A5 i stor skala enligt GMP-krav. Då vet man med stor säkerhet att man kan producera GMP-batch för kliniskt bruk i människa och det är en extremt viktig parameter och milstolpe för den fortsatta utvecklingen. Utan den kan man inte gå in i klinik, d.v.s. använda läkemedelskandidaten i människa. Att klura ut hur man skall göra detta har tagit många år och krävt mycket kapital. För det andra används Annexin A5 i dag för diagnostik och har administrerats till cirka 450 patienter, visserligen modifierad och i låg dos, men det talar ändå för riskminimering. För det tredje finns det 20 prekliniska studier som visar på samma robusta och konsekventa terapeutiska egenskaper vid tillförande av Annexin A5 för flertalet indikationer.

– Med den potential som finns, och med den lägre risk kandidaten har för att den just är biologisk och tidigare har administrerats i människa, anser jag att värderingen är låg även i dag. Vi vet också att marknadspotentialen för ANXV är enorm för bolagets utvalda indikationer.

Marknaden reagerade också negativt på beskedet att ni stött på tekniska problem hos det kontraktslaboratorium som ansvarar för genomförandet av er säkerhetsstudie. Kan du berätta något om bakgrunden till detta och vilka faktiska effekter det kan få för projektet och bolagets tidsplanering?

– Det var de facto endast i en del av den totala säkerhetsstudien vi stötte på motstånd. Vad som hände var att vårt kontraktslaboratorium valde en infusionsteknik med implantering av infusionsportarna eftersom själva injiceringen pågår under en timme. I de flesta fall spolar man portarna med heparin, vilket man inte skall göra tillsammans med vår läkemedelskandidat utan här användes i stället koksaltlösning. Det är inte helt ovanligt och borde inte heller vara något problem. Dock har tekniska problem identifierats relaterat till den infusionsteknik som använts.

– Vi genomförde en oberoende revision och granskning för att utreda vad det egentliga problemet var så att inte samma misstag skulle kunna upprepas. Revisionen gav oss också svar på vilken infusionsteknik som i stället skall användas när man gör om denna del av studien.

»Inom läkemedelsutveckling stöter man på utmaningar hela tiden. Jag är glad för att vi nu vet vad problemet är och kan åtgärda det.«

– Det är självklart alltid tråkigt att bli försenade och såklart strävar man alltid efter att allt skall gå som på räls. Samtidigt måste man titta på den faktiska magnituden av de utmaningar man stöter på. Inom läkemedelsutveckling stöter man på utmaningar hela tiden. Jag är glad för att vi nu vet vad problemet är och kan åtgärda det.

Den sista tiden har ni presenterat flera positiva nyheter. Den 21 september meddelandes att Annexin Pharmaceuticals var först i världen att producera Annexin A5 i stor skala enligt GMP-krav för kliniskt bruk i människa. Kan du utveckla vad detta innebär och hur stort det är som bekräftelse för bolaget?

– Det är enormt stort. Tänk dig själv, att ingen annan i hela världen har gjort detta tidigare och att vi är ensamma om att ha den kompetensen. Det gör att vi mer eller mindre äger hela Annexin A5-marknaden eftersom vi är helt ensamma om att kunna producera den enligt GMP-krav i stor skala, vilket är en förutsättning för kommersialisering. Vi har även ansökt om patent för produktionen och den dag vi får det godkänt kommer ingen annan kunna producera Annexin A5 på det sätt som Annexin Pharmaceuticals gör. Nu innehåller patentet dock även hemligheter som gör att man – även om man har tillgång till patentet – inte kommer att kunna kopiera produktionsprocessen. Jag är mycket stolt över vad vårt team har uppnått. Alla har kämpat mycket hårt för att nå denna milstolpe, så en stor eloge till teamet.

Redan dagen efter kom nästa nyhet som ni kallade ett stort framsteg och en potentiell ”game changer”. Det handlade om att det första patientfallet med en så kallad ”loss of function” mutation i Annexin A5-genen och samtidigt allvarlig återkommande hjärt-och kärlsjukdom har identifierats. På vilket sätt kan detta bli en game changer?

– Det är en game changer eftersom en helt ny patientgrupp har identifierats som troligtvis kommer att visa sig vara en s.k. ”rare disease”-indikation. Detta bevisar att en väldigt väldefinierad sjukdomsbild är direkt kopplad till brist på Annexin A5.

Sedan börsnoteringen har bolaget även meddelat en del nyheter rörande IP-sidan, kan du berätta något om det och om hur man arbetar strategiskt för att stärka bolagets patentportföjl?

– Annexins fokus är på hjärt-och kärlsjukdomar samt produktion av Annexin A5. Strategin är att löpande förstärka patentportföljen samtidigt som vi bevakar vad som händer på detta område och opponera vid de tillfällen vi bedömer och anser det riktigt, och här har vi varit framgångsrika. Genom att bolaget redan nu har många och breda patent, förhindrar vi andra att använda Annexin A5 inom “vårt” terapiområde. Glädjande nog ser vi att Annexin A5 har potential som behandling även i andra terapiområden och då är strategin att ansöka om fler patent för att förstärka bolagets position ytterligare.

»Glädjande nog ser vi att Annexin A5 har potential som behandling även i andra terapiområden och då är strategin att ansöka om fler patent för att förstärka bolagets position ytterligare.«

– Under året har vi fått tre godkända patent och fler ligger på väntelistan; Restonos i Europa, avseende metoder för förebyggande eller behandling av återförträngning av blodkärl, Ischemiska hjärtsjukdomar i USA, avseende metoder för behandling av patienter samt Perfier artärsjukdom i USA, avseende metoder för behandling av patienter. Nyligen har vi också skickat in en ny patentansökan som är konfidentiell. Vår patentportfölj är omfattande och består i dagsläget av elva (11) patentfamiljer med s.k. divisionals, d.v.s. underpatent.

Hur ser bolagets planer ut för ögonsjukdomarna Central retinal venocklusion och Sicklecellsanemi, och vad säger era marknadsprognoser för dessa områden?

– Här är det viktigt att förstå att det inte handlar om att i första hand välja den indikation som har högst marknadspotential, för då hade vi valt hjärtinfarkt. Den tar dock väldigt lång tid då det krävs väldigt många patienter och därmed mycket kapital. Här är bolagets strategi istället att påvisa att kandidaten fungerar på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt som bara går. Anledningen är att om det visar sig att kandidaten fungerar på en indikation är det högst sannolikt att den fungerar på övriga också, eftersom dessa indikationer delar samma sjukdomsmekanism, d.v.s. skador och inflammation i kärlen.

– Vår plan är att först och främst göra proof-of-concept på central retinal venocklusion (CRVO) för att påvisa effektdata i patient, d.v.s. att vår läkemedelskandidat fungerar som tänkt. Anledningen till att vi valt CRVO framför sicklecellanemi (SCD) är att det anses lättare att få tillgång till patienter för CRVO än för SCD, då det är många bolag som just nu utför kliniska studier inom SCD, med helt andra typer av kandidater med andra verkningsmekanismer. Utöver det har SCD patienter pågående vaso-ocklusiva kriser (infarkter), vilket gör dessa studier svårare och mer tidskrävande att genomföra. Dock utesluter vi inte möjligheten att göra proof-of-concept på både CRVO och SCD i mån av kapital – men först och främst CRVO.

– Vi bedömer att vår marknadandel för Retinal venocklusion uppgår till ca 5 miljarder SEK, med 30 procent  i EU5, d.v.s. Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien och 15 procent i USA. För sicklecellanemi kalkylerar vi med ca 14 miljarder SEK med en marknadsandel på 40 procent av den totala marknaden i USA och EU5.

Ytterligare en ögonsjukdom som går att koppla till Annexin A5-genen är retinal venocklusion (RVO), vilket innebär en blockering av blodförsörjningen i artärerna på näthinnan. Hur fortskrider arbetet i denna indikation?

– Retinal venocklusion är en vanlig kärlsjukdom i näthinnan och en av de vanligaste orsakerna till synförlust över hela världen. Specifikt är det den näst vanligaste orsaken till blindhet av retinala vaskulära sjukdomar efter diabetisk retinopati. RVO klassificeras enligt var ocklusionen är belägen. Ocklusion av den centrala retinala venen vid nivån av den optiska nerven kallas central retinal venocklusion (CRVO).  Det finns ytterligare hemisfärisk retinal ven ocklusion (HRVO) samt bronkial retinal venocklusion (BRVO). Vi fokuserar på CRVO och att etablera proof-of-concept på denna indikation, dvs. påvisa effekt hos patienter.

– CRVO är en sk. särsjukdom, vilket gör det mer tids-och kostnadseffektivt för oss att välja den som första indikation att påvisa behandlingsmekanismen i. Just nu är arbetet igång med att designa och planera denna studie, även om fas I skall genomföras dessförinnan , men teamet jobbar hela tiden med att ligga i framkant och på det sättet riskminimera och säkerställa att allt görs på det mest tids-och kostnadseffektiva sätt som går. Vi gör löpande flertalet undersökningar och analyser och har haft och har kontakt med väldigt många CRO:s både i Europa och USA, där vi också gör besök vid deras kliniker där de helt enkelt visar oss kliniska studier som de tidigare utfört för att vi på så sätt ska kunna välja den bästa samarbetspartnern.

»Jag tycker att Annexin Pharmaceuticals redan nu har uppnått många viktiga milstolpar, skapat en stark kedja och krattat manegen för att dra detta vidare till något riktigt bra.«

Vad skulle du annars säga är det enskilt viktigaste som händer i bolaget just nu?

– Egentligen är allt viktigt, det är svårt att ange något enskilt eftersom allt hänger ihop för att kunna skapa stora värden i bolaget. Det är som en kedja, det blir inte bättre än den svagaste länken. Jag tycker att Annexin Pharmaceuticals redan nu har uppnått många viktiga milstolpar, skapat en stark kedja och krattat manegen för att dra detta vidare till något riktigt bra. Utöver det har vi har många pågående värdehöjande aktiviteter som jag har goda förhoppningar om kommer att ge utdelning.

Det måste kännas väldigt speciellt att lämna bolaget just i detta spännande skede – vill man inte vara med och skörda framgångarna av allt hårt arbete?

– Självklart är det så och detta var kanske inte vad jag hade tänkt mig, men som man säger: ”shit happens ”. Jag är dock både stolt och tillfreds med att det är krattat i manegen för min efterträdare. För mig är det extremt viktigt att jobba i rätt textur och känna fullt stöd och support för att jobba med glädje, engagemang och passion varje dag och leverera på toppnivå. När det börjar avta av olika skäl, då är det dags att gå vidare. Livet är för kort för att inte känna passion i jobbet varje dag.

Många utvecklingsbolag väljer ju att driva utvecklingen tills man har s.k. proof-of-concept, vilket brukar vara efter genomförd fas II-studier. I vilket skede är det läge för Annexin Pharmaceuticals att hitta en strategisk partner?

– Det mest logiska är det du just säger, efter proof-of-concept, då värdet på bolaget avsevärt ökar efter man påvisat effektdata. Det är heller ingen omöjlighet att göra en deal efter fas I med milestones, men det beror på vad en potentiell strategisk partner är beredd att betala både up-front och vid olika milestones, om det kommer att vara attraktivt eller inte.

Hur fortlöper arbetet i dagsläget med att sondera terrängen för framtida partnersamarbeten, har ni haft några konkreta kontakter med möjliga licenspartners eller tagare?

– Det har vi absolut haft, och har fortfarande. Vi har blivit kontaktade av både amerikanska och japanska Big Pharma-bolag. De är mycket intresserade men vill gärna se att vi först tar oss igenom säkerhetsstudierna och andra vill se effektdata i patient dvs. proof-of-concept, men alla vill att vi håller dem underrättade om vad som sker utvecklingsmässigt i bolaget.

»Vi har blivit kontaktade av både amerikanska och japanska Big Pharma-bolag.«

– Utöver det jobbar vi i en definierad process med vår amerikanska business developer för att hitta en strategisk partner. Arbetet påbörjades i början på sommaren, då vi startade  med att analysera marknaderna för retinal venocklusion (RVO) och sicklecellanemi (SCD) på djupet.  Vi har gjort ett gediget arbete  med att analysera marknaden för dessa indikationer och haft flera samtal med KOL (key opinon leaders) i både USA och Europa för att borra oss ner ordentligt i marknaderna.

– USA och Europa skiljer sig avsevärt inom Oftalmologin och det är mycket viktigt att förstå det och att tidigt prissätta läkemedelskandidaten utifrån marknaden och rådande ”health economics” på varje marknad. Vår utmaning är att prissätta på ett korrekt sätt utan att förstöra för någon av våra övriga indikationer såsom exempelvis hjärtinfarkt, som är en enorm marknad. Utmaningen ligger i att det är samma kandidat för alla indikationer, då det enda som skiljer sig åt kommer att vara koncentrationen.

– Vi har paketerat bolaget väl och även gjort en rNPV, risk-adjusted Net Present Value, dvs. en riskjusterat nuvärdes-värdering på dessa två indikationer, och därmed är vi mogna att möta och påbörja diskussioner med potentiella strategiska partners för just dessa indikationer. Vi är mycket nöjda med vad vi kommit fram till så här långt, och efter hand fortsätter vi med övriga indikationer.

Finns det någon specifik “drömpartner” som man från bolagets sida bedömer som extra lämplig för att vidareutveckla Annexin A5

– Det skulle vara Amgen, Regenoren och Novartis, i prioriterad ordning. De har alla framgångsrikt hjälpt patienter med rekombinanta humana proteiner och besitter både uthållighet och långsiktighet. Utöver det är de säkerligen bäst lämpade att kunna hantera flera indikationer, d.v.s. en effektiv label expansion.

Vilka potentiella värdehöjande aktiviteter finns på horisonten inom de kommande 6-12 månaderna, eller om man så vill – vilka triggers tycker du att man som investerare bör bevaka?

– Jag kan tyvärr inte gå in närmare på våra pågående värdehöjande aktiviteter utöver de jag redan nämnt. Både i min roll som VD och som aktieägare har jag sett på bolaget med ett långsiktigt perspektiv och vet att det som nu uträttas och en del aktiviteter under radarn kommer att visa sig längre fram, men man måste ha tålamod i läkemedelsutveckling. Det har bara gått fem månader sedan Annexin Pharmaceuticals noterades och mycket bra har skett i bolaget.

»Jag känner mig väldigt trygg i att det finns många fler indikationer där ANXV kommer att fungera.«

– Jag tycker man skall titta på potentialen, som är enorm, och det som talar för bolaget är också att vi har tagit oss igenom flera mycket viktiga och nödvändiga milstolpar för att överhuvudtaget kunna fortsätta utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat ANXV. Den är banbrytande på många sätt – dels för att den har en helt ny behandlingsmekanism, dels för att det är få förunnat att ha en kandidat som har potential inom flertalet indikationer. Jag känner mig väldigt trygg i att det finns många fler indikationer där ANXV kommer att fungera.

Läs även: Annexin Pharmaceuticals siktar på ”First-in-Class” med unik behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev