Home Nyheter DexTech Medical – finansiering av OsteoDex-studie är säkrad

DexTech Medical – finansiering av OsteoDex-studie är säkrad

DexTech Medical – finansiering av OsteoDex-studie är säkrad

29 augusti, 2016

DexTech Medical fick i början av mars klartecken från läkemedelsverket att påbörja sin fas II-studie med läkemedelskandidaten OsteoDex mot prostatacancer, den vanligaste formen av prostatacancer bland män i västvärlden. Bolagets målsättning är att utveckla ett målsökande och dubbelverkande läkemedel för att förlänga livet hos patienter som drabbas av CRPC, den allra svåraste typen av prostatacancer. För att finansiera slutförandet av den internationella kliniska fas IIb-studien, ett kapitalbehov som kommunicerats sedan länge, har man nu beslutat att genomföra en företrädesemission. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen. vilket innebär att finansieringen redan är säkrad.

DexTech är ett forskningsbolag specialiserat på urologisk onkologi, främst prostatacancer. Utifrån en egenutvecklad patenterad teknologiplattform har man utvecklat fyra läkemedelskandidater med patent/patentansökningar på flera nyckelmarknader. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. Under det andra kvartalet 2016 meddelade DexTech att bolagets beräknade finansieringsbehov framskjutits till hösten med anledning av att huvudkostnaderna för respektive deltagande sjukhus i bolagets huvudprojekt – OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser (CRPC) – förskjuts till andra halvåret 2016. Finansieringsbehovet för att kunna slutföra studien har med andra ord varit känt sedan innan.
En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har tidigare genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. Den nu pågående randomiserade multicenter fas IIb-studien med OsteoDex kommer genomföras på Sundsvalls sjukhus, Umeå Universitetssjukhus, Södersjukhuset i Stockholm, samt fyra sjukhus i Estland och Litauen. Studietiden beräknas pågå till och med andra kvartalet 2017.
Läkemedelsverket godkände den nya studiedesignen
På senhösten 2015 meddelade bolaget att tillgängligheten till nya läkemedel förbättrats vid kastrationsresistent prostatacancer och att alltfler patienter som numera tillfrågas att delta i kliniska studier efterfrågar behandling med aktiv substans. Detta var också fallet i den aktuella OsteoDex-studien och DexTech såg detta som en konsekvens av det nu utökade utbudet av tumörbromsande läkemedel vid denna sjukdom. Få patienter vill ta risken att lottas för att få verkningslös placebo, fastslog bolaget i en kommentar, varför man ändrade studieprotokollet för att kunna erbjuda samtliga studiepatienter behandling med OsteoDex. Läkemedelsverket godkände i mars månad den nya studiedesignen som nu har tre dosgrupper inkluderandes totalt 60 patienter.
I samband med dessa förändringar valde bolaget att ändra studieorganisationen genom att rekrytera Crown – CRO (Clinical Research Organisation) Oy som GCP ansvarig (good clinical practice) för OsteoDex-studien. Crown-CRO Oy är specialiserat på onkologistudier i Skandinavien och Baltikum, vilket förklarar att studien blev internationell.
Fullt ut garanterad emission
Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. DexTech har på förhand avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 11,6 MSEK och garantiteckning (utan premieersättning) motsvarande cirka 3,7 MSEK. Totalt har bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen. Garantitecknare kommer att tilldelas aktier i det fall nyemissionen inte blir fulltecknad av befintliga ägare och allmänhet.
Det planerade erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 29 september – 13 oktober 2016.
Teckningskurs: 26,00 SEK per aktie.
Omfattning: 590 113 aktier.
Avstämningsdag: 23 september 2016.
Sista dag för handel i DexTechs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 september 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 september 2016.
Se erbjudandet i sin helhet här
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev